27.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1223

2016 m. liepos 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/30/ES dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4637)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB (1), ypač į jos 46 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2011/30/ES (2) auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl įmonių, kurios įsteigtos šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse ir kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje valstybės narės rinkoje, metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, tam tikrais finansiniais metais netaikomi Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio reikalavimai, jeigu jie pateikia tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms tam tikrą informaciją;

(2)

Komisija įvertino Sprendimo 2011/30/ES II priede išvardytų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas. Vertinimus padėjo atlikti Europos auditorių priežiūros institucijų grupė pagal Direktyvos 2006/43/EB 29, 30 ir 32 straipsniuose nustatytus kriterijus, kuriais remiantis reglamentuojamos valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos. Atlikus tokius vertinimus paaiškėjo, kad Mauricijus, Naujoji Zelandija ir Turkija turi auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas, kurios atitinka reikalavimus, lygiaverčius tiems, kurie nustatyti Direktyvos 2006/43/EB 29, 30 ir 32 straipsniuose. Todėl tas sistemas reikėtų laikyti lygiavertėmis valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms;

(3)

pagrindinis valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo tikslas auditoriams ir audito subjektams taikant viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas turėtų būti įgyti abipusį pasitikėjimą viena kitos priežiūros sistemomis, remiantis jų lygiavertiškumu;

(4)

Bermuda, Kaimanų Salos, Egiptas ir Rusija įdiegė arba šiuo metu diegia auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas. Tačiau kadangi tos sistemos įdiegtos neseniai, vis dar trūksta tam tikros informacijos, ne iki galo įgyvendintos taisyklės, neatlikti patikrinimai ar nepaskirtos sankcijos. Siekiant atlikti tolesnį vertinimą, kad būtų galima priimti sprendimą dėl tokių sistemų lygiavertiškumo, iš tų trečiųjų šalių būtina gauti papildomos informacijos, kad būtų galima geriau suprasti tas sistemas. Todėl reikėtų pratęsti pereinamąjį laikotarpį, Sprendimu 2011/30/ES suteiktą auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl tose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje valstybės narės rinkoje, metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų;

(5)

siekiant apsaugoti investuotojus, auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl Sprendimo 2011/30/ES II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje valstybės narės rinkoje, metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, galimybė tęsti audito veiklą Sąjungoje jų neregistruojant pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnį turėtų būti suteikta papildomam laikotarpiui nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d. su sąlyga, kad jie pateiks reikalaujamą informaciją. Tokiu atveju tie auditoriai ir audito subjektai turėtų turėti galimybę tęsti veiklą pagal atitinkamos valstybės narės reikalavimus, susijusius su audito išvadomis dėl finansinių metų, prasidedančių per laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d., metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. Šis sprendimas neturi įtakos valstybių narių teisei taikyti tokiems auditoriams ir audito subjektams savo tyrimų ir sankcijų sistemas;

(6)

Komisija reguliariai stebės bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priežiūros ir reguliavimo srityse pokyčius. Sprendimu suteikti lygiavertiškumo statusą ar pratęsti pereinamąjį laikotarpį nepažeidžiama galimybė Komisijai bet kada peržiūrėti šį sprendimą. Po šios peržiūros gali būti panaikintas lygiavertiškumo pripažinimas arba anksčiau laiko nutrauktas pereinamojo laikotarpio galiojimas. Todėl Sprendimas 2011/30/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2006/43/EB 48 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/30/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas trečia pastraipa:

„Taikant Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 1 dalį, toliau išvardytų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos atitinka reikalavimus, kurie laikomi lygiaverčiais tos direktyvos 29, 30 ir 32 straipsnių reikalavimams, taikomiems vykdant audito veiklą, susijusią su finansinių metų, prasidedančių nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d., metinėmis ar konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis:

1)

Mauricijaus;

2)

Naujosios Zelandijos;

3)

Turkijos.“;

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybė narė 2010 m. liepos 2 d. – 2018 m. liepos 31 d. laikotarpiu prasidedančiais finansiniais metais netaiko Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl įmonių, kurios įsteigtos šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse ir kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje tos valstybės narės rinkoje, metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (*) 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, jei atitinkamas auditorius ar audito subjektas tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia visą toliau nurodytą informaciją:

a)

auditoriaus ar audito subjekto vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir informaciją apie jo teisinę struktūrą;

b)

tinklo aprašą, jeigu auditorius arba audito subjektas priklauso tinklui;

c)

audito standartus ir nepriklausomumo reikalavimus, taikytus atitinkamo audito metu;

d)

audito subjekto vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašą;

e)

ar atlikta ir kada atlikta paskutinė auditoriaus ar audito subjekto kokybės užtikrinimo peržiūra ir būtiną informaciją apie tos peržiūros rezultatus, jei šios informacijos neteikia trečiosios šalies kompetentinga institucija. Kai būtina informacija apie paskutinės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus nėra viešai prieinama, valstybių narių kompetentingos institucijos tokią informaciją laiko konfidencialia.

(*)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).“;"

3)

II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Valdis DOMBROVSKIS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(2)  2011 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimas 2011/30/ES dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio (OL L 15, 2011 1 20, p. 12).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

Bermuda

Kaimanų Salos

Egiptas

Rusija.“