16.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/1


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/2258

2016 m. gruodžio 6 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 ir 115 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

nuo 2016 m. sausio 1 d. 27 valstybėms narėms, o Austrijai nuo 2017 m. sausio 1 d. taikoma Tarybos direktyva 2014/107/ES (3), kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (4). Ta direktyva Sąjungoje įgyvendinamas visuotinis automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartas užtikrinant, kad informacija apie finansinių sąskaitų turėtojus būtų pateikta tai valstybei narei, kurioje sąskaitos turėtojas yra rezidentas;

(2)

Direktyvoje 2011/16/ES nustatyta, kad, jeigu sąskaitos turėtojas yra tarpinė struktūra, finansų įstaigos turi patikrinti tą struktūrą, nustatyti jos tikruosius savininkus ir apie juos pranešti. Tos svarbios tos direktyvos nuostatos taikymas priklauso nuo kovos su pinigų plovimu informacijos, gautos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 (5) siekiant nustatyti tikruosius savininkus;

(3)

siekiant užtikrinti, kad mokesčių institucijos galėtų veiksmingai stebėti, kaip finansų įstaigos taiko Direktyvoje 2011/16/ES nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, joms reikalinga prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos. Neturėdamos tokios prieigos tos institucijos negalėtų stebėti, audituoti ir patvirtinti, kad finansų įstaigos tinkamai taiko Direktyvą 2011/16/ES, teisingai nustatydamos tarpinių struktūrų tikruosius savininkus ir apie juos pranešdamos;

(4)

Direktyva 2011/16/ES apima taip pat kitus informacijos mainus ir kitas valstybių narių administracinio bendradarbiavimo formas. Suteikus prieigą prie kovos su pinigų plovimu informacijos, kurią subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 saugo vykdant administracinį bendradarbiavimą apmokestinimo srityje, būtų užtikrintos geresnės sąlygos mokesčių institucijoms atlikti savo pareigas pagal Direktyvą 2011/16/ES ir veiksmingiau kovoti su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu;

(5)

todėl būtina užtikrinti, kad mokesčių institucijos turėtų prieigą prie kovos su pinigų plovimu informacijos, procedūrų, dokumentų ir priemonių, kad jos galėtų atlikti savo pareigas – stebėti, ar Direktyva 2011/16/ES taikoma tinkamai, ir kad veiktų visos toje direktyvoje numatytos administracinio bendradarbiavimo formos;

(6)

šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Kai pagal šią direktyvą reikalaujama, kad prieiga prie asmens duomenų mokesčių institucijoms būtų suteikiama teisės aktu, nėra būtinas parlamento aktas, nedarant poveikio atitinkamos valstybės narės konstitucinei tvarkai. Tačiau, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, toks teisės aktas turėtų būti aiškus ir tikslus, o jo taikymas – aiškus ir numatomas tiems asmenims, kuriems jis taikomas;

(7)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą ir jo veiksmingą stebėseną su tinkamu vidaus rinkos veikimu suderinamomis sąlygomis, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl reikalingo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(8)

finansų įstaigos jau pradėjo klientų išsamaus patikrinimo procedūras pagal Direktyvą 2011/16/ES, o pirmieji informacijos mainai turi būti užbaigti ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo mėn. Todėl, siekiant užtikrinti, kad veiksminga tos direktyvos taikymo stebėsena nebūtų atidėta, ši iš dalies keičianti direktyva turėtų įsigalioti ir į nacionalinę teisę būti perkelta kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.;

(9)

todėl Direktyva 2011/16/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/16/ES 22 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Valstybių narių teisės aktų, kuriais įgyvendinama ši direktyva, įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant užtikrinti, kad vyktų joje nustatytas administracinis bendradarbiavimas, valstybės narės teisės aktu suteikia mokesčių institucijoms prieigą prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (*1) 13, 30, 31 ir 40 straipsniuose nurodytų priemonių, procedūrų, dokumentų ir informacijos.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. KAŽIMÍR


(1)  2016 m. lapkričio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. spalio 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 359, 2014 12 16, p. 1).

(4)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

(5)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).