12.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/361

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1450)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (2), ypač į jos 12 straipsnio 1 ir 4 dalis, 19 straipsnio įžanginį sakinį ir a bei b punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamai, inter alia, arklinių šeimos gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams. Tos sąlygos turi būti bent lygiavertės sąlygoms, kurios taikomos valstybių narių tarpusavio prekybai;

(2)

Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems arklinių šeimos gyvūnams. Joje nustatyta, kad į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnus leidžiama importuoti tik iš tų trečiųjų šalių, kurios laikosi tam tikrų gyvūnų sveikatos reikalavimų;

(3)

Komisijos sprendimu 2004/211/EB (3) nustatytas trečiųjų šalių arba, jei taikomas suskirstymas į regionus, jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes bei embrionus, sąrašas ir nurodomos kitos tokiam importui taikomos sąlygos. Tas sąrašas pateikiamas Sprendimo 2004/211/EB I priede;

(4)

tarptautinei žirginio sporto federacijai (FEI) rengiant pasaulio jojimo čempionatą 2016 m. balandžio 29 d.–gegužės 1 d., Kinijos kompetentingos institucijos pateikė prašymą patvirtinti tiesiogiai iš netolimo tarptautinio oro uosto pasiekiamą Šanchajaus municipalinę sritį zona, kurioje nenustatyta arklinių šeimos gyvūnų ligų. Atsižvelgiant į tam tikslui įrengtų objektų EXPO 2010 automobilių stovėjimo aikštelėje laikiną pobūdį, būtų tikslinga numatyti laikiną šios zonos patvirtinimą;

(5)

atsižvelgdama į Kinijos valdžios institucijų pateiktą informaciją ir garantijas ir siekdama leisti pagal Komisijos sprendimo 93/195/EEB (4) reikalavimus ribotą laikotarpį pakartotinai įvežti registruotus arklius po jų laikino eksporto iš Kinijos teritorijos dalies, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/557 (5), kuriuo Kinijos regionas CN-2 buvo laikinai patvirtintas su tikslu surengti pasaulio jojimo čempionatą 2015 m. gegužės 8–10 d.;

(6)

jojimo renginys bus pakartotas 2016 m. tomis pačiomis gyvūnų sveikatos ir karantino sąlygomis, kurios, palyginti su taikytomis 2015 m., nepakito, todėl tikslinga atitinkamai priderinti datą Sprendimo 2004/211/EB I priedo lentelės 15 stulpelyje CN-2 regionui skirtoje eilutėje;

(7)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/211/EB I priedo lentelės 15 stulpelyje Kinijos CN-2 regionui skirtoje eilutėje žodžiai „Galioja nuo 2015 m. balandžio 25 d. iki gegužės 25 d.“ pakeičiami žodžiais: „Galioja nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki gegužės 15 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

(3)  2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(4)  1993 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (OL L 86, 1993 4 6, p. 1).

(5)  2015 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/557, kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (OL L 92, 2015 4 8, p. 107).