11.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/24


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/702

2016 m. balandžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2016/8)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka ir 18 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) sukurta viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programa (toliau – VSVVPP), kuria buvo išplėstos esamos Eurosistemos vertybinių popierių pirkimo programos, kad būtų įtraukti viešojo sektoriaus vertybiniai popieriai. Kartu su trečiąja padengtų obligacijų pirkimo programa, turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa ir būsima bendrovių sektoriaus pirkimo programa, VSVVPP yra išplėstos vertybinių popierių pirkimo programos (VPPP) dalis. VPPP siekiama gerinti pinigų politikos perdavimo mechanizmą, skatinti kredito teikimą euro zonos ekonomikai, palengvinti skolinimosi sąlygas namų ūkiams ir įmonėms ir padėti grįžti prie mažesnio negu 2 %, bet jam artimo infliacijos lygio vidutinės trukmės laikotarpiu, suderinamo su pagrindiniu Europos Centrinio Banko tikslu – palaikyti kainų stabilumą;

(2)

pagal Valdančiosios tarybos įgaliojimus užtikrinti kainų stabilumą, tam tikros VSVVPP savybės turėtų būti pakeistos, kad būtų užtikrinta, jog infliacijos tendencija taps tvari ir vidutiniu laikotarpiu bus mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio. Pokyčiai yra suderinti su Valdančiosios tarybos pinigų politikos įgaliojimais ir tinkamai atspindi svarstymus apie rizikos valdymą;

(3)

tiksliau, kad būtų pasiekti VSVVPP tikslai, rinkai teikiamas likvidumas iš visų kas mėnesį vykdomų pirkimų pagal VPPP turėtų būti padidintas iki 80 milijardų eurų;

(4)

be to, turėtų būti padidintos tinkamų tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų antrinę rinką turinčių vertybinių popierių emitento ir emisijos dalies ribos. Buvo nustatytas naujas slenkstis, kad būtų užtikrinta, jog numatyti pirkimai ir toliau būtų proporcingi VSVVPP tikslams, taip pat atsižvelgiant į tai, kad trukdymų tinkamai restruktūrizuoti skolą rizika yra ribota;

(5)

pradedant 2016 m. balandžio mėn., paskirstymas tarp tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleistų tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių pirkimų bei kitų tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių pirkimų pagal VSVVPP turėtų būti pakeistas, kad būtų pasiekti VSVVPP tikslai bei užtikrintas sklandus jos įgyvendinimas jos trukmės laikotarpiu vykdant didesnės apimties pirkimus;

(6)

be to, išorinės kredito vertinimo institucijos (IKVI) atliekamo antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių kredito vertinimo tikslais, kai nei emitentas, nei garantas neturi IKVI reitingo, taip pat reikėtų atsižvelgti į IKVI emisijų reitingus. Tačiau antrinę rinką turintis vertybinis popierius, kad atitiktų antrinę rinką turinčio turto tinkamumo Eurosistemos kredito operacijoms kriterijus, turėtų turėti reikalaujamą emisijos reitingą. Sprendime (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) reikėtų atsižvelgti į tai, kad šie tinkamumo kriterijai dabar pateikti Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (2) ketvirtoje dalyje;

(7)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą (ES) 2015/774 (ECB/2015/10),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kad būtų tinkami pirkimams pagal VSVVPP, antrinę rinką turintys skolos vertybiniai popieriai turi atitikti antrinę rinką turinčio turto tinkamumo Eurosistemos kredito operacijoms kriterijus pagal Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (*) ketvirtą dalį. Jiems taikomi šie reikalavimai:

a)

antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių emitentas arba garantas turi bent kredito kokybės 3 žingsnio kredito kokybės įvertinimą pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę, išreikštą bent vienu viešu kredito reitingu, kurį suteikė Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje pripažinta išorinė kredito vertinimo institucija (IKVI);

b)

jei yra keli IKVI emitento arba IKVI garanto reitingai, taikoma pirmojo geriausiojo taisyklė, t. y. taikomas geriausias IKVI emitento arba garanto reitingas. Jei atitiktis kredito kokybės reikalavimams yra nustatyta remiantis IKVI garanto reitingu, garantija turi atitikti priimtinos garantijos požymius, kaip nustatyta Gairių 2015/510 (ECB/2014/60) 87 straipsnyje ir 113–115 straipsniuose;

c)

jei nėra IKVI emitento ir IKVI garanto reitingo, antrinę rinką turintis skolos vertybinis popierius turi bent vienam IKVI emisijos reitingui bent 3 žingsnio kredito kokybės įvertinimą pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę;

d)

jei pripažintos IKVI suteiktas emitento, garanto arba emisijos kredito vertinimas neatitinka bent kredito kokybės 3 žingsnio Eurosistemos suderintoje reitingų skalėje, antrinę rinką turintys skolos vertybiniai popieriai yra tinkami tik tuomet, jei juos išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių centrinės Vyriausybės pagal finansinės pagalbos programą, ir kurių atžvilgiu Valdančioji taryba sustabdė Eurosistemos kredito kokybės minimalios ribos taikymą pagal Gairių ECB/2014/31 (**) 8 straipsnį;

e)

jei vykdomai finansinės pagalbos programai taikoma peržiūra, tinkamumas pirkimams pagal VSVVPP yra sustabdomas ir atnaujinamas tik esant teigiamiems peržiūros rezultatams.

(*)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3)."

(**)  2014 m. liepos 9 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 240, 2014 8 13, p. 28).“;"

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Pirkimo ribos

1.   Atsižvelgiant į 3 straipsnį, antrinę rinką turintiems skolos vertybiniams popieriams, atitinkantiems 3 straipsnyje nustatytus kriterijus, konsolidavus turimus vertybinius popierius visuose Eurosistemos centrinių bankų portfeliuose, pagal VSVVPP taikoma emisijos dalies riba kiekvienam tarptautiniam vertybinių popierių identifikavimo numeriui (ISIN). Emisijos dalies riba yra tokia:

a)

50 % kiekvienam tinkamų tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleistų tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių ISIN;

b)

33 % kitų tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių kiekvienam ISIN. Išskyrus 25 % kiekvienam tokių tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių su bendrųjų veiksmų sąlyga (toliau – BVS), kuri skiriasi nuo Ekonomikos ir finansų komiteto parengto ir, remiantis Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties 12 straipsnio 3 dalimi, valstybių narių įgyvendinto euro zonos BVS modelio, ISIN, bet bus padidinta iki 33 %, kiekvienu konkrečiu atveju patikrinus, ar turima 33 % šių vertybinių popierių dalis kiekvienam ISIN neleis Eurosistemos centriniams bankams įgyti blokuojančios mažumos tinkamai restruktūrizuojant skolą.

2.   Visiems pagal VSVVPP pirkimams tinkamiems antrinę rinką turintiems skolos vertybiniams popieriams, kurių likutiniai terminai nustatyti 3 straipsnyje, konsolidavus turimus vertybinius popierius visuose Eurosistemos centrinių bankų portfeliuose, taikoma agreguota riba:

a)

50 % emitento, kuris yra tinkama tarptautinė organizacija arba daugiašalis plėtros bankas, likusių vertybinių popierių arba

b)

33 % emitento, kuris nėra tinkama tarptautinė organizacija arba daugiašalis plėtros bankas, likusių vertybinių popierių.

3.   3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytiems skolos vertybiniams popieriams taikomos kitokios emitento ir emisijos dalies ribos. Šias ribas nustato Valdančioji taryba, atitinkamai atsižvelgdama į svarstymus dėl rizikos valdymo ir rinkos veikimo.“;

3.

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   10 % pagal VSVVPP tinkamų pirkti antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių balansinės vertės sudaro perkami tinkamų tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleisti vertybiniai popieriai ir 90 % perkami tinkamos centrinės, regiono arba vietos valdžios ir pripažintų agentūrų išleisti vertybiniai popieriai arba, kai taikytina pagal šio sprendimo 3 straipsnio 4 dalį, tinkamų viešųjų ne finansų bendrovių išleisti vertybiniai popieriai. Valdančioji taryba gali peržiūrėti šį paskirstymą. Tinkamų tarptautinių organizacijų, daugiašalių plėtros bankų ir regiono bei vietos valdžios išleistų skolos vertybinių popierių pirkimus vykdo tik NCB.“;

4.

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   90 % pagal VSVVPP tinkamų antrinę rinką turinčių skolos vertybinių popierių pirkimų balansinės vertės yra NCB dalis, o likusius 10 % perka ECB. Skirtingoms jurisdikcijoms pirkimai paskirstomi pagal ECB kapitalo pasirašymo raktą, kaip nurodyta ECBS statuto 29 straipsnyje.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. balandžio 19 d. Jis taikomas nuo 2016 m. balandžio 19 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. balandžio 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2015 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/10) (OL L 121, 2015 5 14, p. 20).

(2)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).