14.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/77


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/764

2016 m. gegužės 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2731)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

nuo Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 (2) priėmimo iki 2016 m. vasario mėn. Italija pranešė Komisijai apie kelis Xylella fastidiosa (Wells et al.) (toliau – nurodytasis organizmas) protrūkius įvairiose vietovėse aplink Lečės provinciją. Šie protrūkiai įvyko daugybėje skirtingų Taranto ir Brindizio provincijų savivaldybių vietų. Be to, per paskutinį 2015 m. lapkričio mėn. Komisijos atliktą auditą patvirtinta, kad pagal Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/789 privalomi tyrimai buvo atlikti tik labai ribotoje teritorijoje aplink Lečės provinciją (Apulijos regionas, Italija). Per auditą taip pat patvirtinta, kad dabartine tyrimų programa vis dar neužtikrinamas naujų protrūkių nustatymas laiku arba tiksli ir teisinga nurodytojo organizmo protrūkio išplitimo teritorijoje apimtis;

(2)

per paskutinį auditą patvirtinta, kad yra spartaus nurodytojo organizmo išplitimo likusioje atitinkamos teritorijos dalyje rizika. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į teritorijos dydį, užkrėstą zoną, kurioje taikomos izoliavimo priemonės, tikslinga išplėsti už Lečės provincijos ribų, ir leisti vežti nurodytus augalus už šios teritorijos ribų tik laikantis labai griežtų sąlygų. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytojo organizmo išplitimo likusioje Sąjungos teritorijoje rizika išauga ankstyvą pavasarį prasidėjus ligos sukėlėjus pernešančių vabzdžių skraidymo sezonui, zoną išplėsti reikėtų nedelsiant. Todėl užkrėstą zoną reikėtų išplėsti taip, kad ji apimtų Taranto ir Brindizio provincijų savivaldybes ar tam tikrų savivaldybių, kuriose nustatyti nurodytojo organizmo protrūkiai arba tikėtina, kad jose organizmas jau paplito ir yra dažnai aptinkamas, dalis. Tačiau į užkrėstą zoną nereikėtų įtraukti teritorijos, kurią Italija iki šio sprendimo priėmimo pripažino neužkrėsta nurodytuoju organizmu;

(3)

siekiant teisinio tikrumo, 7 straipsnio 2 dalies c punktą reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų aišku, jog priemonės, kurių turi būti imtasi pagal tą straipsnį, taikomos užkrėstoje zonoje, o ne už jos ribų;

(4)

siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo nurodytojo organizmo likusioje Sąjungos teritorijoje ir atsižvelgiant izoliuoto ploto išplėtimą, tikslinga pakeisti priežiūros zoną naujais reikalavimais dėl tyrimų tame izoliuotame plote. Tie reikalavimai turėtų būti taikomi 20 km pločio nuo buferinės zonos ribos teritorijoje, išplečiant taikymą į tą izoliuotą plotą ir10 km buferinę zoną aplink jį;

(5)

laikotarpio po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 priėmimo patirtis parodė, kad neproporcinga taikyti tų pačių reikalavimų nurodytųjų augalų vežimui užkrėstų zonų viduje ir jų vežimui iš užkrėstų zonų į buferines zonas, kadangi nurodytasis organizmas tose užkrėstose zonose jau yra dažnai aptinkamas;

(6)

laikotarpio po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 priėmimo patirtis leido įsitikinti, kad nurodytieji augalai, kurie per visą auginimo ciklą yra auginami in vitro sterilioje terpėje, nekelia nurodytojo organizmo išplitimo rizikos, nes tokiu auginimo būdu pašalinama rizika užkrėsti, kadangi panaikinama sąlyčio su nurodytojo organizmo pernešėju galimybė. Todėl tuos nurodytuosius augalus tikslinga leisti įvežti į Sąjungą ir vežti jos viduje, laikantis tam tikrų sąlygų;

(7)

laikotarpio po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 priėmimo oficialiųjų patikrinimų patirtis parodė, kad nurodytiesiems augalams, kilusiems iš teritorijų, kurios nėra užkrėstos nurodytuoju organizmu, turėtų būti taikomi tokie pat įvežimo į Sąjungą oficialiųjų patikrinimų reikalavimai, kaip ir nurodytiesiems augalams, kilusiems iš trečiųjų šalių, kuriose nurodytojo organizmo nėra;

(8)

I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant visų rūšių augalus, kurie per laikotarpį po Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2417 (3) priėmimo Komisijos įvardyti kaip nurodytieji augalai;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Atsižvelgiant į nurodytojo organizmo buvimą Lečės provincijoje ir II priede išvardytose savivaldybėse, užkrėstą zoną sudaro bent visa ši provincija ir tos savivaldybės arba, tam tikrais atvejais, tų savivaldybių kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli).“

2)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, atsakinga susijusios valstybės narės įstaiga gali nuspręsti taikyti 2–7 dalyse nustatytas izoliavimo priemones tik 4 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytoje užkrėstoje zonoje (toliau – izoliuotas plotas).“

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

4 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytoje užkrėstoje zonoje esančioje vietovėje, kuri yra ne toliau kaip 20 km atstumu nuo tos užkrėstos zonos ir likusios Sąjungos teritorijos ribos.“

c)

Straipsnis papildomas 7 dalimi:

„7.   Susijusi valstybė narė stebi nurodytojo organizmo buvimą tinkamu laiku kasmet atlikdama tyrimus teritorijose 20 km atstumu, kaip nurodyta 2 dalies c punkte.

Tie tyrimai atliekami pagal 6 straipsnio 7 dalies nuostatas.“

3)

8 straipsnis išbraukiamas.

4)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šis straipsnis taikomas nurodytiesiems augalams, išskyrus augalus, per visą auginimo ciklą augintiems in vitro.

Nurodytuosius augalus, kurie bent dalį laiko auginti pagal 4 straipsnį nustatytoje demarkuotojoje teritorijoje, vežti iš demarkuotųjų teritorijų ir iš užkrėstų zonų į atitinkamas buferines zonas draudžiama.“

5)

Įterpiamas šis 9a straipsnis:

„9a straipsnis

In vitro užaugintų nurodytųjų augalų vežimas Sąjungos viduje

1.   Nurodytieji augalai, per visą auginimo ciklą auginti in vitro ir bent dalį laiko auginti pagal 4 straipsnį nustatytoje demarkuotojoje teritorijoje, gali būti vežami iš demarkuotosios teritorijos ir iš užkrėstos zonos tik į atitinkamas buferines zonas, jei laikomasi šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodyti nurodytieji augalai buvo auginami plote, kuris atitinka visas toliau išvardytas sąlygas:

a)

jis įregistruotas pagal Direktyvą 92/90/EEB;

b)

pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus atsakinga valstybės įstaiga nustatė, kad tai plotas, neužkrėstas nurodytuoju organizmu ir jo pernešėjais;

c)

jis fiziškai apsaugotas nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus;

d)

jame kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai.

e)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį jame nenustatyta nei nurodytojo organizmo požymių, nei jo pernešėjų arba, pastebėjus požymių, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.

3.   1 dalyje nurodyti nurodytieji augalai užauginti permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

užauginti iš sėklų;

b)

steriliomis sąlygomis padauginti iš motininių augalų, kurie visą laiką buvo Sąjungos teritorijoje, neužkrėstoje nurodytuoju organizmu, ir kurie buvo patikrinti ir buvo nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

c)

steriliomis sąlygomis padauginti iš motininių augalų, kurie visą laiką augo plote, atitinkančiame 2 dalyje nustatytas sąlygas, ir kurie buvo patikrinti ir buvo nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

4.   1 dalyje nurodyti nurodytieji augalai turi būti vežami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis, kuriomis panaikinama galimybė užkrėsti nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus.

5.   Prie jų turi būti pridedamas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB parengtas ir išduotas augalo pasas.“

6)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu nurodytieji augalai, išskyrus augalus, per visą auginimo ciklą augintus in vitro, kilę iš teritorijos, kurioje nurodytasis organizmas aptinkamas, fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ turi būti nurodyta, kad:“

b)

Įterpiama ši 3a dalis:

„3a.   Jeigu nurodytieji augalai, per visą auginimo ciklą auginti in vitro, kilę iš teritorijos, kurioje nurodytasis organizmas aptinkamas, fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ turi būti nurodyta, kad:

a)

nurodytieji augalai buvo užauginti viename arba keliuose plotuose, atitinkančiuose 4a dalyje nustatytas sąlygas;

b)

susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija raštu pateikė Komisijai tų plotų sąrašą ir nurodė, kurioje šalies vietoje jie yra;

c)

nurodytieji augalai vežti permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis, kuriomis panaikinama galimybė užkrėsti nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus;

d)

nurodytieji augalai atitinka vieną iš šių sąlygų:

i)

užauginti iš sėklų;

ii)

steriliomis sąlygomis padauginti iš motininių augalų, kurie visą laiką buvo teritorijoje, neužkrėstoje nurodytuoju organizmu, ir kurie buvo patikrinti ir buvo nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

iii)

steriliomis sąlygomis padauginti iš motininių augalų, kurie visą laiką augo plote, atitinkančiame 4 dalyje nustatytas sąlygas, ir kurie buvo patikrinti ir buvo nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

1 dalies a punkte nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Kilmės vieta“ nurodomas šios dalies a punkte nurodytas plotas.“

c)

Straipsnis papildomas šia 4a dalimi:

„4a.   3 dalies a punkte nurodytas plotas turi atitikti šias sąlygas:

a)

pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus nacionalinė augalų apsaugos organizacija nustatė, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu ir jo pernešėjais;

b)

jis fiziškai apsaugotas nuo užkrėtimo nurodytuoju organizmu per jo pernešėjus;

c)

jame kasmet atitinkamu laiku atliekami bent du oficialūs tikrinimai;

d)

per visą nurodytųjų augalų auginimo laikotarpį tame plote nenustatyta nei nurodytojo organizmo, nei jo pernešėjų arba, pastebėjus požymių, atlikti tyrimai ir patvirtinta, kad nurodytojo organizmo neaptikta.“

7)

18 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Jei nurodytieji augalai yra kilę iš trečiosios šalies, kurioje nurodytojo organizmo nėra, arba iš 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos teritorijos, atsakinga valstybės įstaiga atlieka šiuos patikrinimus:

a)

apžiūrą ir

b)

įtarus nurodytojo organizmo buvimą, – nurodytųjų augalų partijų mėginių ėmimą ir tyrimus, kad patvirtintų, jog nurodytojo organizmo ar jo požymių nėra.

3.   Jei nurodytieji augalai yra kilę iš teritorijos, kurioje nurodytasis organizmas aptinkamas, atsakinga valstybės įstaiga atlieka šiuos patikrinimus:

a)

apžiūrą ir

b)

nurodytųjų augalų partijų mėginių ėmimą ir tyrimus, kad patvirtintų, jog nurodytojo organizmo ar jo požymių nėra.

4.   Šio straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalies b punkte nurodyti mėginiai, imami pagal ISPM Nr. 31, turėtų būti tokio dydžio, kad 99 % patikimumu būtų galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 1 %.

Pirmoji pastraipa netaikoma nurodytiesiems augalams, per visą auginimo ciklą augintiems in vitro ir vežamiems permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

8)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

9)

Šio sprendimo II priede pateiktas tekstas pridedamas kaip II priedas.

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2015 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (OL L 125, 2015 5 21, p. 36).

(3)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2417, kuriuo dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 (OL L 333, 2015 12 19, p. 143).


I PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.;

2)

šie įrašai išbraukiami:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.;

3)

įrašas „Cytisus racemosus Broom“ pakeičiamas taip:

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)“.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 papildomas šiuo II priedu:

„II PRIEDAS

4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠAS

1)

Brindizio provincijos savivaldybės:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

(tik kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 11, 20–24, 32–43, 47–62, 66–135)

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

(tik kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 34–38, 48–52, 60–67, 74, 87–99, 111–118, 141–154, 175–222)

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Taranto provincijos savivaldybės:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

(tik kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 5, 8, 11–14, 17–41, 43–47, 49–89)

Leporano

(tik kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 2–6, 9–16)

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

(tik kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 246–260)

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

(tik: A skyrius: kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250–252, 262, 275–278, 287–293, 312–318;

B skyrius: kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 1–27;

C skyrius: kadastriniai žemės sklypai (it. – fogli) 1–11)

Torricella“.