1.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/82


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1754

2016 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 78 straipsnio 3 dalimi Taryba priėmė du sprendimus, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje. Pagal Tarybos sprendimą (ES) 2015/1523 (2) iš Italijos ir Graikijos į kitas valstybes nares turi būti perkelta 40 000 tarptautinės apsaugos prašytojų. Pagal Tarybos sprendimą (ES) 2015/1601 (3) iš Italijos ir Graikijos į kitas valstybes nares turi būti perkelta 120 000 tarptautinės apsaugos prašytojų;

(2)

pagal Sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnio 2 dalį 54 000 prašytojų nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. turi būti perkelti iš Italijos ir Graikijos į kitų valstybių narių teritorijas, nebent iki tos dienos pagal to sprendimo 4 straipsnio 3 dalį Komisija pateiktų pasiūlymą juos priskirti konkrečiai valstybei narei – migrantų priėmėjai, susidūrusiai su nepaprastąja padėtimi, susidariusia dėl staigaus atvykusių asmenų antplūdžio;

(3)

Sprendimo (ES) 2015/1601 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija turi nuolat stebėti padėtį, susijusią su masiniu trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu į valstybes nares. Komisija prireikus turi pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti tą sprendimą, kad būtų atsižvelgta į padėties vietoje pokyčius ir jų įtaką perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmui bei kintantį spaudimą valstybėms narėms, visų pirma pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narėms;

(4)

siekiant nutraukti neteisėtą migraciją iš Turkijos į ES, 2016 m. kovo 18 d. (4) ES ir Turkija susitarė dėl tam tikrų veiksmų, be kita ko, už kiekvieną sirą, kurį Turkija priima atgal iš Graikijos salų, perkelti vieną sirą iš Turkijos į valstybes nares, laikantis esamų įsipareigojimų. Perkėlimas į ES pagal tą mechanizmą bus vykdomas visų pirma laikantis valstybių narių prisiimtų įsipareigojimų, išdėstytų 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų išvadose. Bet koks kitas poreikis perkelti į ES turi būti tenkinamas laikantis panašaus savanoriško susitarimo papildomai perkeliant ne daugiau kaip 54 000 asmenų, paliekant galimybę pagal tą susitarimą prisiimtus perkėlimo į ES įsipareigojimus kompensuoti iš pagal Sprendimą (ES) 2015/1601 nepaskirstyto skaičiaus;

(5)

galima tikėtis, kad perkėlimas į ES, humanitarinis priėmimas arba kitų formų teisėtas priėmimas iš Turkijos pagal nacionalines ir daugiašales programas sumažins migracijos spaudimą valstybėms narėms, į kurias numatyta perkelti migrantus pagal Sprendimą (ES) 2015/1601, suteikiant teisėtus ir saugius kelius atvykti į Sąjungą ir atgrasyti nuo neteisėto atvykimo. Todėl valstybių narių solidarumo pastangos savanoriškai į savo teritoriją priimti Turkijoje esančius Sirijos piliečius, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, turėtų būti įvertintos atsižvelgiant į pirmiau nurodytą 54 000 tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimą. Taip priimtų asmenų iš Turkijos į valstybę narę skaičius turėtų būti atimtas iš asmenų, kuriuos reikia perkelti į tą valstybę narę pagal Sprendimą (ES) 2015/1601, skaičiaus, susijusio su tais 54 000 prašytojų;

(6)

priėmimo mechanizmai gali apimti Turkijoje esančių Sirijos piliečių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimą į ES, humanitarinį priėmimą arba kitą teisėtą priėmimą, kaip antai humanitarinės vizos programas, humanitarinį perkėlimą, šeimos susijungimo programas, privataus rėmimo projektus, stipendijų programas, darbuotojų judumo programas ir kt.;

(7)

šiuo sprendimu neturėtų būti daromas poveikis įsipareigojimams, kuriuos valstybės narės prisiėmė pagal perkėlimo į ES programą, dėl kurios sutarta 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų išvadose, ir jie neturėtų būti įskaitomi vykdant įsipareigojimus pagal Sprendimą (ES) 2015/1601. Todėl valstybė narė, kuri nusprendžia vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sprendimą (ES) 2015/1601, priimdama Turkijoje esančius ir į ES perkeliamus sirus, neturėtų galėti laikyti, kad tos pastangos yra dalis jos įsipareigojimų pagal 2015 m. liepos 20 d. perkėlimo į ES programą;

(8)

siekiant užtikrinti tinkamą padėties stebėseną, šią galimybę pasirinkusi valstybė narė turėtų kas mėnesį pranešti Komisijai apie Turkijoje esančių sirų priėmimą į savo teritoriją pagal šiame pakeitime numatytą galimybę, nurodydama, pagal kurią programą (nacionalinę ar daugiašalę) asmuo buvo priimtas, ir teisėto priėmimo formą;

(9)

kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(10)

šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(11)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(12)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 ir 4a straipsniams, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(13)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(14)

atsižvelgiant į būtinybę kuo skubiau spręsti šį klausimą, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Atsižvelgiant į 1 dalies c punkte nurodytų prašytojų perkėlimą Europos Sąjungoje, valstybės narės gali pasirinkti įvykdyti savo įsipareigojimą į savo teritoriją priimdamos Turkijoje esančius Sirijos piliečius pagal nacionalines ar daugiašales teisėto priėmimo programas, skirtas asmenims, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, išskyrus perkėlimo į ES programą, dėl kurios sutarta 2015 m. liepos 20 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų išvadose. Tokiu būdu valstybės narės priimtų asmenų skaičius atitinkamai sumažina atitinkamos valstybės narės įsipareigojimą.

10 straipsnis taikomas mutatis mutandis visais tokio teisėto priėmimo atvejais sumažinant perkėlimo Europos Sąjungoje įsipareigojimą.

Valstybės narės, kurios pasirenka šioje dalyje numatytą galimybę, kiekvieną mėnesį Komisijai praneša taikant šią dalį teisėtai priimtų asmenų skaičių, nurodydamos programos, pagal kurią vykdytas priėmimas, tipą ir teisėto priėmimo formą.“

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis sprendimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 26 d.

3.   Šis sprendimas taikomas visiems asmenims, kurie Sprendimo (ES) 2015/1601 4 straipsnio 3a dalies tikslais valstybių narių buvo priimti iš Turkijos teritorijos nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. ŽIGA


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015 9 15, p. 146).

(3)  2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248, 2015 9 24, p. 80).

(4)  2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas.