12.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1804

2016 m. spalio 10 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 34 ir 35 straipsnių taikymo išsamių taisyklių

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6351)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), visų pirma į jos 35 straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Viešųjų sutarčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje numatytus procedūros vykdymo terminus, reikėtų numatyti, kad prašymuose dėl jos 34 straipsnio taikymo turėtų būti pateikiama prašymui nagrinėti reikalinga svarbi informacija. Todėl reikėtų sudaryti į tokius prašymus įtrauktinos informacijos bei kitų su prašymais susijusių praktinių procedūrų sąrašą;

(2)

teisinio tikrumo ir skaidrumo sumetimais pranešimai apie prašymų dėl Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikymo gavimą arba atsiėmimą, pranešimai apie Komisijos įgyvendinimo aktų, susijusių su šiais prašymais, priėmimo laikotarpio pratęsimą arba sustabdymą ir pranešimai dėl 34 straipsnio taikymo, kai iki termino pabaigos nepriimtas joks įgyvendinimo aktas, turėtų būti skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Taip pat reikėtų numatyti, kokia informacija bus pateikiama šiuose pranešimuose;

(3)

kalbant konkrečiai apie informaciją, kurios turi būti prašoma, ir pranešimų tekstą, šiame sprendime remiamasi patirtimi, sukaupta taikant Komisijos sprendimą 2005/15/EB (2), kuriuo nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB (3) 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo išsamios taisyklės, nes esminės Direktyvos 2004/17/EB nuostatų netaikymo tam tikrai veiklai sąlygos yra iš esmės tos pačios, kaip ir pagal Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnį;

(4)

reikia priminti, kad tiesioginio konkurencijos poveikio vertinimas, kurį galima atlikti taikant Direktyvą 2014/25/ES, nedaro poveikio visapusiškam konkurencijos teisės aktų taikymui;

(5)

šiuo sprendimu turėtų būti pakeistas Sprendimas 2005/15/EB, priimtas remiantis Direktyva 2004/17/EB. Todėl Sprendimas 2005/15/EB turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Prašymuose dėl Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikymo, teikiamuose pagal tos direktyvos 35 straipsnį (toliau – prašymai dėl 34 straipsnio taikymo) turėtų būti pateikta bent šio sprendimo I priede nustatyta informacija. Prašymai turėtų atitikti šio sprendimo I priedo struktūrą.

2.   Kai atitinkamos veiklos srityje kompetentinga nepriklausoma nacionalinė valdžios institucija yra priėmusi motyvuotą ir pagrįstą nuomonę, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje, ši nuomonė pridedama prie prašymo.

3.   Išskyrus Direktyvos 2014/25/ES 40 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytas konkrečias aplinkybes ir kai bendras elektroninių ryšio priemonių naudojimas atidėtas vadovaujantis 106 straipsnio 2 dalimi, 1 dalyje nurodyti prašymai ir 2 dalyje nurodytos nuomonės perduodami elektroninėmis priemonėmis į Komisijos svetainėje tuo tikslu nurodytą elektroninio pašto dėžutę ir perduodami valstybėms narėms.

4.   Kai 1 dalyje nurodytas prašymas arba 2 dalyje nurodyta nuomonė vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES 40 straipsnio 1 dalimi arba 106 straipsnio 2 dalimi perduodami kitaip nei elektroninėmis priemonėmis, jie trimis egzemplioriais paštu ar per kitą tinkamą vežėją perduodami Komisijos adresu, paskelbtu jos svetainėje, ir perduodami valstybėms narėms.

2 straipsnis

1.   Kai Komisija gauna prašymą dėl 34 straipsnio taikymo ir pagal Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą nusprendžiama, kad patekti į rinką nėra apribojimų, ji paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo II priedo A dalyje nustatyta informacija.

Kai Komisija gauna prašymą dėl 34 straipsnio taikymo ir pagal Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą negalima daryti prielaidos, jog į rinką galima laisvai patekti, ji paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo II priedo B dalyje nustatyta informacija.

2.   Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nurodytą įgyvendinimo aktų priėmimo laikotarpį pratęsus vadovaujantis Direktyvos IV priedo 1 dalies ketvirta pastraipa, Komisija paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo III priedo A dalyje nustatyta informacija.

3.   Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nurodytą įgyvendinimo aktų priėmimo laikotarpį sustabdžius vadovaujantis Direktyvos IV priedo 2 dalimi, Komisija paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo III priedo B dalyje nustatyta informacija. Pasibaigus sustabdymui Komisija paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo III priedo C dalyje nustatyta informacija.

4.   Pareiškėjui atsiėmus prašymą dėl Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikymo Komisija paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo III priedo D dalyje nustatyta informacija.

5.   Kai sutartims, kuriomis siekiama sudaryti galimybę vykdyti konkrečią veiklą, ir dėl tokios veiklos organizuojamiems projektų konkursams Direktyva 2014/25/ES nustoja būti taikoma, nes Komisija per tos direktyvos IV priede nustatytą laikotarpį nepriėmė įgyvendinimo akto, Komisija paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama šio sprendimo IV priede nustatyta informacija.

6.   II, III ir IV prieduose nustatytuose pranešimuose numatyta informacija prireikus gali būti pakeista ir papildyta, pavyzdžiui, kai anksčiau pateiktas prašymas iš esmės pakeičiamas vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnio 4 dalimi.

7.   1–5 dalyse numatyti pranešimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Sprendimas 2005/15/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas visoms valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

(2)  2005 m. sausio 7 d. Komisijos sprendimas 2005/15/EB, kuriuo nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo išsamios taisyklės (OL L 7, 2005 1 11, p. 7).

(3)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB, numatanti pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose (OL L 134, 2004 4 30, p. 1).


I PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA PRAŠYMUOSE DĖL DIREKTYVOS 2014/25/ES 34 STRAIPSNIO TAIKYTINUMO

1.   1 skyrius. Pareiškėjo tapatybė ir statusas

Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nustatyta, kad prašymus nustatyti, ar taikytinas 34 straipsnis, pateikia valstybės narės arba, jei tai numatyta atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, perkantieji subjektai. Todėl sąvoka „pareiškėjas“ gali atitinkamai reikšti valstybę narę arba perkančiuosius subjektus. Ši sąvoka naudojama tik siekiant supaprastinti tekstą.

1.1.   Išsamus pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Tuo atveju, jei šiame prašyme nurodytą veiklą vykdo su pareiškėju susijusios įmonės (1), į sąvoką „pareiškėjas“ įeina ne tik 1.1 punkte nurodytas subjektas, bet ir atitinkamos su juo susijusios įmonės. Todėl pateikiant informaciją, ypač nurodytą 5 ir 6 skyriuose, reikia vadovautis čia pateiktu pareiškėjo sąvokos apibrėžimu.

1.2.   Pareiškėjo statusas: perkančioji organizacija (2), viešoji įmonė (3) ar privati įmonė?

1.3.   Perkančiajai organizacijai: ar prašymą teikiate savo valstybės narės vardu?

Jei taip, pateikite informaciją pagal kiekvieną 2–6 skirsnių (imtinai) punktą. Visuose 5 ir 6 skirsnių punktuose nurodytą informaciją pateikite apie kiekvieną subjektą, vykdantį šiame prašyme nurodytą veiklą. Tačiau kai tokių subjektų yra daug, informacija gali būti pateikiama tik apie tuos subjektus, kuriems priklauso 10 % ar daugiau atitinkamos geografinės rinkos (4). Jei informacija apie kelis subjektus yra panaši arba identiška, ji gali būti pateikiama kartu, tai nurodant.

1.4.   Taikoma perkantiesiems subjektams (perkančiosioms organizacijoms, viešosioms įmonėms ir privačioms įmonėms, vykdančioms vieną iš Direktyvoje 2014/25/ES (5) nurodytų veiklos rūšių): nurodykite nacionalinės teisės nuostatą, kuria nustatyta, kad perkantieji subjektai gali pateikti prašymą pagal 35 straipsnį.

2.   2 skyrius. Šiame prašyme nurodytos veiklos apibūdinimas

2.1.   Aprašykite veiklą, kuriai, jūsų nuomone, taikomos 34 straipsnio 1 dalies sąlygos (6). Atitinkama veikla gali būti didesnio sektoriaus veiklos dalis (7) arba gali būti vykdoma tik tam tikrose atitinkamos valstybės narės dalyse.

2.2.   Nurodykite teritoriją, kurioje vykdoma prašyme nurodyta veikla, jei ji vykdoma ne visoje nacionalinėje teritorijoje. Nurodykite tik tą teritoriją, kurioje, jūsų nuomone, yra tenkinamos 34 straipsnio 1 dalies sąlygos.

3.   3 skyrius. Atitinkama rinka

Atitinkama produkto rinka apima visus produktus ir (arba) paslaugas, kurias dėl jų savybių, kainų ir vartojimo paskirties vartotojas laiko lygiavertėmis arba pakaitalais (8).

Toliau pateikti veiksniai paprastai yra laikomi svarbiais apibrėžiant atitinkamą prekės rinką, ir analizėje į juos turėtų būti atsižvelgiama (9):

atitinkamų produktų ir (ar) paslaugų savo ir kryžminis paklausos elastingumas,

bet koks produktų galutinio panaudojimo skirtumas,

dviejų produktų kainų skirtumai,

išlaidos, patiriamos vieno produkto vartojimą pakeičiant kitu potencialiai konkuruojančiu produktu,

vartotojų nustatyta arba įtvirtinta pirmenybė kuriam nors produkto tipui arba kategorijai,

produktų klasifikavimas (profesinių asociacijų nomenklatūros ir t. t.).

Atitinkama geografinė rinka yra teritorija, kurioje konkretūs subjektai prisideda prie produktų ir paslaugų pasiūlos ir paklausos, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri skiriasi nuo su ja besiribojančių teritorijų ypač tuo, kad konkurencijos sąlygos jose yra akivaizdžiai skirtingos (10).

Prie atitinkamos geografinės rinkos vertinimui reikšmingų veiksnių priskiriami (11):

konkrečių produktų arba paslaugų pobūdis ir ypatybės,

patekimo į rinką kliūtys,

vartotojų pasirinkimas,

ryškūs atskirų rinkos dalių skirtumai arba esminiai kainos skirtumai besiribojančiose teritorijose,

transporto išlaidos.

3.1.   Atsižvelgdami į ankstesnes pastabas, paaiškinkite atitinkamos produktų rinkos arba rinkų apibrėžimą, kuriuo, jūsų nuomone, turėtų remtis Komisija, atlikdama savo tyrimą.

Atsakyme pagrįskite savo vertinimus arba išvadas, paremdami juos atitinkamais empiriniais įrodymais (12), ir paaiškinkite, kaip atsižvelgėte į anksčiau minėtus veiksnius. Ypač svarbu, kad nurodytumėte konkrečius produktus arba konkrečias paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šiuo prašymu, o taip pat kategorijas produktų, kurie, remiantis jūsų rinkos apibrėžimu, laikomi pakaitalais.

Toliau pateikiamuose klausimuose šis apibrėžimas (arba šie apibrėžimai) remiasi sąvoka „atitinkama (-os) produktų rinka (arba rinkos)“.

3.2.   Paaiškinkite atitinkamos geografinės rinkos (arba rinkų), kuria (arba kuriomis) Komisija, jūsų nuomone, turi remtis atlikdama tyrimą, apibrėžimą. Atsakyme pagrįskite savo vertinimus arba išvadas, paremdami juos atitinkamais empiriniais įrodymais (13), ir paaiškinkite, kaip atsižvelgėte į anksčiau minėtus veiksnius. Ypač svarbu, kad nurodytumėte geografinę erdvę, kurios atitinkamoje produktų rinkoje (arba rinkose) veikia konkretus (-ūs) subjektas (-ai), ir, jei manote, kad atitinkama geografinė rinka peržengia vienos valstybės narės ribas, nurodykite to priežastis.

Toliau pateikiamuose klausimuose šis apibrėžimas (arba šie apibrėžimai) remiasi sąvoka „atitinkama (-os) geografinė rinka (arba geografinės rinkos)“.

4.   4 skyrius. Direktyvos 2014/25/ES III priede nurodytų teisės aktų taikymas

4.1.   Ar šiame prašyme nurodytai veiklai taikomas kuris nors iš Direktyvos 2014/25/ES III priede išvardytų teisės aktų (14)? Jei taip, nurodykite nacionalinės teisės aktą (arba aktus), perkeliantį (arba perkeliančius) atitinkamą Sąjungos teisės aktą.

5.   5 skyrius. Informacija apie atitinkamą rinką ir galimybes patekti į ją

Šią dalį reikia pildyti nepriklausomai nuo to, koks buvo atsakymas į 4.1 punktą.

Kai kurie punktai tam tikrai veiklai arba konkretaus pareiškėjo faktinei padėčiai gali būti neaktualūs – nurodykite tai kiekvienu tokiu atveju.

Pareiškėjas gali apsiriboti tiksliu Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nurodytos atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimtos motyvuotos ir pagrįstos nuomonės atitinkamos (-ų) dalies (-ų), kurioje (-se) nagrinėjamas susijęs punktas, nurodymu papunkčiui.

5.1.   Nurodykite, kodėl manote, kad patekimas į atitinkamą rinką nėra ribojamas.

5.2.   Kiekvienai atitinkamai rinkai, kiekvieniems iš trejų pastarųjų finansinių metų (15) ir kiekvienai iš šių teritorijų:

a)

EEE teritorijai;

b)

visai ES;

c)

visai ELPA valstybių teritorijai;

d)

kiekvienai valstybei narei ir kiekvienai ELPA valstybei, kurioje pareiškėjas vykdo veiklą ir

e)

atitinkamai geografinei rinkai (16), jei pareiškėjas mano, kad tai kita rinka,

pateikite informaciją, nurodytą 5.2.1–5.2.9 punktuose:

5.2.1.

rinkos svarbos įvertinimą pagal pardavimų apimtis, pagal vertę (eurais) ir dydį (vienetais) (17), nurodykite skaičiavimo pagrindą ir tam tikslui naudotus šaltinius; pateikite, jei įmanoma, skaičiavimų patvirtinimui būtinus dokumentus;

5.2.2.

įvykdytų pardavimų vertę ir apimtį, taip pat pareiškėjo užimamos rinkos dalies įvertinimą;

5.2.3.

visų konkurentų (įskaitant importuotojus), turinčių ne mažiau kaip 10 % atitinkamos geografinės rinkos, turimos rinkos dalies įvertinimą, nurodant vertę (o prireikus – ir dydį). Jei turite, pateikite tokiems rinkos dalių apskaičiavimams patvirtinti būtinus dokumentus ir nurodykite tokių konkurentų pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius, o taip pat minėtų konkurentų asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas;

5.2.4.

importo į EEE bendros vertės ir apimties įvertinimą, taip pat importo kilmę, nurodant:

a)

pareiškėjui priskiriamo tokio importo dalį;

b)

kokius sunkumus, jūsų manymu, tokiam importui sukuria kvotos ir prekybos tarifinės bei netarifinės kliūtys, ir

c)

transportavimo bei kitų kaštų poveikio įtakos tokiam importui įvertinimą;

5.2.5.

prekybos tarp valstybių EEE teritorijoje kliūtis, sąlygojamas:

a)

transporto ir kitų išlaidų ir

b)

kitų netarifinių kliūčių prekybai;

5.2.6.

pareiškėjo produktų arba paslaugų pardavimo būdą; pavyzdžiui, ar jie gaminami vietoje, ar parduodami per vietos skirstymo tinklus;

5.2.7.

pareiškėjo ir jo konkurentų kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekvienoje ELPA valstybėje naudojamų kainų indeksų palyginimą bei panašų Sąjungos, ELPA valstybių ir kitų teritorijų, kuriose gaminami šie produktai (pavyzdžiui, Rytų Europos šalys, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija ar kiti atitinkami regionai), kainų indeksų palyginimą;

5.2.8.

pareiškėjo ir jo pagrindinių konkurentų vertikalios integracijos pobūdžio ir laipsnio palyginimą;

5.2.9.

informaciją apie pareiškėjo sąnaudų struktūrą (18). Taip pat nurodykite visus galimus aktyvus arba visas infrastruktūras, kurie yra bendrai naudojami su kitais subjektais arba kurie yra naudojami siekiant daugiau nei vienos Direktyvoje 2014/25/ES nurodytos veiklos. Jei tokių aktyvų ar infrastruktūrų naudojimui taikomos specialios sąlygos, pavyzdžiui, įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas arba specialios teisės, nurodykite tai.

5.3.   Pateikite šią informaciją:

5.3.1.   ar per pastaruosius penkerius metus atsirado naujų svarbių dalyvių atitinkamoje (-ose) produkto geografinėje rinkoje (geografinėse rinkose) (19)? Jei taip, nurodykite, jei įmanoma, atitinkamos įmonės pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius bei kompetentingo ir galinčio įvertinti tokios įmonės turimą rinkos dalį asmens pasiteirauti, vardą, pavardę arba pareigas;

5.3.2.   ar, pareiškėjo nuomone, yra įmonių (įskaitant ir tokias, kurios šiuo metu veikia tik ne ES rinkose arba tik už EEE ribų esančiose rinkose), kurios galėtų ateiti į rinką? Jei taip, pateikite priežastis, kuriomis remiatės, nurodykite tokių įmonių pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei kompetentingo ir galinčio apskaičiuoti tokių įmonių numanomo atėjimo į rinką terminą asmens vardą, pavardę arba pareigas;

5.3.3.   apibūdinkite įvairius veiksnius, kurie bendrai įtakoja atėjimą į atitinkamą rinką geografinės teritorijos ir produktų prasme. Atitinkamais atvejais atsižvelkite į:

a)

bendras atėjimo į rinką išlaidas (mokslinius tyrimus ir plėtrą, reikalingas platinimo sistemas, rinkodarą, reklamą, garantinį aptarnavimą, ir t. t.) – tokiu pat mastu, lyg būtumėte susidūrę su gyvybingu ir svarbiu konkurentu, nurodydami, kokia rinkos dalis priklausytų tam konkurentui;

b)

trukdančias ateiti į rinką teisines arba įstatymų kliūtis, pavyzdžiui, bet kokius valdžios institucijų leidimus arba standartus;

c)

bet kokius apribojimus, atsirandančius dėl patentų, pažangiosios patirties ir kitų intelektualinės nuosavybės teisių tokiose rinkose, ir į visus apribojimus, atsirandančius dėl licencijų tokioms teisėms išdavimo;

d)

tai, kokiu mastu pareiškėjas atitinkamoje rinkoje suteikia arba gauna patento licencijas, pažangiąją patirtį ir kitas teises;

e)

masto ekonomikos svarbą produktų gamybai atitinkamose rinkose;

f)

galimybę pasinaudoti tiekimo šaltiniais, kaip antai pirminių žaliavų atsargos;

MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA

5.3.4.   nurodykite, kokią svarbą moksliniai tyrimai ir plėtra turi atitinkamose rinkose veikiančių įmonių pajėgumui atlaikyti ilgalaikę konkurenciją. Paaiškinkite atitinkamose rinkose pareiškėjo atliekamų mokslinių tyrimų ir plėtros darbų pobūdį.

Atitinkamais atvejais atsižvelkite į:

a)

atitinkamose rinkose ir pareiškėjo atliekamų mokslinių tyrimų ir plėtros (20) tendencijas ir intensyvumą;

b)

į technologijos vystymąsi atitinkamose rinkose per atitinkamos trukmės laikotarpį (ypač į produktų ir (arba) paslaugų, gamybos procesų, platinimo sistemų, ir t. t. vystymąsi);

c)

į pagrindines inovacijas tokiose rinkose ir tokias inovacijas inicijavusias įmones;

d)

į inovacijų tokiose rinkose ciklą ir ciklo etapą, kuriame yra pareiškėjas;

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

5.3.5.   kokia apimtimi egzistuoja bendradarbiavimo susitarimai (horizontalūs arba vertikalūs) atitinkamose rinkose?

5.3.6.   patikslinkite informaciją apie svarbiausius pareiškėjo sudarytus bendradarbiavimo susitarimus atitinkamose rinkose, konkrečiai – apie mokslinių tyrimų ir plėtros susitarimus, susitarimus dėl licencijų, bendros gamybos, specializacijos, platinimo, ilgalaikio tiekimo ir apsikeitimo informacija.

6.   6 skyrius. Konkurencijos poveikis

Kai kurie punktai tam tikrai veiklai arba konkretaus pareiškėjo faktinei padėčiai gali būti neaktualūs – nurodykite tai kiekvienu tokiu atveju.

Pareiškėjas gali apsiriboti tiksliu Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnyje nurodytos atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimtos motyvuotos ir pagrįstos nuomonės atitinkamos (-ų) dalies (-ų), kurioje (-se) nagrinėjamas susijęs punktas, nurodymu papunkčiui.

Remiantis Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 2 dalimi, siekiant nustatyti, ar veikla tiesiogiai veikiama konkurencijos, reikia remtis SESV konkurencijos nuostatas atitinkančiais kriterijais, pavyzdžiui, atitinkamų prekių arba paslaugų savybėmis, alternatyvių prekių arba paslaugų buvimu, daugiau kaip vieno konkrečios prekės tiekėjo arba paslaugos teikėjo realiu arba potencialiu buvimu ir jo prekių arba paslaugų kainomis.

6.1.   Nurodykite priežastis, kodėl manote, kad šiame prašyme nurodyta veikla yra visiškai veikiama konkurencijos atitinkamos (-ų) geografinės rinkos (arba geografinių rinkų) atitinkamoje (-ose) produktų rinkoje (arba rinkose). Visų pirma pateikite šią informaciją:

BENDROS ATITINKAMOS RINKOS SĄLYGOS

6.1.1.   nurodykite penkis pagrindinius, nepriklausomus pareiškėjo tiekėjus (21) ir kokią dalį kiekvienas iš jų užima pareiškėjui vykdant pirkimus (perkant pirmines žaliavas arba prekes, reikalingas pareiškėjo atitinkamų produktų gamybai). Nurodykite tokių tiekėjų pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius, jų asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas.

Taip pat nurodykite su pareiškėju susijusias įmones ir kokią dalį kiekviena iš jų užima pareiškėjui vykdant pirkimus (perkant pirmines žaliavas arba prekes, reikalingas pareiškėjo atitinkamų produktų gamybai). Nurodykite tokių susijusių įmonių pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas;

PASIŪLOS STRUKTŪRA ATITINKAMOSE RINKOSE

6.1.2.   apibūdinkite platinimo kanalus ir garantinio aptarnavimo tinklus atitinkamose rinkose. Atitinkamais atvejais nurodykite:

a)

tokiose rinkose veikiančias platinimo sistemas ir jų reikšmę; Kokiu mastu platinimą užtikrina tretieji asmenys arba su pareiškėju susijusios įmonės?

b)

veikiančius garantinio aptarnavimo tinklus (pavyzdžiui, priežiūros ir remonto paslaugų) ir jų reikšmę rinkai. Kokiu mastu tokias paslaugas užtikrina tretieji asmenys arba su pareiškėju susijusios įmonės?

6.1.3.   Atitinkamais atvejais pateikite pastarųjų trejų metų bendro pajėgumo įvertinimą ES ir ELPA mastu. Koks buvo pareiškėjo pajėgumas ir jo panaudojimo laipsnis per tą laikotarpį?

6.1.4.   Pateikite visą kitą, jūsų manymu, svarbią informaciją;

PRAŠYMO DĖL ATITINKAMŲ RINKŲ STRUKTŪRA

6.1.5.   nurodykite penkis nepriklausomus pagrindinius pareiškėjo klientus atitinkamoje rinkoje ir kokia pareiškėjo parduotų atitinkamų produktų dalis tenka kiekvienam iš jų. Nurodykite jų pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei jų asmenų pasiteiravimui vardus, pavardes arba pareigas;

6.1.6.   apibūdinkite prašymo struktūrą, nurodydami:

a)

įvairius rinkos vystymosi etapus, pavyzdžiui, pakilimą, plėtrą, brandą ir silpnėjimą bei nuo paklausos priklausantį augimo lygį;

b)

kiek svarbu tai, kam klientai teikia pirmenybę, ištikimybės vienam prekės ženklui prasme, produktų diferenciacijos ir viso produktų asortimento teikimo prasme;

c)

kiek koncentruota arba susiskaldžiusi yra atitinkama rinka atsižvelgiant į paklausą;

d)

klientų suskirstymą į skirtingas grupes apibūdinant kiekvienos grupės „kliento tipą“;

e)

išimtines platinimo teises suteikiančių sutarčių ir kitų ilgalaikių sutarčių reikšmę;

f)

kiek svarbi yra perkančiųjų organizacijų, valstybinių įmonių arba panašių įstaigų paklausa;

6.1.7.   pateikite vartotojų aktyvumo vertinimus po to, kai per pastaruosius penkerius metus keitėsi tiekėjai arba sutarties sąlygos. Taip pat nurodykite, kokiais šaltiniais naudojotės šiam tikslui pasiekti ir, jei turite, pateikite įvertinimą pagrindžiančius būtinus dokumentus.


(1)  Pagal Direktyvos 2014/25/ES 29 straipsnio 1 dalį susijusi įmonė – „įmonė, kurios metinės finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos su perkančiojo subjekto metinėmis finansinėmis ataskaitomis laikantis 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19), nustatytų reikalavimų“. 29 straipsnio 2 dalyje papildomai nurodyta, kad subjektų, kuriems Direktyva 2013/34/ES netaikoma, atveju susijusi įmonė – bet kuri įmonė:

a)

kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką;

b)

kuri gali turėti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui; arba

c)

kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, lemiamą įtaką daro kita įmonė dėl to, kad ji priklauso pastarajai įmonei, pastaroji dalyvauja valdant jos kapitalą arba dėl jos veiklą reglamentuojančių taisyklių.

(2)  Pagal Direktyvos 2014/25/ES 3 straipsnį „perkančiosios organizacijos – valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojami subjektai arba iš vienos ar daugiau tokių institucijų arba vieno ar daugiau tokių viešosios teisės reglamentuojamų subjektų sudarytos asociacijos.

Viešosios teisės reglamentuojami subjektai – subjektai, turintys visus toliau išvardytus bruožus:

a)

jie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – patenkinti bendrojo intereso poreikius, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;

b)

jie turi teisinį subjektiškumą; ir

c)

jie yra didžiąja dalimi finansuojami valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijų arba kitų viešosios teisės reguliuojamų įstaigų; arba kuriems taikoma tokių institucijų ar įstaigų administracinė priežiūra; arba turi administracinį valdymo organą, valdybą ar stebėtojų tarybą, kurių daugiau kaip pusė narių yra paskirti valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų.“

(3)  Pagal Direktyvos 2014/25/ES 4 straipsnio 2 dalį „viešoji įmonė – įmonė, kuriai perkančiosios organizacijos gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką dėl to, kad jos valdo įmonę nuosavybės teise, dėl jų finansinio dalyvavimo šioje įmonėje arba šią įmonę reglamentuojančių taisyklių.

Prielaida, kad perkančiosios organizacijos turi lemiamą įtaką, daroma bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kai tos organizacijos tiesiogiai ar netiesiogiai:

a)

valdo didžiąją įmonės pasirašytojo kapitalo dalį;

b)

kontroliuoja daugumą balsų, kurie suteikiami įmonės išleistomis akcijomis;

c)

gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių.“

(4)  Žr. 3 skirsnį.

(5)  Atitinkamos veiklos rūšys arba sektoriai gali būti apibendrinti taip:

elektra (gamyba, perdavimas, paskirstymas); dujos (gamyba, transportavimas, paskirstymas); šiluma (gamyba, transportavimas, paskirstymas); angliavandeniliai (ekstrahavimas); anglys ir kitos kietojo kuro rūšys (žvalgymas ir ekstrahavimas); geriamasis vanduo (gamyba, transportavimas, paskirstymas); miesto transportas (autobusų, metro, kt.); geležinkeliai (žmonių ir prekių pervežimas; infrastruktūros suteikimas ir faktinių transporto paslaugų valdymas/veikla); uostai (jūrų ir vidaus uostai, infrastruktūra, kuri bus suteikta, ir šios infrastruktūros valdymas/veikla); oro uostai (infrastruktūros suteikimas ir šios infrastruktūros valdymas/veikla) ir pašto paslaugos. Tikslų nurodytų veiklos rūšių apibūdinimą rasite Direktyvos 2014/25/ES 7–14 straipsniuose.

(6)  „Sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę pradėti vykdyti 8–14 straipsniuose nurodytą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei pateikusi 35 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė narė arba perkantysis subjektas gali įrodyti, kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra jokių apribojimų; taip pat direktyva netaikoma toje geografinėje teritorijoje šiai veiklai vykdyti organizuojamiems projekto konkursams. …“

(7)  Pavyzdys galėtų būti elektros generacija vien konvencinėmis priemonėmis, kuri yra didesnio elektros sektoriaus dalis.

(8)  Atitinkamais atvejais taip pat nurodykite, ar produktai lengvai pakeičiami; idealūs pakaitalai; neidealūs pakaitalai arba daliniai pakaitalai.

Kiekvieno konkretaus produkto atveju (šioje apibrėžtyje produktas reiškia produktus arba paslaugas) yra įvairių pakaitalų. Tokią įvairovę sudaro visi galimi tokio produkto pakaitalai, t. y. visi produktai, kurie daugiau ar mažiau tenkina vartotojo poreikius. Galimų pakaitalų asortimentą sudaro produktai nuo labai panašių (arba idealių) pakaitalų (produktų, kuriuos vartotojai pasirinktų pirmiausia, pavyzdžiui, nežymiai išaugus konkretaus produkto kainai) iki mažiausiai panašių (arba neidealių) pakaitalų (produktų, kuriuos vartotojai pasirinktų tik labai stipriai išaugus konkretaus produkto kainai).

Apibrėždama atitinkamą rinką, Komisija atsižvelgia tik į tuos produktus, kuriais galima lengvai pakeisti nagrinėjamus produktus. Lengvai pakeičiami produktai yra tokie, kuriuos vartotojai pasirinktų reaguodami į nedidelį, bet reikšmingą konkretaus produkto kainos išaugimą (pvz., 5 %). Tai leidžia Komisijai įvertinti konkurencijos padėtį atitinkamoje visų produktų, kuriuos nagrinėjamų produktų vartotojai pasirinktų pirmiausia, rinkoje.

Tačiau tai nereiškia, kad Komisija neįvertina konkrečių subjektų konkurencinių veiksmų suvaržymų, kurie atsiranda dėl neidealių pakaitalų [produktų, kurių vartotojas nepasirinktų reaguodamas į nedidelį, bet reikšmingą konkretaus produkto kainos išaugimą (pvz., 5 %). Į šį poveikį atsižvelgiama apibrėžus rinką ir įvertinus rinkos dalį.

Todėl Komisijai svarbu turėti informacijos ir apie produktus, kuriais galima lengvai pakeisti nagrinėjamus produktus, ir apie neidealius pakaitalus. [Idealaus pakaitalo paklausos pusėje pavyzdys: iš anglių ir iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pagaminta elektra].

Daliniais pakaitalais laikomi tie produktai ir paslaugos, kurie kitus gali pakeisti tik tam tikroje geografinėje zonoje, tik tam tikrą metų dalį arba tik tam tikrai paskirčiai [pavyzdžiui: keleivių pervežimuose geležinkeliai, metro, tramvajus ir autobusas nacionaliniu lygmeniu būtų tik iš dalies pakeičiami, nes šios transporto rūšys bendrai egzistuoja tik konkrečioje geografinėje zonoje. Tačiau tokios zonos viduje jie gali būti laikomi idealiais pakaitalais].

(9)  Šis sąrašas nėra baigtinis; pareiškėjas gali nurodyti kitus veiksnius.

(10)  Žr. Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

(11)  Šis sąrašas nėra baigtinis; pareiškėjas gali nurodyti kitus veiksnius.

(12)  T. y. faktais ir įrodymais, kuriuos galima nepriklausomai patikrinti. Visas atliktas analizes turi būti įmanoma pakartoti nepriklausomai. Visų pirma pateikdamas empirine analize gautus pagrindžiančius įrodymus pareiškėjas turi nurodyti šaltinius, neapdorotus duomenis ir išsamią informaciją apie konkrečius techninius veiksmus, kurių imtasi galutinėms išvadoms pasiekti.

(13)  T. y. faktais ir įrodymais, kuriuos galima nepriklausomai patikrinti. Visas atliktas analizes turi būti įmanoma pakartoti nepriklausomai. Visų pirma pateikdamas empirine analize gautus pagrindžiančius įrodymus pareiškėjas turi nurodyti šaltinius, neapdorotus duomenis ir išsamią informaciją apie konkrečius techninius veiksmus, kurių imtasi galutinėms išvadoms pasiekti.

(14)  III priedas vadinasi taip:

A.

Dujų ar šilumos transportavimas ar paskirstymas

Direktyva 2009/73/EB

B.

Elektros gamyba, perdavimas ar paskirstymas

Direktyva 2009/72/EB

C.

Geriamojo vandens gamyba, perdavimas arba paskirstymas

[Įrašo nėra]

D.

Perkantieji subjektai, veikiantys geležinkelių paslaugų srityje

Krovininis geležinkelių transportas

Direktyva 2012/34/ES

Tarptautinis keleivinis geležinkelių transportas

Direktyva 2012/34/ES

Nacionalinis keleivinis geležinkelių transportas

[Įrašo nėra]

E.

Perkantieji subjektai, veikiantys miestų geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar motorinių autobusų paslaugų srityje

[Įrašo nėra]

F.

Perkantieji subjektai, veikiantys pašto paslaugų srityje

Direktyva 97/67/EB

G.

Naftos ar dujų gavyba

Direktyva 94/22/EB

H.

Anglies arba kito kietojo kuro žvalgymas ir gavyba

[Įrašo nėra]

I.

Perkantieji subjektai jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų infrastruktūros srityje

[Įrašo nėra]

J.

Perkantieji subjektai, veikiantys oro uostų įrengimų srityje

[Įrašo nėra]

(15)  5.2.1 ir 5.2.2 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta visoms a, b, c, d ir e punktuose nurodytoms teritorijoms.

(16)  Žr. 3 skirsnį.

(17)  Rinkos vertė ir dydis turi atitikti gamybą konkrečiose geografinėse zonose pridėjus importą ir atėmus eksportą.

(18)  Atitinkamais atvejais turi būti atsižvelgiama į galimą sąveiką (pvz., kai bendros produktų gamybos arba šalutinių produktų pakartotinio panaudojimo atveju) ir įvertinama jos apimtis. Be to, kai tik įmanoma, informacija turėtų apimti pareiškėjo padėties rinkoje išlaidų veiksmingumo atžvilgiu įvertinimą (pvz., palyginant pareiškėjo išlaidų struktūrą su vieno iš artimesnių konkurentų ir (arba) toje pačioje šakoje arba sektoriuje veikiančių subjektų struktūra).

(19)  Žr. 3 skirsnį.

(20)  Mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumas įvertinamas atsižvelgiant į išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai bei apyvartos santykį.

(21)  Nepriklausomais tiekėjais negali būti su pareiškėju susijusios įmonės. Susijusių įmonių sąvokos apibrėžimą rasite prie 1.1. punkto pateiktoje 1 išnašoje.


II PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA PRAŠYMUOSE DĖL DIREKTYVOS 2014/25/ES 34 STRAIPSNIO TAIKYTINUMO

A   Pagal Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą laikoma, kad patekti į rinką nėra apribojimų

[Valstybės narės/perkančiojo subjekto pateiktas (1)] prašymas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (2) 35 straipsnį. Pirmoji darbo diena po prašymo gavimo yra […].

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (3) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnyje nustatyta, kad „sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti 8–14 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei pateikę 35 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė narė arba perkantieji subjektai gali įrodyti, kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų; taip pat ši direktyva netaikoma toje geografinėje vietovėje tokiai veiklai vykdyti rengiamiems projekto konkursams.“ Tiesioginio konkurencijos poveikio vertinimas, kurį galima atlikti taikant Direktyvą 2014/25/ES, nedaro poveikio visapusiškam konkurencijos teisės aktų taikymui.

Komisija priima sprendimą dėl šio prašymo per [90 (4)/105 (5)] (6) darbo dienų (-as) nuo anksčiau nurodytos darbo dienos. Todėl šis laikotarpis baigiasi […].

Remiantis Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnio 5 dalimi, tolesni prašymai dėl [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [nurodykite susijusią valstybę narę], pateikti iki šiam prašymui numatyto termino pabaigos, nelaikomi naujomis procedūromis ir nagrinėjami reaguojant į pirmąjį prašymą.

B   Pagal Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą negalima daryti prielaidos, kad patekti į rinką nėra apribojimų

[Valstybės narės/perkančiojo subjekto pateiktas (7)] prašymas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (8) 35 straipsnį. Pirmoji darbo diena po prašymo gavimo yra […].

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (9) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnyje nustatyta, kad „sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti 8–14 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei pateikę 35 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė narė arba perkantieji subjektai gali įrodyti, kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų; taip pat ši direktyva netaikoma toje geografinėje vietovėje tokiai veiklai vykdyti rengiamiems projekto konkursams.“ Tiesioginio konkurencijos poveikio vertinimas, kurį galima atlikti taikant Direktyvą 2014/25/ES, nedaro poveikio visapusiškam konkurencijos teisės aktų taikymui.

Komisija priima sprendimą dėl šio prašymo per [130 (10)/145 (11)] (12) darbo dienų (-as) nuo anksčiau nurodytos darbo dienos. Todėl šis laikotarpis baigiasi […].

Remiantis 2014 straipsnio 25 dalies antra pastraipa, naujiems prašymams dėl [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [nurodykite susijusią valstybę narę], kurie bus pateikti iki šiam prašymui numatyto termino pabaigos, naujos procedūros netaikomos ir jie nagrinėjami pagal šį prašymą.


(1)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(3)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(4)  Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1a dalimi.

(5)  Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1a dalimi kartu su minėtos 1 dalies antra pastraipa.

(6)  Nereikalingą įrašą išbraukti: 105 darbo dienų terminas taikomas, kai prie prašymo nepridedama atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimta motyvuota ir pagrįsta nuomonė, kurioje pateikiama išsami 34 straipsnio 1 dalies galimo taikomumo atitinkamai veiklai sąlygų analizė.

(7)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(8)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(9)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(10)  Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1b dalimi.

(11)  Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1b dalimi kartu su minėtos 1 dalies antra pastraipa.

(12)  Nereikalingą įrašą išbraukti: 145 darbo dienų taikoma, kai prie prašymo nepridedama atitinkamos veiklos srityje kompetentingos nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos priimta motyvuota ir pagrįsta nuomonė, kurioje pateikiama išsami 34 straipsnio 1 dalies galimo taikomumo atitinkamai veiklai sąlygų analizė.


III PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKIAMA PRAŠYMUOSE DĖL DIREKTYVOS 2014/25/ES 34 STRAIPSNIO TAIKYTINUMO. ĮGYVENDINIMO AKTŲ PRIĖMIMO ARBA PRAŠYMO ATSIĖMIMO LAIKOTARPIŲ PRATĘSIMAS ARBA SUSTABDYMAS

A   Įgyvendinimo aktų priėmimo laikotarpio pratęsimas

[Valstybės narės/perkančiojo subjekto pateiktas (1)] prašymas: termino pratęsimas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (2) 35 straipsnį.

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (3) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje. [Pradinis/pratęstas] (4) terminas buvo […].

Pagal Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 1 dalies ketvirtą pastraipą Komisija gali pratęsti pirmoje pastraipoje nustatytus laikotarpius, jei tam pritaria prašymą pateikusi valstybė narė arba perkantysis subjektas. Atsižvelgiant į [trumpas pratęsimo motyvavimas] ir [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (5), laikotarpis, per kurį Komisija turi nuspręsti dėl šio prašymo, pratęsiamas […] darbo dienų.

Todėl galutinis terminas baigiasi […].

B   Įgyvendinimo aktų priėmimo laikotarpio sustabdymas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (6) 35 straipsnį. Pirma darbo diena po prašymo gavimo buvo […], o Komisijai skirtas pradinis laikotarpis nuspręsti dėl šio prašymo buvo [90/105/130/145] (7) darbo dienos (-ų).

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (8) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje. [Pradinis/pratęstas] (9) terminas buvo […].

Pagal Direktyvos 2014/25/ES IV priedo 2 dalį Komisija gali atitinkamos valstybės narės arba perkančiojo subjekto, arba nepriklausomos nacionalinės valdžios institucijos arba kitos kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, paprašyti per tinkamą laikotarpį pateikti visą reikiamą informaciją arba papildyti ar paaiškinti pateiktą informaciją. […] Komisija paprašė […] pateikti papildomos informacijos ne vėliau kaip iki […].

Jei atsakymai pateikiami pavėluotai arba yra neišsamūs (10), pradinis terminas sustabdomas laikotarpiui nuo prašyme pateikti informaciją nustatyto termino iki išsamios ir tikslios informacijos gavimo.

Todėl galutinis terminas baigsis po [… (11)] darbo dienų nuo išsamios ir tikslios informacijos gavimo.

C   Įgyvendinimo aktų priėmimo laikotarpio sustabdymo pabaiga

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (12) 35 straipsnį.

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (13) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje.

[…] Komisija paprašė […] pateikti papildomos informacijos ne vėliau kaip iki […]. Kaip paskelbta […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje paskelbtame pranešime, galutinis terminas buvo pratęstas […] darbo dienų po išsamios ir tikslios informacijos gavimo. Išsami ir tiksli informacija gauta […].

Todėl galutinis terminas baigiasi […].

D   Prašymo dėl Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikytinumo atsiėmimas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (14) 35 straipsnį.

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (15) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje. [Pradinis/pratęstas] (16) terminas buvo […].

[…] pareiškėjas prašymą atsiėmė, jis laikytinas negaliojančiu. Todėl nėra priežasties spręsti, ar [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę] taikomas Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnis. Todėl Direktyva 2014/25/ES toliau pagal jos nuostatas taikoma perkantiesiems subjektams skiriant sutartis [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] vykdyti [nurodykite susijusią valstybę narę] ir jiems organizuojant projekto konkursus šiai veiklai vykdyti toje geografinėje zonoje.


(1)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(3)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(4)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(5)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(6)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(7)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(8)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(9)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(10)  Žr. minėto IV priedo 2 dalies antrą sakinį.

(11)  Pradinis turimų darbo dienų skaičius, iš kurio atimamas skaičius darbo dienų nuo pirmos darbo dienos po prašymo dėl netaikymo gavimo ir termino papildomai informacijai pateikti pasibaigimo.

(12)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(13)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(14)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(15)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(16)  Nereikalingą įrašą išbraukti.


IV PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKIAMA PRAŠYMUOSE DĖL DIREKTYVOS 2014/25/ES 34 STRAIPSNIO TAIKYTINUMO. DIREKTYVOS 34 STRAIPSNIO 1 DALIES TAIKYTINUMAS, KAI IKI TERMINO PABAIGOS NEPRIIMTAS ĮGYVENDINIMO AKTAS

[Valstybės narės/perkančiojo subjekto pateiktas (1)] prašymas

[…] Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES (2) 35 straipsnį.

Šis [susijusios valstybės narės pavadinimas/konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] (3) pateiktas prašymas yra susijęs su [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] [toje šalyje/nurodykite susijusią valstybę narę]. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas […] Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C numeris […] […] puslapyje. [Pradinis/pratęstas] (4) terminas buvo […].

Laikotarpiui, per kurį turėjo būti priimtas sprendimas, pasibaigus […] nepriėmus sprendimo, taikoma minėtos direktyvos 34 straipsnio 1 dalis. Todėl Direktyvos 2014/25/ES nuostatos netaikomos perkantiesiems subjektams skiriant sutartis [trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas] vykdyti [nurodykite susijusią valstybę narę] ir jiems organizuojant projekto konkursus šiai veiklai vykdyti toje geografinėje zonoje.


(1)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

(3)  Nereikalingą įrašą išbraukti.

(4)  Nereikalingą įrašą išbraukti.