16.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/22


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2001

2016 m. lapkričio 15 d.

dėl Sąjungos įnašo, skirto mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – Strategija), kurios III skyriuje pateikiamas kovos su tokių ginklų platinimu priemonių, kurių reikia imtis tiek Sąjungoje, tiek trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina Strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma suteikdama finansinius išteklius daugiašalių institucijų, tokių kaip Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA), vykdomiems konkretiems projektams remti;

(3)

Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) IV straipsnyje nustatyta neginčijama visų NPT Šalių teisė plėtoti branduolinės energijos mokslinius tyrimus bei gamybą ir naudojimą taikiais tikslais, nediskriminuojant ir laikantis NPT I ir II straipsnių. Straipsnyje taip pat nustatyta, kad visos NPT Šalys įsipareigoja „bendradarbiauti pavieniui arba kartu su kitomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis, prisidėdamos prie tolesnio branduolinės energijos taikymo taikiems tikslams plėtojimo, visų pirma branduolinio ginklo neturinčių valstybių, NPT Šalių, teritorijose, tinkamai atsižvelgdamos į besivystančių pasaulio regionų poreikius“;

(4)

taikant daugiašalius požiūrius į branduolinio kuro ciklą galima suteikti šalims, kurios nusprendė taikiais tikslais naudoti branduolinę energiją, alternatyvą nacionalinio branduolinio kuro ciklo plėtojimui, kartu išvengiant platinimo rizikos;

(5)

pagal TATENA statuto III straipsnį Agentūrai suteikiami įgaliojimai vykdyti bet kokią veiklą, įskaitant branduolinio kuro, paslaugų ir įrangos įsigijimą, ir pačiai kurti saugyklas ir įmones siekiant palengvinti praktinį branduolinės energijos taikymą taikiais tikslais;

(6)

2006 m. rugsėjo mėn. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsisteigusi nepriklausoma nevyriausybinė organizacija „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (NTI) suteikė TATENA 50 000 000 USD dotaciją, kad padėtų sukaupti TATENA priklausančias ir valdomas mažai įsodrinto urano atsargas, su sąlyga, kad Agentūra galėtų surinkti papildomą 100 000 000 USD sumą, įskaitant kitų TATENA valstybių narių ir paramos teikėjų dotacijas, ir sukurti branduolinio kuro rezervą;

(7)

2008 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė išvadas, kuriomis pareiškė paramą TATENA kontroliuojamo branduolinio kuro rezervo sukūrimui ir saugiam valdymui. Ji taip pat pareiškė, kad Sąjunga planuoja šiam projektui skirti iki 25 000 000 EUR, kai TATENA valdytojų taryba nustatys ir patvirtins su rezervu susijusias sąlygas ir tvarką. Europos Komisija jau yra suteikusi 20 000 000 EUR mažai įsodrintam uranui (toliau – MĮU) įsigyti;

(8)

2010 m. gruodžio 3 d. TATENA valdytojų taryba priėmė rezoliuciją GOV/2010/70, kuria pritarė TATENA MĮU rezervo sukūrimui, ir patvirtino, kad TATENA MĮU rezervo veikla bus finansuojama tik iš nebiudžetinių įnašų;

(9)

GOV/2010/67 pavadinimu „Tiekimo užtikrinimas: TATENA mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimas siekiant tiekti MĮU valstybėms narėms“ 15 punkte nustatyta, kad „Agentūra yra TATENA MĮU rezerve laikomo MĮU savininkė ir ji kontroliuoja MĮU, kuris oficialiai yra teisėta jos nuosavybė. Agentūra atsakinga už jai priklausančių medžiagų saugojimą ir apsaugą ir užtikrina, sudarydama susitarimus su visomis priimančiosiomis valstybėmis, kad MĮU būtų apsaugotas nuo gamtinių ir kitų pavojų, neteisėto paėmimo arba diversijos, žalos arba sunaikinimo, įskaitant sabotažą ir prievartinį pagrobimą. Be to, sudarydama susitarimus su visomis priimančiosiomis valstybėmis, Agentūra užtikrina, kad TATENA MĮU rezerve saugomam MĮU būtų taikomos TATENA branduolinės saugos garantijos, taip pat tai, kad priimančioji valstybė ar valstybės taikytų saugos standartus ir priemones, taip pat fizines apsaugos priemones.“ GOV/2010/67 16 punkte taip pat nustatyta, kad „Agentūra, valdytojų tarybai patvirtinus, su visomis priimančiosiomis valstybėmis sudaro susitarimą su priimančiąja valstybe, panašų į dabartinį TATENA susitarimą dėl būstinės, kuriame numatomas saugyklos saugos ir saugumo užtikrinimas, taip pat tinkamas civilinės atsakomybės draudimas, ir kuriuo Agentūrai suteikiamos privilegijos ir imunitetas, reikalingi nepriklausomai TATENA MĮU rezervo veiklai vykdyti, įskaitant teisę įvežti MĮU į TATENA MĮU rezervą ir išvežti iš jo, kaip Agentūra yra nustačiusi pagal statutą ir susitarimą su priimančiąja (-iosiomis) valstybe (-ėmis). Be to, prireikus sudaromi apdrausti tranzito susitarimai su priimančiosios valstybės kaimyninėmis valstybėmis“;

(10)

TATENA MĮU rezervas bus iki šešiasdešimties 30B tipo cilindrų, kuriuose bus laikomas standartinis komercinis mažai įsodrintas urano heksafluoridas, atsargos. TATENA MĮU rezervo vieta bus TATENA MĮU saugykla, jį eksploatuos Ulbos metalurgijos gamykla, o jo veiklą reguliuos Kazachstano Respublikos atominės energijos priežiūros ir kontrolės komitetas;

(11)

buvo sukurtas TATENA ir priimančiosios valstybės Kazachstano teisinis pagrindas. Buvo pasirašytas Tranzito susitarimas su Rusijos Federacija; susitarimą patvirtino TATENA valdytojų taryba (GOV/2015/36). Naujos TATENA MĮU saugyklos projektas buvo baigtas, ir TATENA padarė išvadą, kad jis atitinka TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nustatytas taikytinas nuostatas. Buvo sudaryta išsami naujos TATENA MĮU saugyklos išlaidų sąmata, kuri buvo nepriklausomai patvirtinta. Parengta TATENA ir saugyklos operatoriaus Partnerystės susitarimo, kuriuo nustatomos bendradarbiavimo dėl TATENA MĮU saugyklos statybos sąlygos, galutinė redakcija. Šiuo metu TATENA planuoja veiklą, susijusią su pasirengimu MĮU įsigijimui;

(12)

pagal projekto ir finansinį planą, kaip aprašyta atnaujintoje TATENA generalinio direktoriaus ataskaitoje (GOV/INF/2016/8) „Tiekimo užtikrinimas: TATENA mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimas siekiant tiekti MĮU valstybėms narėms“, bendra numatomų MĮU projekto išlaidų suma – 118 863 000 EUR,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Kad būtų nedelsiant pradėta praktiškai įgyvendinti tam tikrus ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos elementus, Sąjunga prisideda prie Tarptautinės atominės energijos agentūra (toliau – TATENA arba Agentūra) kontroliuojamo mažai įsodrinto urano (toliau – MĮU) rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo, siekiant sumažinti didėjančią platinimo riziką, kylančią dėl kritinės svarbos branduolinio kuro ciklo technologijų plitimo. Sąjunga vykdo veiklą remdama TATENA MĮU rezervą, kuriame saugomos MĮU atsargos siekiant šių tikslų:

a)

sudaryti galimybę šalims naudotis savo teisėmis pagal NPT IV straipsnį, kartu išvengiant platinimo rizikos; ir

b)

suteikti kraštutiniu atveju naudojamą mechanizmą komercinei rinkai paremti neiškraipant jos tuo atveju, jei sutrikdomas MĮU tiekimas į kurią nors TATENA valstybę narę ir jis negali būti atkurtas komercinėmis priemonėmis, tuo atveju, jei ta TATENA valstybė narė atitinka tinkamumo kriterijus.

2.   Siekiant įvykdyti 1 dalyje nurodytus tikslus, Sąjunga prisideda prie TATENA kontroliuojamo MĮU rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo finansuodama su saugumu susijusią veiklą, įskaitant fizinę apsaugą, pervežimą, patikimą saugojimą, taip pat įnašus, skirtus saugiam MĮU rezervo valdymui. Projektas įgyvendinamas visų šalių, kurios nusprendė taikiais tikslais naudoti branduolinę energiją, naudai.

Išsamus projekto aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą atsakingas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis).

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto techninį įgyvendinimą vykdo TATENA. Šią užduotį ji atlieka kontroliuojant vyriausiajam įgaliotiniui. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir TATENA sudaro reikiamus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 4 362 200 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Šiuo tikslu ji ir TATENA sudaro finansavimo susitarimą. Susitarime nustatoma, kad TATENA turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Komisija siekia, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, kai tik įsigalios šis sprendimas. Ji informuoja Tarybą apie visus sunkumus, su kuriais gali būti susidurta to proceso metu, ir praneša finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis praneša Tarybai apie šio sprendimo įgyvendinimą teikdamas reguliarias ataskaitas, kurias parengia TATENA. Atlikdama įvertinimą Taryba remiasi tomis TATENA ataskaitomis.

2.   Komisija teikia informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto įgyvendinimo finansinius aspektus.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis nustoja galioti praėjus 60 mėnesių po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo. Tačiau jis nustoja galioti po 6 mėnesių nuo jo įsigaliojimo, jei iki to laiko finansavimo susitarimas nesudaromas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


PRIEDAS

Sąjungos įnašas, skirtas mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo, kurį kontroliuos Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), sukūrimui ir saugiam valdymui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

I.   ĮVADAS

Bendra informacija

2010 m. gruodžio mėn. TATENA generalinis direktorius iš valdytojų tarybos gavo įgaliojimus pradėti mažai įsodrinto urano (MĮU) rezervo sukūrimą ir pateikė išsamų jo sukūrimo bei saugaus valdymo planą.

2011 m. gruodžio 20 d. TATENA patvirtino TATENA Kazachstano nuolatinei atstovybei, kad remiantis informacija, kurią Kazachstanas pateikė Agentūrai savo susidomėjimo pareiškime, ir atsižvelgiant į dokumente GOV/INF/2011/7 nurodytus reikalavimus, Ulbos metalurgijos gamykla (toliau – UMP) yra tinkama vieta TATENA MĮU rezervui įrengti.

2011–2016 m. TATENA surengė kelias misijas į Kazachstaną, kurių metu siekta įvertinti UMP saugyklą bei nacionalinę reguliavimo sistemą ir užtikrinti, kad MĮU rezervas galės atitikti taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas. Vertinimai atlikti saugyklos saugos, seisminės saugos, avarinės parengties ir reagavimo, transporto saugos ir saugumo ir fizinės apsaugos srityse.

2015 m. rugpjūčio 27 d. TATENA ir Kazachstanas pasirašė priimančiosios valstybės susitarimą. Tuo susitarimu nustatoma, kad Kazachstanas yra TATENA MĮU rezervo priimančioji valstybė, ir numatomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis Kazachstanas užtikrina, kad TATENA MĮU rezervas bus valdomas ir reguliuojamas pagal Kazachstano įstatymus bei kitus teisės aktus, laikantis taikytinų TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatų.

2015 m. rugpjūčio 27 d. TATENA ir UMP pasirašė saugyklos operatoriaus susitarimą. Tuo susitarimu nustatoma, kad UMP yra saugykla, kurioje bus įkurdintas TATENA MĮU rezervas, ir numatomas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis UMP eksploatuoja ir valdo TATENA MĮU rezervą pagal savo licenciją, nacionalinę reguliavimo sistemą ir taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas.

Be to, TATENA ir Kazachstano energetikos ministerija pasirašė techninį susitarimą dėl konkrečių priemonių, kurios turi būti įgyvendintos siekiant Kazachstane sukurti TATENA MĮU rezervą (toliau – techninis susitarimas). Techniniu susitarimu užtikrinama, kad kiekviena iš šalių suteikia reikiamus išteklius, kad įvykdytų savo atitinkamą veiklą siekiant laiku sukurti TATENA MĮU rezervą, įskaitant veiklą, skirtą užtikrinti atitiktį taikytinoms TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatoms. Pagal techninį susitarimą šalys įsteigė jungtinį koordinavimo komitetą (JCC), kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos techniniam susitarimui įgyvendinti, ir patvirtino konkrečios veiklos planą, siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervo sukūrimas ir veikimas atitiktų taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių dokumentų nuostatas. Pagal techninį susitarimą reikalaujama, kad veikla būtų užbaigta per dvejus metus nuo teisinių susitarimų pasirašymo arba 2017 m. rugsėjo mėn.

2015 m. lapkričio mėn. UMP pradėjo projektuoti naują TATENA MĮU saugyklą, skirtą TATENA MĮU rezervui įkurdinti. 2016 m. vasario 29 d. – kovo 4 d. TATENA misija lankėsi UMP, kad įvertintų projektavimo pažangą. TATENA misija išnagrinėjo, ar projektavimo procese tinkamai atsižvelgta į taikytinas TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatas. TATENA misijos peržiūra rėmėsi penkiomis techninėmis sritimis: pastato konstrukcija, saugos analizė, radiacinė sauga, avarinė parengtis bei reagavimas ir branduolinis saugumas. Peržiūrėjus siūlomą projektą ir susijusius papildomus dokumentus padaryta bendra išvada, kad projekte numatytos tinkamos priemonės branduolinės saugos ir saugumo gairių laikymuisi užtikrinti.

Užbaigus rengti projektą ir TATENA atlikus jo peržiūrą, 2016 m. gegužės mėn. TATENA ir UMP pasirašė partnerystės susitarimą. Tame susitarime numatytos TATENA MĮU saugyklos sukūrimo techninės ir finansinės sąlygos. Tai – svarbus žingsnis kuriant TATENA MĮU rezervą.

2016 m. gegužės mėn. valdytojų tarybos ataskaitoje GOV/INF/2016/8 akcentuota didelė padaryta pažanga. Jame taip pat pateikiamas pirmas pradinis išsamus projekto ir finansų planas.

Valdytojų tarybos dokumentu GOV/2010/67 TATENA generaliniam direktoriui buvo suteikti įgaliojimai sukurti TATENA MĮU rezervą, taip pat nustatytas reikalavimas, kad su TATENA MĮU rezervu susijusios išlaidos (įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams) būtų padengiamos tik iš nebiudžetinių savanoriškų įnašų, nedarant poveikio įprastam TATENA biudžetui. Tuo tikslu TATENA MĮU rezervo projektas atlygina įvairiems TATENA padaliniams už techninį indėlį ir paramą, suteiktą projekto ekspertams ir specialistams, remiantis susitarimais dėl paslaugų lygio. Tie susitarimai, kuriais nustatomos paslaugos, kurias padaliniai turi teikti projektui, kad būtų įgyvendintas projekto planas (įskaitant konkrečios veiklos planą), taip pat išlaidos, susijusios su kiekvieno padalinio teikiamų paslaugų lygiu, buvo galutinai parengti ir dėl jų susitarta 2016 m. kovo mėn.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. kelios valstybės narės, Komisija, „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (NTI) ir Pasaulinis branduolinių medžiagų vežimo institutas (WNTI) buvo įsipareigojusios skirti lėšų, kurių bendra suma sudaro apie 124 900 000 USD ir 25 000 000 EUR, o Agentūros iki šios dienos gauti įnašai sudaro 124 900 000 USD ir 20 000 000 EUR. Finansinius įnašus suteikė „Branduolinės grėsmės mažinimo iniciatyva“ (50 000 000 USD), JAV (50 000 000 USD), JAE (10 000 000 USD), Norvegija (5 000 000 USD), Kuveitas (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) ir Kazachstanas (400 000 USD). Europos Komisijos suteikti 20 000 000 EUR yra skirti įsigyti mažai įsodrinto urano TATENA MĮU rezervui, taip pat įsipareigota suteikti iki 5 000 000 EUR sumą su saugumu susijusiems atnaujinimams. Šiame priede pateikiama informacija apie lėšas, skirtas su saugumu susijusiems atnaujinimams (iki 5 000 000 EUR).

Tolesni pagrindiniai su TATENA MĮU rezervu susiję etapai yra šie:

a)

galutinis TATENA MĮU saugyklos sukūrimas, įskaitant statybos užbaigimą; patvirtinimas, kad pastatas ir įranga atitinka numatytą tikslą ir taikytinas saugos ir saugumo nuostatas;

b)

susitarimas dėl cilindrų valdymo programos su UMP siekiant užtikrinti ilgalaikę cilindrų saugą bei saugumą ir jų parengtį pervežti;

c)

saugyklos užsakymas;

d)

TATENA MĮU įsigijimas ir pervežimas į saugyklą;

e)

veikimo pradžia.

Projekto tikslai

Prisidėti prie TATENA MĮU rezervo sukūrimo ir saugaus valdymo, visų pirma užtikrinant aukštą saugumo ir saugos lygį pervežimo ir saugojimo metu, laikantis TATENA saugos standartų ir saugumo gairių.

Nauda

Bus gauta tokia nauda:

a)

geresnis branduolinio kuro tiekimo saugiu ir patikimu būdu užtikrinimas; ir

b)

pagalba TATENA užtikrinant MĮU pervežimo nuo įsigijimo iki tiekimo etapo, taip pat saugojimo MĮU rezervo vietoje metu, saugumą ir saugą.

II.   VEIKLOS APRAŠYMAS

MĮU rezervas

TATENA MĮU rezervą sudarys maždaug 90 tonų MĮU fizinės atsargos – tai kiekis, reikalingas vienam pradiniam pakrovimui į elektros energijos gamybai skirtą modernų lengvojo vandens reaktorių (kuris lygus maždaug 3 aktyviosios zonos pakartotiniams pakrovimams), taip pat susijusi įranga ir paslaugos. Šios atsargos bus TATENA nuosavybė. TATENA MĮU rezervas veiks taikant tam tikrus nediskriminuojančius kriterijus išduodant MĮU šaliai gavėjai. Tie kriterijai yra visiškai suderinami su TATENA statutu; juos patvirtino valdytojų taryba. MĮU naudojančiam branduolinės energetikos objektui turi būti taikomas garantijų susitarimas su TATENA ir jis turi jo visiškai laikytis.

Sąjungos parama

Sąjungos parama TATENA MĮU rezervui bus grindžiama papildomumo principu pasitelkiant įvairias priemones. 2011 m. iš stabilumo priemonės jau skirtas 20 000 000 EUR finansinis įnašas MĮU įsigijimui.

Šiuo sprendimus bus prisidedama prie saugaus ir patikimo TATENA MĮU rezervo veikimo ir valdymo. TATENA numatyta atitinkama veikla, kuriai pagal šį Sprendimą bus teikiama finansinė parama, gali būti:

1.   Parama saugiam ir patikimam 90 tonų MĮU saugyklos sukūrimui

Šis punktas apima projekto plano veiklos įgyvendinimo išlaidas, įskaitant konkrečios veiklos planą 2017 m. ir tolesnę veiklą 2018 m. Konkrečios veiklos planas, dėl kurio susitarė TATENA, UMP ir Kazachstano atominės energijos priežiūros ir kontrolės komitetas – tai sąrašas, kuriama išvardyta veikla, kuri laikoma būtina infrastruktūros, įrangos, procedūrų ir praktikos atnaujinimui siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervas būtų sukurtas, saugomas ir eksploatuojamas bei apsaugotas laikantis atitinkamų TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatų. Ši veikla buvo parengta remiantis keliais įvertinimais, atliktais 2012–2016 m. laikotarpiu. Visų pirma 2016 m. sausio mėn. Agentūros misija, be kita ko, nustatė, jog bus reikalinga papildoma išorinė įranga, kad saugyklą būtų galima eksploatuoti laikantis TATENA standartų dėl avarinės parengties ir reagavimo.

Ši veikla apima saugaus ir patikimo veikimo procedūrų rengimą, avarinės parengties ir reagavimo bei radiacinės saugos įrangos įsigijimą ir susijusio mokymo teikimą, seminarų TATENA MĮU rezervui aktualiomis saugumo temomis rengimą (pvz., branduolinio saugumo kultūros srityje), avarinės parengties pratybų saugykloje stebėjimą ir tolesnę vertinimo veiklą, kuria siekiama prieš užsakymą patvirtinti, ar atnaujinimai atitinka atitinkamus TATENA saugos standartus bei saugumo gaires.

MĮU bus patalpintas TATENA MĮU saugykloje tik tada, kai TATENA įsitikins, jog TATENA MĮU rezervas yra sukurtas ir atitinka taikytinas TATENA saugos standartų bei saugumo gairių nuostatas. Todėl TATENA surengs patvirtinimo misiją, numatytą 2017 m. vasarą, siekiant patvirtinti, kad užbaigtas pastatas ir jo pagrindinė įranga atitinka numatytą tikslą ir kad yra visa infrastruktūra, kuri būtina taikytinoms saugos ir saugumo nuostatoms įvykdyti.

Dvejų metų laikotarpiu biudžete numatytos planavimo, vykdymo, rėmimo ir ataskaitų apie projekto plano ir konkrečios veiklos plano veiklą teikimo išlaidos, įskaitant išlaidų, skirtų TATENA žmogiškiesiems ištekliams, padengimą, siekiant užtikrinti, kad laikantis TATENA MĮU rezervo projekto įgaliojimų nebūtų naudojamos įprasto biudžeto lėšos.

2.   90 tonų MĮU saugaus pervežimo užtikrinimas

Numatoma, kad 90 tonų MĮU bus pervežta iš pardavėjo (-ų) saugyklos į Ulbos metalurgijos gamyklą Eskemene (Kazachstanas), kur veiks TATENA MĮU rezervas. MĮU pervežimas, kuris bus vykdomas per įvairias jurisdikcijas, turi atitikti visus dokumentacijos, draudimo, tranzito patvirtinimo ir žymėjimo reikalavimus, įskaitant valstybių reikalavimus, susijusius su fizine sauga, kurie išdėstyti globojant TATENA parengtose atitinkamose konvencijose ir rekomendacijose, ir Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) saugumo reikalavimus. Su MĮU pervežimu susijusios išlaidos priklausys nuo geografinės MĮU pardavėjo (-ų) padėties ir pervežimo jūra bei sausuma atstumų nuo pardavėjo (-ų) iki Ulbos metalurgijos gamyklos (UMP) Kazachstane, taip pat nuo uostų, į kuriuos įplaukiama pervežimo metu, bei sienų kirtimo, reikalingų pristatymui įvykdyti, skaičiaus. Šis punktas apima techninių specifikacijų parengimą su TATENA pareigūnais ir išorės ekspertų darbą specializuotose srityse, pervežimo planavimą ir priežiūrą, draudimą, jūrų transporto laivo frachtavimą siekiant didesnio saugumo, konsultacijas dėl pervežimo maršruto saugumo rizikos vertinimo ir planavimo, taip pat apsaugą pervežant jūra, uostuose, į kuriuos įplaukiama, ir tranzito vietose.

3.   90 tonų MĮU ilgalaikio saugojimo užtikrinimas

MĮU bus saugomas specialioje saugykloje UMP teritorijoje, kuri yra Eskemene (Kazachstanas). TATENA MĮU bus saugomas 30B cilindruose. Saugyklos operatorius TATENA vardu bus atsakingas už MĮU saugojimą ir apsaugą, laikantis TATENA saugos standartų ir saugumo gairių. Tai apima 30B cilindrų, kurie užtikrins MĮU fizinę saugą ir patikimą saugojimą, pirkimą. Saugos tyrimai rodo, kad šios saugojimo talpos užtikrina patikimą, saugų saugojimą iki 50 metų. Šie cilindrai užtikrina ne tik saugą, bet jų sienelių storis ir bendra konstrukcija suteikia didesnę fizinę apsaugą nuo diversijų ir vagysčių.

Labai svarbi veikla užtikrinant ilgalaikį MĮU saugojimą yra cilindrų valdymo programos įgyvendinimas, įskaitant įprastą saugomų 30B cilindrų tikrinimą ir pakartotinį sertifikavimą, kad jie atitiktų ISO 7195 standartą ir būtų užtikrintas pasirengimas pervežti į valstybes nares. Tam reikia pirkti įgaliotųjų inspektorių teikiamas pakartotinio cilindrų sertifikavimo paslaugas, taip pat UMP darbuotojų paslaugas bandymų atlikimui remti.

Be to, TATENA MĮU ilgalaikio saugojimo metu TATENA vykdys įprastą ir ad hoc stebėsenos veiklą, be kita ko, ji gaus, peržiūrės ir tikrins metines UMP ataskaitas. Tai apims metinius susitikimus su UMP siekiant apžvelgti saugos ir saugumo veiklą, susijusią su TATENA MĮU rezervu, taip pat kitokias misijas į UMP, siekiant užtikrinti, kad TATENA MĮU rezervui toliau būtų taikomos atitinkamos TATENA saugos standartų ir saugumo gairių nuostatos.

Šis punktas apims 5 metų laikotarpį.

III.   TRUKMĖ

Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio trukmė, pradedant nuo 3 straipsnyje nurodyto finansavimo susitarimo pasirašymo, yra 60 mėnesių.

IV.   NAUDOS GAVĖJAI

Pagal šį sprendimą projekto naudos gavėjai yra visos reikalavimus atitinkančios valstybės, gaunančios TATENA MĮU rezervo paslaugas ir atitinkančios TATENA valdytojų tarybos nustatytas naudojimosi MĮU rezervu sąlygas.

V.   ĮGYVENDINANČIOJI ORGANIZACIJA

Techninis projekto įgyvendinimas, kaip aprašyta pirmiau, bus pavestas TATENA, kurios kontrolę vykdys vyriausiasis įgaliotinis. Projektą tiesiogiai įgyvendins TATENA darbuotojai, kitų nacionalinių branduolinės energetikos institucijų ekspertai ir rangovai. Rangovų atveju TATENA visų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą pagal šį sprendimą vykdys, kaip išdėstyta finansavimo susitarime, kurį su TATENA sudarys Komisija.

VI.   ATASKAITŲ TEIKIMAS

Įgyvendinančioji organizacija rengs:

a)

reguliarias projekto įgyvendinimo ataskaitas;

b)

ne vėliau kaip per du mėnesius po projekto įgyvendinimo užbaigimo – galutinę ataskaitą.

Ataskaitos bus siunčiamos vyriausiajam įgaliotiniui.