31.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 26/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/148

2016 m. gruodžio 16 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2016/45)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1),

kadangi:

(1)

Eurosistemai reikia pasinaudoti atskirų pinigų finansų įstaigų balanso straipsnių ir palūkanų normų statistika, surinkta vadovaujantis Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (2) ir Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (3) pinigų politikos, finansinio stabilumo ir makroprudencinės politikos tikslais, taip pat dėl uždavinių, susijusių su kredito įstaigų mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra euro zonos valstybėse narėse;

(2)

Tarybos reglamentas (ES) 2015/373 (4) iš dalies pakeitė Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnį, kad aiškiai numatytų keitimąsi konfidencialia statistine informacija, kuri buvo surinkta ECBS uždaviniams vykdyti, taip pat riziką ribojančios priežiūros ir finansų sistemos stabilumo tikslais;

(3)

turėtų būti reikalaujama, kad nacionaliniai centriniai bankai (NCB) perduotų Europos Centriniam Bankui (ECB) reikalingą atskirų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso straipsnių ir palūkanų normų statistiką, kuri surinkta pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnį;

(4)

turėtų būti atnaujintas Europos Centrinio Banko gairių ECB/2014/15 (5) 12 straipsnis dėl konsoliduotų bankų duomenų teikimo ECB, atsižvelgiant į techninius įgyvendinimo standartus, kuriuos neseniai parengė Europos bankininkystės institucija ir priėmė Europos Komisija Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 (6). Kadangi šios atnaujintos taisyklės apima nuostatas dėl reikalaujamų konsoliduotų bankų duomenų, Gairių ECB/2014/15 13 straipsnis nebereikalingas ir turėtų būti išbrauktas;

(5)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko gaires ECB/2014/15,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2014/15 iš dalies keičiamos taip:

1.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Konsoliduoti bankų duomenys

NCB teikia konsoliduotus bankų duomenis pagal II priedo 9 dalį bei joje nustatytas tokių duomenų teikimo konceptualias ir metodines taisykles.

NCB teikia konsoliduotus bankų duomenis vadovaudamiesi Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengtais ir Europos Komisijos priimtais techniniais įgyvendinimo standartais (TĮS), kurie nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 (*1), ir, kai taikytina, pagal nacionalinius atskaitomybės įsipareigojimus. Kai įmanoma, NCB teikia faktinius duomenis. Kai faktiniai duomenys neprieinami arba negali būti apdoroti, NCB teikia nacionalinius įverčius kartu su metodinėmis pastabomis. Kai teiktina statistinė informacija pagal EBI TĮS atskaitomybės standartus arba nacionalinius atskaitomybės reikalavimus nėra išsami, NCB teikia metodines pastabas dėl sričių, kurios ne visiškai atitinka standartus.

Siekdami didžiausios įmanomos aprėpties, NCB nurodo visas kredito įstaigas, kurios neįtrauktos į atskaitingąją visumą, ir pateikia jų neįtraukimo priežastis. Didelės kredito įstaigos arba įstaigų grupės, kurios yra svarbios finansinio stabilumo perspektyvai, įtraukiamos į atskaitingąją visumą.

Surinkti duomenys visiškai konsoliduojami tarpteritoriniu ir tarpsektoriniu pagrindu, „tarpteritorinis“ reiškia vidaus bankų filialus ir patronuojamąsias bendroves, esančius ne vidaus rinkoje ir įtrauktus į patronuojančiosios bendrovės teikiamus duomenis, o „tarpsektorinis“ apima bankų filialus ir patronuojamąsias bendroves, priskiriamus kitoms finansų įstaigoms. Draudimo bendrovės neįtraukiamos į konsoliduotus duomenis.

Konsoliduoti bankų duomenys atskirai teikiami už:

mažas vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

vidutinio dydžio vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

dideles vidaus bankų grupes ir atskiras kredito įstaigas,

užsienio (ne Europos Sąjungos) kontroliuojamas patronuojamąsias bendroves,

užsienio (ne Europos Sąjungos) kontroliuojamus filialus,

užsienio (Europos Sąjungos) kontroliuojamas patronuojamąsias bendroves,

užsienio (Europos Sąjungos) kontroliuojamus filialus,

užsienio (euro zonos) kontroliuojamas patronuojamąsias bendroves,

užsienio (euro zonos) kontroliuojamus filialus,

BPM svarbius bankus,

BPM mažiau svarbius bankus.

BPM svarbūs bankai ir BPM mažiau svarbūs bankai yra dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos ir kredito įstaigos, įsteigtos nedalyvaujančioje valstybėje narėje, filialai, kuriuos ji įsteigia dalyvaujančiose valstybėse narėse. Skirtumas tarp svarbių ir mažiau svarbių prižiūrimų subjektų nustatytas Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (*2) 6 straipsnio 4 dalyje ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (*3) IV dalyje.

Šio straipsnio tikslais bankai klasifikuojami kaip didelės bankų grupės arba atskiros kredito įstaigos, jei jų turtas yra didesnis nei 0,5 % viso konsoliduoto Europos Sąjungos bankų turto; vidutinio dydžio bankai, jei jų turtas yra nuo 0,5 % iki 0,005 % viso tokio konsoliduoto turto; ir kaip maži bankai, jei jų turtas yra mažesnis nei 0,005 % viso tokio konsoliduoto turto.

NCB teikia konsoliduotus bankų duomenis keturis kartus per metus.

Išsamūs duomenų rinkiniai teikiami kaip metų pabaigos duomenys. Pirmą kartą, iki kitų metų, einančių po metų, už kuriuos teikiami duomenys, balandžio vidurio, teikiant šiuos metinius duomenis nurodomi II priedo 9 dalies straipsniai (metiniai konsoliduoti bankų duomenys (KBD)), pažymėti „*“. Tačiau išsamus metinių duomenų rinkinys gali būti teikiamas iki balandžio vidurio, jei duomenys jau turimi. Kitu atveju išsamus duomenų rinkinys teikiamas iki metų, einančių po metų, už kuriuos teikiami duomenys, gegužės vidurio.

Kovo pabaigos, birželio pabaigos ir rugsėjo pabaigos duomenys teikiami anksti liepą, spalį ir sausį atitinkamai naudojant ketvirčio šabloną ir turi išsamaus metinio šablono duomenų porinkinį. Šios duomenų eilutės teikiamos pagal II priedo 9 dalį (ketvirtiniai konsoliduoti bankų duomenys (KBD)).

NCB taiso pateiktus duomenis vadovaudamiesi šiais bendraisiais principais:

a)

visų reguliarių metinių ir ketvirčio duomenų perdavimo metu, greta duomenų apie einamąjį laikotarpį, taip pat perduodami bet kokie ankstesnių laikotarpių įprasti arba išimtiniai bei reikšmingi taisymai;

b)

esant reikšmingiems pataisymams, ECB teikiami aiškinamieji raštai.

Kad būtų galima įvertinti nacionalinę praktiką, NCB pateikia ECB bet kokius duomenis apie nukrypimus nuo apibrėžimų ir taisyklių, nurodytų 1, 2 ir 3 dalyse. NCB pateikia aiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl nukrypimų.

(*1)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1)."

(*2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63)."

(*3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).“"

2.

13 straipsnis išbraukiamas.

3.

Įterpiamas šis 17a straipsnis:

„17a straipsnis

Atskirų PFĮ balanso straipsnių ir palūkanų normų statistika

NCB teikia atskirų BS ir PPN statistiką, kurią jie surenka pagal reglamentus (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) ir (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) iš atrinktų atskirų euro zonos kredito įstaigų pagal II priedo 15a dalies 1, 2 ir 3 lenteles. Euro zonos kredito įstaigų, kurioms taikoma atskaitomybė, grupės sudėtį nustato Valdančioji taryba; apie tai pranešama atskaitingiesiems NCB. Ši grupė taip pat apima vienarūšių kredito įstaigų grupes (pvz., kredito kooperatyvus arba taupomuosius bankus), kurių duomenys perduodami suvestiniu pagrindu. ECB gali dalintis šiais duomenimis Eurosistemoje, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 2533/98.

Valdančioji taryba, remdamasi Statistikos komiteto rekomendacija dėl atskaitomybės statistinio ir administravimo poveikio, sprendžia dėl apsikeitimo duomenimis pakeitimų, įskaitant grupės sudėties pakeitimus. Apie šiuos sprendimus pranešama atskaitingiesiems NCB.

Taip pat mažiau svarbūs grupės narystės pakeitimai gali būti daromi šiais atvejais:

a)

euro zonos plėtra, siekiant įtraukti kredito įstaigas, naujų euro zonos valstybių narių rezidentes;

b)

esant PFĮ visumos pokyčiams dėl to, kad, pavyzdžiui, įstaigos palieka sektorių, dėl susijungimų ir įsigijimų bei kitų bendrovių reorganizacijų ir

c)

įvykus faktinės atskaitingosios visumos pokyčiams BS ir PPN statistikoje dėl NCB taikomų leidžiančių nukrypti nuostatų arba atrankos tvarkos.

Valdančioji taryba perduoda įgaliojimą spręsti dėl tokių mažiau svarbių grupės sudėties pakeitimų Vykdomajai valdybai. Vykdomoji valdyba gali šį įgaliojimą perduoti vienam iš savo narių. Sprendimas dėl tokių mažiau svarbių pakeitimų priimamas remiantis ECB Bendrosios statistikos direktorato rekomendacija, bendradarbiaujant su atitinkamais NCB. Valdančiajai tarybai nuolat pranešama apie tokius pakeitimus.

NCB užtikrina, kad informacija apie grupę yra teisingai įrašyta į Institucijų ir filialų registro duomenų bazę (angl. Register of Institutions and Affiliates Database) (RIAD) vadovaujantis V priedu. NCB padaro reikalingus RIAD užregistruotos informacijos pakeitimus, kai grupės narystei daromas poveikis.

Atskirų BS atskaitomybės schema apima mėnesio pabaigos ir ketvirčio pabaigos likučius (atsargas) ir atrinktiems rodikliams – papildomas eilutes, apimančias informaciją apie likučių lūžius, kurie atsiranda ne dėl sandorių (toliau – pagalbinės eilutės). Paskolų atveju teikiama papildoma informacija apie vertybiniais popieriais pakeistų arba kitaip perleistų paskolų grynuosius srautus. Atskirų PPN statistikos atveju perdavimas apima likučių mėnesio palūkanų normas ir naujus sandorius su atitinkamų naujų sandorių sumomis. Reikalavimai yra susiję su eurais išreikštais indėliais ir paskolomis namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, reziduojantiems euro zonoje. Dėl išsamesnės informacijos apie atskaitomybės reikalavimus žr. II priedo 15a dalį.

Duomenų teikimui apie kredito įstaigų grupes taikomos šios nuostatos:

a)

balanso rodikliai apie likučius ir pagalbines eilutes apskaičiuojami kaip grupės narių atskirų pozicijų suma;

b)

palūkanų normos apskaičiuojamos kaip svertiniai vidurkiai, o grupės apimtis apskaičiuojama kaip atskirų apimčių suma. Jei NCB renka grupės duomenis pagal kiekvieną instituciją, palūkanų normų vidurkiai apima tik įstaigas, kurios įtrauktos į nacionalinę PPN imtį ir kurioms netaikomos leidžiančios nukrypti nuostatos; taip pat traktuojamos ir grupės apimtys.

Visi straipsniai yra privalomi, nors specialios nuostatos taikomos pagalbinėms eilutėms, kaip nurodyta II priedo 15a dalyje.

NCB teikia šią statistinę informaciją pagal metinį kalendorių, kurį nustato ECB, ir praneša apie jį NCB iki kiekvienų metų rugsėjo pabaigos.

NCB, teikdami pataisymus atskirų BS ir PPN statistikai, NCB taiko tuos pačius metodus kaip ir perduodami suvestinius duomenis, kaip nustatyta šių gairių 3 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 5 dalyje.

Prieš perduodami duomenis ECB, NCB patikrina duomenų vidinį nuoseklumą pagal ECB apibrėžtus ir kontroliuojamus tikrinimo būdus.

NCB teikia visą informaciją, reikalingą pateiktiems duomenims patikrinti ir padėti juos analizuojant. Ypač NCB teikia informaciją apie:

a)

į nacionalinę grupę įtrauktų kredito įstaigų ypatumus, susijusius su: i) leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, imtimis ir grupių atskaitomybe; ii) veiklos modeliu, pavyzdžiui, naudojamu skolintų vertybinių popierių pardavimu, ir iii) balanso struktūra, pavyzdžiui, pozicijų svarba pagal likusį turtą arba įsipareigojimus;

b)

atskaitomybės praktiką, susijusią su atskirų BS pagalbinėmis eilutėmis;

c)

susijungimus ir įsigijimus arba kitokią bendrovių reorganizaciją ir dideles vienkartines operacijas, kurios daro įtaką grupėje esančioms kredito įstaigoms.

Pageidautina, kad NCB teiktų informaciją duomenų perdavimo metu ir bet kuriuo atveju – iki duomenų rengimo pabaigos. Gautą informaciją ECB tvarko tinkamai atsižvelgdamas į taikytinas konfidencialumo taisykles.“

4.

II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama euro zonos valstybių narių NCB. Euro zonos valstybių narių NCB šių gairių laikosi nuo 2017 m. vasario 1 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos euro zonos valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gruodžio 16 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(3)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EU) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51).

(4)  2015 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/373, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL C 64, 2015 3 7, p. 6).

(5)  2014 m. balandžio 4 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 340, 2014 11 26, p. 1).

(6)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).


I PRIEDAS

Gairių ECB/2014/15 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedo 9 dalis pakeičiama šių gairių II priedu;

2.

II priede įterpiamas šis 15a straipsnis:

„15a DALIS

Atskirų PFĮ balanso straipsnių ir palūkanų normų statistika

1, 2 ir 3 lentelėse pateikiami išsamūs atskirų PFĮ balanso straipsnių ir palūkanų normų statistikos duomenų perdavimo reikalavimai. Atskirų PFĮ balanso straipsnių (BS) atveju šie reikalavimai susiję su likučių mėnesio eilutėmis kartu su atrinktu papildomų rodiklių dėl likučių rinkiniu, teikiamu kas ketvirtį. Tačiau NCB, kurie kas mėnesį renka šiuos duomenis, gali teikti šiuos rodiklius kas mėnesį. Atskirų BS atskaitomybės schema taip pat apima pagalbines eilutes, kurios apima informaciją apie poveikį, nesusijusį su sandoriais, tokiu būdu, kad gali būti išvestos reikšmingos sandorių priemonės, t. y. atsižvelgiant į perkainojimus dėl kainų, valiutų kursų, perklasifikavimų, paskolų nurašymo arba paskolų vertės sumažinimo pokyčių, kai taikytina. Šios dalies 1 ir 2 lentelėse šie reikalavimai pažymėti simboliais „ߦ“ ir „ߦߦ“. „ߦߦ“ nurodo atvejus, kai iš NCB reikalaujama tik nurodyti perklasifikavimus (minimaliai). Be to, NCB, siekdami sumažinti atskaitomybės naštą, teikdami pagalbines eilutes, gali taikyti ribų metodą. Ypač tikimasi, kad NCB, kiek įmanoma, teiks pagalbines eilutes apie sumas, viršijančias 50 mln. eurų, bet tik tada, kai pagalbinės eilutės yra didesnės negu 1 % rodiklio likučių, t. y. riba = max (50 mln. eurų, 1 % atsargų). Ši riba, kuri taip pat taikoma kredito įstaigų grupėms, yra informacinio pobūdžio ir ja siekiama padėti NCB nuspręsti, ar padaryti patikslinimą, ar ne. Tačiau, kai duomenų nėra arba jų kokybė prasta, atitinkamas NCB gali priimti sprendimą nesiimti tolesnių veiksmų arba atlikti vertinimą. Paskolų atveju atskaitingoji schema apima papildomą informaciją apie paskolų perleidimus, kurių duomenys turi būti teikiami iš įsigijimų atėmus perdavimus. Šie 1 lentelėje nurodyti rodikliai, pažymėti simboliu „“, apima vertybiniais popieriais pakeistų ir kitaip perleistų paskolų grynuosius srautus (sandoriai, turintys įtakos pateiktiems duomenims apie paskolų atsargas). Turėtų būti pažymėta, kad Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) reikalavimai tiesiogiai neatitinka duomenų reikalavimų 1 lentelėje. Tiksliau, vertybiniais popieriais pakeistų paskolų grynųjų srautų (sandoriai, turintys įtakos pateiktiems duomenims apie paskolų atsargas), kurie susiję su paskolų ne finansų bendrovėms suskirstymu pagal terminus ir paskolų namų ūkiams suskirstymu pagal paskirtį, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) reikalaujama tik kas ketvirtį. Tačiau ši informacija gali būti renkama kas mėnesį nacionaliniu lygiu. Panašiai duomenų apie skolų, kurios yra kitaip perleistos, grynuosius srautus (sandoriai, turintys įtakos pateiktiems duomenims apie paskolų atsargas), kurie susiję su paskolų ne finansų bendrovėms suskirstymu pagal terminus ir paskolų perleidimais tarp vidaus PFĮ, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) nereikalaujama, bet jie gali būti gaunami nacionaliniu lygiu. Kai šios informacijos negalima gauti tiesiogiai, ji turi būti teikiama dedant visas pastangas.

3 lentelėje nurodytas atskirų PFĮ palūkanų normų (PPN) statistikos perdavimas apima mėnesio palūkanų normas, susijusias su eurais išreikštais indėliais ir paskolomis namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms, reziduojančioms euro zonoje. Greta likučių ir sandorių apimčių, palūkanų normų reikalavimai apima naujų sandorių apimtis.

Pagal 17a straipsnį su duomenų mainais susijusi euro zonos kredito įstaigų grupė reguliariai iš dalies pakeičiama. Vadovaujantis tame straipsnyje nustatyta patvirtinimo procedūra, pakeitimai įgyvendinami pagal šias taisykles:

i)

euro zonos plėtros atveju: atitinkamas NCB ir ECB susitaria, kokios įstaigos tuo metu turi būti įtrauktos ir duomenys teikiami atskaitomybės laikotarpiais nuo atitinkamos valstybės narės tapimo dalyvaujančia valstybe nare dienos;

ii)

PFĮ visumos pokyčių atveju: grupė bus iš dalies pakeista vadovaujantis bendruoju principu, kad aprėptis, dėl kurios Eurosistema susitarė, turi būti išsaugota. Tiksliau:

jei įstaiga, kuri mainosi duomenimis, palieka PFĮ visumą dėl jos sektoriaus klasifikacijos pokyčių, ji pašalinama iš grupės,

grupės PFĮ gali dalyvauti susijungimuose arba įsigijimuose. Jei nauja įstaiga naudoja PFĮ, kuri jau yra grupėje, PFĮ kodą, pakeitimų daryti nereikia. Jei nauja įstaiga naudoja egzistuojančios PFĮ, kurios nėra grupėje, kodą, PFĮ prijungiama prie grupės nuo pirmos mėnesio, kurį įvyksta susijungimas arba įsigijimas, dienos. Tokiais atvejais dėl klausimo, ar atitinkamas NCB turėtų teikti ankstesnius duomenis, kiekvienu atveju nusprendžiama atskirai. Jei nauja įstaiga naudoja naujos PFĮ kodą, PFĮ prijungiama prie grupės nuo pirmos mėnesio, kurį įvyksta susijungimas arba įsigijimas, dienos,

pasidalijimų atveju grupė iš dalies pakeičiama, kad ir toliau atspindėtų didžiausią iš naujų PFĮ. Dėl galimybės įtraukti visas naujas PFĮ kiekvienu atveju nusprendžiama atskirai.

iii)

BS ir PPN statistikos faktinės atskaitingosios visumos pokyčių dėl NCB taikomų leidžiančių nukrypti nuostatų arba atrankos tvarkos atveju: visos įstaigos, kurių duomenų nebegalima gauti, pašalinamos iš grupės.

1 lentelė

Atskirų PFĮ turto duomenys

 

 

 

Kitos sandorio šalies sektorius

Iš viso

PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdžios sektorius (S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne finansų bendrovės (S.11)

 

 

 

iš jų: grupės vidaus pozicijos

NCB

Iki 1M

Nuo 1M iki 2M

Nuo 2M

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 1M

Nuo 1M

Priemonė

 

 

 

 

 

 

Nuo 1M iki 5M

Nuo 5 M

Grynieji pinigai

Kitos sandorio šalies zona

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos

Euro zona

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

ߦ †

 

 

ߦ †

ߦ †

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: paskolos eurais

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: lėšų pereikvojimas sąskaitose eurais (1)

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: sindikuotosios paskolos

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: atvirkštinio atpirkimo sandoriai su PSŠ

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

Euro zona

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

ߦ

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

ߦ

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

ߦߦ

Q

 

 

 

 

 

 

Q

Q

 

 

 

 

 

PRF akcijos / vienetai

Euro zona

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybė ir ne PRF IF akcijos / vienetai

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

 

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą)

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likęs turtas

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: išvestinės finansinės priemonės

Euro zona

 

Q

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kitos sandorio šalies sektorius

Ne PFĮ

 

 

 

Privatus sektorius

 

 

 

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14 + S.15)

KFT, ne PRF investiciniai fondai ir DBPF

 

 

 

Iš viso

Būstui įsigyti

Vartojimui ir kitiems tikslams

 

KFT ir ne PRF investiciniai fondai

DBPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė

 

 

 

Iki 1M

Nuo 1M iki 5M

Nuo 5 M

 

Iki 1M

Nuo 1M iki 5M

Nuo 5 M

 

 

Grynieji pinigai

Kitos sandorio šalies zona

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos

Euro zona

 

ߦ †

 

 

 

ߦ †

 

 

 

ߦ †

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: paskolos eurais

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: lėšų pereikvojimas sąskaitose eurais (1)

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: sindikuotosios paskolos

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: atvirkštinio atpirkimo sandoriai su PSŠ

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRF akcijos / vienetai

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybė ir ne PRF IF akcijos / vienetai

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį turtą)

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likęs turtas

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: išvestinės finansinės priemonės

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė

Atskirų PFĮ įsipareigojimų duomenys

 

 

 

Kitos sandorio šalies sektorius

Iš viso

 

 

 

PFĮ

 

 

ne PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinė valdžia

Ne finansų bendrovės (S.11)

Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14 + S.15)

Kiti

Priemonė

 

 

Iki 1M

Nuo 1M iki 2M

Nuo 2M

iš jų: grupės vidaus pozicijos

NCB

 

 

KFT ir ne PRF investiciniai fondai

DBPF

Kitas valdžios sektorius

Indėliai

Kitos sandorio šalies zona

 

Iš viso

Euro zona

 

 

 

 

ߦ

 

 

 

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: eurais

Iš viso

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indėliai M3

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦߦ

ߦߦ

ߦߦ

 

 

 

vienadieniai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: eurais (2)

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sutarto termino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 1M

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1M iki 2M

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurių įspėjamasis laikotarpis iki 3M

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: eurais (2)

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atvirkštinio atpirkimo sandoriai ne su PSŠ

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į M3 neįtraukti indėliai

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦߦ

ߦߦ

ߦߦ

 

 

 

sutarto termino nuo 2M

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurių įspėjamasis laikotarpis nuo 3M

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: eurais (2)

Euro zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atvirkštinio atpirkimo sandoriai ne su PSŠ

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro zonos, išskyrus vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

Iš viso

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

užsienio valiutomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalas ir atsargos

Iš viso

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likę įsipareigojimai

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: išvestinės finansinės priemonės

Euro zona

 

 

 

 

Q

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

Likusio pasaulio sektorius

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 lentelė

Atskirų PFĮ palūkanų normų duomenys

LIKUČIŲ PALŪKANŲ NORMŲ PRIEMONIŲ KATEGORIJOS

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis terminas

Atskaitomybės įsipareigojimas

Indėliai EUR

Iš namų ūkių

Sutarto termino

Iki 2 metų

AAR

Nuo 2 metų

AAR

Iš ne finansų bendrovių

Sutarto termino

Iki 2 metų

AAR

Nuo 2 metų

AAR

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Būstui įsigyti

Iiki 1 metų

AAR

Nuo 1 iki 5 metų

AAR

Nuo 5 metų

AAR

Vartojimui ir kitiems tikslams

Iki 1 metų

AAR

Nuo 1 iki 5 metų

AAR

Nuo 5 metų

AAR

Ne finansų bendrovėms

Iš viso

Iki 1 metų

AAR

Nuo 1 iki 5 metų

AAR

Nuo 5 metų

AAR

NAUJŲ SANDORIŲ PALŪKANŲ NORMŲ PRIEMONIŲ KATEGORIJOS

 

Sektorius

Priemonės rūšis

Pradinis terminas, įspėjamasis laikotarpis, pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis

Atskaitomybės įsipareigojimas

Indėliai EUR

Iš namų ūkių

Vienadieniai (*1)

 

AAR

Sutarto termino

Iki 1 metų termino

AAR, suma

Nuo 1 iki 2 metų termino

AAR, suma

Nuo 2 metų termino

AAR, suma

Iki pareikalavimo (*1)

Įspėjamojo iki 3 mėnesių laikotarpio

AAR

Įspėjamojo nuo 3 mėnesių laikotarpio

AAR

Iš ne finansų bendrovių

Vienadieniai (*1)

 

AAR

Sutarto termino

Iki 1 metų termino

AAR, suma

Nuo 1 iki 2 metų termino

AAR, suma

Nuo 2 metų termino

AAR, suma

 

Atpirkimo sandoriai

 

 

Paskolos EUR

Namų ūkiams

Atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas bei patogumo ir išplėstinis kredito kortelės kreditas (*1)

AAR

Vartojimui

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

AAR, suma

Būstui įsigyti

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

AAR, suma

Kitiems tikslams

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

AAR, suma

Ne finansų bendrovėms

Atnaujinamosios paskolos ir sąskaitų pereikvojimas bei patogumo ir išplėstinis kredito kortelės kreditas (*1)

AAR

Kitos paskolos, kurių dydis iki 0,25 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

AAR, suma

Kitos paskolos, kurių suma nuo 0,25 milijono EUR ir iki 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 3 mėnesių

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 mėnesių iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 3 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 3 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 iki 10 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 10 metų

AAR, suma

Kitos paskolos, kurių dydis nuo 1 milijono EUR

Kintama norma ir pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 1 iki 5 metų

AAR, suma

Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis nuo 5 metų

AAR, suma

3.

III priedo 2 dalies 2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„2.

Pinigų ir finansų statistikos kontekste ECB apibrėžė 13 DSA, kurios šiuo metu yra naudojamos statistinės informacijos mainams tarp ECBS ir kitų tarptautinių organizacijų. Daugumos šių DSA atvejų apsikeičiama vienu tą struktūrą naudojančiu duomenų rinkiniu, todėl DSA identifikatorius ir susijusių duomenų rinkinio indentifikatorius (DRI), naudojami SDMX duomenų pranešimuose, yra tokie patys. Duomenų srautai pateikiami pagal šias specifikacijas:“;

b)

ši įtrauka išbraukiama iš įtraukų sąrašo:

„—

tarptautinė konsoliduota bankų statistika (CBS), DSA identifikatorius ir DRI „BIS_CBS“,“;

c)

įtraukų sąrašo pabaigoje įterpiamos šios įtraukos:

„—

atskirų PFĮ balanso straipsniai (IBSI), DSA identifikatorius ir DRI „ECB_IBSI1“,

atskirų PFĮ palūkanų normos (IMIR), DSA identifikatorius ir DRI „ECB_IMIR1“.“;

4.

III priedo 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

lentelė pakeičiama taip:

Duomenų struktūravimo apibrėžtis (DSA)

Sąvoka (identifikatorius)

Sąvokos pavadinimas

Vertės formatas  (*2)

Kodų sąrašas

Kodų sąrašo pavadinimas

„BS

SSI

PPN

KFT

SEC

PSS

IF

FPB

KBD

DBPF

DBO

IBSI

IMIR

MATMENŲ TVARKA RAKTE

MATMENYS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Dažnumas

AN1

CL_FREQ

Dažnumo kodų sąrašas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

2

2

REF_AREA

Atskaitinga erdvė

AN2

CL_AREA_EE

Erdvių kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

REF_AREA

Atskaitinga erdvė

AN2

CL_AREA (*3)

Erdvių kodų sąrašas

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

 

3

 

ADJUSTMENT

Patikslinimo rodiklis

AN1

CL_ADJUSTMENT

Patikslinimo rodiklio kodų sąrašas

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

BS_REP_SECTOR

Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių

AN..2

CL_BS_REP_SECTOR

Balanso suskirstymo pagal ataskaitinį sektorių kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

MFI_LIST_IND

Atskirų PFĮ sąrašas

AN..18

CL_MFI_LIST_IND

Atskirų PFĮ sąrašo kodų sąrašas

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Atskaitingo sektoriaus suskirstymas

AN4

CL_ESA95_SECTOR

ESS-95 suskirstymo pagal ataskaitinius sektorius kodų sąrašas

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Vertybinius popierius išleidžiantis sektorius

AN4

CL_ESA95_SECTOR

ESS-95 suskirstymo pagal ataskaitinius sektorius kodų sąrašas

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

PSS_INFO_TYPE

PSS informacijos tipas

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos informacijos tipų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSS_INSTRUMENT

PSS priemonė

AN4

CL_PSS_INSTRUMENT

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos prieigos taškų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSS_SYSTEM

PSS prieigos taškas

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos prieigos taškų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_PSS

PSS duomenų tipas

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos duomenų tipų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

COMP_APPROACH

Statistikos rengimo indikatorius

AN1

CL_COMP_APPROACH

Statistikos rengimo indikatorių kodų sąrašas

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Kitų finansinių tarpininkų atskaitingasis sektorius

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Kitų finansinių tarpininkų ataskaitinio sektoriaus suskirstymo kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

IVF_REP_SECTOR

Investicinių fondų atskaitingasis sektorius

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Investicinių fondų ataskaitinio sektoriaus suskirstymo kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

FVC_REP_SECTOR

Finansinių priemonių bendrovių atskaitingasis sektorius

AN1

CL_FVC_REP_SECTOR

Finansinių priemonių bendrovių ataskaitinio sektoriaus suskirstymo kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

REPORTING_SECTOR

Atskaitingasis sektorius

AN..6

CL_SECTOR (*3)

Institucinio sektoriaus kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

CB_REP_SECTOR

KBD suskirstymas pagal atskaitingą sektorių

AN2

CL_CB_REP_SECTOR

Konsoliduotų bankų duomenų ataskaitinio sektoriaus suskirstymo kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

CB_SECTOR_SIZE

KBD ataskaitinio sektoriaus dydis

AN1

CL_CB_SECTOR_SIZE

Konsoliduotų bankų duomenų ataskaitinio sektoriaus dydžio kodų sąrašas

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Struktūrinis finansinis rodiklis

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Struktūrinio finansinio rodiklio kodų sąrašas

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

BS_ITEM

Balanso straipsnis

AN..7

CL_BS_ITEM

Balanso straipsnio kodų sąrašas

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_ITEM

Kitų finansinių tarpininkų balanso straipsnis

AN3

CL_OFI_ITEM

Kitų finansinių tarpininkų balanso straipsnio kodų sąrašas

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ITEM

Vertybinių popierių straipsnis

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

1995 m. ESS sąskaitų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

IF_ITEM

Investicinių fondų turtas ir įsipareigojimai

AN3

CL_IF_ITEM

IF balanso straipsnio kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

FVC_ITEM

Finansinių priemonių bendrovių turtas ir įsipareigojimai

AN3

CL_FVC_ITEM

Finansinių priemonių bendrovių balanso straipsnio kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ICPF_ITEM

Draudimo bendrovių ir pensijų fondų turtas ir įsipareigojimai

AN..4

CL_ICPF_ITEM

Draudimo bendrovių ir pensijų fondų turto ir įsipareigojimų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ICO_PAY_ITEM

Draudimo bendrovių operacijų straipsnis

AN1

CL_ICO_PAY

Draudimo bendrovių operacijų straipsnio kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

CB_ITEM

Konsoliduotų bankų duomenų straipsnis

AN5

CL_CB_ITEM

Konsoliduotų bankų duomenų straipsnio kodų sąrašas

6

 

 

6

 

 

6

6

6

 

 

7

 

MATURITY_ORIG

Pradinis terminas

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Pradinio termino kodų sąrašas

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

MATURITY_NOT_IRATE

Pradinis terminas / Įspėjamasis laikotarpis / Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Pradinio termino kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

TERMINAS

Terminas

AN..6

CL_MATURITY (*3)

Termino kodų sąrašas

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_VALUATION

Vertybinių popierių vertinimas

AN1

CL_MUFA_VALUATION

PSFS konteksto kodų sąrašo vertinimas

7

5

 

7

 

 

7

7

7

7

 

8

 

DATA_TYPE

Duomenų tipas

AN1

CL_DATA_TYPE

Pinigų ir bankų duomenų tipo, srauto ir pozicijos kodų sąrašas

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

DATA_TYPE_MIR

PPN duomenų tipas

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

PFĮ palūkanų normų duomenų tipo kodų sąrašas

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_SEC

Vertybinių popierių duomenų tipas

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Vertybinių popierių duomenų tipo kodų sąrašas

8

6

 

8

 

7

8

8

8

 

 

9

 

COUNT_AREA

Kitos sandorio šalies ekonominė erdvė

AN2

CL_AREA_EE

Erdvių kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

 

 

COUNTERPART_AREA

Kitos sandorio šalies ekonominė erdvė

AN2

CL_AREA

Erdvių kodų sąrašas

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

AMOUNT_CAT

Paskolos dydis

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Paskolos dydžio kodų sąrašas

9

 

8

9

 

 

9

9

9

 

 

10

9

BS_COUNT_SECTOR

Balanso kitos sandorio šalies sektorius

AN..7

CL_BS_COUNT_SECTOR

Balanso kitos sandorio šalies sektoriaus kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

COUNTERPART_SECTOR

Kitos sandorio šalies sektorius

AN..6

CL_SECTOR

Institucinio sektoriaus kodų sąrašas

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

COUNTERPART_SECTOR

Kitos sandorio šalies sektorius

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos priimantis / gaunantis sektorius

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

FVC_ORI_SECTOR

Finansinių priemonių bendrovių kilmės sektorius

AN2

CL_FVC_ORI_SECTOR

Finansinių priemonių bendrovių kilmės sektoriaus kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ICO_UNIT

Draudimo bendrovės

AN1

CL_ICO_UNIT

Draudimo bendrovių operacijų straipsnio kodų sąrašas

10

7

9

10

7

9

10

11

10

10

 

11

10

CURRENCY_TRANS

Sandorio valiuta

AN..3

CL_CURRENCY

Valiutos kodų sąrašas

 

8

 

11

8

10

11

 

11

 

 

 

 

SERIES_DENOM

Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas

AN1

CL_SERIES_DENOM

Eilutės valiutinė išraiška ar specialaus apskaičiavimo kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7

 

 

CURRENCY_DENOM

Valiutos nominalas

AN..15

CL_UNIT

Vieneto kodų sąrašas

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

12

 

BS_SUFFIX

Balanso priesaga

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Balanso priesagos kodų sąrašas

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_SUFFIX

Eilučių priesaga vertybinių popierių kontekste

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Vertybinių popierių priesagos kodų sąrašas

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

IR_BUS_COV

Palūkanų normų sandorių apimtis

AN1

CL_IR_BUS_COV

Palūkanų normų sandorių apimties kodų sąrašas

b)

po lentele sąvokų sąrašas pakeistas taip:

i)

tarp sąvokos „Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių“ ir sąvokos „Ataskaitinio sektoriaus suskirstymas“ įterpiama ši sąvoka:

Atskirų PFĮ sąrašas. Šis matmuo nurodo atskaitingąją PFĮ („ECB_IBSI1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA).“;

ii)

sąvoka „Pradinis terminas“ pakeičiama taip:

Pradinis terminas.„ECB_BSI1“, „ECB_FVC1“, „ECB_IVF1“, „ECB_CBD1“, „ECB_OFI1“ ir „ECB_IBSI1“ DSA šis matmuo nurodo pradinį BS terminą.“;

iii)

tarp sąvokų „Pradinis terminas“ ir „Terminas“ įterpiama ši sąvoka:

Pradinis terminas / Įspėjamasis laikotarpis / Pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis. Šis matmuo rodo indėlių „ECB_MIR1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA suskirstymą pagal pradinį terminą arba įspėjimo laikotarpį. Paskolų atveju šis matmuo rodo paskolos pradinį terminą ir (arba) pradinį palūkanų normos fiksavimo laikotarpį.“;

iv)

sąvokos „Duomenų tipas“ ir „PPN duomenų tipas“ pakeičiamos taip:

 

Duomenų tipas. Šis matmuo apibūdina duomenų, pateikiamų „ECB_BSI1“, „ECB_SSI1“, „ECB_OFI1“, „ECB_IVF1“, „ECB_FVC1“, „ECB_CBD1“, „ECB_ICPF1“, „ECB_ICO1“ ir „ECB_IBSI1“ DSA, tipus.

 

PPN duomenų tipas.„ECB_MIR1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA šis matmuo skiria PFĮ palūkanų normų statistiką nuo statistikos, susijusios su naujų sandorių apimtimis arba likučiais.“;

v)

sąvoka „Paskolos dydis“ pakeičiama taip:

Paskolos dydis. Šis matmuo nurodo naujų paskolų ne finansų bendrovėms dydį; duomenys apie naujas paskolas taip pat teikiami pagal jų dydį. Tai taikoma tik „ECB_MIR1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA.“;

vi)

sąvoka „Sandorio valiuta“ pakeičiama taip:

Sandorio valiuta. Šis matmuo apibūdina valiutą, kuria išleidžiami vertybiniai popieriai („ECB_SEC1“ DSA) arba išreiškiami šie elementai: a) PFĮ balanso straipsniai („ECB_BSI1“ ir „ECB_IBSI1“ DSA); b) struktūriniai finansiniai rodikliai („ECB_SSI1“ DSA); c) indėliai ir paskolos („ECB_MIR1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA); d) IF turtas ir įsipareigojimai („ECB_IVF1“ DSA); e) mokėjimo operacijos („ECB_PSS1“ DSA); f) FPB turtas ir įsipareigojimai („ECB_FVC1“ DSA); g) KFT balanso straipsniai („ECB_OFI1“ DSA); h) KBD straipsniai („ECB_CBD1“ DSA) ir i) DB ir PF turto ir įsipareigojimų sandoriai („ECB_ICPF1“ DSA).“;

5.

III priedo 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„1 skirsnis: Koduoti ir nekoduoti požymiai, apibrėžti „ECB_BSI1“, „ECB_SSI1“, „ECB_MIR1“, „ECB_OFI1“, „ECB_SEC1“, „ECB_PSS1“, „ECB_IVF1“, „ECB_FVC1“, „ECB_CBD1“, „ECB_ICPF1“, „ECB_ICO1“, „ECB_IBSI1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA“;

ii)

lentelė pakeičiama taip:

 

Statistinė sąvoka

Formatas  (*4)

Kodų sąrašas

„BS

SSI

PPN

KFT

SEC

PSS

IF

FPB

KBD

DBPF

DBO

IBSI

IMIR

To paties giminystės lygio požymiai

 

(mainai vyksta naudojant FNS grupę)

 

 

TITLE

Pavadinimas

AN..70

Nekoduota

 

UNIT

Matavimo vienetas

AN..12

CL_UNIT

Vieneto kodų sąrašas

UNIT_MULT

Matavimo vieneto daugiklis

AN..2

CL_UNIT_MULT

Vieneto daugiklių kodų sąrašas

DECIMALS

Dešimtainiai skaičiai

N1

CL_DECIMALS

Dešimtainių skaičių kodų sąrašas

TITLE_COMPL

Papildomas pavadinimas

AN..1050

Nekoduota

 

 

 

 

 

NAT_TITLE

Pavadinimas valstybine kalba

AN..350

Nekoduota

 

COMPILATION

Rengimo metodas

AN..1050

Nekoduota

 

 

 

 

 

 

 

 

COVERAGE

Aprėptis

AN..350

Nekoduota

 

SOURCE_AGENCY

Šaltinio agentūra

AN3

CL_ORGANISATION

Organizacijų kodų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHOD_REF

Metodologinė nuoroda

AN..1050

Nekoduota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽYMIAI LAIKO EILUČIŲ LYGIU

(mainai vyksta naudojant FNS grupę)

COLLECTION

Rinkimo rodiklis

AN1

CL_COLLECTION

Rinkimo rodiklio kodų sąrašas

DOM_SER_IDS

Vidaus eilučių identifikatorius

AN..70

Nekoduota

 

 

 

 

 

BREAKS

Lūžiai

AN..350

Nekoduota

 

 

 

 

 

UNIT_INDEX_BASE

Matavimo vienetų indekso pagrindas

AN..35

Nekoduota

 

 

 

PUBL_PUBLIC

Šaltinio paskelbimas

AN..1050

Nekoduota

 

 

PUBL_MU

Šaltinio paskelbimas (tik euro zona)

AN..1050

Nekoduota

 

 

 

 

 

 

PUBL_ECB

Šaltinio paskelbimas (tik ECB)

AN..1050

Nekoduota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebinio lygio požymiai

(mainai kartu su duomenimis vyksta pagrindiniame ARR segmente, išskyrus „OBS_COM“, kurio mainai vyksta FNS grupėje)

OBS_STATUS

Stebinio statusas

AN1

CL_OBS_STATUS

Stebinio būklės kodų sąrašas

OBS_CONF

Stebinio konfidencialumas

AN1

CL_OBS_CONF

Stebinio konfidencialumo kodų sąrašas

OBS_PRE_BREAK

Stebinio vertė prieš lūžį

AN..15

Nekoduota

 

OBS_COM

Pastaba apie stebinį

AN..1050

Nekoduota

 

b)

2 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

2 skirsnis: Bendrųjų požymių savybės „ECB_BSI1“, „ECB_SSI1“, „ECB_MIR1“, „ECB_OFI1“, „ECB_SEC1“, „ECB_PSS1“, „ECB_IVF1“, „ECB_FVC1“, „ECB_CBD1“, „ECB_ICPF1“, „ECB_ICO1“, „ECB_IBSI1“ ir „ECB_IMIR1“ DSA atvejais: NCB ataskaitų ECB teikimas  (*5)

(*5)  Į šią lentelę neįtraukti visi 1 skirsnio lentelėje nurodyti požymiai, kuriuos nustato ECB.“;"

c)

3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

lentelėje pavadinimu „UNIT (Matavimo vienetas)“ pabaigoje įterpiamos šios dvi eilutės:

„IBSI

EUR

IMIR

Veiklos apimčiai: EUR

Palūkanoms: PCPA“;

ii)

lentelėje pavadinimu „UNIT_MULT (matavimo vieneto daugiklis)“ pabaigoje įterpiamos šios dvi eilutės:

„IBSI

6

IMIR (*6)

Veiklos apimčiai: 6

Palūkanoms: 0

iii)

lentelėje pavadinimu „DECIMALS (dešimtainiai skaičiai)“ pabaigoje įterpiamos šios dvi eilutės:

„IBSI

0

IMIR

Veiklos apimčiai: 3 (jei yra duomenų; kitu atveju 0)

Palūkanoms: 4“;

iv)

sąvokos „COMPILATION (rengimo metodas)“ pirma pastraipa pakeičiama taip:

COMPILATION (rengimo metodas). BS, IF, FPB, DBPF, DBO ir PPN, IBSI ir IMIR duomenų rinkiniams šis požymis gali būti naudojamas teikiant papildomą rengimo metodų, koeficientų schemų ir statistinių procedūrų, kurios buvo naudotos susijusioms eilutėms parengti, ypač – jei jos skiriasi nuo ECB taisyklių ir standartų, tekstinį paaiškinimą. Bendruoju atveju reikiamų nacionalinių aiškinamųjų raštų struktūra turi būti tokia:“;

v)

lentelėje pavadinimu „COVERAGE (aprėptis)“ pabaigoje įterpiama ši eilutė:

„IMIR

sluoksniavimo kriterijus, atrankos procedūra (vienoda tikimybė / proporcinga dydžiui tikimybė / didžiausių institucijų parinkimas) – atrankos atveju“;

 

d)

4 skirsnyje lentelėje pavadinimu „COLLECTION (rinkimo rodiklis)“ pabaigoje įterpiamos šios dvi eilutės:

„IBSI

Likučiams: laikotarpio pabaiga (E)

Srautų eilutėms: stebinių suma laikotarpio metu (S)

IMIR

Likučių palūkanų normoms: laikotarpio pabaiga (E)

Naujų sandorių palūkanų normoms: stebinių vidurkis laikotarpio metu (A)

Naujų sandorių apimčiai: stebinių suma laikotarpio metu (S)“;

e)

5 skirsnyje antros pastraipos pirmas sakinys, susijęs su „OBS-PRE-BREAK (pre-break observation value)“ pakeičiamas taip:

„BS, IF, FPB, KFT, DBPF, DBO ir IBSI duomenų rinkiniams šis požymis nereikalingas, kadangi susijusi informacija jau prieinama iš perklasifikavimo eilučių arba finansinių sandorių eilučių.“


(1)  Šiomis eilutėmis reikalaujama papildyti atskirų PPN perdavimą. Tiksliau, reikalavimas dėl sąskaitų pereikvojimų apima atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimus, patogumo ir išplėstinį kredito kortelės kreditą.

 

 

Mėnesiniai likučių rodikliai.

Q

 

Ketvirtiniai likučių rodikliai.

ߦ

 

Pagalbinės eilutės: visi kartu pateikti patikslinimai.

ߦߦ

 

Pagalbinės eilutės: visi kartu pateikti patikslinimai; NCB gali pasirinkti teikti tik perklasifikavimo duomenis, jei tai sumažina atskaitomybės naštą.

 

Paskolų perleidimai (iš įsigijimų atėmus perdavimus).

(2)  Šiomis eilutėmis reikalaujama papildyti atskirų PPN perdavimą. Tiksliau, reikalavimas dėl sąskaitų pereikvojimų apima atnaujinamąsias paskolas ir sąskaitų pereikvojimus, patogumo ir išplėstinį kredito kortelės kreditą.

 

 

Mėnesiniai likučių rodikliai.

Q

 

Ketvirtiniai likučių rodikliai.

ߦ

 

Pagalbinės eilutės: visi kartu pateikti patikslinimai.

ߦߦ

 

Pagalbinės eilutės: visi kartu pateikti patikslinimai; NCB gali pasirinkti teikti tik perklasifikavimo duomenis, jei tai sumažina atskaitomybės naštą.

(*1)  Šių rodiklių atveju naujų sandorių apimtys nurodytos atskirų BS atskaitomybės schemoje.“;

(*2)  Tai nurodo, kiek kiekvienas kodų sąrašo elementas gali turėti raidžių (skaičių) (pvz., AN..7 reiškia, kad eilutėje, sudarytoje iš raidžių (skaičių), gali būti iki 7-ių ženklų. AN1 reiškia, kad joje gali būti viena raidė arba skaičius).

(*3)  Naujas SMDX DSA kodų sąrašas.“;

(*4)  Nurodo raidžių (skaičių) kiekį, leidžiamą kiekvieno požymio perdavimui (pvz., „AN..1050“ reiškia simbolių eilutę, kurios ilgis ribojamas iki 1 050 simbolių, AN1 reiškia vieną simbolį, N1 reiškia 1 skaičių).“;

(*6)  Duomenys apie palūkanų normas teikiami procentine išraiška.“;


II PRIEDAS

Gairių ECB/2014/15 II priedo 9 dalis pakeičiama taip:

„9 DALIS

1.A lentelė

Metiniai KBD – Ataskaitų teikėjai

Metiniai KBD – Ataskaitų teikėjai

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

LE skyrius. Atskaitingoji visuma

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Savarankiškų kredito įstaigų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredito įstaigų, konsoliduotų bankų grupėse, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankų grupių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras kredito įstaigų skaičius *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B lentelė

Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas

Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Palūkanų pajamos

Prekybai laikomas finansinis turtas *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinamas tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduoti laikomas finansinis turtas *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir gautinos sumos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės – apsidraudimo sandorių apskaita, palūkanų normos rizika *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

(Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiniai įsipareigojimai, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinami tikrąja verte) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansiniai įsipareigojimai, vertinami nusidėvėjimo savikaina) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Išvestinės finansinės priemonės – apsidraudimo sandorių apskaita, palūkanų normos rizika) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti įsipareigojimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstatinio kapitalo išlaidos, grąžinamos pagal pareikalavimą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynieji užsienio valiutos keitimo skirtumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas (nuostoliai) dėl turto, išskyrus laikomo parduoti, pripažinimo panaikinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso veiklos pajamų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

(Suteikti įsipareigojimai ir garantijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti atidėjiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

(Finansinis turtas, vertinamas savikaina [nekotiruojamos nuosavybės priemonės]) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parduoti laikomas finansinis turtas) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paskolos ir gautinos sumos [įskaitant finansinę nuomą]) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicinis turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prestižas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nematerialusis turtas [išskyrus prestižą])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neigiamas prestižas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai atskaičius mokesčius

Nutrauktos veiklos pelnas arba (-) nuostoliai prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su nutraukta veikla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

Priskirtini mažumos daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – BAP FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl neprekybinio finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynieji užsienio valiutos keitimo skirtumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelnas (nuostoliai) dėl turto, išskyrus laikomo parduoti, pripažinimo panaikinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso veiklos pajamų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

(Suteikti įsipareigojimai ir garantijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kiti atidėjiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjinių bendrai bankinei rizikai padidėjimas arba (-) sumažėjimas, grynoji suma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Investicinis turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prestižas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nematerialusis turtas [išskyrus prestižą])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neigiamas prestižas, pripažintas pelno (nuostolių) ataskaitoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelnas arba (-) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ypatingasis pelnas arba (-) nuostolis, atskaičius mokesčius

Pagautė arba netekimai prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos, susijusios su pagaute arba netekimais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

Priskirtini mažumos daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – Ne FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pajamų ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynosios palūkanų pajamos

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Palūkanų išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

Mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokesčių ir komisinio atlyginimo išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos ir užsienio valiutos keitimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos veiklos išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso veiklos pajamų, grynoji suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administravimo išlaidos)

(Išlaidos darbuotojams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kitos administracinės išlaidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nusidėvėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atidėjiniai arba (-) atidėjinių panaikinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje nevertinamo tikrąja verte, vertės sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – VISA IMTIS

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynosios palūkanų pajamos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendų pajamos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios mokesčių ir komisinio atlyginimo pajamos *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos ir užsienio valiutos keitimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos veiklos pajamos, grynoji suma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visos veiklos išlaidos) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METŲ PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.C lentelė

Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas

Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – BAP FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – Ne FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metiniai KBD – Pelningumas ir veiksmingumas – VISA IMTIS

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Nuosavybės grąža (RoE)

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Įstaigų, kurių RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE < 0, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 0–5 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 5–10 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 10–15 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE 15–20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų, kurių RoE > 20 %, viso bankų turto %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.D lentelė

Metiniai KBD – Balansas

Metiniai KBD – Balansas – TFAS FINREP

 

Vidaus bankų grupės (konsoliduotos) ir savarankiški bankai

Užsienio, ne ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ne ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

Užsienio, ES kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, ES kontroliuojami filialai (savarankiški)

BPM kategorijos

Turtas

A.

Dideli

B.

Vidutiniai

C.

Maži

Užsienio, EZ kontroliuojamos patronuojamosios bendrovės (subkonsoliduotos arba savarankiškos)

Užsienio, EZ kontroliuojami filialai (savarankiški)

Svarbūs

Mažiau svarbūs

Grynieji pinigai, lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybai laikomas finansinis turtas *

Prekybos išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje vertinamas tikrąja verte

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduoti laikomas finansinis turtas *

Nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir gautinos sumos

Skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskolos ir avansai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino

Skolos vertybiniai popieriai