14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 298/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2030

2015 m. lapkričio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 į Sąjungos teisę perkeliami įsipareigojimai, prisiimti pagal Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija), patvirtintą Tarybos sprendimu 2006/507/EB (2), ir pagal 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (toliau – TTOTP konvencija) 1998 m. Orhuso protokolą dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Protokolas), patvirtintą Tarybos sprendimu 2004/259/EB (3);

(2)

Sprendimu 2009/2 (4), kurį 2009 m. gruodžio 14–18 d. vykusioje 27-ojoje sesijoje priėmė TTOTP konvencijos vykdomoji institucija, trumposios grandinės chlorintieji parafinai (toliau – SCCP) priskirti patvariesiems organiniams teršalams. Kaip patvarieji organiniai teršalai jie įrašyti į Protokolą, siekiant juos panaikinti, tačiau numatytos dvi išimtys: juos leidžiama naudoti kaip antipirenus kasybos pramonei skirtų konvejerio juostų gumoje arba kaip užtvankų sandariklių antipirenus. Sprendimu 2009/2 Protokolo Šalys įpareigojamos atsisakyti šių dviejų naudojimo būdų, kai atsiras tinkamų pakaitinių medžiagų. Sprendimas 2009/2 į Sąjungos teisę perkeltas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2012 (5), kuriuo SCCP įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedą;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priede pateiktame SCCP įraše numatyta išimties tvarka leisti gaminti, tiekti rinkai ir naudoti SCCP kasybos pramonei skirtose konvejerio juostose ir užtvankų sandarikliuose. Kad būtų užtikrinta atitiktis Sprendimui 2009/2, vadovaujantis minėtu įrašu, kai paskelbiama naujos informacijos apie naudojimo būdus ir saugesnes pakaitines medžiagas ar technologijas, Komisija turi peržiūrėti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad būtų palaipsniui atsisakyta likusių SCCP naudojimo būdų. Tokia peržiūra, kurią privaloma atlikti pagal Sprendimą 2009/2, atitinka Reglamento (EB) Nr. 850/2004 14 straipsnio 3 dalį;

(4)

vadovaujantis Sprendimu 2009/2 ir Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priede pateiktu SCCP įrašu, peržiūrint išimtis visų pirma turėtų būti nustatyta, ar esama tinkamų medžiagų, kuriomis būtų galima pakeisti dviem likusioms reikmėms naudojamus SCCP. Nustačius tokias pakaitines medžiagas, įraše numatytos išimtys turėtų būti išbrauktos;

(5)

2010 m. Nyderlandai pateikė SCCP dokumentų rinkinį „Galimų trumposios grandinės chlorintųjų parafinų apribojimų vertinimas“ (toliau – dokumentų rinkinys) (6). Tame dokumentų rinkinyje nurodytos tam tikros pakaitinės medžiagos, kuriomis būtų galima pakeisti kasybos pramonei skirtose konvejerio juostose ir užtvankų sandarikliuose naudojamus SCCP. Rengiant dokumentų rinkinį atsižvelgta į viešų konsultacijų, kurias Nyderlandai surengė, kai buvo ruošiamas dokumentų rinkinys, rezultatus;

(6)

žinomiausios iš įvairių nustatytų pakaitinių medžiagų yra vidutinės ir ilgosios grandinės chlorintieji parafinai (MCCP ir LCCP); didžiajai daliai naudotojų priimtiniausia pakaitinė medžiaga yra MCCP. MCCP ir LCCP pasižymi į SCCP panašiomis veiksmingumo charakteristikomis. Kitos galimos pakaitinės medžiagos – tai organinio fosforo antipirenai, fosforo plastifikatoriai, neorganiniai antipirenai ir kelios kitos pakaitinės medžiagos;

(7)

per minėtąsias viešas konsultacijas kai kurios Europos bendrovės išsakė nuomonę, kad perėjimas prie pakaitinių medžiagų naudojimo nebūtinai galėtų būti sklandus, o gaminių sudėčiai pakeisti gali prireikti daug laiko. Tačiau iš pavyzdžių matyti, kad esama Europos bendrovių, kurioms pradėti naudoti pakaitines medžiagas nebuvo labai sunku. Dėl dviejų taikymo sričių, kurioms pagal Reglamentą (EB) Nr. 850/2004 taikoma išimtis, viena iš didžiausių konvejerio juostų gamybos bendrovių nurodė, kad perėjimas prie MCCP naudojimo buvo sklandus, o patirtos išlaidos – nedidelės. Minėtų konsultacijų laikotarpiu su pakaitinėmis medžiagomis susijusį darbą vykdė dar dvi kitos bendrovės;

(8)

2013 m. Komisija surengė konsultacijas su kalnakasybos pramonės suinteresuotosiomis šalimis. Per konsultacijas išsiaiškinta, kad kalnakasybos sektoriaus bendrovės konvejerio juostų, kuriose yra SCCP, kasybos tikslams nebenaudoja;

(9)

panašu, kad užtvankų sandarikliai, kuriuose yra SCCP, Sąjungoje nebegaminami, nebetiekiami rinkai ir nebenaudojami. Iš tiesų dar 2008 m. atitinkamos suinteresuotosios šalys Europos cheminių medžiagų agentūrai pranešė (7), kad gaminant sandariklius (įskaitant užtvankų sandariklius) SCCP Europoje nebenaudojami arba jų palaipsniui atsisakoma;

(10)

2012 m. birželio mėn. vienintelis žinomas ūkio subjektas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (8) įregistravęs SCCP gamybą, pranešė nutraukęs tos cheminės medžiagos gamybą ir neketinantis jos atnaujinti;

(11)

kalnakasybos pramonei skirtose konvejerio juostose ir užtvankų sandarikliuose naudojamus SCCP galima pakeisti tinkamomis pakaitinėmis medžiagomis. Todėl Komisija pagal Sprendimą 2009/2 ir Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priede pateikto SCCP įrašo nuostatą dėl peržiūros privalo panaikinti tuos du naudojimo būdus. Nors panašu, kad sektoriaus atstovai savo noru palaipsniui atsisakė minėtų dviejų naudojimo būdų, įraše nurodytos išimtys turėtų būti išbrauktos ir taip užtikrinta visiška atitiktis svarbiausiam tarptautinio susitarimo siekiui užtikrinti, kad būtų atsisakyta patvariųjų organinių teršalų naudojimo;

(12)

taip pat būtina patikslinti, kad SCCP atveju Reglamento (EB) Nr. 850/2004 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kalnakasybos pramonei skirtoms konvejerio juostoms ir užtvankų sandarikliams, kurie buvo naudojami iki šio reglamento įsigaliojimo dienos imtinai;

(13)

be to, būtina paaiškinti, kad gaminius, kurių sudėtyje esančių SCCP koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės, leidžiama tiekti rinkai ir naudoti, nes toks SCCP kaip priemaišos kiekis yra leistinas, kai gaminys pagamintas naudojant MCCP;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyva 67/548/EEB (9) įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(2)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(3)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  2012 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 159, 2012 6 20, p. 1).

(6)  „Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs)“ (parengė Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas, Nyderlandai, RPA 2010 m. liepos mėn.)

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(9)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo B dalyje pateiktas įrašas dėl alkanų, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintųjų parafinų) (SCCP) pakeičiamas taip:

„Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba preparatus, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

2.

Naudoti leidžiama:

a)

kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

b)

gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

3.

4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos taikomos 2 punkte nurodytiems gaminiams.“