17.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/117


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/2299

2016 m. lapkričio 2 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2016/32)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

visam Eurosistemos kredito operacijoms tinkamam turtui taikomos konkrečios rizikos kontrolės priemonės, kad Eurosistema būtų apsaugota nuo finansinių nuostolių, jeigu kitai sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimų, jos įkaitą reikėtų realizuoti. Atlikus reguliarią Eurosistemos rizikos kontrolės sistemos peržiūrą reikia padaryti keletą patikslinimų, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga;

(2)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (1),

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės (EB) Nr. 2016/65 (ECB/2015/35) iš dalies keičiamos taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Tinkamam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

1.   Remiantis Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtos dalies VI antraštine dalimi, antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte, kaip nustatyta Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2 straipsnio 97 dalyje, taikant lygius, nurodytus šių gairių priedo 2 ir 2a lentelėje.

2.   Konkretaus turto įvertinimą mažesne nei rinkos verte lemia šie kriterijai:

a)

mažesnės nei rinkos vertės kategorija, kuriai turtas yra priskirtas, kaip apibrėžta 2 straipsnyje;

b)

likutinis turto terminas arba svertinė vidutinė turto trukmė, kaip apibrėžta 3 straipsnyje;

c)

turto atkarpos struktūra ir

d)

kredito kokybės lygis, kuriam priskirtas turtas“;

2.

2 straipsnio b ir c punktai keičiami taip:

„b)

vietos ir regioninės valdžios, subjektų, kuriuos Eurosistema priskiria agentūroms, daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų išleistos skolos priemonės, taip pat KIPVPS reikalavimus atitinkančios stambių emisijų padengtos obligacijos įtraukiamos į II įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;

c)

KIPVPS reikalavimus atitinkančios padengtos obligacijos, išskyrus KIPVPS reikalavimus atitinkančias stambių emisijų padengtas obligacijas, kitos padengtos obligacijos ir skolos priemonės, kurias išleido ne finansų bendrovės, įtraukiamos į III įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategoriją;“;

3.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Antrinę rinką turinčio turto įvertinimas mažesne nei rinkos verte

1.   Antrinę rinką turinčio turto, priskirto įvertinimo mažesne nei rinkos verte I–IV kategorijai, įvertinimas mažesne nei rinkos verte nustatomas remiantis:

a)

konkretaus turto priskyrimu kredito kokybės 1, 2 arba 3 lygiui;

b)

turto likutiniu terminu, kaip patikslinta 2 dalyje;

c)

turto atkarpos struktūra, kaip išsamiau išdėstyta 2 dalyje.

2.   Antrinę rinką turinčio turto, priskirto įvertinimo mažesne nei rinkos verte I–IV kategorijai, taikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte nustatomas remiantis likutiniu terminu ir kupono struktūra, kaip nurodyta toliau.

a)

Antrinę rinką turinčiam turtui su nuline arba fiksuotųjų palūkanų atkarpa taikytinas įvertinimas mažesne nei rinkos verte nustatomas pagal šių gairių priedo 2 lentelę. Atitinkamas įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas yra turto likutinis terminas.

b)

Antrinę rinką turinčio turto su kintamųjų palūkanų atkarpa taikytinas vertinimas mažesne nei rinkos verte atitinka vertinimą mažesne nei rinkos verte, taikomą antrinę rinką turinčiam turtui su fiksuotųjų palūkanų atkarpa, kurio likutinis terminas yra nuo nulio iki vienerių metų, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

i)

kintamųjų palūkanų atkarpos, kurių perskaičiavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai, traktuojamos kaip fiksuotųjų palūkanų atkarpos, o taikytinas atitinkamo įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas yra turto likutinis terminas;

ii)

kintamųjų palūkanų atkarpos, kurių bazinė norma yra euro zonos infliacijos indeksas, traktuojamos kaip fiksuotųjų palūkanų atkarpos, o taikomas atitinkamo įvertinimo mažesne nei rinkos verte terminas yra turto likutinis terminas;

iii)

kintamųjų palūkanų atkarpos, kurių žemiausia riba nėra lygi nuliui ir (arba) kintamųjų palūkanų atkarpos su aukščiausia riba, traktuojamos kaip fiksuotųjų palūkanų atkarpos.

c)

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte, taikomas turtui, kuris turi daugiau nei vieną turto atkarpos struktūrą, priklauso tik nuo turto atkarpos struktūros per likusį turto naudojimo laikotarpį ir yra lygus didžiausiam įvertinimui mažesne nei rinkos verte, taikomam antrinę rinką turinčiam turtui su tokiu pačiu likutiniu terminu ir kredito kokybės lygiu. Šiuo tikslu gali būti vertinama bet kuri turto atkarpos struktūra per likusį turto naudojimo laikotarpį.

3.   V įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijai priskirtam antrinę rinką turinčiam turtui, nepaisant jo atkarpos struktūros, įvertinimas mažesne nei rinkos verte nustatomas pagal turto svertinę vidutinę trukmę, kaip išdėstyta 4 ir 5 dalyse. V įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijai priskirtam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimai nustatyti šių gairių priedo 2a lentelėje.

4.   Svertinė vidutinė didesnio prioriteto turtu užtikrintų vertybinių popierių segmento trukmė nustatoma kaip tikėtinas svertinis vidutinis laikotarpis, likęs iki piniginių lėšų srautų gavimo už šį segmentą. Kūrėjo balanse apskaitomų (angl. retained) ir įkeistų turtu užtikrintų vertybinių popierių atveju, skaičiuojant svertinę vidutinę trukmę remiamasi prielaida, kad nebus vykdomi emitento išankstinio išpirkimo sandoriai (angl. call options).

5.   4 dalyje „kūrėjo balanse apskaitomi ir įkeisti vertybiniai popieriai“ yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kuriuos sukūrusi kita sandorio šalis, arba su kūrėju glaudžiai susiję subjektai, naudoja didesne procentine dalimi nei 75 % likusios nominalios sumos. Tokie glaudūs ryšiai nustatomi pagal Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138 straipsnį.“;

4.

5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Antrinės rinkos neturinčioms mažmeninėms hipoteka užtikrintoms skolos priemonėms taikomas įvertinimas 36,5 % mažesne nei rinkos verte.“;

5.

5 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Kiekvienam užtikrinančiam kredito reikalavimui, įtrauktam į antrinės rinkos neturinčių skolos priemonių, užtikrintų tinkamais kredito reikalavimais (toliau – STKR), užstato fondą, taikomas individualus įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygis, vadovaujantis šio straipsnio 1–4 dalyse išdėstytomis taisyklėmis. Bendra užtikrinančių kredito reikalavimų, įtrauktų į užstato fondą, vertė pritaikius įvertinimą mažesne nei rinkos verte visais atvejais turi būti lygi pagrindinei neapmokėtai STKR sumai arba ją viršyti. Jei bendra vertė nukrenta žemiau pirmesniame sakinyje nurodytos ribos, STKR įvertinamos kaip netinkamos.“;

6.

Gairių (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) priedas pakeičiamas šių gairių priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

2.   Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 5 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 2 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (OL L 14, 2016 1 21, p. 30).


PRIEDAS

Gairių (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

1 lentelė

Tinkamo antrinę rinką turinčio turto įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, grindžiamos emitento ir (arba) turto rūšimi

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

Centrinės valdžios išleistos skolos priemonės

ECB skolos sertifikatai

Nacionalinių centrinių bankų (NCB) išleisti skolos sertifikatai, išleisti iki euro įvedimo jų atitinkamoje valstybėje narėje dienos

Vietos ir regioninės valdžios išleistos skolos priemonės

Subjektų, kuriuos Eurosistema priskiria agentūroms, išleistos skolos priemonės

Daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų išleistos skolos priemonės

KIPVPS reikalavimus atitinkančios stambių emisijų padengtos obligacijos

KIPVPS reikalavimus atitinkančios padengtos obligacijos, išskyrus KIPVPS reikalavimus atitinkančias stambių emisijų padengtas obligacijas

Kitos padengtos obligacijos

Ne finansų bendrovių ir valdžios sektoriaus bendrovių išleistos skolos priemonės

Kredito įstaigų išleistos neužtikrintos skolos priemonės

Finansų bendrovių, išskyrus kredito įstaigas, išleistos neužtikrintos skolos priemonės

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai


2 lentelė

Tinkamam į įvertinimo mažesne nei rinkos verte I–IV kategorijas įtrauktam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai

 

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos

Kredito kokybė

Likęs terminas (metais) (*1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

1 ir 2 lygiai

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos

Kredito kokybė

Likęs terminas (metais) (*1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

fiksuotosios atkarpos

nulinės atkarpos

3 lygis

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


2a lentelė

Tinkamam į įvertinimo mažesne nei rinkos verte V kategoriją įtrauktam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai

 

 

V kategorija

Kredito kokybė

Svertinė vidutinė trukmė (WAL) (*2)

Įvertinimas mažesne nei rinkos verte

1 ir 2 lygiai (AAA iki A–)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10,∞)

20,0


3 lentelė

Įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygiai, taikomi tinkamiems kredito reikalavimams su fiksuotosios palūkanų normos mokėjimais

 

Vertinimo metodika

Kredito kokybė

Likęs terminas (metais) (*3)

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB nustatyta teorine kaina

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB priskirta likutine verte

1 ir 2 lygiai (AAA iki A–)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Vertinimo metodika

Kredito kokybė

Likęs terminas (metais) (*3)

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB nustatyta teorine kaina

Fiksuotosios palūkanų normos mokėjimai ir įvertinimas, remiantis NCB priskirta likutine verte

3 lygis (BBB+ iki BBB–)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  T. y. [0–1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1–3) likutinis nuo vienerių imtinai iki trejų metų terminas ir t. t.

(*2)  T. y. [0–1) WAL trumpesnis nei vieneri metai, [1–3) WAL nuo vienerių imtinai iki trejų metų ir t. t.

(*3)  T. y. [0–1) likutinis trumpesnis nei vieneri metai terminas, [1–3) likutinis nuo vienerių imtinai iki trejų metų terminas ir t. t.“.