28.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1900

2016 m. spalio 26 d.

kuriuo dėl Estijos, Latvijos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6793)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To įgyvendinimo sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, paskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Estijos, Latvijos ir Lenkijos sritys;

(2)

2016 m. rugpjūčio mėn. įvyko vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Lenkijos Monkų apskrityje (powiat moniecki), kuri šiuo metu įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalį; 2016 m. rugsėjo mėn. toje pačioje srityje nustatytas dar vienas afrikinio kiaulių maro atvejis šernų populiacijoje. 2016 m. rugsėjo mėn. Lenkijoje Losicių apskrityje (powiat łosicki) ir Semiatyčės apskrityje (powiat siemiatycki), kurios yra į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo III dalį šiuo metu įtrauktoje srityje, netoli sričių, įtrauktų į to priedo I ir II dalis, įvyko keletas afrikinio kiaulių maro protrūkių naminių kiaulių populiacijoje. Tai, kad ši liga pasireiškė šiose srityse ir neseniai pasikeitė epidemiologinė padėtis, reiškia, kad rizikos lygis išaugo ir į tai būtina atsižvelgti. Todėl tam tikros Lenkijos sritys, išvardytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo I dalyje, dabar turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį;

(3)

nuo 2015 m. spalio mėn. nebuvo pranešta apie afrikinio kiaulių maro protrūkius naminių kiaulių populiacijoje tose Estijos srityse, kurios išvardytos Įgyvendinimo Sprendimo 2014/709/ES priedo III dalyje ir kurios yra į pietus nuo kelio Nr. 92. Be to, šiose srityse buvo atlikta biologinio saugumo priemonių priežiūra, pagrįsta nacionaline biologinio saugumo programa, kuria siekta užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui. Šie faktai rodo, kad epidemiologinė padėtis pagerėjo. Todėl tos valstybės narės minėtos sritys dabar turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį, o ne į III dalį;

(4)

2016 m. rugsėjo mėn. įvyko vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Gulbenės savivaldybėje (Gulbenes novads), kuri šiuo metu įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį. Įvykęs protrūkis ir neseniai pasikeitusi epidemiologinė padėtis reiškia, kad rizikos lygis išaugo ir į tai būtina atsižvelgti. Todėl tam tikros Latvijos sritys dabar turėtų būti įtrauktos į to priedo III dalį, o ne II dalį;

(5)

atliekant gyvūnų sveikatos padėties keliamos rizikos dėl šios ligos Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje vertinimą turėtų būti aptarta dabartinės epidemiologinės padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru paveiktų naminių kiaulių ir šernų populiacijose, raida Sąjungoje. Siekiant tikslingiau taikyti gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, nustatytas Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, neleisti toliau plisti afrikiniam kiaulių marui ir išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos to Įgyvendinimo sprendimo priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje dėl šios ligos susiklosčiusios epidemiologinės padėties pokyčius;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hyjumos (Hiiumaa) apskritis.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės (Bauskas) savivaldybė: Yslycės (Īslīces), Gailyšių (Gailīšu), Brunavos (Brunavas) ir Ceraukstės (Ceraukstes) valsčiai,

Duobelės (Dobeles) savivaldybė: Bikstų (Bikstu), Zebrenės (Zebrenes), Aneniekų (Annenieku), Naudytės (Naudītes), Penkulės (Penkules), Aurių (Auru) ir Krimūnų (Krimūnu), Duobelės (Dobeles) ir Berzės (Berzes) valsčiai, Jaunbėrzės (Jaunbērzes) valsčiaus dalis į vakarus nuo kelio Nr. P98 ir Duobelės (Dobele) miestas,

Jelgavos (Jelgavas) savivaldybė: Glūdos (Glūdas), Švėtės (Svētes), Platuonės (Platones), Virčiuvio (Vircavas), Jaunsvirlauko (Jaunsvirlaukas), Zaleniekų (Zaļenieku), Vilcės (Vilces), Lielplatuonės (Lielplatones), Elėjos (Elejas) ir Sesavos (Sesavas) valsčiai,

Kandavos (Kandavas) savivaldybė: Vanės (Vānes) ir Matkulės (Matkules) valsčiai,

Talsų (Talsu) savivaldybė: Lubės (Lubes), Yvės (Īves) Valdgalės (Valdgales), Gibulių (Ģibuļu), Lybagų (Lībagu), Laidzės (Laidzes), Arlavos (Ārlavas), Abavos (Abavas) valsčiai, Sabilės (Sabile), Talsų (Talsi), Stendės (Stende) ir Valdemarpilio (Valdemārpils) miestai,

Bruocėnų (Brocēnu) savivaldybė,

Dundagos (Dundagas) savivaldybė,

Jaunpilio (Jaunpils) savivaldybė,

Ruojos (Rojas) savivaldybė,

Rundalės (Rundāles) savivaldybė,

Stopinų (Stopiņu) savivaldybė,

Tėrvetės (Tērvetes) savivaldybė,

Bauskės (Bauska) miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Jelgava,

Respublikinio pavaldumo miestas Jūrmala.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Varmijos Mozūrų vaivadija (województwo warmińsko-mazurskie):

Elko apskritis (powiat ełcki): Kalinovo (Kalinowo) ir Prostkų (Prostki) savivaldybės,

Pišo apskritis (powiat piski): Pisos Biala (Biała Piska) savivaldybė.

 

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Augustavo apskritis (powiat augustowski),

Bransko (Brańsk) savivaldybė ir Bransko (Brańsk) miestas, Bockų (Boćki), Rudkos (Rudka), Vyškų (Wyszki) savivaldybės, Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto), Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miestas, Orlos (Orla) savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Balstogės apskritis (powiat białostocki): Choroščiaus (Choroszcz), Juchnovec Košcelnų (Juchnowiec Kościelny), Suražo (Suraż), Turošno Košcelnos (Turośń Kościelna), Lapų (Łapy) ir Pošvientnės (Poświętne) savivaldybės,

Semiatyčės apskritis (powiat siemiatycki): Drohičyno (Drohiczyn), Dziadkovicės (Dziadkowice), Grodzisko (Grodzisk) ir Perlejevo (Perlejewo) savivaldybės,

Suvalkų apskritis (powiat suwalski): Rutkos-Tartako (Rutka-Tartak), Šipliškių (Szypliszki), Suvalkų (Suwałki) ir Račkų (Raczki) savivaldybės,

Kolno apskritis (powiat kolneński): Grabovo (Grabowo) ir Staviskos (Stawiski) savivaldybės,

Lomžos apskritis (powiat łomżyński),

Bialystoko miestas-apskritis (powiat M. Białystok),

Lomžos miestas-apskritis (powiat M. Łomża),

Suvalkų miestas-apskritis (powiat M. Suwałki),

Seinų apskritis (powiat sejneński),

Mazovijos Vysokio apskritis (powiat wysokomazowiecki),

Zambruvo apskritis (powiat zambrowski).

 

Mazovijos vaivadija (województwo mazowieckie):

Sokoluvo apskritis (powiat sokołowski): Ceranuvo (Ceranów), Jablona Lackos (Jabłonna Lacka), Sterdyno (Sterdyń) ir Repkų (Repki) savivaldybės,

Sedlcių apskritis (powiat siedlecki): Korčevo (Korczew), Pšesmykų (Przesmyki), Paprotnios (Paprotnia), Suchožebrių (Suchożebry), Mordų (Mordy), Sedlcių (Siedlce) ir Zbučyno (Zbuczyn) savivaldybės,

Sedlcių miestas-apskritis (powiat M. Siedlce),

Ostrolenkos apskritis (powiat ostrołęcki): Žekunio (Rzekuń), Trošyno (Troszyn), Červino (Czerwin) ir Govorovo (Goworowo) savivaldybės,

Losicių apskritis (powiat łosicki): Olšankos (Olszanka), Losicių (Łosice) ir Pliateruvo (Platerów) savivaldybės,

Ostruvo apskritis (powiat ostrowski).

 

Liublino vaivadija (województwo lubelskie):

Vlodavos apskritis (powiat włodawski): Hanos (Hanna) savivaldybė,

Bialos apskritis (powiat bialski): Palenkės Mendzyžeco (Miedzyrzec Podlaski) savivaldybė su Palenkės Mendzyžeco (Miedzyrzec Podlaski) miestu, Dreluvo (Drelów), Lomazų (Łomazy), Rosošo (Rossosz), Piščaco (Piszczac), Kodeno (Kodeń), Tučnos (Tuczna), Slavatyčių (Sławatycze), Višnicių (Wisznice) ir Sosnuvkos (Sosnówka) savivaldybės,

Radzynio apskritis (powiat radzyński): rytinės Konkolevnicos (Kąkolewnica Wschodnia) ir Palenkės Komaruvkos (Komarówka Podlaska) savivaldybės.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elvos (Elva) miestas,

Vehmos (Võhma) miestas,

Kuresarės (Kuressaare) miestas,

Rakverės (Rakvere) miestas,

Tartu miestas,

Viljandžio (Viljandi) miestas,

Harjumos (Harjumaa) apskritis (išskyrus Kūsalu (Kuusalu) savivaldybės dalį į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20), Aegvydu (Aegviidu) ir Anijos (Anija) savivaldybes),

Rytų Virumos (IDA-Virumaa) apskritis,

Lenemos (Läänemaa) apskritis,

Pernumos (Pärnumaa) apskritis,

Pelvamos (Põlvamaa) apskritis,

Verumos (Võrumaa) apskritis,

Valgamos (Valgamaa) apskritis,

Raplamos (Raplamaa) apskritis,

Sūre Janio (Suure-Jaani) savivaldybė,

Tamsalu savivaldybės dalis į šiaurės rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu (Tallinn-Tartu),

Tartu savivaldybė,

Abjos (Abja) savivaldybė,

Alatskivio (Alatskivi) savivaldybė,

Haslavos (Haaslava) savivaldybė,

Haljalos (Haljala) savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Neo (Nõo) savivaldybė,

Ilenurmės (Ülenurme) savivaldybė,

Tehtverės (Tähtvere) savivaldybė,

Rengu (Rõngu) savivaldybė,

Ranu (Rannu) savivaldybė,

Kongutos (Konguta) savivaldybė,

Puhjos (Puhja) savivaldybė,

Halistės (Halliste) savivaldybė,

Kambjos (Kambja) savivaldybė,

Karksio (Karksi) savivaldybė,

Kihelkonos (Kihelkonna) savivaldybė,

Kepu (Kõpu) savivaldybė,

Vakarų Sarės (Lääne-Saare) savivaldybė,

Laekverės (Laekvere) savivaldybė,

Leisio (Leisi) savivaldybė,

Lūnjos (Luunja) savivaldybė,

Meksos (Mäksa) savivaldybė,

Mėksio (Meeksi) savivaldybė,

Muhu savivaldybė,

Mustjalos (Mustjala) savivaldybė,

Orisarės (Orissaare) savivaldybė,

Peipsierės (Peipsiääre) savivaldybė,

Pyrisarės (Piirissaare) savivaldybė,

Pioidės (Pöide) savivaldybė,

Regaverės (Rägavere) savivaldybė,

Rakverės (Rakvere) savivaldybė,

Ruhnu savivaldybė,

Salmės (Salme) savivaldybė,

Semeru (Sõmeru) savivaldybė,

Torgu savivaldybė,

Varos (Vara) savivaldybė,

Vihulos (Vihula) savivaldybė,

Viljandžio (Viljandi) savivaldybė,

Vinio (Vinni) savivaldybė,

Viru Nigulos (Viru-Nigula) savivaldybė,

Venu (Võnnu) savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų (Balvu) savivaldybė: Vyksnos (Vīksnas), Bėrzkalnės (Bērzkalnes), Vectilžos (Vectilžas), Lazdulejos (Lazdulejas), Briežuciemo (Briežuciema), Tilžės (Tilžas), Bėrzpilio (Bērzpils) ir Krišjanių (Krišjāņu) valsčiai,

Bauskės (Bauskas) savivaldybė: Mežuotnės (Mežotnes), Cuodės (Codes), Davinių (Dāviņu) ir Vecsaulės (Vecsaules) valsčiai,

Duobelės (Dobeles) savivaldybė: Jaunbėrzės (Jaunbērzes) valsčiaus dalis į rytus nuo kelio Nr. P98,

Gulbenės (Gulbenes) savivaldybė: Lygo (Līgo) valsčius,

Jelgavos (Jelgavas) savivaldybė: Kalnciemo (Kalnciema), Lyvbėrzės (Līvbērzes) ir Valgundės (Valgundes) valsčiai,

Kandavos (Kandavas) savivaldybė: Cėrės (Cēres), Kandavos (Kandavas), Zemytės (Zemītes) ir Zantės (Zantes) valsčiai, Kandavos (Kandava) miestas,

Limbažių (Limbažu) savivaldybė: Skultės (Skultes), Vidrižių (Vidrižu), Limbažių (Limbažu) ir Umurgos (Umurgas) valsčiai,

Rugajų (Rugāju) savivaldybė: Ladzukalno (Lazdukalna) valsčius,

Salacgryvos (Salacgrīvas) savivaldybė: Liepupės (Liepupes) valsčius,

Talsų (Talsu) savivaldybė: Kiūlciemo (Ķūļciema), Balgalės (Balgales), Vandzenės (Vandzenes), Laucienės (Laucienes), Virbų (Virbu) ir Strazdės (Strazdes) valsčiai,

Adažių (Ādažu) savivaldybė,

Aizkrauklės (Aizkraukles) savivaldybė,

Aknystos (Aknīstes) savivaldybė,

Alūksnės (Alūksnes) savivaldybė,

Amatos (Amatas) savivaldybė,

Apės (Apes) savivaldybė: Trapenės (Trapenes) ir Gaujienos (Gaujienas) valsčiai ir Apės (Ape) miestas,

Babytės (Babītes) savivaldybė,

Balduonės (Baldones) savivaldybė,

Baltinavos (Baltinavas) savivaldybė,

Carnikavos (Carnikavas) savivaldybė,

Cėsių (Cēsu) savivaldybė,

Cesvainės (Cesvaines) savivaldybė,

Engurės (Engures) savivaldybė,

Ėrglių (Ērgļu) savivaldybė,

Garkalnės (Garkalnes) savivaldybė,

Iecavos (Iecavas) savivaldybė,

Ikškilės (Ikšķiles) savivaldybė,

Alūkstos (Ilūkstes) savivaldybė,

Inčukalno (Inčukalna) savivaldybė,

Jaunjelgavos (Jaunjelgavas) savivaldybė,

Jekabpilio (Jēkabpils) savivaldybė,

Kegumo (Ķeguma) savivaldybė,

Kekavos (Ķekavas) savivaldybė,

Kuocėnų (Kocēnu) savivaldybė,

Kuoknesės (Kokneses) savivaldybė,

Krimuldos (Krimuldas) savivaldybė,

Krustpilio (Krustpils) savivaldybė,

Lielvardės (Lielvārdes) savivaldybė,

Lygatnės (Līgatnes) savivaldybė,

Lyvanų (Līvānu) savivaldybė,

Lubanos (Lubānas) savivaldybė,

Madonos (Madonas) savivaldybė,

Malpilio (Mālpils) savivaldybė,

Marupės (Mārupes) savivaldybė,

Mėrsrago (Mērsraga) savivaldybė,

Neretos (Neretas) savivaldybė,

Uogrės (Ogres) savivaldybė,

Uolainės (Olaines) savivaldybė,

Uozuolniekų (Ozolnieki) savivaldybė,

Pargaujos (Pārgaujas) savivaldybė,

Pliavinių (Pļaviņu) savivaldybė,

Priekulių (Priekuļu) savivaldybė,

Raunos (Raunas) savivaldybė: Raunos (Raunas) valsčius,

Ruopažių (Ropažu) savivaldybė,

Salos (Salas) savivaldybė,

Salaspilio (Salaspils) savivaldybė,

Saulkrastų (Saulkrastu) savivaldybė,

Sėjos (Sējas) savivaldybė,

Siguldos (Siguldas) savivaldybė,

Skryverių (Skrīveru) savivaldybė,

Smiltenės (Smiltenes) savivaldybė: Brantų (Brantu), Blomės (Blomes), Smiltenės (Smiltenes), Bilskos (Bilskas) ir Grundzalės (Grundzāles) valsčiai, Smiltenės (Smiltene) miestas,

Tukumo (Tukuma) savivaldybė,

Varaklianų (Varakļānu) savivaldybė,

Vecpiebalgos (Vecpiebalgas) savivaldybė,

Vecumniekų (Vecumnieku) savivaldybė,

Viesytės (Viesītes) savivaldybė,

Viliakos (Viļakas) savivaldybė,

Limbažių (Limbaži) miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis (Jēkabpils),

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko ir Kurklių seniūnijos ir Anykščių dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos ir Naujokų kaimai,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių ir Pernaravos seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių bei Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijų dalys į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 171, Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ir Juodšilių seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ir Alytaus seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Balstogės apskritis (powiat białostocki): Balstogės Čarnos (Czarna Białostocka), Dobžinevo Dužės (Dobrzyniewo Duże), Grudeko (Gródek), Michalovo (Michałowo), Supraslės (Supraśl), Tykocino (Tykocin), Vasilkuvo (Wasilków), Zabluduvo (Zabłudów) ir Zavadų (Zawady) savivaldybės,

Sokulkos apskritis (powiat sokólski),

Hainuvkos apskritis (powiat hajnowski): Dubiče Cerkevnės (Dubicze Cerkiewne) savivaldybė, Kleščelių (Kleszczele) ir Čeremchos (Czeremcha) savivaldybių dalys į rytus nuo kelio Nr. 66,

Bielsko apskritis (powiat bielski): Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko (Bielsk Podlaski) miesto), Orlos (Orla) savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 66.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Jegevamos (Jõgevamaa) apskritis,

Jervamos (Järvamaa) apskritis,

Kūsalu (Kuusalu) savivaldybės dalis į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20),

Tamsalu savivaldybės dalis į pietvakarius nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu (Tallinn-Tartu),

Aegvydu (Aegviidu) savivaldybė,

Anijos (Anija) savivaldybė,

Kadrinos (Kadrina) savivaldybė,

Kolga Janio (Kolga-Jaani) savivaldybė,

Keo (Kõo) savivaldybė,

Laevos (Laeva) savivaldybė,

Laimjalos (Laimjala) savivaldybė,

Pihtlos (Pihtla) savivaldybė,

Rakės (Rakke) savivaldybė,

Tapos (Tapa) savivaldybė,

Veikė Marjos (Väike-Maarja) savivaldybė,

Valjalos (Valjala) savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų (Balvu) savivaldybė: Kubulių (Kubuļu) ir Balvų (Balvu) valsčiai ir Balvų (Balvi) miestas,

Gulbenės (Gulbenes) savivaldybė: Beliavos (Beļavas), Galgauskos (Galgauskas), Jaungulbenės (Jaungulbenes), Daukstų (Daukstu), Stradų (Stradu), Litenės (Litenes), Stamerienos (Stāmerienas), Tirzos (Tirzas), Druvienos (Druvienas), Rankos (Rankas), Lizumo (Lizuma) ir Lejasciemo (Lejasciema) valsčiai ir Gulbenės (Gulbene) miestas,

Jaunpiebalgos (Jaunpiebalgas) savivaldybė,

Raunos (Raunas) savivaldybė: Drustų (Drustu) valsčius,

Smiltenės (Smiltenes) savivaldybė: Launkalnės (Launkalnes), Varinių (Variņu) ir Palsmanės (Palsmanes) valsčiai,

Apės (Apes) savivaldybė: Virešių (Virešu) valsčius,

Limbažių (Limbažu) savivaldybė: Vilkenės (Viļķenes), Palės (Pāles) ir Katvarų (Katvaru) valsčiai,

Rugajų (Rugāju) savivaldybė: Rugajų (Rugāju) valsčius,

Salacgryvos (Salacgrīvas) savivaldybė: Ainažių (Ainažu) ir Salacgryvos (Salacgrīvas) valsčiai,

Agluonos (Aglonas) savivaldybė,

Aluojos (Alojas) savivaldybė,

Beverynos (Beverīnas) savivaldybė,

Burtniekų (Burtnieku) savivaldybė,

Ciblos (Ciblas) savivaldybė,

Dagdos (Dagdas) savivaldybė,

Daugpilio (Daugavpils) savivaldybė,

Karsavos (Kārsavas) savivaldybė,

Kraslavos (Krāslavas) savivaldybė,

Ludzos (Ludzas) savivaldybė,

Mazsalacos (Mazsalacas) savivaldybė,

Naukšėnų (Naukšēnu) savivaldybė,

Preilių (Preiļu) savivaldybė,

Rėzeknės (Rēzeknes) savivaldybė,

Riebinių (Riebiņu) savivaldybė,

Rūjienos (Rūjienas) savivaldybė,

Strenčių (Strenču) savivaldybė,

Valkos (Valkas) savivaldybė,

Varkavos (Vārkavas) savivaldybė,

Vilianų (Viļānu) savivaldybė,

Zilupės (Zilupes) savivaldybė,

Ainažių (Ainaži) miestas,

Salacgryvos (Salacgrīva) miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis (Daugavpils),

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė (Rēzekne).

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių ir Raguvos seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijos dalys į pietvakarius nuo kelio Nr. 171,

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ir Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Palenkės vaivadija (województwo podlaskie):

Grajevo apskritis (powiat grajewski),

Monkų apskritis (powiat moniecki),

Hainuvkos apskritis (powiat hajnowski): Čyžų (Czyże), Bialovežos (Białowieża) savivaldybės, Hainuvkos (Hajnówka) savivaldybė su Hainuvkos (Hajnówka) miestu, Narevo (Narew), Narevkos (Narewka) savivaldybės, Čeremchos (Czeremcha) ir Kleščelių (Kleszczele) savivaldybių dalys į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Semiatičės apskritis (powiat siemiatycki): Melniko (Mielnik), Mileičycių (Milejczyce), Nužec Stacjos (Nužec Stacjos) savivaldybės, Semiatičės (Siemiatycze) savivaldybė su Semiatičės (Siemiatycze) miestu,

 

Mazovijos vaivadija (województwo mazowieckie):

Losicių apskritis (powiat łosicki): Sarnakų (Sarnaki), Stara Kornicos (Stara Kornica) ir Hušlevo (Huszlew) savivaldybės,

 

Liublino vaivadija (województwo lubelskie):

Bialos apskritis (powiat bialski): Konstantynuvo (Konstantynów), Palenkės Januvo (Janów Podlaski), Palenkės Lesnos (Leśna Podlaska), Rokitno (Rokitno), Palenkės Bialos (Biała Podlaska), Zalesio (Zalesie) savivaldybės, Terespolio (Terespol) savivaldybė su Terespolio (Terespol) miestu,

Palenkės Bialos miestas-apskritis (powiat M. Biała Podlaska).

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“