20.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 347/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/2247

2016 m. lapkričio 3 d.

dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (ECB/2016/35)

(nauja redakcija)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2010/21 (1) keletą kartų buvo iš esmės pakeistas. Kadangi reikalingi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo šis sprendimas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Gairės ECB/2010/20 (2), į kurias Sprendime ECB/2010/21 daroma nuoroda, buvo išdėstytos nauja redakcija ir panaikintos Europos Centrinio Banko gairėmis (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.   Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 1 straipsnyje apibrėžtos sąvokos turi tokią pat reikšmę, kai yra vartojamos šiame sprendime.

2.   Kiti šiame sprendime naudojami techniniai terminai turi tokią pat reikšmę kaip Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) II priede.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame sprendime nustatytos taisyklės taikomos Europos Centrinio Banko (ECB) metinėms finansinėms ataskaitoms, kurias sudaro balansas, ECB nebalansinių sąskaitų balanso straipsniai, pelno (nuostolio) ataskaita ir ECB metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

3 straipsnis

Kokybinės savybės

Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 3 straipsnyje apibrėžtos kokybinės savybės taikomos šiame sprendime.

4 straipsnis

Pagrindiniai apskaitos principai

Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 4 straipsnyje apibrėžti pagrindiniai apskaitos principai taip pat taikomi šiame sprendime.

Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 4 straipsnio 3 dalies pirmajam sakiniui taikant išimtį, į įvykius po balanso atsižvelgiama tik iki dienos, kai Vykdomoji valdyba įgalioja teikti ECB metines finansines ataskaitas Valdančiajai tarybai patvirtinti.

5 straipsnis

Ekonominis ir pinigų (atsiskaitymų) metodai

Šiam sprendimui taikomos Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 5 straipsnyje nustatytos taisyklės.

6 straipsnis

Turto ir įsipareigojimų pripažinimas

Finansinis arba kitas turtas ir (arba) įsipareigojimai ECB balanse pripažįstami tik pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 6 straipsnį.

II SKYRIUS

BALANSO STRUKTŪRA IR VERTINIMO TAISYKLĖS

7 straipsnis

Balanso struktūra

Balansas sudaromas pagal I priede nustatytą struktūrą.

8 straipsnis

Atidėjiniai užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikai

Atsižvelgdama į ECB veiklos pobūdį, Valdančioji taryba ECB balanse gali sudaryti atidėjinius užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikai. Remdamasi pagrįstai įvertinta ECB prisiimta rizika, Valdančioji taryba sprendžia dėl atidėjinių dydžio ir panaudojimo.

9 straipsnis

Balanso vertinimo taisyklės

1.   Jeigu I priede nenurodyta kitaip, balansas vertinamas esamais rinkos kursais ir kainomis.

2.   Auksas, užsienio valiutos priemonės, vertybiniai popieriai (išskyrus vertybinius popierius, laikomus iki išpirkimo termino, neapyvartinius vertybinius popierius ir pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, apskaitomus amortizuota savikaina), taip pat finansinės priemonės, balansinės ir nebalansinės, metų pabaigoje perkainojami pagal vidutinius rinkos kursus ir kainas.

3.   Perkainojant auksą, atskirai neišskiriama aukso kainos ir užsienio valiutos kurso įtaka, bendras aukso perkainojimas įtraukiamas į apskaitą remiantis nustatyto aukso svorio vieneto kaina eurais, apskaičiuota pagal euro ir JAV dolerio keitimo kursą ketvirčio perkainojimo dieną. Balansiniai ir nebalansiniai sandoriai užsienio valiuta perkainojami atskirai pagal kiekvieną valiutą. Taikant šį straipsnį, turimos specialiosios skolinimosi teisės (SST), įskaitant paskirtąsias individualias užsienio valiutos pozicijas, kurios sudaro SST krepšelį, laikomos viena pozicija. Vertybiniai popieriai perkainojami pagal kiekvieną kodą, t. y. tą patį ISIN numerį/rūšį atskirai, o susiję pasirinkimo sandoriai vertinimo tikslais nėra atskiriami. Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai arba vertybiniai popieriai, įtraukti į straipsnius „Kitas finansinis turtas“ arba „Kita“, laikomi atskira pozicija.

4.   Pinigų politikos tikslais laikomi apyvartiniai vertybiniai popieriai laikomi atskira pozicija ir vertinami pagal rinkos kainą arba amortizuota savikaina, sumažinta vertės sumažėjimu, priklausomai nuo pinigų politikos susitarimų.

5.   Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino, laikomi atskira pozicija ir vertinami amortizuota savikaina, sumažinta vertės sumažėjimu. Tokia pat tvarka taikoma neapyvartiniams vertybiniams popieriams. Vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino, gali būti parduoti terminui nepasibaigus esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

a)

jei parduodamas kiekis laikomas nereikšmingu lyginant su visu iki išpirkimo termino laikomų vertybinių popierių portfelio dydžiu;

b)

jei vertybiniai popieriai parduodami likus vienam mėnesiui iki išpirkimo termino datos;

c)

išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, žymiai pablogėjus emitento kreditingumui.

10 straipsnis

Grįžtamieji sandoriai

Grįžtamieji sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 10 straipsnį.

11 straipsnis

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Apyvartinės nuosavybės priemonės apskaitomos pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 11 straipsnį.

12 straipsnis

Apsidraudimas nuo vertybinių popierių palūkanų normos rizikos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

Apsidraudimas nuo palūkanų normos rizikos apskaitomas pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 12 straipsnį.

13 straipsnis

Sintetinės priemonės

Sintetinės priemonės apskaitomos pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 13 straipsnį.

III SKYRIUS

PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS

14 straipsnis

Pajamų pripažinimas

1.   Pajamų pripažinimui taikomos Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 15 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 7 dalys.

2.   Specialiųjų perkainojimo sąskaitų lėšos, atsirandančios iš įnašų pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurioms taikyta išimtis buvo panaikinta, centrinių bankų atžvilgiu, naudojamos nerealizuotiesiems nuostoliams padengti, jei jie viršija ankstesnius perkainojimo prieaugius, įrašytus į atitinkamą įprastą perkainojimo sąskaitą, kaip nustatyta Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 15 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš tokių nuostolių kompensavimą pagal ECBS statuto 33 straipsnio 2 dalį. Lėšos, esančios specialiose perkainojimo sąskaitose auksui, valiutoms ir vertybiniams popieriams, proporcingai mažinamos, jei sumažėja atitinkamo turto pozicijos.

15 straipsnis

Sandorių vertė

Šiam sprendimui taikomas Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 16 straipsnis.

IV SKYRIUS

NEBALANSINIŲ PRIEMONIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

16 straipsnis

Bendrosios taisyklės

Šiam sprendimui taikomas Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 17 straipsnis.

17 straipsnis

Išankstiniai užsienio valiutų keitimo sandoriai

Išankstiniai užsienio valiutų keitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 18 straipsnį.

18 straipsnis

Valiutų apsikeitimo sandoriai

Valiutų apsikeitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 19 straipsnį.

19 straipsnis

Ateities sandoriai

Ateities sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 20 straipsnį.

20 straipsnis

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 21 straipsnį.

Metų pabaigoje pelno (nuostolio) ataskaitoje pripažinti nerealizuotieji nuostoliai, amortizuojami paskesniais metais, taikant tiesinį metodą. Išankstinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių atveju, amortizacija pradedama nuo atsiskaitymo už sandorį dienos.

21 straipsnis

Išankstiniai palūkanų normų sandoriai

Išankstiniai palūkanų normų sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 22 straipsnį.

22 straipsnis

Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai

Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą A metodą.

23 straipsnis

Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34) 24 straipsnį.

V SKYRIUS

METINIS SKELBIAMAS BALANSAS BEI PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

24 straipsnis

Ataskaitų formos

1.   Skelbiamas ECB metinis balansas rengiamas pagal II priede pateiktą formą.

2.   Skelbiama ECB pelno (nuostolio) ataskaita turi atitikti III priedą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Taisyklių kūrimas, taikymas ir aiškinimas

1.   Aiškinant šį sprendimą atsižvelgiama į parengiamąjį darbą, pagal Sąjungos teisę suderintus apskaitos principus ir į visuotinai pripažintus apskaitos principus.

2.   Jei šiame sprendime nenustatyta tam tikros srities apskaitos tvarka ir jei nėra kitokio Valdančiosios tarybos sprendimo, ECB laikosi vertinimo principų vadovaudamasis Europos Sąjungos priimtais Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, kurie yra taikytini ECB veiklai ir ataskaitoms.

26 straipsnis

Panaikinimas

1.   Sprendimas ECB/2010/21 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos vadovaujantis V priedo atitikties lentele.

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. lapkričio 3 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2010 m. lapkričio 11 d. Sprendimas ECB/2010/21 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (OL L 35, 2011 2 9, p. 1).

(2)  2010 m. lapkričio 11 d. Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (OL L 35, 2011 2 9, p. 31).

(3)  2016 m. lapkričio 3 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37).


I PRIEDAS

BALANSO STRUKTŪRA IR VERTINIMO TAISYKLĖS

TURTAS

 

Balanso straipsnis

Balanso straipsnių turinio kategorijos

Vertinimo principas

1

Auksas ir gautinas auksas

Fizinis auksas, t. y. luitai, monetos, lakštai, grynuoliai, saugykloje ar „kelyje“. Ne fizinis auksas, pvz., likučiai aukso saugojimo sąskaitose (neskirstomose sąskaitose), terminuotieji indėliai ir pretenzijos gauti auksą, kylančios iš šių sandorių: a) aukso kiekį didinančių ar mažinančių sandorių ir b) aukso vietos ar grynumo apsikeitimo sandorių, kai tarp aukso perdavimo ir gavimo yra daugiau nei viena darbo diena

Rinkos verte

2

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Pretenzijos užsienio valiuta kitoms sandorio šalims, ne euro zonos rezidentėms, įskaitant tarptautines bei viršvalstybines institucijas ir ne euro zonos centrinius bankus

 

2.1

Iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) gautinos lėšos

a)

Atsargų dalies (grynosios) neviršijančios skolinimosi teisės

Nacionalinė kvota, atėmus TVF disponuojamų sąskaitų eurais likučius. Į šį straipsnį arba straipsnį „Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais“ galima įtraukti TVF sąskaitą Nr. 2 (sąskaita eurais, skirta administravimo išlaidoms)

a)

Atsargų dalies (grynosios) neviršijančios skolinimosi teisės

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Specialiosios skolinimosi teisės (SST)

Turimos SST (bendrąja verte)

b)

SST

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

c)

Kiti reikalavimai

Bendrieji skolinimosi susitarimai, pagal specialiuosius skolinimosi susitarimus suteiktos paskolos, indėliai į TVF valdomus fondus

c)

Kiti reikalavimai

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

2.2

Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Investicijos į vertybinius popierius ne euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

b)

i)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursu

c)

Išorės paskolos (indėliai) ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Išorės paskolos

Indėliai – nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

d)

Kitas išorės turtas

Ne euro zonos banknotai ir monetos

d)

Kitas išorės turtas

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

3

Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

a)

Investicijos į vertybinius popierius euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

a)

i)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursu

b)

Kitos pretenzijos euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Paskolos, indėliai, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, kitas skolinimas

b)

Kiti reikalavimai

Indėliai ir kitas skolinimas – nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

4

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais

 

 

4.1

Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių eurais valdymu

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose

Nominaliąja verte

b)

Investicijos į vertybinius popierius ne euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleistos nuosavybės priemonės, skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai

b)

i)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

c)

Paskolos ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Ne euro zonos paskolos

Indėliai – nominaliąja verte

d)

Ne euro zonos subjektų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“ ir 7.1 turto straipsniui „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“

Viršvalstybinių ar tarptautinių organizacijų, pvz., Europos investicijų banko, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos išleisti ir pinigų politikos tikslais nenupirkti vertybiniai popieriai

d)

i)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

4.2

Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal valiutų kurso mechanizmą (VKM) II

Skolinimas pagal VKM II sąlygas

Nominaliąja verte

5

Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

5.1–5.5 straipsniai: sandoriai pagal atitinkamas pinigų politikos priemones, aprašytas Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1

Pagrindinės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys grįžtamieji sandoriai, sudaromi kas savaitę, paprastai nustatant vienos savaitės terminą

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.2

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys grįžtamieji sandoriai, paprastai sudaromi kas mėnesį, kurių terminas yra ilgesnis nei pagrindinių refinansavimo operacijų

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.3

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai, vykdomi koregavimo tikslais kaip ad hoc sandoriai

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.4

Struktūrinės grįžtamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai, kuriais tikslinama Eurosistemos struktūrinė pozicija finansų sektoriaus atžvilgiu

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.5

Ribinio skolinimo galimybė

Vienos nakties likvidumo galimybė už iš anksto nustatytas palūkanas, pateikiant tinkamą turtą kaip įkaitą (nuolatinė galimybė)

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.6

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

Papildomas kreditas kredito įstaigoms, atsirandantis dėl užtikrinamojo turto, susijusio su kitu šioms kredito įstaigoms suteiktu kreditu, vertės padidėjimo

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

6

Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių portfelių, priskiriamų 7 turto straipsniui „euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais“, valdymu, įskaitant sandorius dėl ankstesnių euro zonos užsienio valiutos atsargų pasikeitimo, ir kitos pretenzijos. Korespondentinės sąskaitos ne vidaus euro zonos kredito įstaigose. Kitos su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis nesusijusios pretenzijos ir operacijos

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

7

euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

 

 

7.1

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (įskaitant viršvalstybinių arba tarptautinių organizacijų, arba daugiašalės plėtros bankų, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos, išleisti ir pinigų politikos tikslais nupirkti vertybiniai popieriai). Koregavimo tikslais pirkti Europos Centrinio Banko (ECB) skolos sertifikatai

a)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Apskaitomi priklausomai nuo pinigų politikos susitarimų:

i)

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu (įsigijimo verte, kai vertės sumažėjimą padengia atidėjiniai pagal 13 punkto b papunkčio įsipareigojimų straipsnį „Atidėjiniai“)

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

7.2

Kiti vertybiniai popieriai

Vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 7.1 turto straipsniui „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“ ir 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“: skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nulinės atkarpos obligacijos, turimi pinigų rinkos vertybiniai popieriai, įskaitant Vyriausybės vertybinius popierius iki ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS), eurais. Nuosavybės priemonės

a)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

c)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

d)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Pretenzijos valdžios sektoriui, atsiradusios iki EPS (neapyvartiniai vertybiniai popieriai, paskolos)

Indėliai/paskolos – nominaliąja verte, neapyvartiniai vertybiniai popieriai – įsigijimo verte

9

Vidinės Eurosistemos pretenzijos

 

 

9.1

Pretenzijos, susijusios su ECB skolos sertifikatų išleidimu

Vidinės Eurosistemos pretenzijos nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu, atsirandančios dėl ECB skolos sertifikatų išleidimo

Įsigijimo verte

9.2

Pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

Pretenzijos, susijusios su ECB banknotų emisija pagal Sprendimą ECB/2010/29 (2)

Nominaliąja verte

9.3

Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynosios)

Šių straipsnio dalių grynoji pozicija:

 

a)

grynosios pretenzijos TARGET2 sąskaitose ir nacionalinių centrinių bankų korespondentinėse sąskaitose, t. y. grynoji pretenzijų ir įsipareigojimų suma. Taip pat žr. 10.2 įsipareigojimų straipsnį „Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“

a)

Nominaliąja verte

b)

kitos galinčios atsirasti vidinės Eurosistemos pretenzijos eurais, įskaitant tarpinį ECB pajamų paskirstymą nacionaliniams centriniams bankams

b)

Nominaliąja verte

10

Nebaigti atsiskaitymai

Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai (pretenzijos), įskaitant inkasuojamų čekių srautą

Nominaliąja verte

11

Kitas turtas

 

 

11.1

euro zonos monetos

Eurų monetos

Nominaliąja verte

11.2

Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

Žemė ir pastatai, baldai ir įranga, įskaitant kompiuterių techninę įrangą, programinė įranga

Įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu

Nusidėvėjimas yra sistemingas turto nudėvimosios sumos paskirstymas per jo naudingą tarnavimo laiką. Naudingo tarnavimo laikas yra laikotarpis, per kurį subjektas tikisi naudotis ilgalaikiu turtu. Individualaus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas gali būti sistemingai peržiūrimas, jeigu tikėtina trukmė skiriasi nuo numatytos. Stambų turtą gali sudaryti sudedamosios dalys, kurių naudingo tarnavimo laikas skiriasi. Tokių sudedamųjų dalių naudingo tarnavimo laikas turėtų būti vertinamas individualiai

Nematerialiojo turto įsigijimo vertę sudaro nematerialiojo turto įsigijimo kaina. Kitos tiesioginės ar netiesioginės sąnaudos pripažįstamos išlaidomis

Išlaidų kapitalizacija: pagal nustatytą ribą (mažiau negu 10 000 EUR be PVM: nekapitalizuojama)

11.3

Kitas finansinis turtas

Dalyvavimas kapitale ir investicijos į dukterines bendroves; nuosavybės priemonės, laikomos dėl strateginių/politinių priežasčių

Vertybiniai popieriai, įskaitant nuosavybės priemones, ir kitos finansinės priemonės ir likučiai, įskaitant terminuotuosius indėlius ir einamąsias sąskaitas, laikomi kaip atskirtas portfelis

Atvirkštiniai atpirkimo sandoriai su kredito įstaigomis, susiję su į šį straipsnį įtraukiamų vertybinių popierių portfelių valdymu

a)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

b)

Dalyvavimas kapitale ir nelikvidžios nuosavybės akcijos, taip pat bet kokios kitos nuosavybės priemonės, laikomos kaip ilgalaikės investicijos

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

c)

Investicijos į dukterines bendroves arba reikšmingas dalyvavimas

Grynąja turto verte

d)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

e)

Apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, laikomi iki išpirkimo termino arba laikomi kaip ilgalaikės investicijos

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

f)

Neapyvartiniai skolos vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

g)

Likučiai bankuose ir paskolos

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą, jeigu likučiai/indėliai išreikšti užsienio valiutomis

11.4

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Išankstinių valiutos keitimo, valiutų apsikeitimo sandorių, palūkanų normų apsikeitimo (išskyrus atvejus, kai taikoma dienos kintamoji marža), išankstinių palūkanų normų sandorių, išankstinių vertybinių popierių sandorių, neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių nuo sandorio sudarymo dienos iki atsiskaitymo dienos vertinimo rezultatai

Skirtumo tarp sandorio išankstinės ir neatidėliotinos verčių, perskaičiuotų pagal užsienio valiutos rinkos kursą, grynąja verte

11.5

Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

Ataskaitiniu laikotarpiu negautos, tačiau jam priskiriamos pajamos. Iš anksto sumokėtos išlaidos ir sumokėtos sukauptos palūkanos, t. y. sukauptos palūkanos, nupirktos kartu su vertybiniu popieriumi

Nominaliąja verte, užsienio valiuta, perskaičiuota pagal rinkos kursą

11.6

Kita

a)

Avansai, paskolos, kiti mažaverčiai straipsniai. Paskolos patikos pagrindu

a)

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

b)

Investicijos, susijusios su klientų aukso indėliais

b)

Rinkos verte

c)

Grynasis pensijų turtas

c)

Kaip 25 straipsnio 2 dalyje

d)

Likusios pretenzijos dėl kitų Eurosistemos sandorių šalių neįvykdytų įsipareigojimų Eurosistemos kredito operacijų kontekste

d)

Nominaliąja/atstatomąja verte (prieš nuostolių padengimą/po nuostolių padengimo)

e)

Turtas arba pretenzijos (trečiųjų šalių atžvilgiu), perimti nuosavybėn ir (arba) įgyti realizuojant įkaitą, pateiktą įsipareigojimų nevykdančių kitų Eurosistemos sandorio šalių

e)

Įsigijimo verte (jei finansinis turtas yra išreikštas užsienio valiutomis – perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą, galiojusį įsigijimo metu)

12

Metų nuostolis

 

Nominaliąja verte

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Balanso straipsnis

Balanso straipsnių turinio kategorijos

Vertinimo principas

1

Banknotai apyvartoje

Pagal Sprendimą ECB/2010/29 ECB išleisti eurų banknotai

Nominaliąja verte

2

Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

2.1, 2.2, 2.3 ir 2.5 straipsnių atveju: indėliai eurais, kaip apibūdinta Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)

Į finansinių institucijų, kurioms pagal ECBS statutą taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašą įtrauktų kredito įstaigų sąskaitos eurais. Į šį straipsnį pirmiausia įtraukiamos sąskaitos, naudojamos privalomosioms atsargoms laikyti

Nominaliąja verte

2.2

Indėlių galimybė

Vienos nakties indėliai su iš anksto nustatyta palūkanų norma (nuolatinė galimybė)

Nominaliąja verte

2.3

Terminuotieji indėliai

Lėšų rinkimas siekiant sumažinti likvidumą, susijęs su koregavimo operacijomis

Nominaliąja verte

2.4

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

Su pinigų politika susiję sandoriai, kuriais siekiama sumažinti likvidumą

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

2.5

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

Kredito įstaigų indėliai, atsirandantys dėl užtikrinamojo turto, susijusio su šioms kredito įstaigoms suteiktu kreditu, vertės sumažėjimo

Nominaliąja verte

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Atpirkimo sandoriai, susiję su tuo pat metu vykdomais atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, valdant vertybinių popierių portfelius, priskiriamus 7 turto straipsniui „euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais“. Kitos operacijos, nesusijusios su Eurosistemos pinigų politikos priemonėmis. Šis straipsnis neapima kredito įstaigų einamųjų sąskaitų

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

4

Išleisti ECB skolos sertifikatai

Skolos sertifikatai, kaip apibūdinta Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60). Vertybiniai popieriai su nuolaida, išleisti siekiant sumažinti likvidumą

Įsigijimo verte

Visos nuolaidos amortizuojamos

5

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

 

 

5.1

Valdžios sektorius

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą

Nominaliąja verte

5.2

Kiti įsipareigojimai

Darbuotojų, bendrovių ir klientų, įskaitant finansines institucijas, atleistų nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, einamosios sąskaitos (žr. 2.1 įsipareigojimų straipsnį); terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą

Nominaliąja verte

6

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą, įskaitant sąskaitas, laikomas mokėjimų tikslais, ir sąskaitas, laikomas rezervų valdymo tikslais: kitų bankų, centrinių bankų, tarptautinių/viršvalstybinių institucijų, įskaitant Europos Komisiją; kitų indėlininkų einamosios sąskaitos. Atpirkimo sandoriai, susiję su tuo pat metu vykdomais atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, valdant vertybinius popierius eurais. Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, centrinių bankų TARGET2 sąskaitų likučiai

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Einamosios sąskaitos. Įsipareigojimai pagal atpirkimo sandorius; paprastai užsienio valiutos arba aukso investavimo sandoriai

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

8

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

 

 

8.1

Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

Einamosios sąskaitos. Įsipareigojimai pagal atpirkimo sandorius; paprastai užsienio valiutos arba aukso investavimo sandoriai

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

8.2

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

Skolinimasis pagal VKM II sąlygas

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

9

TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

SST išreikštas straipsnis, rodantis, kiek SST iš pradžių buvo suteikta atitinkamai šaliai/NCB

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

10

Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai

 

 

10.1

Įsipareigojimai, atitinkantys pervestas užsienio atsargas

ECB balanso straipsnis eurais

Nominaliąja verte

10.2

Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)

Šių straipsnio dalių grynoji pozicija:

 

a)

grynieji įsipareigojimai, atitinkantys TARGET2 sąskaitų ir nacionalinių centrinių bankų korespondentinių sąskaitų likučius, t. y. grynoji pretenzijų ir įsipareigojimų suma. Taip pat žr. 9.3 turto straipsnį „Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynosios)“

a)

Nominaliąja verte

b)

kiti galintys atsirasti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai eurais, įskaitant tarpinį ECB pajamų paskirstymą nacionaliniams centriniams bankams

b)

Nominaliąja verte

11

Nebaigti atsiskaitymai

Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai (įsipareigojimai), įskaitant žiro pervedimų srautus

Nominaliąja verte

12

Kiti įsipareigojimai

 

 

12.1

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Išankstinių valiutos keitimo sandorių ir valiutų apsikeitimo sandorių, palūkanų normų apsikeitimo (išskyrus atvejus, kai taikoma dienos kintamoji marža) ir išankstinių palūkanų normų sandorių, išankstinių vertybinių popierių sandorių, neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių nuo sandorio sudarymo dienos iki atsiskaitymo dienos vertinimo rezultatai

Skirtumas tarp sandorio išankstinės ir neatidėliotinos verčių, perskaičiuotų pagal užsienio valiutos rinkos kursą, grynąja verte

12.2

Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

Išlaidos, kurios turės būti sumokėtos ateityje, bet yra susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamos, gautos per ataskaitinį laikotarpį, bet susijusios su būsimu laikotarpiu

Nominaliąja verte, užsienio valiuta, perskaičiuota pagal rinkos kursą

12.3

Kita

a)

Mokesčių tarpinės sąskaitos. Užsienio valiutos kreditinės arba garantinio draudimo sąskaitos. Atpirkimo sandoriai su kredito įstaigomis, susiję su tuo pat metu vykdomais atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, valdant vertybinių popierių portfelius, priskiriamus 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“. Privalomieji indėliai, išskyrus rezervų indėlius. Kiti mažaverčiai straipsniai. Įsipareigojimai patikos pagrindu.

a)

Nominaliąja verte arba (atpirkimo sandorio) įsigijimo verte

b)

Klientų indėliai auksu

b)

Rinkos verte

c)

Grynieji pensijų įsipareigojimai

c)

Kaip 25 straipsnio 2 dalyje

13

Atidėjiniai

a)

Užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikai ir kitiems tikslams, pvz., numatomoms išlaidoms ateityje ir įnašams pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu

a)

Įsigijimo verte/nominaliąja verte

b)

Iš pinigų politikos operacijų atsirandančioms kitos sandorio šalies arba kredito rizikai

b)

Nominaliąja verte (paremta metų pabaigoje Valdančiosios tarybos atliktu įvertinimu)

14

Perkainojimo sąskaitos

a)

Perkainojimo sąskaitos, susijusios su aukso, visų rūšių vertybinių popierių eurais, visų rūšių vertybinių popierių užsienio valiuta, pasirinkimo sandorių kainų pokyčiais; rinkos vertinimo skirtumai, susiję su palūkanų normų rizikos išvestinėmis priemonėmis; perkainojimo sąskaitos, susijusios su užsienio valiutų kursų svyravimais kiekvienos turimos valiutos grynosios pozicijos, įskaitant valiutų apsikeitimo/išankstinius valiutos keitimo sandorius ir SST, atžvilgiu

Specialiosios perkainojimo sąskaitos, atsirandančios dėl įnašų pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu. Žr. 14 straipsnio 2 dalį

a)

Perkainojimo skirtumas tarp vertės vidurkine kaina ir rinkos vertės, užsienio valiuta perskaičiuojama pagal rinkos kursą

b)

Nustatytų išmokų grynųjų įsipareigojimų (turto), susijusių su išmokomis, mokamomis pasibaigus tarnybos laikui, kurias išreiškia grynoji šių straipsnių dalių pozicija, pakartotinio išmatavimo rezultatai:

i)

Aktuarinio pelno ir nuostolių dabartine fiksuotų išmokų įsipareigojimų verte

ii)

Planuojamo turto atsiperkamumo, išskyrus sumas, įtrauktas į nustatytų išmokų grynųjų įsipareigojimų (turto) grynąsias palūkanas

iii)

Bet kokio turto aukščiausios ribos poveikio pokyčio, išskyrus sumas, įtrauktas į nustatytų išmokų grynųjų įsipareigojimų (turto) grynąsias palūkanas

b)

Kaip 25 straipsnio 2 dalyje

15

Kapitalas ir rezervai

 

 

15.1

Kapitalas

Apmokėtas kapitalas

Nominaliąja verte

15.2

Rezervai

Įstatyminiai rezervai pagal ECBS statuto 33 straipsnį ir įnašai pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu

Nominaliąja verte

16

Metų pelnas

 

Nominaliąja verte


(1)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(2)  2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (OL L 35, 2011 2 9, p. 26).


II PRIEDAS

ECB metinis balansas

 (milijonais EUR)

Turtas (2)

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

Įsipareigojimai

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

1.   Auksas ir gautinas auksas

2.   Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

2.1.

Iš TVF gautinos lėšos

2.2.

Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

3.   Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

4.   Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais

4.1.

Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

4.2.

Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II

5.   Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

5.1.

Pagrindinės refinansavimo operacijos

5.2.

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

5.3.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

5.4.

Struktūrinės grįžtamosios operacijos

5.5.

Ribinio skolinimo galimybė

5.6.

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

6.   Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

7.   euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

7.1.

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

7.2.

Kiti vertybiniai popieriai

8.   Valdžios sektoriaus skola eurais

9.   Vidinės Eurosistemos pretenzijos

9.1.

Pretenzijos, susijusios su ECB skolos sertifikatų išleidimu

9.2.

Pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

9.3.

Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynosios)

10.   Nebaigti atsiskaitymai

11.   Kitas turtas

11.1.

euro zonos monetos

11.2.

Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

11.3.

Kitas finansinis turtas

11.4.

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

11.5.

Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

11.6.

Kita

12.   Metų nuostolis

 

 

1.   Banknotai apyvartoje

2.   Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

2.1.

Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)

2.2.

Indėlių galimybė

2.3.

Terminuotieji indėliai

2.4.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

2.5.

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

3.   Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

4.   Išleisti ECB skolos sertifikatai

5.   Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

5.1.

Valdžios sektorius

5.2.

Kiti įsipareigojimai

6.   Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

7.   Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

8.   Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

8.1.

Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

8.2.

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

9.   TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

10.   Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai

10.1.

Įsipareigojimai, atitinkantys pervestas užsienio atsargas

10.2.

Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)

11.   Nebaigti atsiskaitymai

12.   Kiti įsipareigojimai

12.1.

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

12.2.

Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

12.3.

Kita

13.   Atidėjiniai

14.   Perkainojimo sąskaitos

15.   Kapitalas ir rezervai

15.1.

Kapitalas

15.2.

Rezervai

16.   Metų pelnas

 

 

Visas turtas

 

 

Visi įsipareigojimai

 

 


(1)  ECB gali skelbti tikslias sumas eurais arba kitokiu būdu suapvalintas sumas.

(2)  Turto lentelė taip pat gali būti paskelbta virš įsipareigojimų lentelės.


III PRIEDAS

SKELBIAMA ECB PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(milijonais EUR)

… m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

1.1.1.

Palūkanų pajamos iš užsienio atsargų

 

 

1.1.2.

Palūkanų pajamos iš eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje

 

 

1.1.3.

Kitos palūkanų pajamos

 

 

1.1.

Palūkanų pajamos

 

 

1.2.1.

Atlygis pagal nacionalinių centrinių bankų pretenzijas dėl pervestų užsienio atsargų

 

 

1.2.2.

Kitos palūkanų išlaidos

 

 

1.2.

Palūkanų išlaidos

 

 

1.

Grynosios palūkanų pajamos

 

 

2.1.

Realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų

 

 

2.2.

Finansinio turto ir pozicijų nurašymai

 

 

2.3.

Pervedimai į atidėjinius užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikai ir iš jų

 

 

2.

Grynasis finansinių operacijų, nurašymų ir atidėjinių rizikai rezultatas

 

 

3.1.

Komisinių ir kitų atlygių pajamos

 

 

3.2.

Komisinių ir kitų atlygių išlaidos

 

 

3.

Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos (išlaidos) (2)

 

 

4.

Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių ir dalyvavimo nuosavybės priemonėse

 

 

5.

Kitos pajamos

 

 

Grynosios pajamos iš viso

 

 

6.

Personalo išlaikymo išlaidos (3)

 

 

7.

Administracinės išlaidos (3)

 

 

8.

Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos

 

 

9.

Banknotų gamybos paslaugos (4)

 

 

10.

Kitos išlaidos

 

 

 

 

 

Metų (nuostolis) pelnas

 

 


(1)  ECB gali skelbti tikslias sumas eurais arba kitokiu būdu suapvalintas sumas.

(2)  Vietoj to, pajamų ir išlaidų pasiskirstymas gali būti parodytas metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

(3)  Šis straipsnis apima administracinius atidėjinius.

(4)  Šis straipsnis naudojamas, kai banknotų gamyba užsakoma iš išorinių šaltinių (už išorinių bendrovių, atsakingų už gamybą centrinių bankų vardu, suteiktų paslaugų kainą). Rekomenduojama, kad išlaidos, patirtos dėl eurų banknotų išleidimo, būtų įrašomos į pelno (nuostolio) ataskaitą, kai dėl šių išlaidų pateikiamos sąskaitos-faktūros arba šios išlaidos patiriamos kitu būdu, taip pat žr. Gaires (ES) 2016/2249 (ECB/2016/34).


IV PRIEDAS

PANAIKINAMAS SPRENDIMAS IR JO VĖLESNIŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Sprendimas ECB/2010/21

OL L 35, 2011 2 9, p. 1.

Sprendimas ECB/2012/30

OL L 356, 2012 12 22, p. 93.

Sprendimas ECB/2013/52

OL L 33, 2014 2 4, p. 7.

Sprendimas ECB/2014/55

OL L 68, 2015 3 13, p. 53.

Sprendimas ECB/2015/26

OL L 193, 2015 7 21, p. 134.


V PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2010/21

Šis sprendimas

3 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis