19.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2077

2015 m. lapkričio 18 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 9 straipsnio a, b, c ir d punktus ir 16 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2014/668/ES (3) Taryba suteikė įgaliojimą Europos Sąjungos vardu pasirašyti ir laikinai taikyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą (toliau – Susitarimas). Pagal Susitarimo I skyriaus I-A priedą numatyta panaikinti Ukrainos kilmės prekių importo muitus. To I-A priedo priedėlyje nustatytos kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų importo tarifinės kvotos;

(2)

laukiant, kol Susitarimas įsigalios, ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 374/2014 (4), pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 412/2014 (5) leista pradėti naudoti ir valdyti 2014 ir 2015 m. kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų importo tarifines kvotas;

(3)

Susitarimas bus laikinai taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Todėl būtina nustatyti, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. prasideda metinės importo tarifinės kvotos laikotarpiai. Siekiant tinkamai atsižvelgti į Sąjungos esamos ir besiformuojančios gamybos, perdirbimo ir vartojimo rinkos aprūpinimo poreikius, susijusius su konkurencingumu, tiekimo garantijomis ir tęstinumu, ir į būtinybę išsaugoti tos rinkos pusiausvyrą, tikslinga, kad tas kvotas administruotų Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento (ES) Nr. 510/2014 14 straipsnio 3 dalies b punktą;

(4)

atitinkamos importo tarifinės kvotos turėtų būti valdomos taikant importo licencijas. Todėl, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų, turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (6);

(5)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 376/2008 (7) nustatytos bendrosios išsamios taisyklės dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams. Tas reglamentas turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms, išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo licencijos paraišką turėtų būti pateiktas užstatas;

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (8) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (9) I priede nustatyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo Susitarimo I skyriaus I-A priedo priedėlyje nurodytų KN kodų. Todėl šio reglamento I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifines kvotas ir jų valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama nuo 2016 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. pradėti naudoti ir valdyti I priede nurodytų kiaušinių sektoriaus ir albumino produktų metines importo tarifines kvotas.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodytos importo tarifinės kvotos valdomos išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008.

5.   Šiame reglamente kiaušinių produktų svoris paverčiamas kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu taikant Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (10) 69 priede nustatytas standartines išeigos normas.

6.   Šiame reglamente pieno albumino svoris paverčiamas kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 69 priede nustatytus perskaičiavimo principus ir standartinę – 7,00 – išeigos normą džiovintam pieno albuminui (KN kodas 3502 20 91) ir standartinę – 53,00 – išeigos normą kitiems pieno albuminams (KN kodas 3502 20 99).

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpiai

Produktų, kuriems taikoma metinė produktų importo tarifinė kvota, kurios eilės numeris nustatytas I priede, kiekis paskirstomas keturioms laikotarpio dalims taip:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.;

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Importo licencijų paraiškos ir importo licencijos

1.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas importo tarifines kvotas leisti importuoti kiekiai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Teikdamas importo licencijos paraišką ekonominės veiklos vykdytojas pateikia 20 EUR už 100 kilogramų užstatą.

3.   Importo licencijų paraiškose nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijų paraiškose gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į importo licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius. I priede nurodytos tarifinės kvotos, kurios eilės numeris 09.4275, atveju bendras kiekis paverčiamas kiaušinių su lukštu ekvivalentu.

4.   Importo licencijų paraiškose ir licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

5.   Kiekvienoje licencijoje kiekis nurodomas pagal kiekvieną KN kodą.

6.   Importo licencijų paraiškos pateikiamos per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 2 straipsnyje nurodytą laikotarpio dalį, dienas.

7.   Importo licencijos paraiška pateikiama dėl ne mažiau kaip vienos tonos ir ne daugiau kaip 10 % atitinkamą kvotos laikotarpio dalį turimo atitinkamos kvotos kiekio.

8.   Valstybės narės iki 14-tos mėnesio, kurį pateikiamos paraiškos, dienos praneša Komisijai apie bendrus visose paraiškose nurodytus kiekius, išreikštus kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu), jei paraiškos teikiamos pagal I priede nustatytą tarifinę kvotą, kurios eilės numeris 09.4275, ir produkto svorio kilogramais, jei paraiškos teikiamos pagal tarifinę kvotą, kurios eilės numeris 09.4276, ir suskirstytus pagal eilės numerius (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra).

9.   Importo licencijos išduodamos nuo 23-ios mėnesio, kurį pateikiamos paraiškos, dienos iki ne vėliau kaip paskutinės to mėnesio dienos.

10.   Prireikus Komisija nustato kiekį, dėl kurio licencijų paraiškų nepateikta ir kuris automatiškai pridedamas prie kitai kvotos laikotarpio daliai skirto kiekio.

4 straipsnis

Importo licencijų galiojimas

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio, importo licencijos galioja 150 dienų nuo laikotarpio dalies, dėl kurios jos išduotos, pirmosios dienos. Tačiau importo licencijos galioja ne ilgiau kaip iki kiekvieno importo tarifinės kvotos laikotarpio gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės ne vėliau kaip 10-ą mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pateikiamos paraiškos, dieną Komisijai praneša apie kiekius, nurodytus jų išduotose licencijose (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra).

2.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems importuoti tos licencijos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad pranešamų duomenų nėra):

a)

teikdamos šio reglamento 3 straipsnio 8 dalyje nurodytus pranešimus apie kvotos laikotarpio paskutinei daliai pateiktas paraiškas,

b)

pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui ne vėliau kaip balandžio 30 d. pateikdamos pranešimus apie kiekius, apie kuriuos dar nebuvo pranešta a punkte numatytame pirmajame pranešime.

3.   Pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui ne vėliau kaip balandžio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai apie produktų, kurie per tą importo tarifinės kvotos laikotarpį buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą, kiekius.

4.   Teikiant 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu), jei teikiami pranešimai apie I priede nustatytą tarifinę kvotą, kurios eilės numeris 09.4275, ir produktų svorio kilogramais, jei teikiami pranešimai apie tarifinę kvotą, kurios eilės numeris 09.4276, ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 1.

(3)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais (OL L 278, 2014 9 20, p. 1).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(5)  2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 121, 2014 4 24, p. 32).

(6)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(7)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(8)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(9)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(10)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, nes šiame priede pateikiamų lengvatinių priemonių taikymas nustatomas pagal KN kodus.

Eilės Nr.

KN kodai

Aprašymas

Importo laikotarpis

Kiekis (tonomis)

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Naminių paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti; paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, tinkami vartoti žmonių maistui; kiaušinių albuminai ir pieno albuminai, tinkami vartoti žmonių maistui

2016 metai

1 500

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

0

2017 metai

1 800

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

2018 metai

2 100

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

2019 metai

2 400

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

2020 metai

2 700

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

nuo 2021 metų

3 000

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Naminių paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti

 

3 000 (grynuoju svoriu)

0


II PRIEDAS

3 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytos formuluotės

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

danų kalba: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

estų kalba: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

italų kalba: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

vengrų kalba: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077