24.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/2369

2016 m. lapkričio 11 d.

dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. sausio 19 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas dėl daugiašalio prekybos susitarimo su Andų bendrijos šalimis narėmis, norinčiomis sudaryti plataus užmojo, išsamų ir proporcingą prekybos susitarimą;

(2)

2012 m. birželio 26 d. Sąjunga pasirašė Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas). Susitarimas laikinai taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d. (Peru atžvilgiu) ir nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. (Kolumbijos atžvilgiu);

(3)

Susitarimo 329 straipsnyje nustatytos kitų Andų bendrijos šalių narių prisijungimo prie Susitarimo nuostatos;

(4)

2014 m. Sąjunga ir Ekvadoras vedė derybas dėl Prisijungimo protokolo prie Susitarimo. Derybos baigtos 2014 m. liepos 17 d.;

(5)

kaip reikalaujama Susitarimo 329 straipsnio 4 dalyje, pagal Susitarimą įsteigtas Prekybos komitetas patvirtino Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, tekstą per 2016 m. vasario 8 d. posėdį;

(6)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu ir laikinai taikomas, kol bus baigtos jo sudarymui būtinos procedūros. Protokolo 27 straipsnio 4 dalyje numatytas laikinas jo taikymas. Dėl Protokolo laikino taikymo taip pat laikinai taikomas Susitarimas;

(7)

laikinas taikymas pagal šį sprendimą nedaro poveikio kompetencijos paskirstymui pagal Sutartis tarp Sąjungos ir jos valstybių narių;

(8)

Prisijungimo protokolas neaiškinamas taip, kad juo būtų suteikiama teisių ar nustatoma pareigų, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar jos valstybių narių teismuose arba teisminėse institucijose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Prisijungimo protokolą prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

2.   Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Protokolą.

3 straipsnis

Sąjunga laikinai taiko Protokolą tarp Sąjungos ir Ekvadoro, kaip nustatyta 27 straipsnio 4 dalyje (2), kol bus baigtos jam sudaryti būtinos procedūros. Atitinkamai Sąjunga laikinai taiko Susitarimo nuostatas, kaip nustatyta jo 330 straipsnio 3 dalyje, kol bus baigtos Protokolui sudarymui būtinos procedūros, išskyrus Susitarimo 2 straipsnį, 202 straipsnio 1 dalį bei 291 ir 292 straipsnius.

4 straipsnis

Protokolas neaiškinamas taip, kad juo būtų suteikiama teisių ar nustatoma pareigų, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar jos valstybių narių teismuose ir teisminėse institucijose.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. ŽIGA


(1)  OL L 354, 2012 12 21, p. 3.

(2)  Datą, nuo kurios Protokolas bus laikinai taikomas, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.