16.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2271

2016 m. gruodžio 15 d.

dėl finansinių priemonių biržų ir prekių biržų Japonijoje lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 2a straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitos ir dvišalio rizikos valdymo reikalavimai ir tokioms sutartims taikomi reikalavimai teikti ataskaitas. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 7 punkte ne biržos išvestinės finansinės priemonės apibrėžiamos kaip išvestinių finansinių priemonių sutartys, nevykdomos reguliuojamojoje rinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (2) 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, arba reguliuojamai rinkai lygiaverte laikomoje trečiosios šalies rinkoje pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2a straipsnį. Todėl taikant Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 visos išvestinių finansinių priemonių sutartys, vykdomos trečiosios šalies rinkoje, kuri nėra laikoma lygiaverte reguliuojamoms rinkoms, yra klasifikuojami kaip ne biržos sandoriai;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2a straipsnį trečiosios šalies rinka yra laikoma lygiaverte reguliuojamai rinkai, kai ji atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai Direktyvos 2004/39/EB III antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams, ir yra nuolat vykdoma veiksminga jos priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas toje trečiojoje šalyje;

(3)

kad trečiosios šalies rinka būtų laikoma lygiaverte reguliuojamai rinkai, kaip ji apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB, esminis taikomų teisiškai privalomų reikalavimų priežiūros bei vykdymo užtikrinimo tvarkos rezultatas, vertinant pagal pasiekiamus reguliavimo tikslus, turėtų būti lygiavertis Sąjungos reikalavimų rezultatui. Todėl šio lygiavertiškumo vertinimo tikslas yra patikrinti, ar teisiškai privalomi reikalavimai, kurie taikomi finansinių priemonių biržoms (toliau – FIE) ir prekių biržoms Japonijoje, yra lygiaverčiai Direktyvos 2004/39/EB III antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams ir ar nuolat vykdoma veiksminga tų rinkų priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas. Rinkos, kurios šio sprendimo priėmimo dieną yra gavusios leidimą veikti kaip FIE arba prekių biržos, turėtų būti įvardytos kaip rinkos, laikomos lygiavertėmis reguliuojamai rinkai, kaip ji apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB;

(4)

Japonijos teisinę sistemą, taikomą FIE ir prekių biržoms, sudaro 2006 m. Finansinių priemonių ir biržos įstatymas (toliau – FIEA, angl. Financial Instruments and Exchange Act 2006), kuriuo nustatyta FIE reguliavimo sistema, ir 2009 m. Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių įstatymas (toliau – CDA, angl. Commodity Derivatives Act 2009), kuriuo nustatyta prekių biržų reguliavimo ir priežiūros sistema. Išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių pagrindinė priemonė yra biržos prekės, yra įtrauktos į prekių biržos sąrašą, o išvestinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra finansinė priemonė, yra įtrauktos į FIE sąrašus. FIE taisyklės yra patikslintos Įsakyme dėl Finansinių priemonių ir biržos įstatymo vykdymo užtikrinimo ir ministerijos potvarkyje dėl finansinių priemonių biržų, o prekių biržų taisyklės patikslinamos Įsakyme dėl Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių įstatymo vykdymo užtikrinimo ir Potvarkyje dėl Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių įstatymo vykdymo užtikrinimo. Be to, tiek prekių birža, tiek FIE tam tikrų reikalavimų atžvilgiu turi gana plačius savireguliavimo įgaliojimus. FIE savireguliavimo įgaliojimai visų pirma apima darbo taisykles, susijusias su finansinių priemonių įtraukimu į biržos sąrašą ir išbraukimu iš jo, prekybos tvarka ir narystės reikalavimais. Veiklos taisyklės turi būti pateiktos Japonijos Ministrui Pirmininkui tvirtinti (FIEA 81 str.). Prekių biržos savireguliavimo įgaliojimus vykdo jos savireguliavimo komitetas arba savireguliavimo departamentas. Prekių biržos rinkos taisyklėse nustatytos prekybos taisyklės ir narystės reikalavimai ir jie visi privalo būti pateikti Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ministerijai (toliau – MAFF) ir Ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerijai (toliau – METI) tvirtinti. Savireguliavimo taisyklės biržoms yra teisiškai privalomos;

(5)

leidimą gavusioms biržoms Japonijoje taikomais teisiškai privalomais reikalavimais pasiekiama rezultatų, kurie yra lygiaverčiai Direktyvos 2004/39/EB III antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų taikymo rezultatams šiose srityse: leidimų suteikimo procedūros, sąvokų reikalavimų, prieigos prie biržos, organizacinių reikalavimų, vyresniajai vadovybei taikomų reikalavimų, leidimo prekiauti finansinėmis priemonėmis, prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos, reikalavimų laikymosi stebėsenos ir prieigos prie tarpuskaitos ir atsiskaitymo tvarkos;

(6)

pagal Direktyvą 2004/39/EB skaidrumo reikalavimai iki ir po sandorio sudarymo taikomi tik akcijoms, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Nepaisant to, kad akcijomis gali būti leista prekiauti FIE, Komisija mano, kad tų reikalavimų vertinimas nėra svarbus taikant šį sprendimą, nes juo siekiama patikrinti teisiškai privalomų reikalavimų, taikomų trečiųjų šalių rinkoms tose rinkose vykdomų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atžvilgiu, lygiavertiškumą;

(7)

todėl reikėtų daryti išvadą, kad FIE ir prekių biržoms Japonijoje taikomais teisiškai privalomais reikalavimais pasiekiama rezultatų, kurie yra lygiaverčiai Direktyvos 2004/39/EB III antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų taikymo rezultatams;

(8)

prekių biržų veiklą prižiūri METI ir MAFF. CDA nustatyta METI ir MAFF priežiūros įgaliojimų sistema. Visų pirma, METI ir MAFF tvirtina rinkos taisykles, tarpininkavimo sutarčių taisykles, ginčų sprendimo taisykles arba prekių biržos rinkos sandorių priežiūros komiteto taisykles ir visus jų pakeitimus. Be to, siekdamos užtikrinti sąžiningą prekybą ir investuotojų apsaugą METI ir MAFF gali paprašyti prekių biržos pakeisti savo įstatus, kitas taisykles arba darbo metodus, arba imtis kitų priemonių savo veiklos vykdymui pagerinti. Jei prekių birža tinkamai nesinaudoja savireguliavimo įgaliojimais ir nesiima reikalingų priemonių sąžiningai prekybai ir investuotojų apsaugai užtikrinti, METI ir MAFF gali panaikinti jos licenciją arba sustabdyti visą biržos veiklą arba jos dalį. FIE priežiūrą vykdo Japonijos Ministras Pirmininkas, kurio įgaliojimai perduoti Japonijos finansinių paslaugų agentūros (toliau – JFSA) pirmininkui. FIEA V skyriaus 5 skirsnyje nustatytos priežiūros priemonės, kuriomis gali pasinaudoti JFSA. Visų pirma, FIE pažeidus įstatymus ar taisykles, JFSA gali panaikinti jos licenciją arba įsakyti sustabdyti visą FIE veiklą arba jos dalį. Be to, JFSA gali paprašyti FIE pakeisti savo įstatus, veiklos taisykles, tarpininkavimo sutarčių taisykles ar kitas taisykles arba prekybos praktiką, arba imtis kitų reikalingų priežiūros priemonių. Į FIE įstatuose turi būti numatytos sankcijos, taikytinos jos nariams, pažeidusiems darbo taisykles. Jei FIE nevykdo veiksmingos rinkos priežiūros, JFSA gali imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų, įskaitant licencijos panaikinimą arba veiklos sustabdymą;

(9)

todėl reikėtų daryti išvadą, kad Japonijoje nuolat vykdoma veiksminga FIE ir prekių biržų priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

(10)

todėl turėtų būti laikoma, kad FIE ir prekių biržų Japonijoje atveju Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2a straipsnyje nustatytos sąlygos yra tenkinamos;

(11)

šis sprendimas grindžiamas teisiškai privalomais reikalavimais, šio sprendimo priėmimo metu taikomais FIE ir prekių biržoms Japonijoje. Komisija turėtų toliau reguliariai stebėti šioms rinkoms taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos pokyčius ir sąlygų, kuriomis remiantis priimtas šis sprendimas, vykdymą. Visų pirma Komisija šį sprendimą turėtų peržiūrėti atsižvelgdama į tai, kad pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES (4);

(12)

reguliari teisinės ir priežiūros tvarkos, taikomos FIE ir prekių biržoms Japonijoje, peržiūra neturi poveikio Komisijos galimybei bet kada atlikti specialią peržiūrą, kai dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti šiuo sprendimu patvirtintą lygiavertiškumą. Dėl tokio pakartotinio įvertinimo šis sprendimas gali būti panaikintas;

(13)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 7 dalį, priede išvardytos leidimą gavusios finansinių priemonių biržos ir prekių biržos Japonijoje laikomos lygiavertėmis reguliuojamoms rinkoms, apibrėžtoms Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB ir 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/61/ES ir Direktyva 2002/92/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytos finansinių priemonių biržos ir prekių biržos Japonijoje:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.