15.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/578

2016 m. balandžio 11 d.

kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 281 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Kodeksas), 280 straipsnyje numatyta, kad Komisija turi parengti darbo programą, susijusią su elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (toliau – darbo programa). Pirmoji darbo programa buvo priimta Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/255/ES (2). Tą programą reikia atnaujinti. Atsižvelgiant į būtinų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES pakeitimų skaičių ir siekiant aiškumo, derėtų tą sprendimą panaikinti ir pakeisti nauju;

(2)

darbo programa ypač svarbi nustatant su elektroninėmis sistemomis susijusias pereinamojo laikotarpio priemones ir sistemų, kurios iki Kodekso taikymo pradžios, t. y. 2016 m. gegužės 1 d., dar neveikia, įdiegimo terminus. Todėl darbo programa būtina nustatyti pereinamiesiems laikotarpiams, susijusiems su Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 (3), Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 (4) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 (5) nustatytomis elektroninėmis sistemomis;

(3)

Kodekse numatyta, kad visi informacijos mainai tarp muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat tokios informacijos saugojimas turi būti vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir kad informacinės ir ryšių sistemos turi sudaryti tokias pačias galimybes ekonominės veiklos vykdytojams visose valstybėse narėse. Todėl siekiant užtikrinti teisingą Kodekso taikymą darbo programoje turėtų būti nustatytas išsamus elektroninių sistemų diegimo planas;

(4)

todėl darbo programoje turėtų būti išvardytos elektroninės sistemos, kurias turėtų suprojektuoti ir sukurti valstybės narės (toliau – nacionalinės sistemos), arba valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija (toliau – visos Europos sistemos), sudarydamos galimybes praktiniam Kodekso taikymui. Tas sąrašas turėtų būti sudarytas remiantis esamu visų su IT susijusių muitinės projektų planavimo dokumentu, vadinamuoju daugiamečiu strateginiu planu, kuris parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 70/2008/EB (6), ypač jo 4 straipsnį ir 8 straipsnio 2 dalį. Darbo programoje nurodytoms elektroninėms sistemoms turėtų būti taikomas toks pat projektų valdymo modelis ir jos turėtų būtų suprojektuotos ir sukurtos taip, kaip nustatyta daugiamečiame strateginiame plane;

(5)

darbo programoje turėtų būti nurodytos elektroninės sistemos ir su jomis susijęs teisinis pagrindas, pagrindiniai etapai ir numatomi veikimo pradžios terminai. Datos, vadinamos įdiegimo pradžios datomis, turėtų būti anksčiausios datos, nuo kurių valstybės narės galėtų pradėti eksploatuoti naują elektroninę sistemą. Be to, darbo programoje reikėtų nustatyti ir įdiegimo pabaigos datas, kurios turėtų būti vėliausios datos, iki kurių visos valstybės narės ir visi ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pradėti naudoti naują arba patobulintą elektroninę sistemą, kaip reikalaujama pagal Kodeksą. Šie laikotarpiai reikalingi sistemos diegimui Sąjungos lygmeniu įgyvendinti. Nustatant laikotarpių trukmę reikėtų atsižvelgti į kiekvienos sistemos diegimo poreikius;

(6)

visos Europos sistemų įdiegimo terminus reikėtų nustatyti kaip konkrečias datas arba prireikus kaip laikotarpius. Tie laikotarpiai turėtų trukti tik tiek, kiek būtina pereiti nuo dabartinės valstybių narių ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojamos sistemos prie naujos sistemos. Valstybėms narėms turėtų būti leista nuspręsti, kada per šiuos nustatytus laikotarpius pradėti ir užbaigti perėjimą prie naujos sistemos ir kada ekonominės veiklos vykdytojams pradėti naudoti naujas sistemas ir prisijungti prie jų. Kiekvienos valstybės narės nustatyta pabaigos data turėtų būti ir laikotarpio, kai galioja su atitinkamomis elektroninėmis sistemomis susijusios pereinamojo laikotarpio taisyklės, nustatytos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, pabaigos data;

(7)

nacionalinių sistemų įdiegimo ir perėjimo prie naujų sistemų terminai turėtų būti nustatyti pagal valstybių narių nacionalinio projekto įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų planus, jeigu tos sistemos priklauso konkrečiai nacionalinei IT aplinkai ir atitinka nacionalines aplinkybes. Kiekvienos valstybės narės nustatyta pabaigos data turėtų būti ir pereinamojo laikotarpio, susijusio su atitinkamomis elektroninėmis sistemomis, nustatytomis Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, pabaigos data. Skaidrumo sumetimais ir pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 56 straipsnio 2 dalį valstybės narės savo nacionalinius planus turėtų pateikti Komisijai, o Komisija tuos planus turėtų skelbti svetainėje „Europa“. Valstybės narės dar turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų laiku perduota techninė informacija, reikalinga, kad ekonominės veiklos vykdytojai prireikus galėtų atnaujinti savo sistemas, prisijungti prie naujų arba patobulintų sistemų ir taikyti naujas taisykles bei duomenų reikalavimus atsižvelgdami į valstybių narių nacionalinėse gerosios IT patirties gairėse pateiktas rekomendacijas;

(8)

darbo programoje nurodytos elektroninės sistemos turėtų būti atrinktos pagal laukiamą jų poveikį įgyvendinant Kodekse apibrėžtus prioritetus. Šiuo aspektu vienas iš svarbiausių prioritetų yra užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų galima pasiūlyti platų elektroninių muitinės paslaugų spektrą visoje Sąjungos muitų teritorijoje. Be to, kuriant elektronines sistemas reikėtų siekti padidinti muitinės procesų našumą, efektyvumą ir suderinamumą visoje Sąjungoje. Darbo programoje išvardytų sistemų diegimo tvarka ir grafikas turėtų remtis praktiniais ir projektų valdymo argumentais, tokiais kaip pastangų ir išteklių paskirstymas, projektų tarpusavio sąsajos, konkrečios kiekvienos sistemos kūrimo prielaidos ir projekto branda. Darbo programoje elektroninių sistemų kūrimas turėtų būti suskirstytas į atskirus etapus. Atsižvelgiant į didelį sistemų ir sąsajų, kurias reikia sukurti, įdiegti ir prižiūrėti, skaičių ir į dideles sąnaudas, reikalingas, kad darbo programa būtų iki galo įgyvendinta iki 2020 m., reikėtų užtikrinti atidžią priežiūrą ir stebėseną;

(9)

Kodekso 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas elektronines sistemas turi kurti, diegti ir prižiūrėti valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, todėl Komisija ir valstybės narės turėtų kartu dirbti siekdamos užtikrinti, kad elektroninių sistemų projektavimas ir diegimas būtų valdomas laikantis darbo programos ir kad būtų koordinuotai ir laiku imamasi tinkamų priemonių numatytosioms sistemoms planuoti, projektuoti, kurti ir diegti;

(10)

siekiant sinchronizuoti darbo programą ir daugiametį strateginį planą, darbo programa turėtų būti atnaujinama tuo pat metu kaip daugiametis strateginis planas ir su juo suderinta. Atliekant būsimus darbo programos atnaujinimus ypač daug dėmesio reikės skirti per metus padarytai pažangai siekiant sutartų tikslų, atsižvelgiant į elektroninių sistemų, kurių diegimas turi būti užbaigtas 2019 ir 2020 m., platų užmojį ir sudėtingumą, taip pat į suplanuotų darbų koncentraciją 2019 ir 2020 m.;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darbo programa

Priimama priede išdėstyta darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (toliau – darbo programa).

2 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja įgyvendindamos darbo programą.

2.   Valstybės narės sukuria ir įdiegia atitinkamas elektronines sistemas iki darbo programoje nustatytų atitinkamų diegimo laikotarpių pabaigos datų.

3.   Darbo programoje nurodyti projektai ir su jais susijusių elektroninių sistemų projektavimas ir diegimas valdomas su darbo programa ir daugiamečiu strateginiu planu derančiu būdu.

4.   Inicijuodama darbo programos projektus, Komisija įsipareigoja siekti bendro supratimo ir sutarimo su valstybėmis narėmis dėl projekto aprėpties, struktūros, reikalavimų ir elektroninių sistemų architektūros. Prireikus Komisija taip pat konsultuojasi su ekonominės veiklos vykdytojais ir atsižvelgia į jų nuomones.

3 straipsnis

Atnaujinimai

1.   Darbo programa reguliariai atnaujinama siekiant ją priderinti ir pritaikyti prie Reglamento (ES) Nr. 952/2013 įgyvendinimo naujovių ir užtikrinti, kad joje būtų atsižvelgta į faktinę elektroninių sistemų projektavimo ir kūrimo pažangą, ypač į parengtas specifikacijas, dėl kurių bendrai susitarta, ir į elektroninių sistemų parengimą veikti.

2.   Siekiant sinchronizuoti darbo programą ir daugiametį strateginį planą, darbo programa kasmet bent kartą atnaujinama.

4 straipsnis

Komunikacija ir valdymas

1.   Komisija ir valstybės narės dalijasi informacija apie kiekvienos sistemos kūrimo planavimą ir pasiektą pažangą.

2.   Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki planuojamos konkrečios IT sistemos įdiegimo datos valstybės narės Komisijai pateikia nacionalinio projekto įgyvendinimo ir perėjimo prie naujos sistemos planus. Tuose planuose pateikiama tokia informacija:

elektroninės sistemos išorės komunikacijos techninių specifikacijų paskelbimo data,

atitikties testų, vykdomų su ekonominės veiklos vykdytojais, laikotarpis,

elektroninės sistemos įdiegimo datos, įskaitant veikimo pradžios datą ir, atitinkamais atvejais, laikotarpį, per kurį ekonominės veiklos vykdytojams leidžiama pereiti prie naujos sistemos.

3.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus nacionalinio projekto įgyvendinimo ir perėjimo prie naujos sistemos planų atnaujinimus.

4.   Komisija savo svetainėje skelbia nacionalinio projekto įgyvendinimo ir perėjimo prie naujos sistemos planus.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų laiku susipažinti su techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su nacionalinės elektroninės sistemos išorės komunikacija.

5 straipsnis

Panaikinimas

1.   Įgyvendinimo sprendimas 2014/255/ES panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/255/ES, kuriuo nustatoma Sąjungos muitinės kodekso darbo programa (OL L 134, 2014 5 7, p. 46).

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(6)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos (OL L 23, 2008 1 26, p. 21).


PRIEDAS

Darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse nurodytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

I.   ĮVADAS Į DARBO PROGRAMĄ

1.

Darbo programa sukuriama priemonė, kuri padėtų taikyti Kodeksą kuriant ir diegiant jame numatytas elektronines sistemas.

2.

Be to, šia darbo programa siekiama nustatyti laikotarpius, kuriais, iki kol bus įdiegtos naujos ar patobulintos elektroninės sistemos, yra taikytinos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

3.

Kalbant apie tikslinę techninių specifikacijų parengimo datą, terminas „pagrindinis etapas“ suprantamas kaip data, iki kurios turi būti parengtos nuolatinės techninės specifikacijos. Nacionalinių sistemų ar jų komponentų atveju ši data bus nurodyta paskelbtame nacionalinio projekto įgyvendinimo plane.

4.

Darbo programoje nustatytos tokios visos Europos ir nacionalinių sistemų įdiegimo datos:

a)

elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pradžios data – ji turėtų būti suprantama kaip anksčiausia data, nuo kurios galima pradėti eksploatuoti elektroninę sistemą;

b)

elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pabaigos data – ji turėtų būti suprantama kaip:

vėliausia data, iki kurios visos valstybės narės turi pradėti eksploatuoti, o visi ekonominės veiklos vykdytojai – naudoti sistemas, ir

pereinamojo laikotarpio pabaigos data.

Tais atvejais, kai faktinis (sistemos įdiegimo arba perėjimo prie naujos sistemos) laikotarpis nenumatytas, b punkte nurodyta data sutaps su pradžios data.

5.

Vien nacionalinių sistemų arba konkrečių platesnio pobūdžio Sąjungos masto projekto nacionalinių komponentų atveju įdiegimo datas ir diegimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas valstybės narės gali nustatyti savo nacionaliniuose projektų įgyvendinimo planuose.

Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios nacionalinės sistemos ar konkretūs nacionaliniai komponentai:

a)

SMK automatizuotos eksporto sistemos 2 komponentas (Nacionalinių eksporto sistemų tobulinimas) (II dalies 10 punktas);

b)

SMK specialiosios procedūros (SP IMP/SP EXP) (II dalies 12 punktas);

c)

SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą, laikinasis saugojimas (II dalies 13 punktas);

d)

SMK nacionalinių importo sistemų tobulinimas (II dalies 14 punktas);

e)

SMK garantijų valdymo (GUM) 2 komponentas (II dalies 16 punktas).

6.

Valstybės narės gali pradėti diegti visos Europos sistemas, kurioms numatytas faktinis diegimo laikotarpis, o ne viena eksploatavimo pradžios data, nuo tinkamos datos, kuri patenka į šį laikotarpį, ir, kai tai tinkama, gali numatyti perėjimo prie naujos sistemos laikotarpį ekonominės veiklos vykdytojams, patenkantį į šį diegimo laikotarpį. Apie pradžios ir pabaigos datas pranešama Komisijai. Turės būti apsvarstyta galimybė nuodugniai išnagrinėti bendrosios srities aspektus.

Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios visos Europos sistemos:

a)

SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS) (II dalies 8 punktas);

b)

SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos tobulinimas (II dalies 9 punktas);

c)

SMK automatizuota eksporto sistema (1 komponentas) (II dalies 10 punktas).

7.

Įgyvendinant darbo programą Komisijai ir valstybėms narėms reikės atidžiai spręsti sudėtingus priklausomybės, kintamųjų ir prielaidų klausimus. Planavimas bus valdomas vadovaujantis daugiamečiame strateginiame plane išdėstytais principais.

Projektai bus įgyvendinami keliais etapais: nuo detalaus aprašymo iki kūrimo, testavimo ir perėjimo prie naujos visiškai veikiančios sistemos. Komisijos ir valstybių narių vaidmuo šiais skirtingais etapais priklausys nuo sistemų ir jų komponentų ar paslaugų pobūdžio ir architektūros, kaip apibūdinta išsamiuose daugiamečio strateginio plano projektų dokumentuose. Atitinkamais atvejais bendras technines specifikacijas parengs Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su jas peržiūrėsiančiomis valstybėmis narėmis, kad tos specifikacijos būtų parengtos likus 24 mėnesiams iki elektroninės sistemos tikslinės įdiegimo datos. Nacionaliniu lygmeniu rengiamos nacionalinių sistemų ar komponentų techninės specifikacijos ar bent jų dalys, susijusios su išorės komunikacija su ekonominės veiklos vykdytojais, turi būti parengtos laiku, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų sudarytos sąlygos planuoti ir atitinkamai pritaikyti savo sistemas bei sąsajas.

Valstybės narės ir atitinkamais atvejais Komisija vykdo sistemų kūrimo ir diegimo veiklą laikydamosi apibrėžtos sistemos architektūros ir specifikacijų. Veikla bus vykdoma laikantis darbo programoje nurodytų etapų ir terminų. Komisija ir valstybės narės taip pat bendradarbiaus su ekonominės veiklos vykdytojais bei kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Ekonominės veiklos vykdytojai turės imtis priemonių, kurios būtinos, kad jie būtų pasirengę naudotis įdiegtomis sistemomis ne vėliau kaip iki šioje darbo programoje arba, kai taikytina, valstybių narių nacionaliniuose planuose nurodytų pabaigos datų.

II.   PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ KŪRIMU IR DIEGIMU, SĄRAŠAS

A.   Išsamus sąrašas

Sąjungos muitinės kodekso projektai ir su jais susijusios elektroninės sistemos

Projektų, susijusių su Kodeksui taikyti reikalingų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu, sąrašas

Teisinis pagrindas

Pagrindinis etapas

Elektroninių sistemų įdiegimo datos

 

 

 

Elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pradžios data (1)

Elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pabaigos data (2)

=

pereinamojo laikotarpio pabaigos data

1.   SMK registruotųjų eksportuotojų sistema (REX)

Projekto tikslas – suteikti prieigą prie naujausios informacijos apie registruotuosius eksportuotojus, įsisteigusius BLS šalyse ir eksportuojančius prekes į Sąjungą. Ši sistema bus visos Europos sistema, į kurią, siekiant palaikyti eksportą į BLS šalis, bus įtraukti ir duomenys apie ES ekonominės veiklos vykdytojus. Reikalingi duomenys į sistemą bus įkeliami palaipsniui iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 64 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 1 ketv.

2017 1 1

2017 1 1

2.   SMK privalomoji tarifinė informacija (PTI)

Projekto tikslas – patobulinti veikiančią visos Europos EBTI-3 sistemą ir sistemą Surveillance 2, siekiant užtikrinti:

a)

EBTI-3 sistemos suderinamumą su SMK reikalavimais;

b)

priežiūrai reikalingų deklaracijų duomenų apimties išplėtimą;

c)

privalomo PTI naudojimo stebėseną;

d)

PTI naudojimo pratęsimo stebėseną ir valdymą.

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.

Pirmame etape pirmiausia nuo 2017 m. kovo 1 d. iki šio sąrašo 10 ir 14 punktuose nurodytų projektų įgyvendinimo (bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.) bus palaipsniui diegiama funkcija, reikalinga pagal SMK reikalaujamiems deklaracijų duomenų rinkiniams gauti (t. y. 1 stadija), ir, antra, naudojantis nauju deklaracijos duomenų rinkiniu ir prisiderinant prie muitinės sprendimų proceso bus vykdoma pareiga kontroliuoti PTI naudojimą (t. y. 2 stadija).

Antrame etape bus įdiegtas elektroninio formato PTI prašymas ir sprendimas, o ekonominės veiklos vykdytojams bus sudaryta galimybė naudotis ES mastu suderinta verslininko sąsaja, per kurią jie galės elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti PTI ir gauti PTI sprendimus.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ir 34 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 2 ketv.

(1 etapas)

2017 3 1

(1 etapo 1 stadija)

2017 3 1

(1 etapo 1 stadija)

2017 10 1

(1 etapo 2 stadija)

2017 10 1

(1 etapo 2 stadija)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 3 ketv.

(2 etapas)

2018 10 1

(2 etapas)

2018 10 1

(2 etapas)

3.   SMK muitinės sprendimai

Projekto tikslas – suderinti procesus, susijusius su prašymo priimti muitinės sprendimą pateikimu, sprendimo priėmimu ir sprendimo valdymu, visos Sąjungos mastu standartizuojant ir elektroniniu būdu tvarkant prašymo ir sprendimo bei (arba) leidimo duomenis. Projektas yra susijęs su Kodekse nustatytais nacionaliniais ir kelių valstybių narių sprendimais ir apims Sąjungos lygmeniu centralizuotai sukurtus sistemos komponentus ir nacionalinių komponentų integravimą, jei valstybės narės pasirinko tokią galimybę. Ši visos Europos sistema palengvins konsultacijas sprendimo priėmimo laikotarpiu ir leidimų proceso valdymą.

Šią visos Europos sistemą sudaro ES verslininkų portalas, muitinės sprendimų valdymo sistema ir klientų duomenų sistema.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27 ir 28 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 4 ketv.

2017 10 2

2017 10 2

4.   Tiesioginė verslininkų prieiga prie Europos informacinių sistemų (vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas)

Šio projekto tikslas – rasti praktinių sprendimų, kad tiesioginė ir ES mastu suderinta verslininko prieiga kaip vartotojo ir sistemos sąsajų paslauga būtų integruota į elektronines muitinės sistemas, aprašytas konkrečiuose SMK projektuose. Vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas bus integruotas į atitinkamų sistemų portalus ir apims tapatybės, prieigos ir vartotojų valdymo palaikymą, atitinkantį būtinas saugumo politikos priemones.

Pirmasis įdiegimas numatytas kartu su SMK muitinės sprendimų sistema.

Vėliau šią tapatybės nustatymo ir vartotojų valdymo techninę priemonę bus galima naudoti kituose SMK projektuose, kaip antai SMK PTI, SMK AEO patobulinimo, SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo sistemos, taip pat galbūt ir SMK informacijos lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos projektuose. Įdiegimo datas žr. skirtingų projektų aprašymuose.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 4 ketv.

2017 10 2

2017 10 2

5.   SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos tobulinimas

Šio projekto tikslas – tobulinti darbo procesus, susijusius su prašymais suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą ir leidimais, atsižvelgiant į SMK teisinių nuostatų pakeitimus.

Pirmame projekto etape siekiama įdiegti pagrindinius AEO sistemos patobulinimus, kad ji būtų suderinta su muitinės sprendimų priėmimo procedūra.

Antrame projekto etape bus įdiegtas elektroninio formato AEO prašymas ir sprendimas, o ekonominės veiklos vykdytojams bus sudaryta galimybė naudotis ES mastu suderinta sąsaja, per kurią jie galės elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą ir gauti sprendimus dėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 ir 39 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 1 ketv.

2018 3 1

(1 etapas)

2018 3 1

(1 etapas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2017 m. 3 ketv.

2019 10 1

(2 etapas)

2019 10 1

(2 etapas)

6.   SMK ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistemos tobulinimas (EORI 2)

Šio projekto tikslas – šiek tiek patobulinti esamą visos Europos EORI sistemą, kuria sudaryta galimybė registruoti ir identifikuoti Sąjungos muitų srityje veikiančius Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojus ir trečiųjų šalių veiklos vykdytojus bei asmenis, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 2 ketv.

2018 3 1

2018 3 1

7.   SMK Surveillance 3 (Sąjungos muitinės kodekso priežiūra 3)

Šio projekto tikslas – patobulinti sistemą Surveillance 2+ ir užtikrinti jos suderinamumą su tokiais SMK reikalavimais, kaip standartiniai informacijos mainai naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir tinkamų funkcijų, reikalingų išsamiems iš valstybių narių gautiems priežiūros duomenų rinkiniams apdoroti ir analizuoti, sukūrimas.

Todėl projekte bus numatytos papildomos Komisijos ir valstybių narių galimybės naudotis duomenų gavybos pajėgumais ir ataskaitų rengimo funkcijomis.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 56 straipsnio 5 dalis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 3 ketv.

2018 10 1

2018 10 1

8.   SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS)

Projekto tikslas – sukurti naują visos Europos informacinę sistemą, skirtą Sąjungos prekių statusą įrodantiems elektroniniams dokumentams – T2L/F dokumentui ir muitiniam prekių manifestui (išduotam ne įgaliotojo išdavėjo) – saugoti, tvarkyti ir jų paieškai atlikti.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 153 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2017 m. 1 ketv.

2019 3 1

2019 10 1

9.   SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) tobulinimas

Šio projekto tikslas – pritaikyti veikiančią visos Europos NCTS prie naujų SMK reikalavimų, pavyzdžiui, reikalavimo registruoti įvykius kelyje (en route), pritaikyti informacijos mainų procesą prie SMK nustatytų duomenų reikalavimų ir tobulinti bei kurti sąsajas su kitomis sistemomis.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 226–236 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2017 m. 3 ketv.

2019 10 1

2020 3 2

10.   SMK automatizuota eksporto sistema (AES)

Šio projekto tikslas – įgyvendinti SMK nustatytus eksporto ir išvežimo reikalavimus.

 

1 komponentas. Visos Europos AES. Projekto tikslas – toliau plėtoti veikiančią visos Europos Eksporto kontrolės sistemą siekiant įdiegti visos apimties Automatizuotą eksporto sistemą (AES), kuri atitiktų su procesais ir duomenimis susijusius SMK veiklos reikalavimus, taikomus, inter alia, supaprastintoms procedūroms, išvežamų siuntų skaidymui ir centralizuotam muitiniam įforminimui eksporto atvejais. Taip pat planuojama plėtoti suderintas sąsajas su Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMCS) ir Naująja kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS). Tokia AES leis visiškai automatizuoti eksporto procedūras ir išvežimo formalumus. AES apima centriniu ir nacionaliniu lygmenimis kuriamas dalis.

 

2 komponentas. Nacionalinių eksporto sistemų tobulinimas. Be to, atskiros nacionalinės sistemos, nepatenkančios į AES aprėptį, bet glaudžiai su ja susijusios, bus patobulintos dėl tam tikrų nacionalinių elementų, susijusių su eksporto ir (arba) išvežimo formalumais. Jei šie elementai nedaro poveikio bendrajai AES sričiai, jie gali būti priskiriami šiam komponentui.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 179 ir 263–276 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2017 m. 3 ketv.

(1 komponentas)

2019 10 1

(1 komponentas)

2020 3 2

(1 komponentas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

(2 komponentas)

2017 3 1

(2 komponentas)

2020 3 2

(2 komponentas)

11.   SMK informacijos lapai (INF) specialiosioms procedūroms

Šio projekto tikslas – sukurti naują visos Europos sistemą INF duomenų valdymo ir elektroninio INF duomenų tvarkymo procesams specialiųjų procedūrų srityje palaikyti ir racionalizuoti.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 215, 237–242 ir 250–262 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 1 ketv.

2020 3 2

2020 3 2

12.   SMK specialiosios procedūros

Šio projekto tikslas – nustatant bendrus veiklos proceso modelius paspartinti, palengvinti ir suderinti specialiąsias procedūras visoje Sąjungoje. Visi SMK pakeitimai, susiję su muitiniu sandėliavimu, galutiniu vartojimu, laikinuoju įvežimu, laikinuoju įvežimu perdirbti ir laikinuoju išvežimu perdirbti, bus perkelti į nacionalines sistemas.

Šis projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.

 

1 komponentas. Nacionalinės specialiosios eksporto procedūros (SP EXP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių reikia su eksportu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.

 

2 komponentas. Nacionalinės specialiosios importo procedūros (SP IMP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių reikia su importu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.

Šie projektai bus įgyvendinami vykdant šio dokumento 10 ir 14 punktuose išvardytus projektus.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 215, 237–242 ir 250–262 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN (1 ir 2 komponentams)

2017 3 1

(1 komponentas)

2020 3 2

(1 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

13.   SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą ir laikinasis saugojimas

Šio projekto tikslas – nustatyti SMK apibūdintus pranešimo apie transporto priemonės atvykimą, prekių pateikimo (pranešimo apie prekių pateikimą) ir laikinojo saugojimo deklaracijos naudojimo procesus ir remti valstybių narių vykdomų šios srities duomenų mainų tarp verslininkų ir muitinės sąlygų suderinimą.

Projektas apima nacionalinio lygmens procesų automatizavimą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 133–152 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN

14.   SMK nacionalinių importo sistemų tobulinimas

Projekto tikslas – įgyvendinti visus procesus ir SMK nustatytus duomenų reikalavimus, susijusius su importo sritimi (ir nepriskirtus kuriam nors kitam darbo programoje nurodytam projektui). Jis iš esmės susijęs su išleidimo į laisvą apyvartą procedūros (standartinės procedūros ir supaprastinimų) pakeitimais, tačiau taip pat apima ir su perėjimu prie kitų sistemų susijusį poveikį. Šis projektas susijęs su nacionaline importo sritimi, apimančia nacionalines muitinės deklaracijų apdorojimo sistemas, taip pat kitas sistemas, pavyzdžiui, nacionalines apskaitos ir mokėjimo sistemas.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 ir 194–195 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN

15.   SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI)

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įforminti prekėms muitinės procedūrą naudojant centralizuotą muitinį įforminimą, kuris leistų ekonominės veiklos vykdytojams centralizuoti savo su muitine susijusią veiklą. Dalyvaujančios muitinės įstaigos turėtų tarpusavyje koordinuoti muitinės deklaracijų apdorojimą ir fizinį prekių išleidimą. Projektas susijęs su visos Europos sistema, kurią sudaro ir centriniu, ir nacionaliniu lygmenimis kuriami komponentai.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 179 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

2020 10 1

Įgyvendinimo planas nustatomas CCI projekto dokumentuose.

16.   SMK garantijų valdymas (GUM)

Šio projekto tikslas – užtikrinti veiksmingą ir efektyvų skirtingų rūšių garantijų valdymą.

 

1 komponentas. GUM. Visos Europos sistema apims bendrųjų garantijų, kurios gali būti naudojamos daugiau nei vienoje valstybėje narėje, valdymą ir referencinio dydžio stebėseną pateikiant kiekvieną muitinės deklaraciją, papildomą deklaraciją arba atitinkamą informaciją apie duomenis, reikalingus įtraukiant į apskaitą atsiradusias skolas muitinei, taikant visas muitinės procedūras, numatytas Sąjungos muitinės kodekse, išskyrus tranzitą, kuriam skirtas Naujosios kompiuterinės tranzito sistemos (NCTS) projektas.

 

2 komponentas. Nacionalinių garantijų valdymas. Be to, turi būti patobulintos esamos nacionalinės elektroninės sistemos, skirtos valdyti garantijas, galiojančias vienoje valstybėje narėje.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 89–100 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

(1 komponentas)

2020 10 1

(1 komponentas)

2020 10 1

(1 komponentas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

17.   SMK importo kontrolės sistemos tobulinimas (ICS 2)

Šio projekto tikslas – gerinant įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų ir su jais susijusios informacijos apie riziką ir tikrinimą kokybę, duomenų teikimą, duomenų prieinamumą ir keitimąsi duomenimis (ENS+ gyvavimo ciklas), stiprinti visų transporto rūšių, ypač krovininio oro transporto, tiekimo grandinės saugą ir saugumą.

Projektas taip pat palengvins valstybių narių bendradarbiavimą rizikos analizės srityje. Jis padės sukurti visiškai naują esamos visos Europos ICS sistemos architektūrą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 46 ir 127–136 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

2020 10 1

Įgyvendinimo planas nustatomas ICS 2 projekto dokumentuose.

B.   Sąrašo apžvalga

Su elektroninėmis sistemomis susiję SMK projektai

Įdiegimo datos /diegimo laikotarpiai

2016 m. 1 pusmetis

2016 m. 2 pusmetis

2017 m. 1 pusmetis

2017 m. 2 pusmetis

2018 m. 1 pusmetis

2018 m. 2 pusmetis

2019 m. 1 pusmetis

2019 m. 2 pusmetis

2020 m. 1 pusmetis

2020 m. 2 pusmetis

1.

SMK registruotųjų eksportuotojų sistema (REX)

2017 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SMK privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistema

2017 3 1 (1 etapas – 1 stadija) 2017 10 1

(1 etapas – 2 stadija)

2018 10 1 (2 etapas)

 

 

1 etapas (1 stadija)

1 etapas (2 stadija)

 

2 etapas

 

 

 

 

3.

SMK muitinės sprendimai

2017 10 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tiesioginė verslininkų prieiga prie Europos informacinių sistemų (vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas)

2017 10 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos tobulinimas

2018 3 1 (1 etapas)

2019 10 1 (2 etapas)

 

 

 

 

1 etapas

 

 

2 etapas

 

 

6.

Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistemos tobulinimas (EORI 2)

2018 3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

SMK Surveillance 3

2018 10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS)

2019 3 1–2019 10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) tobulinimas

2019 10 1–2020 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SMK automatizuota eksporto sistema (AES).

1 komponentas. Visos Europos AES

2019 10 1–2020 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SMK automatizuota eksporto sistema (AES).

2 komponentas. Nacionalinių eksporto sistemų tobulinimas

2017 3 1–2020 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

SMK informacijos lapai (INF) specialiosioms procedūroms

2020 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

SMK specialiosios procedūros.

1 komponentas. Nacionalinės specialiosios eksporto procedūros (SP EXP)

Nacionaliniai planai

2017 3 1–2020 3 2 (taip pat žr. 10 projektą)

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

SMK specialiosios procedūros.

2 komponentas. Nacionalinės specialiosios importo procedūros (SP IMP)

SP IMP nacionaliniai planai (taip pat žr. 14 projektą)

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą ir laikinas saugojimas

Nacionaliniai planai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

SMK nacionalinių importo sistemų tobulinimas

Nacionaliniai planai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI)

2020 10 1–įgyvendinimo planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

SMK garantijų valdymas (GUM).

1 komponentas. Visos Europos GUM

2020 10 1–2020 10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

SMK garantijų valdymo (GUM) sistema.

2 komponentas. Nacionalinis garantijų valdymas

Nacionaliniai planai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

SMK importo kontrolės sistemos tobulinimas (ICS 2)

2020 10 1–įgyvendinimo planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pradžios data sutampa su anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti sistemą.

(2)  Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pabaigos data sutampa su vėliausia data, iki kurios sistema turėtų būti visiškai įdiegta, ir su vėliausia data, iki kurios visi ekonominės veiklos vykdytojai turi būti perėję prie naujos sistemos; atitinkamais atvejais, šią datą nustato valstybės narės ir ji sutampa su pereinamojo laikotarpio pabaigos data. Ši data negali būti vėlesnė kaip 2020 m. gruodžio 31 d.