11.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 52/11


SPRENDIMAS Nr. F2

2015 m. birželio 23 d.

dėl institucijų keitimosi duomenimis skiriant išmokas šeimai

(Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui)

(2016/C 52/07)

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRACINĖ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1), ypač į jo 72 straipsnio a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (2) įgyvendinimo tvarką, ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir III antraštinės dalies VI skyrių,

kadangi:

(1)

2014 m. spalio 22–23 d. vykusiame 340-ajame Administracinės komisijos posėdyje delegacijos išreiškė susirūpinimą dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija greičio, nuoseklumo ir struktūros problemų, kylančių suteikiant ir apskaičiuojant išmokas šeimai;

(2)

sudėtingą ir ilgą išmokų šeimai skyrimo procedūrą 2012 m. balandžio 18 d. taip pat svarstė Administracinės komisijos išmokų šeimai darbo grupė, o 2015 m. kovo 10 d. ji aptarta diskusijų apie išmokų šeimai eksportą ir kompetencijas forume;

(3)

keisdamosi informacija institucijos turėtų laikytis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 3 dalies ir 76 straipsnio 4 dalies bei Reglamento Nr. (EB) 987/2009 2 straipsnio ir 60 straipsnio 2 ir 3 dalių;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 60 straipsnio 3 dalį, jei įstaiga, kuriai pateiktas prašymas dėl išmokų šeimai, nusprendžia, kad taikomi jos teisės aktai, tačiau ne prioriteto teisės pagrindu, ji nedelsdama priima laikiną sprendimą dėl taikytinų pirmenybės taisyklių ir pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 3 dalį perduoda prašymą įstaigai kitos valstybės narės įstaigai, kuri, jos manymu, turi atsakomybę prioriteto tvarka;

(5)

jei įstaiga, kuriai pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 60 straipsnio 3 dalį buvo perduotas prašymas, nepareiškia savo pozicijos per du mėnesius nuo prašymo gavimo, pirmiau minėtas laikinas sprendimas taikomas arba nuo dienos, kai gaunančioji įstaiga patvirtino sprendimą, arba, jei gaunančioji įstaiga nepateikė savo pozicijos dėl laikino sprendimo, praėjus dviem mėnesiams nuo dienos, kai gaunančioji įstaiga gavo prašymą (atsižvelgiant į tai, kuri data yra anksčiau);

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 3 dalies a punktą ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 60 straipsnio 3 dalį, diferencinis priedas turėtų būti apskaičiuotas ir išmokėtas tuojau pat, kai atitinkamas asmuo įgyja teisę į išmoką ir valstybė narė gauna informacijos, reikalingos diferenciniam priedui apskaičiuoti;

(7)

jeigu institucija, į kurią buvo kreiptasi dėl išmokų šeimai, priima laikiną sprendimą dėl taikytinų pirmenybinių taisyklių, bet dar neturi visos informacijos, reikalingos galutinai apskaičiuoti diferencinio priedo sumą, ta įstaiga atitinkamam asmeniui paprašius apskaičiuoja ir išmoka laikiną diferencinį priedą, jei toks skaičiavimas yra įmanomas remiantis turima informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 68 straipsnio 3 dalies a punktą ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 7 straipsnį ir 60 straipsnio 3 dalį. Jei atitinkamos įstaigos laikosi skirtingos nuomonės dėl to, kurie teisės aktai taikomi vadovaujantis prioriteto teise, taikomos Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 straipsnio 2–5 dalys ir 60 straipsnio 4 dalis;

(8)

Naudojant keitimosi duomenimis šablonus, suteikiant ir apskaičiuojant išmokas šeimai pagal reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, reikėtų laikytis sprendimo Nr. E1 (3);

(9)

siekiant sudaryti sąlygas vienodai taikyti reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, Administracinė komisija pritaria, kad reikia nustatyti aiškesnius keitimosi duomenimis suteikiant ir apskaičiuojant išmokas šeimai pagal reglamentus (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 terminus, be to, turėtų būti nustatytos aiškesnės diferencinio priedo mokėjimo taisyklės (įskaitant laikiną mokėjimą);

laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 71 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų,

NUSPRENDĖ:

1.

Įstaigos nedelsdamos teikia atitinkamoms kitų valstybių narių įstaigoms visą informaciją, reikalingą teisei į išmokas nustatyti ir šeimos išmokoms apskaičiuoti. Be to, tais atvejais, kai įstaigos sužino apie informaciją, kuri gali būti svarbi sprendžiant dėl teisės į išmoką arba nustatant išmokų šeimai sumą, jos kuo greičiau perduoda šią informaciją kitoms susijusioms įstaigoms.

2.

Įstaigos nedelsdamos atsako į kitos valstybės narės prašymą pateikti informaciją, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip:

a)

per du mėnesius nuo prašymo gavimo dienos tuo atveju, kai pateikiamas prašymas priimti poziciją dėl laikino sprendimo dėl pirmenybės taisyklių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 987/2009 60 straipsnio 3 dalyje, arba

b)

per tris mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos visais kitais atvejais.

3.

Ypatingais atvejais, kai dėl pateisinamų priežasčių prašymą pateikti informaciją gavusi įstaiga negali atsakyti per 2 dalies b punkte nustatytą laiką, ji turi apie tai pranešti prašymą pateikusiai įstaigai ir nurodyti delsimo priežastis; kai įmanoma, įstaiga turi nurodyti, kada ji pateiks prašomą informaciją ir informuoti prašymą pateikusią įstaigą, jei numatytas terminas pasikeistų.

4.

Jei procedūroje dalyvauja bent dvi valstybės narės, kompetentingos įstaigos, gavusios prašymą, keičiasi informacija apie išmokų gavėjų šeiminę padėtį, išmokų sumą ir dydį. Tokiems prašymams taikomas 2 dalies b punkte nurodytas atlikimo terminas. Jei dėl išmokų dydžio kontrolės arba tikrinant suteiktų išmokų pagrįstumą nuolat pateikiami bendrojo pobūdžio tikrinimo prašymai be konkretaus pagrindo, tai nepažeisdama 1 dalyje nurodyto įsipareigojimo kompetentinga įstaiga gali pateikti tokius prašymus ne dažniau kaip kartą per metus, o gaunančioji kompetentinga įstaiga neprivalo atsakyti į šiuos prašymus dažniau nei kartą per metus.

5.

Diferencinis priedas turi būti apskaičiuotas ir išmokėtas tuojau pat, kai atitinkamas asmuo įgyja teisę į išmoką ir valstybė narė gauna informaciją, reikalingą diferenciniam priedui apskaičiuoti. Priedas ar laikinas priedas mokamas taip dažnai, kaip nustatyta kompetentingos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose dėl išmokų šeimai mokėjimo.

6.

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo.

Administracinės komisijos pirmininkė

Liene RAMANE


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

(3)  2009 m. birželio 12 d. Sprendimas Nr. E1 dėl pereinamojo laikotarpio, taikomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje nurodytam keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis, praktinės tvarkos (OL C 106, 2010 4 24, p. 9).