5.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/90


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1943

2016 m. lapkričio 4 d.

priimamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, dėl parafininės alyvos naudojimo kiaušiniams padengti, siekiant kontroliuoti lizdus sukančių paukščių populiacijos dydį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2016 m. kovo 3 d. Jungtinė Karalystė paprašė Komisijos priimti sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, ar parafininė alyva, naudojama lizdus sukančių paukščių, kaip antai žąsų ir kirų, kaušiniams padengti, siekiant kontroliuoti jų populiacijos dydį ir sumažinti tikimybę, kad paukščiai susidurs su orlaiviais aerodromuose ir oro uostuose ir aplink juos, yra biocidinis produktas pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punktą;

(2)

remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, kiaušinius ištepus alyva, besivystantis embrionas pristinga deguonies, nes alyva užkemša kiaušinių lukštų poras, ir paukščių embrionai uždūsta;

(3)

svarbu pirma išnagrinėti, ar kiaušiniams tepti naudojama parafininė alyva atitinka biocidinio produkto apibrėžtį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

(4)

parafininė alyva atitinka to reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą sąlygą, pagal kurią ji yra cheminė medžiaga arba cheminis mišinys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) 3 straipsnio 2 dalyje;

(5)

parafininė alyva yra skirta lizdus sukančių paukščių, kaip antai žąsų ir kirų, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies g punkte nustatytą kenksmingojo organizmo apibrėžtį, nes jie gali būti žalingi gyvūnams ar žmonėms, populiacijos dydžiui kontroliuoti;

(6)

iš pateiktos informacijos matyti, kad parafininė alyva naudojama kiaušiniams tepti, siekiant sunaikinti, sulaikyti ir padaryti nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti;

(7)

parafininė alyva yra tik fizinė kliūtis tikslinio organizmo gebėjimui kvėpuoti ir nedaro jokio cheminio ar biologinio poveikio, todėl ji negali būti laikoma skirta daryti cheminį poveikį tam organizmui;

(8)

parafininė alyva kenksminguosius organizmus kontroliuoja tik fiziniu ar mechaniniu būdu, todėl ji neatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos biocidinio produkto apibrėžties;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Parafininė alyva, naudojama kiaušiniams padengti, siekiant kontroliuoti lizdus sukančių paukščių populiacijos dydį, nėra biocidinis produktas pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punktą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).