25.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/9


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2172

2015 m. lapkričio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (1), ypač į jos 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Taryba Sprendimu 94/800/EB (2) sudarė Sutartį dėl viešųjų pirkimų (toliau – Sutartis) (3). Sutartį reikėtų taikyti visoms pirkimo sutartims, kurių vertė siekia arba viršija Sutartyje nurodytas specialiosiomis skolinimosi teisėmis išreikštas sumas (toliau – ribos);

(2)

vienas iš Direktyvos 2014/23/ES tikslų – tą direktyvą taikantiems perkantiesiems subjektams ir perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas tuo pačiu įvykdyti Sutartyje nustatytas prievoles. Todėl ta direktyva nustatytos viešojo pirkimo sutarčių, kurios yra numatytos ir Sutartyje, ribos turėtų būti suderintos su Sutartyje nustatytomis ribomis taip, kad atitiktų jų vertes eurais, suapvalinus iki artimiausio tūkstančio;

(3)

siekiant nuoseklumo, taip pat reikėtų suderinti Direktyvoje 2014/23/ES nustatytas ribas, kurios Sutartyje nenumatytos. Todėl Direktyva 2014/23/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(4)

peržiūrėtų ribų vertės turi būti apskaičiuojamos pagal vidutinę euro vertę per tam tikrą laikotarpį, kuris baigiasi rugpjūčio 31 d., ir šios peržiūrėtos ribų vertės Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje turi būti paskelbtos lapkričio mėnesio pradžioje, todėl šis reglamentas turėtų būti priimtas taikant skubos procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnio 1 dalyje suma „5 186 000 EUR“ pakeičiama suma „5 225 000 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 1.

(2)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(3)  Ši sutartis – tai keliašalė Pasaulio prekybos organizacijoje sudaryta sutartis. Sutarties šalys ja siekia atverti vienos kitoms viešojo pirkimo rinkas.