13.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/164


2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 343, 2015 m. gruodžio 29 d. )

18 puslapis, 23 straipsnis:

yra:

„1.   Kai Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas (saugumas ir sauga, AEOS) savo vardu pateikia išankstinę išvežimo deklaraciją muitinės deklaracijos arba reeksporto deklaracijos forma, nereikia pateikti jokių kitų duomenų, tik nurodytuosius šiose deklaracijose.

2.   Kai AEOS išankstinę išvežimo deklaraciją muitinės deklaracijos arba reeksporto deklaracijos forma pateikia kito asmens, kuris taip pat yra AEOS, vardu, nereikia pateikti jokių kitų duomenų, tik nurodytuosius šiose deklaracijose.“,

turi būti:

„1.   Kai Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas (saugumas ir sauga, AEOS) savo interesais pateikia išankstinę išvežimo deklaraciją muitinės deklaracijos arba reeksporto deklaracijos forma, nereikia pateikti jokių kitų duomenų, tik nurodytuosius šiose deklaracijose.

2.   Kai AEOS išankstinę išvežimo deklaraciją muitinės deklaracijos arba reeksporto deklaracijos forma pateikia kito asmens, kuris taip pat yra AEOS, interesais, nereikia pateikti jokių kitų duomenų, tik nurodytuosius šiose deklaracijose.“;

78 puslapis, 167 straipsnio 1 dalies a–c punktai:

yra:

„1.   Laikinojo įvežimo perdirbti ekonominės sąlygos laikomos įvykdytomis, kai prašymas susijęs su bet kuria iš šių operacijų:

a)

prekių perdirbimu, nenurodytu 71–02 priede;

b)

remontu;

c)

prekių, teisė disponuoti kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai suteikta leidimo turėtojui, perdirbimu pagal specifikacijas ne Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusio asmens vardu, paprastai apmokant tik perdirbimo išlaidas;“,

turi būti:

„1.   Laikinojo įvežimo perdirbti ekonominės sąlygos laikomos įvykdytomis, kai prašymas susijęs su bet kuria iš šių operacijų:

a)

prekių, nenurodytų 71–02 priede, perdirbimu;

b)

remontu;

c)

prekių, teisė disponuoti kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai suteikta leidimo turėtojui, perdirbimu pagal specifikacijas ne Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusio asmens interesais, paprastai apmokant tik perdirbimo išlaidas;“;

81 puslapis, 169 straipsnio 6 dalies a punktas:

yra:

„a)

prekės, kurių gamybos etapas yra tolimesnis nei ne Sąjungos prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, jei esminė šių ekvivalentiškų prekių perdirbimo dalis atliekama leidimo turėtojo įmonėje arba įmonėje, kurioje operacija atliekama jo vardu;“,

turi būti:

„a)

prekės, kurių gamybos etapas yra tolimesnis nei ne Sąjungos prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, jei esminė šių ekvivalentiškų prekių perdirbimo dalis atliekama leidimo turėtojo įmonėje arba įmonėje, kurioje operacija atliekama jo interesais;“;

94 puslapis, 212 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys:

yra:

„Kai transporto priemonės žodžiu deklaruojamos laikinajam įvežimui įforminti pagal 136 straipsnį arba kitu veiksmu pagal 139 straipsnį, leidimas suteikiamas asmeniui, kuris fiziškai kontroliuoja prekes jas išleidžiant laikinojo įvežimo procedūrai atlikti, išskyrus atvejus, kai šis asmuo veikia kito asmens vardu.“,

turi būti:

„Kai transporto priemonės žodžiu deklaruojamos laikinajam įvežimui įforminti pagal 136 straipsnį arba kitu veiksmu pagal 139 straipsnį, leidimas suteikiamas asmeniui, kuris fiziškai kontroliuoja prekes jas išleidžiant laikinojo įvežimo procedūrai atlikti, išskyrus atvejus, kai šis asmuo veikia kito asmens interesais.“;

156 puslapis, A priedo XIII antraštinės dalies 2 skyriaus skirsnio „Duomenų reikalavimai“ XIII/8 punktas „Fiskalinio agento statuso kodas“:

yra:

„Nurodoma, ar pareiškėjas savo vardu tvarkys fiskalinius klausimus, ar pateikimo valstybėje narėje paskirs fiskalinį agentą.“,

turi būti:

„Nurodoma, ar pareiškėjas savo interesais tvarkys fiskalinius klausimus, ar pateikimo valstybėje narėje paskirs fiskalinį agentą.“;

202 puslapis, B priedo skirsnio „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės 3/15 punkto „Importuotojas“ antra pastraipa:

yra:

„Šalies, kuri pateikia importo deklaraciją arba kurios vardu ji pateikiama, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.“,

turi būti:

„Šalies, kuri pateikia importo deklaraciją arba kurios interesais ji pateikiama, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.“;

202 puslapis, B priedo skirsnio „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės 3/16 punkto „Importuotojo identifikacinis numeris“ antra pastraipa:

yra:

„Šalies, kuri pateikia importo deklaraciją arba kurios vardu ji pateikiama, identifikacinis numeris.“,

turi būti:

„Šalies, kuri pateikia importo deklaraciją arba kurios interesais ji pateikiama, identifikacinis numeris.“;

203 puslapis, B priedo skirsnio „Duomenų reikalavimai“ 3 grupės 3/22 punkto „Tranzito procedūros vykdytojas“ antros pastraipos antras sakinys:

yra:

„Tam tikrais atvejais įrašomas tikslus tranzito procedūros vykdytojo vardu tranzito deklaraciją pateikiančio įgaliotojo atstovo (asmens arba bendrovės) vardas ir pavardė (pavadinimas).“,

turi būti:

„Tam tikrais atvejais įrašomas tikslus tranzito procedūros vykdytojo interesais tranzito deklaraciją pateikiančio įgaliotojo atstovo (asmens arba bendrovės) vardas ir pavardė (pavadinimas).“

232 puslapis, B-01 priedas, III antraštinė dalis „Bendrojo administracinio dokumento modelis (aštuonių egzempliorių rinkinys)“ pakeičiama taip:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

247 puslapis, B-01 priedas, IV antraštinė dalis „Bendrojo administracinio dokumento papildomų lapų modelis (aštuonių egzempliorių rinkinys)“ pakeičiama taip:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image