9.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2016/1621

2016 m. rugsėjo 7 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 priimamas rekomendacinis dokumentas dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5648)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (1), ypač į jo 30 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumas gali rengti rekomendacijas akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų kompetencijos klausimais, kad būtų suderintos tų akreditavimo ar leidimus išduodančių įstaigų taikomos procedūros ir jų vykdoma aplinkosaugos vertintojų priežiūra;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnį skirtingose valstybėse narėse veiklą vykdantys aplinkosaugos vertintojai privalo pranešti apie savo veiklą atitinkamoms akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms;

(3)

praktiškai įgyvendinant tą informacijos teikimo procedūrą paaiškėjo, kad atskiros akreditavimo ir leidimus išduodančios įstaigos taiko nevienodą tvarką aplinkosaugos vertintojams, kurie nevykdo informacijos teikimo įpareigojimų. Todėl reikia papildomų rekomendacijų, kuriomis būtų užtikrinamas nuoseklus informacijos teikimo procedūrų taikymas tuo atveju, kai vienoje valstybėje narėje akredituoti arba leidimus gavę aplinkosaugos vertintojai vertinimo ir tvirtinimo veiklą vykdo kitoje valstybėje narėje;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 49 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamas priede išdėstytas Rekomendacinis dokumentas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl aplinkosaugos vertintojų informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 7 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 1.


PRIEDAS

Rekomendacinis dokumentas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl aplinkosaugos vertintojų, vykdančių veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje, informacijos teikimo akreditavimo ir leidimus išduodančioms įstaigoms

ĮŽANGA

Šiuo rekomendaciniu dokumentu suderinamos informacijos teikimo procedūros, taikytinos aplinkosaugos vertintojams, vykdantiems veiklą kitoje nei juos akreditavusioje arba leidimą išdavusioje valstybėje narėje.

1.   Įpareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti prieš teikiant informaciją

1.1.   Akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga užtikrina, kad jos taikomos informacijos teikimo procedūros, skirtos kitose valstybėse narėse akredituotiems aplinkosaugos vertintojams, būtų viešai skelbiamos ir lengvai prieinamos. Viešai skelbiamoje su tokiomis procedūromis susijusioje informacijoje taip pat nurodomi bet kokie mokesčiai (išskyrus kelionės išlaidas), kuriuos akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga taiko už informacijos teikimą ir priežiūrą.

1.2.   Akreditaciją ar leidimą suteikusi akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga reikalauja, kad jos akredituoti arba leidimą gavę aplinkosaugos vertintojai, prieš pradėdami vykdyti vertinimo ar tvirtinimo veiklą kitoje nei akreditaciją arba leidimą suteikusioje valstybėje narėje, įvykdytų 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą informacijos teikimo procedūrą. Jeigu aplinkosaugos vertintojas veiklą vykdė kitoje valstybėje narėje, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga, atlikdama savo akredituotų ar leidimus gavusių aplinkosaugos vertintojų priežiūrą, be visa ko, turi patikrinti, ar buvo įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatyti informacijos teikimo reikalavimai.

1.3.   Akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga rekomenduoja savo akredituotiems arba leidimus gavusiems aplinkosaugos vertintojams informuoti klientų organizacijas apie tai, kad šios privalo leisti atlikti priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 23 straipsnio 6 dalį ir kad atsisakymas leisti atlikti tokią priežiūrą gali sudaryti kliūčių tas organizacijas registruoti.

2.   Teikiamos informacijos turinys

2.1.   Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatyti informacijos teikimo reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu pateikiama visa ši informacija:

a)

su akreditacija arba leidimu susijusi informacija kartu su įrodymu, kad akreditacija arba leidimas tebegalioja, nėra sustabdyti ar panaikinti ir kad jie yra tinkami konkrečiai vertinamos ar tvirtinamos organizacijos veiklai;

b)

grupės sudėtis ir kompetencija, visų pirma su aplinka susijusių teisinių reikalavimų išmanymas ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žinios;

c)

prireikus darbuotojų duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie atitinkamą kvalifikaciją, mokymą ir patirtį, susijusius su tikrinamu ekonomikos sektoriumi;

d)

vertinimo ir tvirtinimo laikas ir vieta, įskaitant aplinkosaugos vertintojų apsilankymą organizacijoje ir visus etapus iki ir po to apsilankymo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25 straipsnyje;

e)

vertinamos ar tvirtinamos organizacijos adresas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant visas vertinamas ar tvirtinamas vietas ir veiklą, taip pat darbuotojų skaičius.

C punkte nurodyti papildomi prašymai pagrindžiami atsižvelgiant į konkrečią padėtį ir jais negalima pažeisti aplinkosaugos vertintojo teisės teikti paslaugas kitoje nei akreditaciją ar leidimą suteikusioje valstybėje narėje.

2.2.   Jeigu pateikta informacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus informacijos teikimo reikalavimus, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintoją apie tai informuoja prieš Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25 straipsnyje aprašytos vertinimo ar tvirtinimo veiklos pradžią. Jei įmanoma, tokia informacija pateikiama likus dviem savaitėms iki vertinimo ar tvirtinimo veiklos pradžios. Kartu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga informuoja aplinkosaugos vertintoją apie priežiūros, kurią ji ketina vykdyti, apimtį, turinį ir susijusias išlaidas.

2.3.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga sužino, kad vertinimo ar tvirtinimo veikla turi būti vykdoma arba jau yra įvykdyta, o informacija pateikta nebuvo, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintojui primena Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatytus reikalavimus dėl informacijos pateikimo konkrečioje šalyje (žr. 2.1 punktą).

Jeigu Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija nepateikiama laiku arba jeigu pateikta informacija neatitinka tame straipsnyje nustatytų informacijos teikimo reikalavimų, taikomas šio rekomendacinio dokumento 3.1 punktas.

2.4.   Kadangi su informacijos teikimu susijusios išvados gali turėti įtakos vertinimo ir tvirtinimo procesams, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga rekomenduoja, kad vertintojas praneštų savo klientui apie išvadas, susijusias su informacijos teikimu.

3.   Informacijos teikimo procedūros nesilaikymo pasekmės

3.1.   Jeigu pateikta informacija neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 24 straipsnio 1 dalyje nustatytų informacijos teikimo reikalavimų, akreditavimo ir leidimus išduodanti įstaiga laikosi 3.1.1–3.1.4 punktuose nustatytos procedūros.

3.1.1.   Jeigu nepateikiama arba laiku nepateikiama informacija, susijusi su akreditacija ar leidimu, kompetencija, vertinimo ir tvirtinimo laiku bei vieta, taip pat organizacijos adresu ir kontaktiniais duomenimis, teisinių reikalavimų, susijusių su aplinka, išmanymu ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žiniomis, arba, jei taikoma, su grupės sudėtimi, aplinkosaugos vertintojas kuo greičiau informuojamas apie trūkstamą informaciją ir informacijos pateikimo termino nesilaikymą.

3.1.2.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodančios įstaigos nuomone, trūkstama informacija nekliudo tinkamai atlikti aplinkosaugos vertintojo priežiūros, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga pateiktą informaciją laiko pakankama, kad būtų galima vykdyti priežiūros veiklą, ir prašo aplinkosaugos vertintojo trūkstamą informaciją pateikti vėliau. Aplinkosaugos vertintojas apie šį sprendimą informuojamas laiku ir prieš vertinimą ar tvirtinimą.

3.1.3.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga mano, kad informacijos, kuri yra svarbi vertinimo ar tvirtinimo veiklos priežiūrai tinkamai atlikti (pavyzdžiui, vertinimo ar tvirtinimo veiklos laikas ir vieta, organizacijos adresas ir kontaktiniai duomenys, informacija apie aplinkosaugos vertintojo akreditaciją ar leidimą, grupės sudėtis ar grupės kompetencija, visų pirma teisinių reikalavimų išmanymas ir valstybės narės, kurioje turėtų būti atliekamas vertinimas ar tvirtinimas, oficialiosios kalbos žinios), gauta nebuvo, akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga aplinkosaugos vertintoją informuoja apie tai, kad pateiktą informaciją ji laiko nepakankama, kad dėl šios priežasties tinkama priežiūra yra neįmanoma ir kad tuo atveju, jei vertinimas ar tvirtinimas bus vykdomas prieš pateikiant trūkstamą informaciją, ji kompetentingai įstaigai rekomenduos organizacijos neregistruoti.

3.1.4.   Jeigu akreditavimo arba leidimus išduodanti įstaiga nusprendžia kompetentingai įstaigai rekomenduoti organizacijos neregistruoti, apie tai pranešama aplinkosaugos vertintojui, akreditaciją ar leidimą suteikusiai akreditavimo arba leidimus išduodančiai įstaigai, organizacijai ir, jei įmanoma, kompetentingai įstaigai.