30.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2092

2016 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7569)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/23/EB nustatytos medžiagų ir likučių grupių, išvardytų jos I priede, stebėsenos priemonės. Direktyvos 29 straipsniu reikalaujama, kad trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti į tą direktyvą įtrauktus gyvūnus ir gyvūninius produktus, pateiktų likučių stebėsenos planą, kuriuo būtų suteiktos būtinos garantijos (toliau – planas). Šis planas turėtų būti taikomas bent minėtame I priede išvardytoms likučių grupėms ir medžiagoms;

(2)

Komisijos sprendimu 2011/163/ES (2) patvirtinti tam tikrų trečiųjų šalių pateikti planai dėl nurodytų į to sprendimo priedo sąrašą įtrauktų gyvūnų ir gyvūninių produktų;

(3)

atsižvelgiant į tam tikrų trečiųjų šalių pateiktus naujausius planus ir Komisijos iš tų trečiųjų šalių gautą papildomą informaciją, būtina atnaujinti trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūnus ir gyvūninius produktus, kaip nustatyta Direktyvoje 96/23/EB, sąrašą, kuris pateiktas Sprendimo 2011/163/ES priede (toliau – sąrašas);

(4)

nors Jungtiniai Arabų Emyratai nepateikė likučių monitoringo plano dėl vidaus gamybos akvakultūros gyvūnų, ši šalis pateikė garantijas dėl akvakultūros žaliavos, kurios kilmės šalys yra valstybės narės arba trečiosios šalys, kurios yra patvirtintos tokioms žaliavoms eksportuoti į Europos Sąjungą. Todėl Jungtinių Arabų Emyratų įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti įtrauktas į sąrašą su atitinkama išnaša;

(5)

Gambija šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl akvakultūros gyvūnų. Tačiau Gambija nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį, ir pareiškė jau nebeeksportuojanti į ES. Todėl su ta trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl akvakultūros gyvūnų turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Gambijai apie tai pranešta;

(6)

Gruzija pateikė Komisijai planą dėl medaus. Tame plane pateikiamos pakankamos garantijos ir jis turėtų būti patvirtintas. Todėl su Gruzija susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti įtrauktas į sąrašą;

(7)

Kenija šiuo metu įrašyta į sąrašą dėl pieno. Tačiau Kenija nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį, ir pareiškė, kad šiuo metu likučių tyrimai nevykdomi ir manoma, kad tai nebus įgyvendinama 2016 m., ir kad eksportuoti į ES toliau neįmanoma. Todėl su šia trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl pieno turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Kenijai apie tai pranešta;

(8)

Libanas šiuo metu įrašytas į sąrašą dėl medaus. Tačiau Libanas nepateikė plano, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį. Todėl su šia trečiąja šalimi susijęs įrašas dėl medaus turėtų būti išbrauktas iš sąrašo. Libanui apie tai pranešta;

(9)

siekiant išvengti bet kokių prekybos sutrikimų, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, reikalingą atvežti iš Libano atitinkamas siuntas, kurios buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą prieš pradedant taikyti šį sprendimą;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/163/ES priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2017 m. vasario 1 d. valstybės narės priima medaus siuntas iš Libano, jeigu importuotojas gali įrodyti, kad tos siuntos buvo sertifikuotos ir išsiųstos į Sąjungą iki 2016 m. gruodžio 15 d. pagal Sprendimą 2011/163/ES.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(2)  2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ISO2 kodas

Šalis

Galvijai

Avys / ožkos

Kiaulės

Arklinių šeimos gyvūnai

Naminiai paukščiai

Akvakultūros gyvūnai

Pienas

Kiaušiniai

Triušiai

Laukiniai medžiojamieji gyvūnai

Ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armėnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladešas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunėjus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazilija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltarusija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belizas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveicarija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čilė

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kinija

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kosta Rika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikos Respublika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadoras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklando Salos

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Farerų Salos

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlandija

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondūras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraelis (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iranas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Pietų Korėja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Juodkalnija

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskaras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmaro Sąjungos Respublika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambikas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Naujoji Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Naujoji Zelandija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipinai

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkerno Salos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvajus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudo Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūras

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marinas

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilandas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tailandas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisas

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivanas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvajus

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venesuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnamas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Pietų Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabvė

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tik kupranugarių pienas.

(2)  Skersti skirtų gyvų arklinių šeimos gyvūnų eksportas į Sąjungą (taikoma tik maistiniams gyvūnams).

(3)  Trečiosios šalys, naudojančios tik žaliavas iš valstybių narių arba kitų trečiųjų šalių, patvirtintų tokioms žaliavoms eksportuoti į Sąjungą, vadovaujantis 2 straipsniu.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; dėl galutinio šios šalies kodo bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(5)  Neįskaitant Kosovo (šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos).

(6)  Taikoma tik iš Murmansko ir Jamalo Nencų regionų įvežamiems šiaurės elniams.

(7)  Toliau suprantamas kaip Izraelio Valstybė, neįskaitant nuo 1967 m. birželio mėn. Izraelio administracijos kontroliuojamų teritorijų, t. y. Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Rytų Jeruzalės ir likusios Vakarų Kranto dalies.

(8)  Taikoma tik Naujosios Zelandijos kilmės šviežiai mėsai, kuri skirta Sąjungai ir iškraunama, perkraunama ir vežama tranzitu bei sandėliuojama arba nesandėliuojama Singapūre.“