5.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1771

2016 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo dėl Lietuvos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6103)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse. To įgyvendinimo sprendimo priedo I, II, III ir IV dalyse nustatytos ir išvardytos tam tikros tų valstybių narių sritys, išskirstytos pagal epidemiologine padėtimi grindžiamos rizikos lygį. Į tą sąrašą įtrauktos tam tikros Lenkijos sritys;

(2)

daugumoje Šiaurės Lenkijos sričių, išvardytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje, niekada nebuvo pranešta apie afrikinio kiaulių maro atvejus;

(3)

turi būti atsižvelgta į tai, kad į daugumoje Šiaurės Lenkijos sričių protrūkių nėra, ir Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalis turėtų būti persvarstyta. Todėl tam tikros Lenkijos sritys, išvardytos toje II dalyje, dabar turėtų būti išvardytos to priedo I dalyje;

(4)

2016 m. rugsėjo mėn. nustatytas vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis naminių kiaulių populiacijoje Lietuvos Kėdainių rajono savivaldybėje – srityje, kuri šiuo metu įtraukta į Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalį. Dėl šio protrūkio, be to, atsižvelgiant į naujausius epidemiologinės padėties pokyčius padidėja rizika, į kurią būtina atsižvelgti. Atitinkamai tam tikros Lietuvos sritys, išvardytos Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje, dabar turėtų būti išvardytos to priedo III dalyje;

(5)

atliekant afrikinio kiaulių maro gyvūnų sveikatai keliamos rizikos Lietuvoje ir Lenkijoje vertinimą reikėtų atsižvelgti į su ta liga laukinių kiaulių populiacijoje susijusios dabartinės epidemiologinės padėties raidą Sąjungoje. Siekiant nustatyti tikslingesnes gyvūnų sveikatos kontrolės priemones, nustatytas Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, ir neleisti toliau plisti afrikiniam kiaulių marui, išvengti bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir nepagrįstų trečiųjų šalių nustatomų kliūčių prekybai, turėtų būti iš dalies pakeistas Sąjungos sričių, kurioms taikomos to Įgyvendinimo sprendimo priede nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, sąrašas, kad būtų atsižvelgta į Lietuvoje ir Lenkijoje dėl šios ligos susiklosčiusios epidemiologinės padėties pokyčius;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedas keičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Hyjumos apskritis.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Bauskės savivaldybė: Yslycės, Gailyšių, Brunavos ir Ceraukstės valsčiai,

Duobelės savivaldybė: Bikstų, Zebrenės, Aneniekų, Naudytės, Penkulės, Aurių ir Krimūnų, Duobelės ir Berzės valsčiai, Jaunbėrzės valsčiaus dalis į vakarus nuo kelio Nr. P98 ir Duobelės miestas,

Jelgavos savivaldybė: Glūdos, Švėtės, Platuonės, Virčiuvio, Jaunsvirlauko, Zaleniekų, Vilcės, Lielplatuonės, Elėjos ir Sesavos valsčiai,

Kandavos savivaldybė: Vanės ir Matkulės valsčiai,

Talsų savivaldybė: Lubės, Yvės, Valdgalės, Gibulių, Lybagų, Laidzės, Arlavos, Abavos valsčiai, Sabilės, Talsų, Stendės ir Valdemarpilio miestai,

Bruocėnų savivaldybė,

Dundagos savivaldybė,

Jaunpilio savivaldybė,

Ruojos savivaldybė,

Rundalės savivaldybė,

Stopinų savivaldybė,

Tėrvetės savivaldybė,

Bauskės miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Jelgava,

Respublikinio pavaldumo miestas Jūrmala.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

 

Palenkės vaivadija:

Augustavo apskritis: Augustavo savivaldybė ir Augustavo miestas, Lipsko, Novinkos, Plaskos, Štabino ir Barglavo savivaldybės,

Bielsko apskritis: Bransko savivaldybė ir Bransko miestas, Bockų, Rudkos, Vyškų savivaldybės, Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Palenkės Bielsko miestas, Orlos savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Balstogės apskritis: Choroščiaus, Juchnovec Košcelnų, Suražo, Turošno Košcelnos, Tykocino, Lapų, Pošvientnės, Zavadų ir Dobžinevo Dužės savivaldybės,

Semiatyčės apskritis: Drohičyno, Dziadkovicės, Grodzisko, Mileičycių ir Perlejevo savivaldybės,

Suvalkų apskritis: Rūtelės, Šipliškių, Suvalkų ir Račkų savivaldybės,

Sokulkos apskritis: Suchovolios ir Korycino savivaldybės,

Hainuvkos apskritis: Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į vakarus nuo kelio Nr. 66,

Lomžos apskritis,

Bialystoko miestas-apskritis;

Lomžos miestas-apskritis,

Suvalkų miestas-apskritis,

Monkų apskritis,

Seinų apskritis,

Mazovijos Vysokio apskritis,

Zambruvo apskritis.

 

Mazovijos vaivadija:

Sokoluvo apskritis: Ceranuvo, Jablona Lackos, Sterdyno ir Repkų savivaldybės,

Sedlcių apskritis: Korčevo, Pšesmykų, Paprotnios, Suchožebrių, Mordų, Sedlcių ir Zbučyno savivaldybės,

Sedlcių miestas-apskritis,

Ostrolenkos apskritis: Žekunio, Trošyno, Červino ir Govorovo savivaldybės,

Losicių apskritis: Olšankos, Losicių ir Pliateruvo savivaldybės,

Ostruvo apskritis.

 

Liublino vaivadija:

Vlodavos apskritis: Hanos savivaldybė,

Bialos apskritis: Palenkės Mendzyžeco savivaldybė su Palenkės Mendzyžeco miestu, Dreluvo, Lomazų, Rosošo, Piščaco, Kodeno, Tučnos, Slavatyčių, Višnicių ir Sosnuvkos savivaldybės,

Radzynio apskritis: rytinės Konkolevnicos ir Palenkės Komaruvkos savivaldybės.

II DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Kalastės miestas,

Kuresarės miestas,

Rakverės miestas,

Tartu miestas,

Viljandžio miestas,

Harjumos apskritis (išskyrus Kūsalu savivaldybės dalį į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20), Aegvydu ir Anijos savivaldybes),

Rytų Virumos apskritis,

Lenemos apskritis,

Pernumos apskritis,

Pelvamos apskritis,

Raplamos apskritis,

Kūsalu savivaldybės dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 1 (E20),

Persčio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre Janio savivaldybės dalis į vakarus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu savivaldybės dalis į šiaurės rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis į rytus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis į vakarus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki jo sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol pasiekiama pietinė Vyratsio savivaldybės riba,

Abjos savivaldybė,

Alatskivio savivaldybė,

Avandusės savivaldybė,

Haslavos savivaldybė,

Haljalos savivaldybė,

Halistės savivaldybė,

Kambjos savivaldybė,

Karksio savivaldybė,

Kihelkonos savivaldybė,

Kongos savivaldybė,

Kepu savivaldybė,

Vakarų Sarės savivaldybė,

Laekverės savivaldybė,

Leisio savivaldybė,

Lūnjos savivaldybė,

Meksos savivaldybė,

Merjamos savivaldybė,

Mėksio savivaldybė,

Muhu savivaldybė,

Mustjalos savivaldybė,

Orisarės savivaldybė,

Peipsierės savivaldybė,

Pyrisarės savivaldybė,

Pioidės savivaldybė,

Regaverės savivaldybė,

Rakverės savivaldybė,

Ruhnu savivaldybė,

Saksio savivaldybė,

Salmės savivaldybė,

Semeru savivaldybė,

Torgu savivaldybė,

Varos savivaldybė,

Vihulos savivaldybė,

Venu savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų savivaldybė: Vyksnos, Bėrzkalnės, Vectilžos, Lazdulejos, Briežuciemo, Tilžės, Bėrzpilio ir Krišjanių valsčiai,

Bauskės savivaldybė: Mežuotnės, Cuodės, Davinių ir Vecsaulės valsčiai,

Duobelės savivaldybė: Jaunbėrzės valsčiaus dalis į rytus nuo kelio Nr. P98,

Gulbenės savivaldybė: Lejasciemo, Lizumo, Rankos, Druvienos, Tirzos ir Lygo valsčiai,

Jelgavos savivaldybė: Kalnciemo, Lyvbėrzės ir Valgundės valsčiai,

Kandavos savivaldybė: Cėrės, Kandavos, Zemytės ir Zantės valsčiai, Kandavos miestas,

Limbažių savivaldybė: Skultės, Vidrižių, Limbažių ir Umurgos valsčiai,

Rugajų savivaldybė: Ladzukalno valsčius,

Salacgryvos savivaldybė: Liepupės valsčius,

Talsų savivaldybė: Kiūlciemo, Balgalės, Vandzenės, Laucienės, Virbų ir Strazdės valsčiai,

Adažių savivaldybė,

Aizkrauklės savivaldybė,

Aknystos savivaldybė,

Alūksnės savivaldybė,

Amatos savivaldybė,

Apės savivaldybė,

Babytės savivaldybė,

Balduonės savivaldybė,

Baltinavos savivaldybė,

Carnikavos savivaldybė,

Cėsių savivaldybė,

Cesvainės savivaldybė,

Engurės savivaldybė,

Ėrglių savivaldybė,

Garkalnės savivaldybė,

Iecavos savivaldybė,

Ikškilės savivaldybė,

Alūkstos savivaldybė,

Inčukalno savivaldybė,

Jaunjelgavos savivaldybė,

Jaunpiebalgos savivaldybė,

Jekabpilio savivaldybė,

Kegumo savivaldybė,

Kekavos savivaldybė,

Kuocėnų savivaldybė,

Kuoknesės savivaldybė,

Krimuldos savivaldybė,

Krustpilio savivaldybė,

Lielvardės savivaldybė,

Lygatnės savivaldybė,

Lyvanų savivaldybė;

Lubanos savivaldybė,

Madonos savivaldybė,

Malpilio savivaldybė,

Marupės savivaldybė,

Mėrsrago savivaldybė,

Neretos savivaldybė,

Uogrės savivaldybė,

Uolainės savivaldybė,

Uozuolniekų savivaldybė,

Pargaujos savivaldybė,

Pliavinių savivaldybė,

Priekulių savivaldybė,

Raunos savivaldybė,

Ruopažių savivaldybė,

Salos savivaldybė,

Salaspilio savivaldybė,

Saulkrastų savivaldybė,

Sėjos savivaldybė,

Siguldos savivaldybė,

Skryverių savivaldybė,

Smiltenės savivaldybė,

Tukumo savivaldybė,

Varaklianų savivaldybė,

Vecpiebalgos savivaldybė,

Vecumniekų savivaldybė,

Viesytės savivaldybė,

Viliakos savivaldybė,

Limbažių miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Jekabpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Valmiera.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko ir Kurklių seniūnijos ir Anykščių dalis į pietvakarius nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ir Bukonių seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Biliuškių, Drobiškių, Normainių II, Normainėlių, Juškonių, Pauliukų, Mitėniškių, Zofijaukos ir Naujokų kaimai,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių ir Pernaravos seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių bei Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ir Dieveniškių seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ir Merkinės seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijų dalys į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 171, Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ir Juodšilių seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ir Alytaus seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Palenkės vaivadija:

Balstogės apskritis: Balstogės Čarnos, Grudeko, Michalovo, Supraslės, Vasilkuvo ir Zabluduvo savivaldybės,

Sokulkos apskritis: Balstogės Dambravos, Januvo, Krynkų, Kuznicos, Novy Dvuro, Sidros, Sokulkos ir Šudzialovo valsčiai,

Hainuvkos apskritis: Dubiče Cerkevnės savivaldybė, Kleščelių ir Čeremchos savivaldybių dalys į rytus nuo kelio Nr. 66,

Bielsko apskritis: Palenkės Bielsko savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 19 (vedančio į šiaurę nuo Palenkės Bielsko miesto) brėžiamos linijos ir pratęsiamos rytine Palenkės Bielsko miesto riba ir keliu Nr. 66 (vedančiu į pietus nuo Palenkės Bielsko miesto), Orlos savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 66.

III DALIS

1.   Estija

Šios Estijos sritys:

Elvos miestas,

Vehmos miestas,

Jegevamos apskritis,

Jervamos apskritis,

Valgamos apskritis,

Verumos apskritis,

Kūsalu savivaldybės dalis į pietus nuo kelio Nr. 1 (E20),

Persčio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 24126,

Sūre Janio savivaldybės dalis į rytus nuo kelio Nr. 49,

Tamsalu savivaldybės dalis į pietvakarius nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Tartu savivaldybės dalis į vakarus nuo geležinkelio ruožo Talinas–Tartu,

Vyratsio savivaldybės dalis į rytus nuo linijos, nubrėžtos vakarine kelio Nr. 92 dalimi iki sankirtos su keliu Nr. 155, tada keliu Nr. 155 iki sankirtos su keliu Nr. 24156, tada keliu Nr. 24156 iki sankirtos su Verilaskės upe, tada Verilaskės upe, kol ji pasiekia pietinę Vyratsio savivaldybės ribą,

Aegvydu savivaldybė,

Anijos savivaldybė,

Kadrinos savivaldybė,

Kolga Janio savivaldybė,

Kongutos savivaldybė,

Keo savivaldybė,

Laevos savivaldybė,

Laimjalos savivaldybė,

Neo savivaldybė,

Paistu savivaldybė,

Pihtlos savivaldybė,

Puhjos savivaldybė,

Rakės savivaldybė,

Ranu savivaldybė,

Rengu savivaldybė,

Sarepėdžio savivaldybė,

Tapos savivaldybė,

Tehtverės savivaldybė,

Tarvastu savivaldybė,

Ilenurmės savivaldybė,

Veikė Marjos savivaldybė,

Valjalos savivaldybė.

2.   Latvija

Šios Latvijos sritys:

Balvų savivaldybė: Kubulių ir Balvų valsčiai,

Gulbenės savivaldybė: Beliavos, Galgauskos, Jaungulbenės, Daukstų, Stradų, Litenės ir Stamerienos valsčiai,

Limbažių savivaldybė: Vilkenės, Palės ir Katvarų valsčiai,

Rugajų savivaldybė: Rugajų valsčius,

Salacgryvos savivaldybė: Ainažių ir Salacgryvos valsčiai,

Agluonos savivaldybė,

Aluojos savivaldybė,

Beverynos savivaldybė,

Burtniekų savivaldybė,

Ciblos savivaldybė,

Dagdos savivaldybė,

Daugpilio savivaldybė,

Karsavos savivaldybė,

Kraslavos savivaldybė,

Ludzos savivaldybė,

Mazsalacos savivaldybė,

Naukšėnų savivaldybė,

Preilių savivaldybė,

Rėzeknės savivaldybė,

Riebinių savivaldybė,

Rūjienos savivaldybė,

Strenčių savivaldybė,

Valkos savivaldybė,

Varkavos savivaldybė,

Vilianų savivaldybė,

Zilupės savivaldybė,

Ainažių miestas,

Salacgryvos miestas,

Respublikinio pavaldumo miestas Daugpilis,

Respublikinio pavaldumo miestas Rėzeknė.

3.   Lietuva

Šios Lietuvos sritys:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnijos ir Anykščių seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelių Nr. 121 ir Nr. 119,

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnijos ir Žeimių seniūnijos Aklių, Akmenių, Barsukinės, Blauzdžių, Girelių, Jagėlavos, Juljanavos, Kuigalių, Liepkalnių, Martyniškių, Milašiškių, Mimalių, Naujasodžio, Normainių I, Paduobių, Palankesių, Pamelnytėlės, Pėdžių, Skrynių, Svalkenių, Terespolio, Varpėnų kaimai, Žeimių geležinkelio stoties gyvenvietė, Žieveliškių kaimas ir Žeimių miestelis,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir Neveronių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ir Kėdainių miesto seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių ir Raguvos seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ir Kalesninkų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ir Vydenių seniūnijos,

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervės ir Dūkštų seniūnijos dalys į pietvakarius nuo kelio Nr. 171,

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ir Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė;

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Lenkija

Šios Lenkijos sritys:

Hainuvkos apskritis: Čyžų ir Bialovežos savivaldybės, Hainuvkos savivaldybė ir Hainuvkos miestas, Narevo ir Narevkos savivaldybės,

Semiatyčės apskritis: Melniko, Nužec Stacjos savivaldybės, Semiatyčės savivaldybė su Semiatyčės miestu.

Mazovijos vaivadija:

Losicių apskritis: Sarnakų, Stara Kornicos ir Hušlevo savivaldybės.

Liublino vaivadija:

Bialos apskritis: Konstantynuvo, Palenkės Januvo, Palenkės Lesnos, Rokitno, Palenkės Bialos, Zalesio savivaldybės, Terespolio savivaldybė su Terespolio miestu,

Palenkės Bialos miestas-apskritis.

IV DALIS

Italija

Šios Italijos sritys:

visos Sardinijos sritys.“