2.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/132

2016 m. vasario 1 d.

kuriuo nustatoma galutinė Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2334 numatytos privataus kiaulienos sandėliavimo paramos paraiškų pateikimo data

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktą ir 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

privataus kiaulienos sandėliavimo parama, teikiama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2334 (2), padarė teigiamą poveikį kiaulienos rinkai. Tikimasi, kad kainos ir toliau stabilizuosis;

(2)

todėl reikėtų nutraukti privataus kiaulienos sandėliavimo paramos teikimą ir nustatyti galutinę paraiškų pateikimo datą;

(3)

siekiant teisinio tikrumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2334 turėtų būti panaikintas;

(4)

siekiant išvengti spekuliavimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Galutinė privataus kiaulienos sandėliavimo paramos paraiškų pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2334 pateikimo data – 2016 m. vasario 3 d.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2334 panaikinamas nuo 2016 m. vasario 3 d.

Tačiau jis toliau taikomas sutartims, sudarytoms pagal tą reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2015 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2334, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti kiaulieną ir iš anksto nustatomas paramos dydis (OL L 329, 2015 12 15, p. 10).