21.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/33


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1694

2016 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2015 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1333;

(2)

vadovaudamasi Sprendimu (BUSP) 2015/1333, Taryba atliko išsamią to sprendimo II ir IV prieduose pateiktų asmenų ir subjektų sąrašų peržiūrą;

(3)

vienas asmuo turėtų būti išbrauktas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedų A skirsnyje;

(4)

todėl Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II ir IV priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. KORČOK


(1)  OL L 206, 2015 8 1, p. 34.


PRIEDAS

I.

Toliau nurodyto asmens vardas ir pavardė bei susijęs įrašas išbraukiami iš Sprendimo (BUSP) 2015/1333 II priedo A skirsnyje pateikto sąrašo:

A.   Asmenys

15.

Pulkininkas Taher JUWADI

II.

Toliau nurodyto asmens vardas ir pavardė bei susijęs įrašas išbraukiami iš Sprendimo (BUSP) 2015/1333 IV priedo A skirsnyje pateikto sąrašo:

A.   Asmenys

15.

Pulkininkas Taher JUWADI