6.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/8

2016 m. sausio 5 d.

kuriuo nustatomi savarankiško darbo 2017 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

kad būtų galima stebėti pažangą siekiant bendrų strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų ir palyginti padėtį valstybėse narėse, Komisija iš valstybių narių turėtų gauti išsamius duomenis apie savarankišką darbą;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 318/2013 (2) nustatytas savarankiško darbo ad hoc modulis;

(3)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1397/2014  (3) pateiktos ir aprašytos specifinės informacijos sritys (ad hoc submoduliai), kurios turėtų būti įtrauktos į savarankiško darbo 2017 m. ad hoc modulį;

(4)

Komisija turėtų nustatyti savarankiško darbo ad hoc submodulio techninius rodiklius, filtrus, kodus ir duomenų perdavimo terminą;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Savarankiško darbo 2017 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai, filtrai, naudotini kodai ir terminas, iki kurio rezultatai turi būti pateikti Komisijai, nustatyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3.

(2)  2013 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 318/2013, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016–2018 m. ad hoc modulių programa (OL L 99, 2013 4 9, p. 11).

(3)  2014 m. spalio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1397/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 318/2013, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016–2018 m. ad hoc modulių programa (OL L 370, 2014 12 30, p. 42).


PRIEDAS

Šiame priede nustatyti savarankiško darbo ad hoc moduliui, kurį suplanuota taikyti 2017 m., naudotini techniniai rodikliai, filtrai ir kodai. Taip pat nustatytos datos, kada duomenys turi būti pateikti Komisijai.

Rezultatų perdavimo Komisijai terminas:2018 m. kovo 31 d.

Siunčiant duomenis naudotini filtrai ir kodai: kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 377/2008 (1) III priede.

Neprivalomiems svoriniams daugikliams skirtos skiltys, naudotinos imties dalies atveju arba negavus atsakymo: 222–225 skiltys, kuriose įrašomi sveikieji skaičiai, ir 226–227 skiltys, kuriose įrašomi skaičiai dešimtųjų tikslumu.

1)   Submodulis „Ekonomiškai priklausomas savarankiškas darbas“

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

MAINCLNT

 

Ekonominė priklausomybė

STAPRO = 1,2

211

 

Klientų skaičius ir svarba per pastaruosius 12 mėnesių

 

 

1

Jokių klientų per pastaruosius 12 mėnesių

 

2

Tik vienas klientas per pastaruosius 12 mėnesių

3

2–9 klientai per pastaruosius 12 mėnesių, bet vienas buvo dominuojantis

4

2–9 klientai per pastaruosius 12 mėnesių, bet nė vienas nebuvo dominuojantis

5

Daugiau kaip 9 klientai per pastaruosius 12 mėnesių, bet vienas buvo dominuojantis

6

Daugiau kaip 9 klientai per pastaruosius 12 mėnesių, bet nė vienas nebuvo dominuojantis

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

WORKORG

 

Organizacinė priklausomybė

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Įtaka nusprendžiant dėl darbo valandų

 

 

1

Nusprendžia respondentas

 

2

Nusprendžia respondento klientas (-ai)

3

Nusprendžia bet kuri kita šalis

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

2)   Submodulis „Savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygos“

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

REASSE

 

Pagrindinė tapimo savarankiškai dirbančiu asmeniu priežastis

STAPRO = 1,2

213

 

Pagrindinė tapimo savarankiškai dirbančiu asmeniu priežastis, kai dabartiniame darbe pradėta dirbti savarankiškai

 

 

1

Negalėjo rasti darbo kaip samdomasis darbuotojas

 

2

Respondento ankstesnis darbdavys paprašė respondento tapti savarankiškai dirbančiu

3

Tai įprasta praktika respondento veiklos srityje

4

Susiklostė palankios aplinkybės

5

Pratęsė šeimos verslą

6

Nenorėjo ar neketino tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu, bet pradėjo dirbti savarankiškai dėl kitos, nei pirmiau išvardytos, priežasties

7

Norėjo tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu dėl lankstaus darbo grafiko

8

Norėjo tapti savarankiškai dirbančiu asmeniu dėl kitos priežasties

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

SEDIFFIC

 

Didžiausias sunkumas dirbant savarankiškai

STAPRO = 1,2

214

 

Didžiausias sunkumas dirbant savarankiškai per pastaruosius 12 mėnesių (asmeninė nuomonė)

 

 

0

Trūksta įtakos nustatant savo darbo įkainius

 

1

Trūksta galimybių pasinaudoti įmonėms skirtu finansavimu

2

Vėluojama sumokėti arba nesumokama

3

Nepateisinamai didelė administracinė našta

4

Trūksta pajamų ligos atveju

5

Laikotarpiai, kai kyla finansinių sunkumų

6

Laikotarpiai, kai nėra jokio kliento, jokios užduoties ar jokio projekto

7

Kitas sunkumas

8

Neturėjo jokių sunkumų

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

REASNOEM

 

Pagrindinė priežastis, kodėl neturima darbuotojų

STAPRO = 2

215

 

Pagrindinė priežastis, kodėl neturima darbuotojų (asmeninė nuomonė)

 

 

0

Respondentas iš esmės nori įdarbinti tik save patį

 

1

Nėra pakankamai darbo

2

Sunku rasti tinkamų darbuotojų

3

Per sudėtinga teisinė sistema

4

Didelės socialinės įmokos

5

Neįmanoma respondento veiklos srityje

6

Respondentas mieliau dirba su subrangovais ar partneriais

7

Respondento klientas (-ai) nori, kad darbą atliktų respondentas

8

Kita priežastis

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

BPARTNER

 

Darbas su verslo partneriais

STAPRO = 1,2

216

 

Darbas su bendraturčiu ir (arba) darbas tinkle su kitais savarankiškai dirbančiais asmenimis

 

 

1

Dirba kartu su bendraturčiu

 

2

Dirba tinkle kartu su kitais savarankiškai dirbančiais asmenimis

3

Ir viena, ir kita

4

Nei viena, nei kita

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

PLANEMPL

 

Ketinimas samdyti darbuotojų ar subrangovų

STAPRO = 1,2

217

 

Ketina samdyti darbuotojų ar dalį užduočių pavesti subrangovui per ateinančius 12 mėnesių

 

 

1

Ketina samdyti tik nuolatinių darbuotojų

 

2

Ketina samdyti tik laikinų darbuotojų

3

Ketina samdyti tiek nuolatinių, tiek laikinų darbuotojų

4

Ketina samdyti tik subrangovų

5

Ketina samdyti subrangovų ir darbuotojų

6

Neketina samdyti nei darbuotojų, nei subrangovų

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

3)   Submodulis „Savarankiškai dirbantys asmenys ir samdomieji darbuotojai“

Pavadinimas/Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

JBSATISF

 

Pasitenkinimas darbu

WSTATOR = 1,2

218

 

Pasitenkinimo pagrindiniu darbu lygis

 

 

1

Iš esmės patenkintas

 

2

Iš dalies patenkintas

3

Menkai patenkintas

4

Visiškai nepatenkintas

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

AUTONOMY

 

Savarankiškumas darbe

WSTATOR = 1,2

219

 

Įtakos pagrindinio darbo užduočių turiniui ir eilės tvarkai dydis

 

 

1

Gali daryti įtaką ir užduočių turiniui, ir jų eilės tvarkai

 

2

Gali daryti įtaką užduočių turiniui, bet ne jų eilės tvarkai

3

Gali daryti įtaką užduočių eilės tvarkai, bet ne jų turiniui

4

Negali daryti įtakos nei užduočių turiniui, nei jų eilės tvarkai

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

PREFSTAP

 

Pageidaujamas profesinis statusas pagrindiniame darbe

WSTATOR = 1,2

220

 

Pageidauja dirbti samdomuoju darbuotoju, jei dabar dirba savarankiškai, arba pageidauja dirbti savarankiškai, jei dabar dirba samdomuoju darbuotoju

 

 

1

Nenori keisti profesinio statuso

 

2

Dirba savarankiškai, bet nori būti samdomuoju darbuotoju

3

Dirba samdomuoju darbuotoju arba šeimos darbuotoju, bet nori dirbti savarankiškai

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino

OBSTACSE

 

Pagrindinė netapimo savarankiškai dirbančiu asmeniu pagrindiniame darbe priežastis

PREFSTAP = 3

221

 

Pagrindinė priežastis, kodėl dabartiniai samdomieji darbuotojai ar šeimos darbuotojai, kurie nori dirbti savarankiškai, nepasirinko pageidaujamo profesinio statuso

 

 

1

Finansinis nesaugumas

 

2

Sudėtinga gauti įmonėms skirtą finansavimą

3

Per daug streso, atsakomybės ar rizikos

4

Menkesnė socialinė apsauga

5

Kita priežastis

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Jokio atsakymo/Nežino


(1)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL L 114, 2008 4 26, p. 57).