31.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1962

2015 m. spalio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 10 dalį, 15 straipsnio 9 dalį, 21 straipsnio 7 dalį, 22 straipsnio 7 dalį, 24 straipsnio 8 dalį, 33 straipsnio 10 dalį, 37 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 9 dalį, 60 straipsnio 7 dalį, 64 straipsnio 2 dalį, 73 straipsnio 9 dalį, 74 straipsnio 6 dalį, 76 straipsnio 4 dalį, 78 straipsnio 2 dalį, 92 straipsnio 5 dalį, 105 straipsnio 6 dalį, 106 straipsnio 4 dalį, 111 straipsnio 3 dalį, 116 straipsnio 6 dalį ir 117 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (2), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 (3) panaikintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 (4). Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 (5) pateiktos susijusios nuorodos turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(2)

Komisija parengė naują keitimosi duomenimis priemonę, kuri turėtų būti naudojama visais elektroninio keitimosi duomenimis atvejais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (toliau – Kontrolės reglamentas) 33, 111 ir 116 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnyje;

(3)

Sąjungos žvejybos laivams, nepriklausomai nuo jų žvejybos vietos, ir Sąjungos vandenyse žvejojantiems trečiųjų šalių žvejybos laivams turėtų būti taikomas 2013 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) priimtoje Rezoliucijoje Nr. A.1078 (28) ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS konvencija) XI-1 skyriaus 3 taisyklės nuostatose nustatytas TJO laivo identifikavimo numeris. Naudojant tokį identifikavimo numerį bus galima tiksliai identifikuoti laivą ir nuolat sekti bei tikrinti jo veiklą, net ir pasikeitus jo pavadinimui, savininkui ar vėliavos valstybei, taip pat bus užtikrintas žuvininkystės produktų atsekamumas rinkos grandinėje, visų pirma tais atvejais, kai įtariama, kad laivas vykdo neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą (NNN) žvejybos veiklą;

(4)

Komisija parengė naują laivų stebėjimo sistemos (LSS) duomenų perdavimo formatą, kuris turėtų būti naudojamas visais elektroninio keitimosi duomenimis atvejais, nurodytais Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 24 ir 28 straipsniai turėtų būti iš dalies pakeisti, o to reglamento V priedas – išbrauktas;

(5)

Kontrolės reglamento 14 straipsnio 2 dalies d punkte reikalaujama, kad žvejybos žurnale būtų nurodoma laivo išplaukimo iš uosto data. Siekiant užtikrinti, kad visus su tuo pačiu žvejybos reisu susijusius pranešimus būtų galima identifikuoti ir susieti, laivų, kuriems taikomas reikalavimas elektroninėmis priemonėmis registruoti ir siųsti žvejybos žurnalo duomenis, kapitonai pranešimą apie išplaukimą kompetentingoms vėliavos valstybės narės institucijoms turėtų išsiųsti kaip pirmąjį pranešimą prieš pradėdami bet kokią žvejybos operaciją ir prieš siųsdami kitus pranešimus. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 47 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(6)

Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnyje nustatytos valstybių narių keitimosi duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija ar jos paskirta įstaiga taisyklės turi būti pakeistos, siekiant atsižvelgti į naujus teisinius reikalavimus, sukurtas naujas technologijas bei formatus ir tarptautinius standartus. Būtina nustatyti bendruosius elektroninio perdavimo principus, taisymo procedūras, standartus, naudotinus keičiantis informacija, susijusia su laivų stebėjimo sistema, žvejybos ir prekybos veikla ir sužvejotų žuvų kiekio ataskaitomis, taip pat formatų pakeitimų įgyvendinimo procedūras. Todėl turėtų būti pritaikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 43, 45 bei 91 straipsniai ir XII priedas ir nustatytos naujos taisyklės;

(7)

reikia labiau suderinti Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodyto tikruoju laiku vykstančio tiesioginio elektroninio keitimosi laivų stebėjimo sistemos duomenimis ir elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos duomenimis procedūras. Vėliavos valstybė narė turėtų užtikrinti, kad iš jos žvejybos laivų, žvejojančių tam tikros pakrantės valstybės narės vandenyse, gaunami elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos duomenys būtų tikruoju laiku automatiškai perduodami tai pakrantės valstybei narei. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 44 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas;

(8)

Kontrolės reglamentas buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 (6) – buvo nustatytos su žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartotojams teiktina informacija susijusios taisyklės, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kuriems taikoma sandėliavimo sistema, kontrolės taisyklės. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 66, 67 ir 112 straipsniai turėtų būti suderinti su šiomis naujomis taisyklėmis, o 68 straipsnis turėtų būti išbrauktas;

(9)

atsižvelgiant į pelaginių rūšių žuvų iškrovimo pramoniniais tikslais veiklos ypatumus, susijusius su žuvų sandėliavimu ir tvarkymu, reikalavimas išskaityti vandens arba ledo svorį šių rūšių žuvims neturėtų būti taikomas. Panaši nuostata dėl pelaginių rūšių žuvų, numatytų iškrauti pramoniniais tikslais, ir naujos priemonės, susijusios su iškraunamų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimu ir inspektavimu, priimtos sudarant Europos Sąjungos, Farerų Salų ir Norvegijos žvejybos susitarimą dėl žvejybos išteklių valdymo šiaurės rytų Atlanto vandenyse 2014–2018 m. Todėl su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 ir 107 straipsniai;

(10)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 (7) numatytos priemonės, skirtos Sąjungos kontrolės, tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos įgyvendinimui remti ir Sąjungos finansinių priemonių taikymo pertraukimui, sustabdymui ir pataisoms reguliuoti; tuo reglamentu taip pat išbrauktas Kontrolės reglamento 103 straipsnis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 96 straipsnis, VIII antraštinės dalies I skyrius ir XXXI priedas turėtų būti išbraukti;

(11)

Kontrolės reglamento 33 straipsnio 10 dalimi ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti duomenų, susijusių su sužvejotų žuvų kiekiais ir žvejybos pastangomis, perdavimo formatus. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 500/2001 (8) nustatytos tos srities taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų perdavimą, kaip reikalaujama Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 bei 4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalyje, šiuo metu yra teisiškai ir techniškai pasenusios. Todėl turėtų būti naudojami tarptautiniai sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų elektroninių ataskaitų teikimo standartai, o Reglamentas (EB) Nr. 500/2001 turėtų būti panaikintas;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/812 (9) nustatytos naujos atskiro sužvejotų neverslinio dydžio žuvų registravimo taisyklės, derančios su įpareigojimu teikti ataskaitas ir taškų už naują sunkų pažeidimą, susijusį su įpareigojimu iškrauti sužvejotas neverslinio dydžio žuvis, skyrimu. Su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII ir XXX priedai;

(13)

Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) rekomendacijose GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 ir GFCM/36/2012/2 priimtos konkrečios nuostatos dėl BVJŽK žvejybos žurnalo nustatymo ir dėl duomenų apie surinktus raudonuosius koralus ir kaip priegaudą sugautus ir paleistus jūrų paukščius, ruonius vienuolius, jūrų vėžlius ir banginius registravimo žvejybos žurnale. Su tomis naujomis taisyklėmis turėtų būti suderinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 VI, VII ir X priedai;

(14)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalies c punktas ir 92 straipsnio 1 dalis su pakeitimais, padarytais Reglamento (ES) 2015/812 7 straipsnio 14 ir 15 dalimis, taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d. Tuo pačiu metu turėtų įsigalioti su tomis nuostatomis susijusi taškų už sunkius pažeidimus skyrimo sistema;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste terminai „ES žvejybos laivas“, „ES žvejybos laivai“ ir „ES vandenys“ atitinkamai pakeičiami terminais „Sąjungos žvejybos laivas“, „Sąjungos žvejybos laivai“ ir „Sąjungos vandenys“ ir atliekami visi dėl to pakeitimo reikalingi gramatiniai pataisymai.

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Sąjungos žvejybos laivas– žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir įregistruotas Sąjungoje;“;

b)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Sąjungos vandenys– vandenys, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (10) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

(10)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).“"

3)

3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Bendri pajėgumai, išreikšti bendrosios talpos (GT) vienetais arba kilovatais (kW), atitinkantys valstybės narės išduotose žvejybos licencijose nurodytus pajėgumus, niekada neviršija pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalį nustatytų didžiausių tos valstybės narės žvejybos pajėgumų.“

4)

6 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„2013 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) rezoliucija Nr. A.1078 (28) priimta ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS konvencija) XI-1 skyriaus 3 taisyklėje nurodyta TJO laivų identifikavimo numerių sistema nuo 2016 m. sausio 1 d. taikoma:

a)

tik Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendroji talpa ar registruotoji bendroji talpa – ne mažesnė kaip 100 tonų arba bendras ilgis – ne mažesnis kaip 24 metrai;

b)

ne Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendras ilgis – ne mažesnis kaip 15 metrų;

c)

visiems trečiųjų šalių žvejybos laivams, turintiems leidimą vykdyti žvejybos veiklą Sąjungos vandenyse.“

5)

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienos valstybės narės ŽSC užtikrina automatinį pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiamų duomenų, susijusių su tos valstybės narės žvejybos laivais, perdavimą pakrantės valstybės narės ŽSC tuo metu, kai šie žvejybos laivai yra pakrantės valstybės narės vandenyse. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos pakrantės valstybės ŽSC.“

6)

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Komisijos prieiga prie duomenų

Pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalies a punktą Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, jog pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiami duomenys, susiję su konkrečia žvejybos laivų grupe, konkretų laikotarpį būtų automatiškai perduodami Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.“

7)

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų modeliai

1.   Sąjungos vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal VI priede pateiktą modelį.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungos žvejybos laivų, kasdien vykstančių į žvejybos reisus Viduržemio jūroje, kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas gali pildyti ir pateikti pagal VII priede pateiktą modelį.

3.   Žvejybos veiklą trečiosios šalies vandenyse, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos reguliuojamuose vandenyse arba ne Sąjungos vandenyse, kurių nereguliuoja regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, vykdančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal šio reglamento 31 straipsnį ir VI bei VII prieduose pateiktus modelius, nebent trečioji šalis konkrečiai nurodo arba pagal atitinkamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles konkrečiai reikalaujama naudoti kitokios rūšies žvejybos žurnalą arba perkrovimo ar iškrovimo deklaraciją. Jei trečioji šalis konkrečiai nenurodo, koks žvejybos žurnalas arba perkrovimo ar iškrovimo deklaracija turi būti pildoma, bet reikalauja kitokių nei pagal Sąjungos taisykles reikalaujami duomenų, tie duomenys yra registruojami.

4.   Sąjungos žvejybos laivų, kuriems netaikomas Kontrolės reglamento 15 straipsnis, kapitonai iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali toliau naudoti iki 2016 m. sausio 1 d. išspausdintą popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo ir iškrovimo deklaracijas.“

8)

37 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Elektroninis žvejybos žurnalas ir elektroninės perkrovimo bei iškrovimo deklaracijos pildomi vadovaujantis X priede išdėstytais nurodymais.“

9)

43 straipsnis pakeičiamas taip:

„43 straipsnis

Valstybėms narėms keičiantis informacija privalomi pateikti duomenys

Duomenų elementai, kuriuos Sąjungos žvejybos laivų kapitonai pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijose, išankstiniuose pranešimuose ir iškrovimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.“

10)

44 straipsnis pakeičiamas taip:

„44 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.   Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas vykdo žvejybos operacijas pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė gautus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis apie tuo metu vykdomą žvejybos reisą, pradedant duomenimis apie paskutinį išplaukimą iš uosto, nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

2.   Kol su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas žvejoja kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei. Be to, vėliavos valstybė narė perduoda su tuo metu vykdomu žvejybos reisu susijusius duomenų pataisymus, kaip nurodyta šio reglamento 47 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jei iškrovimo ar perkrovimo operacija vyksta kitos nei vėliavos valstybė narė pakrantės valstybės narės uoste, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninės iškrovimo ar perkrovimo deklaracijos duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

4.   Jei vėliavos valstybei narei pranešama, kad su jos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas ketina įplaukti į kitos pakrantės valstybės narės uostą, vėliavos valstybė narė gautą elektroninį išankstinį pranešimą nedelsdama persiunčia tai pakrantės valstybei narei.

5.   Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas per žvejybos reisą įplaukia į kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenis arba jei pakrantės valstybei narei perduodami bet kurie iš 3 arba 4 dalyje nurodytų duomenų, susijusių su konkrečiu žvejybos reisu, vėliavos valstybė narė suteikia prieigą prie visų Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytų to žvejybos reiso elektroninių žvejybos veiklos duomenų, apimančių laikotarpį nuo išplaukimo iki iškrovimo pabaigos, ir, gavusi prašymą, juos perduoda tai pakrantės valstybei narei. Prieiga prie duomenų leidžiama naudotis bent 36 mėnesius nuo žvejybos reiso pradžios.

6.   Kitos valstybės narės pagal Kontrolės reglamento 80 straipsnį inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybė narė inspektuojančios valstybės narės prašymu jai perduoda visus Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytus tuo metu laivo vykdomo žvejybos reiso elektroninius žvejybos veiklos duomenis, apimančius laikotarpį nuo išplaukimo iki prašymo pateikimo.

7.   5 ir 6 dalyse nurodyti prašymai teikiami elektroniniu būdu ir juose nurodoma, ar atsakyme turi būti pateikti pirminiai duomenys su pataisymais ar tik konsoliduoti duomenys. Prašymą gavusi valstybė narė atsakymą sugeneruoja automatiškai ir jį nedelsdama perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei.

8.   Kitų valstybių narių, atliekančių inspektavimo veiklą jūroje pagal jungtinės veiklos planus ar kitokią sutartą bendrą inspektavimo veiklą, prašymu valstybės narės suteikia prieigą prie laivų stebėjimo sistemos, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.

9.   Sąjungos žvejybos laivų kapitonai bet kuriuo metu turi saugią prieigą prie vėliavos valstybės narės duomenų bazėje saugomos savo elektroninių žvejybos žurnalų informacijos ir perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.“

11)

45 straipsnis pakeičiamas taip:

„45 straipsnis

Valstybių narių keitimasis duomenimis

Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b)

imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo jų netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.“

12)

Į 47 straipsnį įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Sąjungos žvejybos laivo kapitonas elektroninį pranešimą apie išplaukimą kompetentingoms vėliavos valstybės narės institucijoms išsiunčia prieš laivui išplaukiant iš uosto ir prieš pradėdamas bet kokį kitą su žvejybos reisu susijusį elektroninį duomenų perdavimą.“

13)

60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalyje nurodytais veiksmais žala nebuvo visiškai arba iš dalies atlyginta, Komisija, gavusi šio reglamento 59 straipsnyje nurodytą informaciją, kuo skubiau imasi būtinų priemonių patirtai žalai atlyginti.“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

atitinkamais atvejais, kurios valstybės narės viršijo savo žvejybos galimybes (žvejybos galimybes viršijusios valstybės narės) ir kiekis, kuriuo šios galimybės viršytos (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį);“.

14)

66 straipsnis pakeičiamas taip:

„66 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skyriuje vartojamo termino apibrėžtis:

žuvininkystės ir akvakultūros produktai– produktai, priskiriami Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (11) nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsniui, 12 skirsnio 1212 21 00 pozicijai ir 16 skirsnio 1604 bei 1605 pozicijoms.

(11)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) ir 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 312, 2014 10 31, p. 1).“"

15)

67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 dalis pakeičiama taip:

„12.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija netaikoma žuvininkystės ir akvakultūros produktams, priskiriamiems Kombinuotosios nomenklatūros 16 skirsnio 1604 ir 1605 pozicijoms.“;

b)

13 dalis pakeičiama taip:

„13.   Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo tikslais informacija apie rajoną, kuriame produktas buvo sužvejotas arba užaugintas, yra:

a)

Kontrolės reglamento 4 straipsnio 30 dalyje apibrėžtas atitinkamas geografinis rajonas, jei sužvejotos žuvys priklauso ištekliams arba išteklių grupei, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus taikoma kvota ir (arba) su mažiausiu dydžiu susijęs reikalavimas;

b)

sužvejojimo arba gamybos vietovės pavadinimas, nurodomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (12) 38 straipsnio 1 dalį, jei sužvejotos žuvys priklauso kitiems ištekliams ar išteklių grupei, jei tai gėlame vandenyje sužvejoti žuvininkystės produktai arba akvakultūros produktai.

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“"

16)

68 straipsnis išbraukiamas;

17)

74 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, taikomų šio reglamento 78–89 straipsniuose nurodytų pelaginių rūšių žuvims, kurios iškraunamos nesupakuotos, kad būtų perkeltos į pirminio pardavimo, sandėliavimo arba apdorojimo vietą, iš bendro svorio išskaitytas vandens ir ledo svoris negali viršyti 2 % Visais atvejais išskaitytas vandens ir ledo svoris procentais užregistruojamas svėrimo lape prie svorio įrašo. Iš pramoniniais tikslais iškraunamų arba ne pelaginių rūšių žuvų svorio vandens ar ledo svoris neišskaičiuojamas.“

18)

78 straipsnis pakeičiamas taip:

„78 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo procedūrų taikymo sritis

Šiame skirsnyje nustatytos taisyklės taikomos atskirai arba kartu sveriant Sąjungoje iškrautas arba trečiosiose šalyse iš Sąjungos žvejybos laivų iškrautas atlantines silkes (Clupea harengus), atlantines skumbres (Scomber scombrus), paprastąsias staurides (Trachurus spp.) ir šiaurinius žydruosius merlangus (Micromesistius poutassou), jei:

a)

atlantinės silkės sužvejotos ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI ir VII zonose;

b)

atlantinės skumbrės sužvejotos ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

c)

paprastosios stauridės sužvejotos ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

d)

šiauriniai žydrieji merlangai sužvejoti ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse,

jei per vieną iškrovimą iškrauta daugiau kaip 10 tonų.“

19)

79 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„79 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo uostai“.

20)

80 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų gyvąjį svorį kilogramais;“.

21)

82 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų kiekis, apie kurį prieš iškrovimą pranešta pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą, turi atitikti užpildytame žvejybos žurnale nurodytą kiekį.“

22)

83 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„83 straipsnis

Viešojo naudojimo šviežių atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo įranga“.

23)

85 straipsnis pakeičiamas taip:

„85 straipsnis

Užšaldytos žuvies svėrimas

Sveriant iškrautas užšaldytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, pagal šio reglamento 73 straipsnį atskirai nustatomas dėžėmis iškrautų užšaldytų kiekvienos rūšies žuvų svoris.“

24)

86 straipsnis pakeičiamas taip:

„86 straipsnis

Svėrimo duomenų saugojimas

Visi šio reglamento 84 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnyje nurodyti svėrimo duomenys ir visų važtos dokumentų, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, kopijos saugomos bent trejus metus.“

25)

88 straipsnis pakeičiamas taip:

„88 straipsnis

Kryžminės patikros

Kol pagal Kontrolės reglamento 109 straipsnį bus sukurta kompiuterinė duomenų bazė, kompetentingos institucijos atlieka administracines kryžmines su visais iškraunamais kiekiais susijusias patikras, per kurias tarpusavyje palygina:

a)

pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą išankstiniame pranešime apie iškrovimą nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir žvejybos žurnale nurodytą kiekį;

b)

žvejybos žurnale nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekį;

c)

iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytą kiekį;

d)

laivo žvejybos žurnale nurodytą sužvejojimo rajoną ir LSS užfiksuotus atitinkamo laivo duomenis.“

26)

89 straipsnis pakeičiamas taip:

„89 straipsnis

Svėrimo stebėjimas

1.   Sveriant iš laivo iškrautas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, atskirai stebimas kiekvienos rūšies žuvų svėrimas. Jeigu žuvys iš laivo į krantą iškraunamos pumpavimo būdu, stebimas viso iškrauto kiekio svėrimas. Jeigu iškraunamos užšaldytos atlantinės silkės, atlantinės skumbrės, paprastosios stauridės ir šiauriniai žydrieji merlangai, suskaičiuojamos visos dėžės ir stebima, kaip taikoma XVIII priede nustatyta vidutinio grynojo dėžių svorio apskaičiavimo metodika.

2.   Be šio reglamento 88 straipsnyje nurodytų duomenų, kryžmiškai tikrinami ir šie duomenys:

a)

sveriant viešojo arba privačiojo naudojimo įranga užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytas kiekvienos rūšies žuvų kiekis;

b)

visuose važtos dokumentuose, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis;

c)

pagal šio reglamento 84 straipsnio 2 dalies b punktą užregistruoti unikalieji automobilinių cisternų identifikavimo numeriai.

3.   Baigus iškrovimą patikrinama, ar laive nebeliko jokių žuvų, kurioms taikomos specialiosios šiame skirsnyje nustatytos taisyklės.

4.   Visa šiame straipsnyje ir šio reglamento 107 straipsnyje nurodyta stebėjimo veikla įforminama dokumentais. Šie dokumentai saugomi bent trejus metus.“

27)

IV antraštinės dalies III skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„III SKYRIUS

Pardavimo pažymos ir perėmimo deklaracijos“.

28)

90 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei atitinkama kvota skaičiuojama vienetais, pardavimo pažymoje ir perėmimo deklaracijoje nurodomas vienetų skaičius, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies f punkte ir 66 straipsnio 3 dalies e punkte.“

29)

91 straipsnis pakeičiamas taip:

„91 straipsnis

Pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų formatai

1.   Valstybės narės nustato formatą, kurį turi naudoti Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose nurodyti registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių ir kompetentingų institucijų įgaliotos įstaigos ar asmenys pildydami ir vieni kitiems perduodami pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas.

2.   Duomenų elementai, kuriuos registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos ar asmenys pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti savo pardavimo pažymose arba perėmimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

3.   Vėliavos valstybės narės arba valstybės narės, kurios teritorijoje buvo iškrauti žuvininkystės produktai, prašymu valstybė narė, kurios teritorijoje buvo atliktas pirminis pardavimas arba perėmimas, leidžia susipažinti su jos perduotais Kontrolės reglamento 111 straipsnio 2 dalyje nurodytais duomenimis apie operacijas, vykdytas per praėjusius 36 mėnesius. Atsakymas sugeneruojamas automatiškai ir nedelsiant perduodamas prašymą pateikusiai valstybei narei.

4.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b)

imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

5.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija.

6.   Valstybės narės pasikeičia 5 dalyje nurodytų institucijų kontaktiniais duomenimis ir per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo apie tai praneša Komisijai ir jos paskirtai įstaigai.

7.   Apie visus 5 ir 6 dalyse nurodytų duomenų pasikeitimus iki jiems įsigaliojant pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms.“

30)

96 straipsnis panaikinamas.

31)

107 straipsnis pakeičiamas taip:

„107 straipsnis

Iškraunamų tam tikrų pelaginių rūšių žuvų inspektavimas

Iškraunant šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų atliktas išsamus ne mažesnio kaip 7,5 % iškrauto kiekvienos rūšies žuvų kiekio ir ne mažesnio kaip 5 % iškrauto žuvų kiekio inspektavimas.“

32)

112 straipsnis pakeičiamas taip:

„112 straipsnis

Žuvininkystės produktų, kuriems taikoma sandėliavimo sistema, kontrolė

Pareigūnai patikrina, ar žuvininkystės produktai, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 30 straipsnyje nurodyta sandėliavimo sistema, atitinka minėtame 30 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 (13) 67 straipsnyje nustatytas sąlygas.

(13)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).“"

33)

126 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei per vieną inspektavimą nustatoma, kad tas pats licenciją turintis fizinis arba juridinis asmuo padarė du ar daugiau sunkių pažeidimų, žvejybos licencijos turėtojui už kiekvieną sunkų pažeidimą pagal 1 dalį skiriami taškai, tačiau už visus tuos pažeidimus iš viso skiriama ne daugiau kaip 12 taškų.“

34)

131 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Jei pagal šio reglamento 129 straipsnio 1 arba 2 dalį žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama visam laikui, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 1 dalyje nurodytame nacionaliniame registre pažymima, kad su žvejybos licencija, kurios galiojimas sustabdytas arba kuri panaikinta visam laikui, siejamas žvejybos laivas žvejybos licencijos neturi. Šis žvejybos laivas taip pat pažymimas ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 3 dalyje nurodytame Sąjungos žvejybos laivyno registre.

2.   Žvejybos licencijos panaikinimas visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnio 2 dalį neturi įtakos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalyje nurodytoms licenciją išduodančios valstybės narės viršutinėms žvejybos pajėgumų riboms.“

35)

VIII antraštinės dalies I skyrius išbraukiamas.

36)

139 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis nustatomas pagal atitinkamos valstybės narės kiekvieno konkretaus laikotarpio pabaigoje turimas žvejybos galimybes, atsižvelgiant į apsikeitimą žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį, kvotų perkėlimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (14) 4 straipsnio 2 dalį, turimų žvejybos galimybių perskirstymą pagal Kontrolės reglamento 37 straipsnį ir žvejybos galimybių išskaitymą pagal Kontrolės reglamento 105, 106 ir 107 straipsnius.

3.   Apsikeitimas konkretaus laikotarpio žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį draudžiamas po paskutinės pirmo mėnesio, einančio po to laikotarpio pabaigos, dienos.

(14)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).“"

37)

IX antraštinėje dalyje įterpiamas šis Ia skyrius:

„Ia SKYRIUS

Keitimosi duomenimis taisyklės

146a straipsnis

Šiame skyriuje nustatomos išsamios Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose nurodyto keitimosi duomenimis taisyklės ir Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (15) 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimų apie sužvejotų žuvų kiekio duomenis teikimo taisyklės.

146b straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   keitimosi duomenimis lygmuo– elektroninis keitimosi žuvininkystės duomenimis tinklas, kuriuo Komisija suteikia galimybę naudotis visoms valstybėms narėms ir savo paskirtai įstaigai, kad jos galėtų standartizuotai keistis duomenimis;

b)   ataskaita– elektroninėmis priemonėmis užregistruota informacija;

c)   pranešimas– perdavimo formatu parengta ataskaita;

d)   prašymas– elektroninis pranešimas, kuriuo prašoma pateikti ataskaitas.

146c straipsnis

Bendrieji principai

1.   Visais pranešimais keičiamasi pagal Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) standartą P1000. Naudojami tik UN/CEFACT standartų bibliotekomis grindžiamą XML schemos apibrėžtį (XSD) atitinkantys duomenų laukeliai, pagrindiniai komponentai, objektai ir tinkamai suformatuoti pranešimai praplečiamąja žymių (XML) kalba.

2.   XII priede nurodytais UN/CEFACT standartais grindžiami ataskaitų formatai pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

3.   Visiems pranešimams naudojama Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikta XSD ir tame puslapyje paskelbti kodai.

4.   Data ir laikas perduodami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

5.   Visoms ataskaitoms suteikiamas unikalusis ataskaitų identifikavimo numeris.

6.   Žvejybos žurnalo duomenims susieti su iškrovimo deklaracijos, perkrovimo deklaracijos, pardavimo pažymos, perėmimo deklaracijos ir važtos dokumentų duomenimis naudojamas unikalusis žmogaus skaitomo formato žvejybos reiso identifikavimo numeris.

7.   Su Sąjungos žvejybos laivais susijusiose ataskaitose pateikiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 (16) 10 straipsnyje nurodytas laivo tapatumo nustatymo (identifikavimo) numeris.

8.   Keitimuisi pranešimais užtikrinti valstybės narės naudoja Europos Komisijos Žuvininkystės svetainėje pateiktus įgyvendinimo dokumentus.

146d straipsnis

Pranešimų perdavimas

1.   Keitimosi duomenimis lygmenyje visi pranešimai perduodami visiškai automatizuotai ir nedelsiant.

2.   Prieš perduodamas pranešimą siuntėjas atlieka automatinį patikrinimą, kad įsitikintų, ar pranešimas atitinka Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateiktas būtiniausias patvirtinimo ir patikrinimo taisykles.

3.   Gavęs pranešimą, gavėjas apie tai informuoja siuntėją gavimo patvirtinimo pranešimu, grindžiamu UN/CEFACT standartu P1000-1 „Bendrieji principai“. Laivų stebėjimo sistemos pranešimų ir atsakymų į prašymus gavimas nėra patvirtinimas pranešimu.

4.   Jei siuntėjas dėl techninio gedimo nebegali keistis pranešimais, jis apie problemą informuoja visus gavėjus. Siuntėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti. Visi gavėjui persiųstini pranešimai turi būti saugomi, kol bus išspręsta problema.

5.   Jei gavėjas dėl techninio gedimo nebegali gauti pranešimų, jis apie problemą informuoja visus siuntėjus. Gavėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti.

6.   Pataisius siuntėjo sistemos gedimą, siuntėjas kuo skubiau perduoda neišsiųstus pranešimus. Toliau gali būti taikoma rankinių veiksmų procedūra.

7.   Pataisius gavėjo sistemos gedimą, negauti pranešimai pateikiami gavus prašymą. Toliau gali būti taikoma rankinė procedūra.

8.   Siekdami užtikrinti veiklos tęstinumą, visi pranešimų siuntėjai bei gavėjai ir Komisija nustato gedimo įveikimo procedūras.

146e straipsnis

Taisymai

Ataskaitų taisymai įrašomi pirminei ataskaitai naudotu formatu ir nurodoma, kad tai UN/CEFACT standartu P10001 „Bendrieji principai“ grindžiamas ataskaitos pataisymas.

146f straipsnis

Keitimasis laivų stebėjimo sistemos duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis laivų stebėjimo sistemos duomenų ataskaitomis naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-7 grindžiama laivo buvimo vietos srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti laivų stebėjimo sistemos pranešimus.

3.   Be to, vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima atsakyti į prašymus pateikti laivų stebėjimo sistemos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146g straipsnis

Keitimasis žvejybos veiklos duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis žvejybos žurnalų, išankstinių pranešimų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 15, 17, 22 ir 24 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-3 grindžiama žvejybos veiklos srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie žvejybos veiklą ir atsakyti į prašymus pateikti žvejybos veiklos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146h straipsnis

Keitimasis su pardavimu susijusiais duomenimis

1.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-5 grindžiama pardavimo srities XML schemos apibrėžtis.

2.   Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis važtos dokumentų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 68 straipsnyje, naudotinas formatas taip pat grindžiamas UN/CEFACT standartu P1000-5.

3.   Valstybių narių sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas, taip pat atsakyti į prašymus pateikti pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenis, susijusius su operacijomis, vykdytomis per praėjusius 36 mėnesius.

146i straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų perdavimas

1.   Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalyje nurodytiems sužvejotų žuvų kiekio suvestiniams duomenims perduoti Komisijai vėliavos valstybės narės naudoja UN/CEFACT standartu P1000-12 grindžiamos XML schemos apibrėžties formatą.

2.   Rengiami mėnesiniai sužvejotų konkrečių rūšių žuvų kiekio ataskaitų suvestiniai duomenys.

3.   Sužvejotų žuvų kiekio ataskaitose kiekiai nurodomi remiantis iškrautų žuvų kiekiais. Jei sužvejotų žuvų kiekio ataskaita turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalį ir prieš iškrovimą, pateikiama apytikriai apskaičiuoto sužvejotų žuvų kiekio ataskaita su nuoroda „laive turimas kiekis“. Pataisymas nurodant tikslų žuvų svorį ir iškrovimo vietą perduodamas iki mėnesio, einančio po iškrovimo, 15 dienos.

4.   Jei pagal Sąjungos teisės aktus duomenis apie tam tikrus išteklius ar rūšis reikalaujama pateikti keliose sužvejoto kiekio ataskaitose ir juos apibendrinti įvairiais lygmenimis, duomenys apie šiuos išteklius ar rūšis pateikiami tik išsamiausioje iš reikalaujamų ataskaitų.

146j straipsnis

XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų pakeitimai

1.   Sprendimus dėl XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų, naudotinų valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms, Komisijai ar jos paskirtai įstaigai elektroniniu būdu keičiantis duomenimis, pakeitimų, įskaitant pakeitimus, susijusius su 146f, 146g ir 146h straipsnių taikymu, priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

2.   1 dalyje nurodyti pakeitimai kartu su jų įsigaliojimo datomis aiškiai nurodomi Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Tokie pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių ir ne vėliau kaip po 18 mėnesių, kai dėl jų priimamas sprendimas. Sprendimus dėl laiko terminų priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

(15)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33)."

(16)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).“"

38)

164 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija arba jos paskirta įstaiga, remdamasi tausios žvejybos partnerystės susitarimais, Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytais žvejybos partnerystės susitarimais ar panašiomis sutartimis, kurių susitariančioji šalis ar neprisijungusioji bendradarbiaujančioji šalis yra Sąjunga, arba regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose gali perduoti kitoms tų susitarimų, organizacijų ar sutarčių šalims atitinkamą informaciją apie bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymą arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punkte ir Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytus sunkius pažeidimus, jei gaunamas šią informaciją pateikusios valstybės narės sutikimas ir laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (17) 9 straipsnio.

(17)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“"

39)

V priedas išbraukiamas.

40)

VI priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

41)

VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

42)

VIII ir IX priedai išbraukiami.

43)

X priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

44)

XII priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

45)

XXIII priedas pakeičiamas šio reglamento V priedo tekstu.

46)

XXVI priedas pakeičiamas šio reglamento VI priedo tekstu.

47)

XXVII priedas pakeičiamas šio reglamento VII priedo tekstu.

48)

XXX priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priedo tekstu.

49)

XXXI priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 500/2001 panaikinamas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 146d straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. Pagal Reglamento (ES) 2015/812 11 straipsnį XXX priedo 5 punktas, susijęs su sunkiu pažeidimu – įpareigojimo iškrauti neverslinio dydžio žuvis nevykdymu, taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (OL L 358, 2002 12 31, p. 59).

(5)  2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, 2011 4 30, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(7)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

(8)  2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 500/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (OL L 73, 2001 3 15, p. 8).

(9)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/812, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98 (OL L 133, 2015 5 29, p. 1).


I PRIEDAS

VI PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

Image


II PRIEDAS

VII PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

(VIDURŽEMIO JŪRA. KASDIENIAI ŽVEJYBOS REISAI)

Image


III PRIEDAS

„X PRIEDAS

NURODYMAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS ŽVEJYBOS LAIVŲ, KURIEMS TAIKOMAS ŽVEJYBOS ŽURNALO IR IŠKROVIMO ARBA PERKROVIMO DEKLARACIJOS PILDYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAS, KAPITONAI

Nedarant poveikio Sąjungos teisės aktuose nustatytiems arba valstybės narės ar trečiosios šalies nacionalinių valdžios institucijų ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taikomiems reikalavimams pateikti kitus konkrečius duomenis ar laikytis kitų taisyklių, žvejybos žurnale, vadovaujantis Kontrolės reglamento 14, 15, 21, 22, 23 ir 24 straipsniais ir šio reglamento III antraštinės dalies I, II ir III skyriais, įrašoma toliau nurodyta bendro pobūdžio būtinoji informacija apie laivą arba jo žvejybos veiklą.

1.   NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS ŽURNALO

Visų porinės žvejybos operacijoje dalyvaujančių žvejybos laivų kapitonai pildo žvejybos žurnalą, kuriame nurodo sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekius taip, kad tie patys kiekiai nebūtų skaičiuojami dukart.

Per vieną žvejybos reisą privalomi duomenys įrašomi kiekviename popierinio žurnalo puslapyje.

Informacija apie žvejybos laivą (-us) ir žvejybos reisų datas

Popierinis žvejybos žurnalas

Nuorodos

numeris

Duomenų elemento pavadinimas

(Privaloma – P, angl. M)

(Neprivaloma – N, angl. O)

(Privaloma atitinkamais atvejais – PAT, angl. CIF)

Pateiktinas apibūdinimas ir (arba) laikas

(1)

Žvejybos laivo (-ų) pavadinimas (-ai) (P)

Tarptautinis (-iai) radijo šaukinys (-iai) (P)

CFR numeris (-iai) (P)

GFCM, ICCAT numeris (-iai) (PAT)

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

Ši informacija popieriniame žurnale įrašoma po laivo, kurio žvejybos žurnalas pildomas, duomenimis.

Bendrijos laivyno registre (angl. CFR) nurodytas laivo identifikacinis numeris – unikalus numeris, kurį Sąjungos žvejybos laivui suteikia valstybė narė, kai jis pirmą kartą įtraukiamas į Sąjungos laivyną (1).

GFCM arba ICCAT registro numeris įrašomas, jei žvejybos laivas vykdo reguliuojamą žvejybos veiklą ne Sąjungos vandenyse (PAT).

(2)

Išorės identifikavimo duomenys (P)

Pateikiamos ant laivo korpuso šono nurodytos išorės registracijos raidės ir skaitmenys.

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(3)

Kapitono vardas, pavardė ir adresas (P)

Nurodomi kapitono vardas, pavardė ir tikslus adresas (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė narė arba trečioji šalis).

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(4)

Išplaukimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie išplaukimą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(5)

Grįžimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie grįžimą į uostą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data ir numatomas laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(6)

Iškrovimo data, laikas ir uostas, jei skiriasi nuo (5) (P)

Įrašoma žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į iškrovimo uostą. Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(7)

Perkrovimo data, laikas ir vieta

Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, pavadinimas, išorės identifikavimo duomenys, tarptautinis radijo šaukinys, vėliava, CFR arba TJO numeris ir paskirties uostas bei šalis (P)

Perkrovimo atveju duomenys įrašomi popieriniame žurnale prieš pradedant operaciją.

Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

Trečiosios šalys nurodomos naudojant ISO-3166 triraidžius šalių kodus.

Sąjungos laivų atveju įrašomas Bendrijos laivyno registro (angl. CFR) numeris. Trečiųjų šalių laivų atveju įrašomas Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) numeris.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Informacija apie žvejybos įrankius

(8)

Įrankio tipas (P)

Įrankio tipas nurodomas naudojant XI priedo 1 skiltyje pateiktus kodus.

(9)

Tinklo akių dydis (P)

Nurodomas ištemptos akies dydis milimetrais.

(10)

Įrankio matmenys (P)

Įrankio matmenys, tokie kaip dydis ir numeris, nurodomi pagal XI priedo 2 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(11)

Data (P)

Kiekvienos dienos jūroje data rašoma naujoje eilutėje (popieriniame žurnale) arba naujoje ataskaitoje (elektroniniame žurnale) ir atitinka kiekvieną dieną jūroje.

Atitinkamais atvejais kaskart naujoje eilutėje įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos data.

(12)

Žvejybos operacijų skaičius (P)

Žvejybos operacijų skaičius nurodomas pagal XI priedo 3 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(13)

Žvejybos laikas (N)

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas (PAT)

Žvejybos gylis (PAT)

Bendra trukmė (N)

Bendra visos su žvejybos operacijomis susijusios veiklos (žuvų ieškojimo, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimo, vilkimo ir ištraukimo, pasyviosios žvejybos įrankių statymo, įmirkymo, ištraukimo ar perstatymo ir sužvejotų žuvų išėmimo iš žvejybos įrankių ir laikymo tinklų ar perkėlimo iš transportavimo varžų į tukinimo ir auginimo varžas) trukmė nurodoma minutėmis ir atitinka jūroje praleistų valandų skaičių, iš kurio atimtas laikas, praleistas plaukiant į žvejybos vietą, iš jos arba tarp žvejybos vietų, nukrypus nuo maršruto, nevykdant veiklos arba laukiant remonto.

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas popieriniame žurnale įrašomi naudojant formatą VV-MM, o elektroniniame žurnale – suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Nurodant žvejybos gylį įrašomas vidutinis gylis metrais.

(14)

Buvimo vieta ir žvejybos geografinis rajonas (P)

Atitinkamu geografiniu rajonu, kuriame sužvejotos žuvys, laikomas rajonas, kuriame sužvejota didžioji dalis žuvų; jei įmanoma, šis rajonas nurodomas remiantis pačia smulkiausia klasifikacija.

Pavyzdžiai:

 

Šiaurės rytų Atlanto vandenų (FAO 27 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki ICES kvadrato ir statistinio stačiakampio (pvz., IVa 41E7, VIIIb 20E8). ICES statistinių stačiakampių tinklas apima teritoriją, esančią tarp 36° šiaurės platumos ir 85° 30′ šiaurės platumos ir tarp 44° vakarų ilgumos ir 68° 30′ rytų ilgumos. Platumos juostos kas 30′ sunumeruotos (dviejų skaitmenų) skaičiais nuo 01 iki 99. Ilgumos stulpeliams kas 1° suteikti kodai pagal skaitinę ir raidinę sistemą, kurioje nustatyti kodai nuo A0 iki M8 (kiekvienam 10° ruožui naudojama vis kita raidė, išskyrus raidę I).

 

Viduržemio jūros ir Juodosios jūros vandenų (FAO 37 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki GFCM geografinio parajonio ir statistinio stačiakampio (pvz., 7 M27B9). GFCM statistinį tinklą sudarančių stačiakampių numerius sudaro penkių skaitmenų kodai: i) platumą nurodo sudėtinis trijų dėmenų kodas (viena raidė ir du skaitmenys). Naudojami kodai nuo M00 (30° šiaurės platumos) iki M34 (47° 30′ šiaurės platumos); ii) ilgumą nurodo sudėtinis kodas, kurį sudaro raidė ir skaičius. Naudojamos raidės nuo A iki J ir su kiekviena jų – skaičiai nuo 0 iki 9. Naudojami kodai nuo A0 (6° vakarų ilgumos) iki J5 (42° rytų ilgumos).

 

Šiaurės vakarų Atlanto vandenų, įskaitant NAFO (FAO 21 rajonas), atveju ir rytų vidurio Atlanto vandenų, įskaitant CECAF (FAO 34 rajonas), atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO kvadrato ar pakvadračio (pvz., 21.3.M arba 34.3.5).

 

Kitų FAO rajonų atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO parajonio, jei toks yra (pvz., FAO 31 vakarų vidurio Atlanto atveju ir FAO 51.6 vakarų Indijos vandenyno atveju).

Tačiau galima daryti ir neprivalomus įrašus apie visus statistinius stačiakampius, kuriuose tą dieną žvejybos laivas vykdė veiklą (N).

GFCM ir ICCAT rajonų atveju taip pat įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos geografinė vieta (platuma ir ilguma) arba, jei tą dieną žvejybos veikla nevykdyta, geografinė buvimo vieta vidurdienį.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Trečiosios šalies žvejybos zonos, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajono ir tarptautinių vandenų atveju nurodoma (-os) ne valstybių narių žvejybos zona (-os), regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajonas (-ai) arba vandenys, į kuriuos jokia valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jokios valstybės jurisdikcijai ir kurių nereguliuoja jokia regioninės žuvininkystės valdymo organizacija; tam naudojami ISO-3166 triraidžiai šalių kodai ir kiti Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai, pavyzdžiui, NOR – Norvegija, NAFO – XNW, NEAFC – XNE, XIN – tarptautiniai vandenys.

(15)(16)

Sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai nurodomi kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Registruojami visi didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai. 50 kg riba taikoma iš karto, kai sužvejotų tam tikros rūšies žuvų kiekis viršija 50 kg. Į šiuos kiekius įtraukiami ir žuvų, atidėtų laivo įgulai vartoti, kiekiai.

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches).

Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size).

Jei sužvejotos žuvys laikomos krepšiuose, dėžėse, statinėse, kartoninėse dėžėse, maišuose, krepšeliuose ar kitoje taroje arba blokais, nurodomas grynasis vieno tokio naudojamo vieneto svoris kilogramais gyvojo svorio ir tikslus panaudotų vienetų skaičius.

Vietoje to galima nurodyti tokiuose vienetuose laive laikomų sužvejotų žuvų kiekį kilogramais gyvojo svorio (N).

Žvejojant Baltijos jūroje (tik žvejojant lašišas), GFCM rajone (tik žvejojant tunus, durklažuves ir toli migruojančius ryklius) ir kituose rajonuose (jei taikoma), taip pat registruojamas per dieną sužvejotų žuvų skaičius.

Jei nepakanka skilčių, rašoma naujame puslapyje.

(15)(16)

Apytikriai išmetamų į jūrą žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekis nurodomas kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Rūšys, kurioms netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį:

 

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

 

Tokiu pačiu būdu registruojami ir į jūrą išmestų žuvų, skirtų gyvam jaukui ir užregistruotų žvejybos žurnale, kiekiai.

Rūšys, kurioms numatytos įpareigojimo iškrauti laimikį taikymo išimtys  (2):

 

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

 

Naudojant bendrąjį kodą DIM, atskirai nuo kitų į jūrą išmetamų žuvų kiekių pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies, kuriai konkrečiai taikomos de minimis išimtys, žuvų kiekiai.

(15)(16)

Kitų sužvejotų jūrų organizmų ar gyvūnų kiekiai, jų priegauda ir paleidimas (P)

Žvejojant GFCM rajone taip pat atskirai registruojami šie visų sužvejotų kiekių ar priegaudos duomenys:

kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis, įskaitant žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylio duomenis,

jūrų paukščių priegaudos ir paleidimo duomenys,

ruonių vienuolių priegaudos ir paleidimo duomenys,

jūrų vėžlių priegaudos ir paleidimo duomenys,

banginių priegaudos ir paleidimo duomenys.

Atitinkamais atvejais į jūrą paleisti jūrų gyvūnai registruojami naudojant bendrąjį kodą RET.

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai arba, jei tai neįmanoma, Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai.

2.   NURODYMAI DĖL IŠKROVIMO IR (ARBA) PERKROVIMO DEKLARACIJOS

Jei žuvininkystės produktai buvo iškrauti arba perkrauti ir pasverti naudojant valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą svėrimo įrangą žūklės laive arba laive, iš kurio arba į kurį perkraunamos žuvys, iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje nurodomas faktinis kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų produkto svoris kilogramais, pateikiant šiuos duomenis:

a)

žuvų pateikimas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 17): naudojami I priedo 1 lentelėje pateikti kodai (P);

b)

iškrautų arba perkrautų kiekių matavimo vienetas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 18): nurodomas naudojamo vieneto svoris, išreikštas produkto svoriu kilogramais. Šis vienetas gali skirtis nuo įrašytojo žvejybos žurnale (P);

c)

bendras kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų svoris (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 19): nurodomas faktiškai iškrautų arba perkrautų kiekvienos rūšies žuvų svoris (P).

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches). Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size). Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai;

d)

nurodytas svoris atitinka iškrautų žuvų produkto svorį, t. y. svorį po bet kokio žuvų apdorojimo laive. Po to valstybių narių kompetentingos institucijos pritaiko atitinkamus perskaičiavimo koeficientus gyvojo svorio ekvivalentui apskaičiuoti pagal šio reglamento 49 straipsnį;

e)

kapitono parašas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 20) (P);

f)

atitinkamai atvejais – agento ir stebėtojo parašai, vardai, pavardės ir adresai (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 21);

g)

atitinkamas geografinis rajonas, kuriame sužvejotos žuvys: FAO rajonas, parajonis ir pakvadratis, ICES kvadratas, NAFO, NEAFC parajonis, CECAF rajonas, GFCM parajonis ar trečiosios šalies žvejybos zona (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 22). Šie duomenys nurodomi taip pat, kaip pateikiant pirmiau minėtą informaciją apie buvimo vietą ir geografinį rajoną (P).

3.   PAPILDOMI NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS PASTANGŲ REGISTRAVIMO ŽVEJYBOS ŽURNALE

Sąjungos žvejybos laivų kapitonai žvejybos žurnale registruoja toliau nurodytą papildomą informaciją, susijusią su laiku, praleistu vykdant žvejybos veiklą, kuriai taikoma žvejybos pastangų tvarka.

a)

Visa pagal šį skirsnį reikalaujama informacija į popierinį žvejybos žurnalą įrašoma nuorodos numeriais 15 ir 16 pažymėtose skiltyse.

b)

Laikas nurodomas suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

c)

Platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

d)

Rūšys įrašomos naudojant FAO triraidžius žuvų rūšių kodus.

3.1.   Informacija apie žvejybos pastangas

a)   Žvejybos pastangų zonos kirtimas

Jeigu žvejybos laivas, kuriam suteiktas leidimas, kerta žvejybos pastangų zoną joje nevykdydamas žvejybos veiklos, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

kiekvieno įplaukimo (išplaukimo) į (iš) žvejybos pastangų zoną (-os) data ir laikas,

kiekvieno įplaukimo ir išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai,

žodis „kirtimas“.

b)   Įplaukimas į žvejybos pastangų zoną

Jeigu žvejybos laivas įplaukia į žvejybos pastangų zoną, kurioje, tikėtina, vykdys žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

įplaukimo laikas,

įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

c)   Išplaukimas iš žvejybos pastangų zonos

Jeigu laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir įplaukia į kitą žvejybos pastangų zoną, kurioje ketina vykdyti žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „įplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

naujoji žvejybos pastangų zona,

išplaukimo (įplaukimo) laikas,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

Jeigu žvejybos laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir toliau toje zonoje žvejybos veiklos vykdyti neketina, pildoma papildoma eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodis „išplaukimas“,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žvejybos pastangų zona,

išplaukimo laikas,

išplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

d)   Žvejyba keliose zonose  (3).

Jeigu žvejybos laivas vykdo žvejybos veiklą keliose zonose, pildoma papildoma popierinio žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

data,

žodžiai „žvejyba keliose zonose“,

pirmojo išplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

pirmojo įplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

paskutinio įplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

paskutinio išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

tikslinės rūšys.

e)   Papildoma informacija apie žvejybos laivus, naudojančius statomuosius žvejybos įrankius:

Jeigu žvejybos laivas stato arba perstato statomuosius žvejybos įrankius, įrašoma tokia informacija:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „statymas“ arba „perstatymas“,

laikas.

Jeigu žvejybos laivas baigia operacijas su statomaisiais žvejybos įrankiais:

data,

žvejybos pastangų zona,

buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

žodis „pabaiga“,

laikas.

3.2.   Informacija apie laivo judėjimo duomenų perdavimą

Jeigu žvejybos veiklą vykdantis žvejybos laivas pagal Kontrolės reglamento 28 straipsnį kompetentingoms institucijoms privalo pateikti savo žvejybos pastangų ataskaitą, be informacijos, nurodytos 3.1 punkte, registruojama ir tokia informacija:

a)

duomenų perdavimo data ir laikas;

b)

žvejybos laivo geografinė buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą;

c)

duomenų perdavimo priemonės ir – atitinkamais atvejais – naudojama radijo stotis ir

d)

pranešimo gavėjas (-ai).“


(1)  Kaip nurodyta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25) 10 straipsnyje.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, iš dalies pakeisto 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812, 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos rūšys, visų pirma:

rūšys, kurių žvejyba draudžiama ir kurios yra nurodytos bendros žuvininkystės politikos srityje priimtame Sąjungos teisės akte,

rūšys, kurių atveju moksliniai įrodymai rodo aukštą išgyvenimo koeficientą, atsižvelgiant į žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas,

sužvejotų žuvų kiekiai, kuriems taikomos de minimis išimtys,

žuvys, kurios turi plėšrūnų sukelto sužalojimo žymių.

(3)  Laivai, pasiliekantys žvejybos pastangų zonoje ne daugiau kaip 5 jūrmylių atstumu nuo bet kurios linijos, skiriančios dvi žvejybos pastangų zonas, pusės, privalo pateikti savo pirmojo įplaukimo ir paskutinio išplaukimo 24 valandų laikotarpiu duomenis.


IV PRIEDAS

„XII PRIEDAS

ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS STANDARTAI

Elektroninio keitimosi duomenimis formatas yra pagrįstas Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) parengtu standartu P1000. Su panašia verslo veikla susijusios keitimosi duomenimis operacijos yra sugrupuotos pagal sritis ir apibūdintos veiklos reikalavimų specifikacijos (angl. Business Requirements Specifications – BRS) dokumentuose.

Parengti šie standartai:

 

P1000–1 „Bendrieji principai“;

 

P1000–3 „Žvejybos veiklos sritis“;

 

P1000–5 „Pardavimo sritis“;

 

P1000–7 „Laivo buvimo vietos sritis“;

 

P1000–12 „Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų ataskaitų teikimo sritis“.

BRS dokumentai ir jų elektroninė versija (XML schemos apibrėžtis) pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis duomenimis naudotini įgyvendinimo dokumentai.“


V PRIEDAS

„XXIII PRIEDAS

INFORMACIJOS, KURIĄ BŪTINA PATEIKTI PILDANT PRIEŽIŪROS ATASKAITAS APIE PASTEBĖTUS IR APTIKTUS ŽVEJYBOS LAIVUS, SĄRAŠAS

Bendroji informacija

1.

Priežiūros ataskaitos nuoroda

2.

Laivo pastebėjimo arba aptikimo data ir laikas (UTC)

3.

Ataskaitą pildanti valstybė narė ir paskirtosios institucijos pavadinimas

4.

Priežiūros laivo ar orlaivio tipas ir identifikavimo duomenys

5.

Priežiūros laivo ar orlaivio buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai buvo pastebėtas arba aptiktas laivas

Žvejybos laivo duomenys

6.

Vėliavos valstybė

7.

Pavadinimas

8.

Registracijos uostas ir išorės registracijos numeris

9.

Tarptautinis radijo šaukinys

10.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris

11.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

12.

Apibūdinimas

13.

Tipas

14.

Laivo pradinė buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

15.

Laivo plaukimo kursas ir greitis tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

16.

Veikla

Kita informacija

17.

Pastebėjimo arba aptikimo priemonė

18.

Ryšys su laivu

19.

Pokalbio su laivu duomenys

20.

Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas

21.

Pastabos

22.

Priedai

23.

Ataskaitą užpildęs pareigūnas ir jo parašas

Priežiūros ataskaitų pildymo nurodymai

1.

Pateikiama kuo išsamesnė informacija.

2.

Nurodoma buvimo vieta (platuma ir ilguma) ir tikslūs vietovės duomenys (ICES kvadratas, GFCM geografinis parajonis, NAFO, NEAFC arba CECAF parajonis, FAO rajonas, parajonis ir kvadratas ir, jei vietovė sausumoje, uostas).

3.

Vėliavos valstybė, laivo pavadinimas, registracijos uostas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys ir TJO numeris nustatomi remiantis matomais arba aptiktais laivo arba su juo susijusiais duomenimis arba duomenimis, gautais užmezgus radijo ryšį su laivu (turi būti nurodomas informacijos šaltinis).

4.

Laivo apibūdinimas (jei apžiūrima vizualiai). Nurodomi atitinkami skiriamieji požymiai pažymint, ar buvo įmanoma pamatyti laivo ir jo registracijos uosto pavadinimus. Nurodomos laivo korpuso ir antstato spalvos, stiebų skaičius, laivo tiltelio padėtis, kamino ilgis ir t. t.

5.

Pastebėto laivo tipas ir žvejybos įrankiai, pavyzdžiui, ilgosiomis ūdomis žvejojantis laivas, traleris, vilkikas, žuvų perdirbimo laivas, transportinis laivas (pagal FAO Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos laivų klasifikaciją).

6.

Atitinkama pastebėto arba aptikto laivo veikla. Nurodoma visa laivo vykdyta veikla: žvejyba, žvejybos įrankių statymas, iškėlimas, žuvų perkrovimas, perkėlimas, žvejybos įrankio vilkimas, tranzitas, inkaravimas ar bet kokia kita veikla (nurodoma), taip pat pateikiama informacija apie konkrečios veiklos datą, laiką, laivo buvimo vietą, plaukimo kursą ir greitį.

7.

Atitinkama laivo pastebėjimo arba aptikimo priemonė. Nurodoma, kaip buvo pastebėtas arba aptiktas laivas: vizualiai, naudojant LSS, radarą, radijo ryšiu ar kitu būdu (nurodoma).

8.

Ryšys su laivu. Pažymima, ar buvo užmegztas ryšys su laivu (TAIP/NE), ir nurodoma ryšio priemonė (radijo ryšys ar kt. (nurodyti)).

9.

Pokalbio duomenys. Pateikiama visų pokalbių su laivu santrauka, kurioje nurodomas asmens (-ų), su kuriuo (-iais) buvo susisiekta pastebėtame arba aptiktame laive, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pilietybė ir pareigos.

10.

Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas. Nurodoma, kaip buvo užfiksuotas laivo pastebėjimas arba aptikimas: padarytos nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai ar parengta rašytinė ataskaita.

11.

Pastabos. Įrašomos visos kitos pastabos.

12.

Priedai. Pridedama nuotrauka (jei turima) arba laivo eskizas (nupiešiamas laivo kontūras, pavaizduojant skiriamąsias konstrukcijas, profilį, stiebus ir ženklus, pagal kuriuos būtų galima atpažinti laivą).

Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis priežiūros ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.“


VI PRIEDAS

„XXVI PRIEDAS

KONTROLIUOJANČIŲ STEBĖTOJŲ ATASKAITŲ FORMATAS

STEBĖTOJO DUOMENYS

Vardas, pavardė

 

Paskyrusioji kompetentinga institucija

 

Įdarbinusioji institucija

 

Stebėjimo pradžios data

 

Stebėjimo pabaigos data

 


ŽVEJYBOS LAIVO DUOMENYS

Tipas

 

Vėliavos valstybė

 

Pavadinimas

 

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

 

Išorės identifikavimo duomenys

 

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

 

TJO numeris

 

Variklio varomoji galia

 

Bendras ilgis

 


LAIVE TURIMŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ TIPAI

1.

 

2.

 

3.

 


PER STEBĖTĄ REISĄ NAUDOTAS ĮRANKIS

1.

 

2.

 

3.

 


ŽVEJYBOS OPERACIJŲ DUOMENYS

Žvejybos operacijos nuorodos numeris (jei yra)

 

Data

 

Naudoto įrankio tipas

 

Matmenys

 

Tinklo akių dydis

 

Įmontuoti priedai

 

Operacijos pradžios laikas

Operacijos pabaigos laikas

 

Operacijos pradžios vieta

 

Gylis operacijos pradžioje

 

Gylis operacijos pabaigoje

 

Operacijos pabaigos vieta

 


SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIAI

Rūšis

Palikta laive

Išmesta į jūrą

Apskaičiuotas kiekvienos rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas bendras sužvejotų žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

PASTABOS APIE REIKALAVIMŲ NESILAIKYMĄ
ŽVEJYBOS REISO PABAIGOS SUVESTINĖ

STEBĖTOJO PARAŠAS

DATA“


VII PRIEDAS

„XXVII PRIEDAS

INSPEKTAVIMO ATASKAITOS

BŪTINOJI INFORMACIJA, PATEIKIAMA PILDANT INSPEKTAVIMO ATASKAITAS

Inspektavimo ataskaitų pildymo nurodymai

Pateikiama kuo išsamesnė informacija. Įrašoma tinkama ir turima informacija. Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama inspektavimo XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis inspektavimo ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.

1 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS JŪROJE

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (1)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (1)

3.

Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (1)

4.

Tarptautinis radijo šaukinys (1)

5.

Inspektavimo pradžios data (1)

6.

Inspektavimo pradžios laikas (1)

7.

Inspektavimo pabaigos data (1)

8.

Inspektavimo pabaigos laikas (1)

9.

Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (1)

10.

Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (1)

11.

Atsakingasis inspektorius (1)

12.

Pilietybė

13.

2-asis inspektorius (1)

14.

Pilietybė

15.

Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (1)

16.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys), jei jos skiriasi nuo inspektavimo laivo buvimo vietos ir vietovės (1)

17.

Laivo tipas (1)

18.

Registracijos pažymėjimo Nr. (1)

19.

Tarptautinis radijo šaukinys (1)

20.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (1)

21.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (1)

22.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

23.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

24.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

25.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (1)

26.

Radijo šaukinys prieš įlipant į laivą

27.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš inspektavimą

28.

Trapas (1)

29.

Inspektorių identifikavimo duomenys

30.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

31.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (1)

32.

Registracijos pažymėjimo Nr. (1)

33.

Variklio varomosios galios patikrinimas

34.

Žvejybos licencijos duomenys (1)

35.

Žvejybos leidimo duomenys (1)

36.

LSS veikia tinkamai (1)

37.

Nuotolinio elektroninio stebėjimo sistema veikia tinkamai (1)

38.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (1)

39.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (1)

40.

Išankstinio pranešimo nuoroda (1)

41.

Pranešimo tikslas (1)

42.

Žuvų laikymo triumų sertifikatas

43.

Žuvų laikymo planas

44.

Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

45.

Svėrimo laive įrangos sertifikatas

46.

Narystė gamintojų organizacijoje

47.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (1)

48.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

49.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (1)

50.

Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti gyvojo svoriu ekvivalentu, sužvejojimo rajonai) (1)

51.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (1)

52.

Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (1)

53.

Priedugnio žuvų, kurioms taikomi daugiamečiai planai, laikymas atskirai (1)

54.

Neverslinio dydžio žuvų laikymas atskirai (1)

55.

Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas, duomenų apie neužpildytas ertmes lentelės arba atrankinė patikra

56.

Informacijos apie išmetamas žuvis (rūšis, kiekius) registravimas (1)

57.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

58.

Žvejybos įrankio inspektavimas  (1)

59.

Įrankio duomenys (tipas) (1)

60.

Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (1)

61.

Tinklo akių dydis arba matmenys (1)

62.

Siūlo duomenys (tipas, storis) (1)

63.

Įrankio ženklinimas

64.

Pažeidimai arba pastabos  (1)

65.

Inspektorių pastabos  (1)

66.

Kapitono pastabos  (1)

67.

Veiksmai, kurių imtasi  (1)

68.

Inspektorių parašai  (1)

69.

Kapitono parašas  (1)

2 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO (-Ų) INSPEKTAVIMAS PERKROVIMO METU

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (2)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (2)

3.

Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (2)

4.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

5.

Inspektavimo pradžios data (2)

6.

Inspektavimo pradžios laikas (2)

7.

Inspektavimo pabaigos data (2)

8.

Inspektavimo pabaigos laikas (2)

9.

Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (2)

10.

Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

11.

Uosto vieta (3)

12.

Paskirtasis uostas (2)

13.

Atsakingasis inspektorius (2)

14.

Pilietybė

15.

2-asis inspektorius (2)

16.

Pilietybė

17.

Žvejybos laivo, iš kurio perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (2)

18.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

19.

Laivo tipas (2)

20.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

21.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

22.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (2)

23.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (2)

24.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

25.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

26.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

27.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

28.

LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

29.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (2)

30.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

31.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (2)

32.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

33.

Žvejybos licencijos duomenys (2)

34.

Žvejybos leidimo duomenys (2)

35.

Perkrovimo leidimo duomenys (2)

36.

LSS veikia tinkamai

37.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (2)

38.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (2)

39.

Išankstinio pranešimo nuoroda (2)

40.

Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (2)

41.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (3)

42.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

43.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (2)

44.

Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

45.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (2)

46.

Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

47.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

48.

Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (2)

49.

Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (2)

50.

Laivo tipas (2)

51.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

52.

Tarptautinis radijo šaukinys (2)

53.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (2)

54.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (2)

55.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

56.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

57.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

58.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (2)

59.

LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

60.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (2)

61.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

62.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (2)

63.

Registracijos pažymėjimo Nr. (2)

64.

Žvejybos licencijos duomenys (2)

65.

LSS veikia tinkamai

66.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (2)

67.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (2)

68.

Išankstinio pranešimo nuoroda (2)

69.

Išankstinio pranešimo tikslas (2)

70.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (3)

71.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

72.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (2)

73.

Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

74.

Informacija apie sužvejotas žuvis, perkrautas iš kito į šį laivą (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (2)

75.

Pažeidimai arba pastabos  (2)

76.

Inspektorių pastabos  (2)

77.

Kapitono (-ų) pastabos  (2)

78.

Veiksmai, kurių imtasi  (2)

79.

Inspektorių parašai  (2)

80.

Kapitono (-ų) parašas (-ai)  (2)

3 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS UOSTE ARBA IŠKROVIMO METU IR PRIEŠ PIRMINĮ PARDAVIMĄ

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (4)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (4)  (5)

3.

Inspektavimo pradžios data (4)  (5)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (4)  (5)

5.

Inspektavimo pabaigos data (4)  (5)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (4)  (5)

7.

Uosto vieta (4)  (5)

8.

Paskirtasis uostas (4)  (5)

9.

Atsakingasis inspektorius (4)

10.

Pilietybė

11.

2-asis inspektorius (4)

12.

Pilietybė

13.

Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava)  (4)  (5)

14.

Laivo tipas (4)  (5)

15.

Registracijos pažymėjimo Nr. (4)  (5)

16.

Tarptautinis radijo šaukinys (4)  (5)

17.

Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (4)  (5)

18.

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (4)

19.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)  (5)

20.

Tikrojo savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)  (5)

21.

Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

22.

Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

23.

Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (4)

24.

LSS patikrinimas prieš atvykimą iškrauti (4)  (5)

25.

Žvejybos žurnalas užpildytas prieš atvykimą

26.

Inspektorių identifikavimo duomenys

27.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

28.

Dokumentų ir leidimų inspektavimas  (4)  (5)

29.

Registracijos pažymėjimo Nr. (4)

30.

Žvejybos licencijos duomenys (4)  (5)

31.

Žvejybos leidimo duomenys (4)  (5)

32.

Leidimo įplaukti į uostą ir iškrauti laimikį duomenys (4)  (5)

33.

Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (4)

34.

Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (4)

35.

Išankstinio pranešimo nuoroda (4)  (5)

36.

Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (4)  (5)

37.

Žuvų laikymo triumų sertifikatas

38.

Žuvų laikymo planas

39.

Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

40.

Svėrimo laive įrangos sertifikatas

41.

Narystė gamintojų organizacijoje

42.

Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (data, valstybė ir uostas) (4)  (5)

43.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

44.

Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas  (4)  (5)

45.

Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

46.

Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (4)

47.

Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (4)

48.

Informacija apie iškrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

49.

Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (4)

50.

Ženklinimas

51.

Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas arba atrankinė patikra iškrovimo metu

52.

Žuvų laikymo vietos patikrinimas po iškrovimo

53.

Sužvejotų žuvų svėrimas iškraunant

54.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

55.

Informacija apie sužvejotų žuvų perkrovimą ir kito (-ų) į šį žvejybos laivą  (4)  (5)

56.

Žvejybos laivo (-ų), iš kurio (-ių) perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys, Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris, Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris, vėliava) (4)  (5)

57.

Perkrovimo deklaracijos duomenys (4)  (5)

58.

Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (4)  (5)

59.

Kiti sužvejotų žuvų kiekio dokumentai (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatai) (4)  (5)

60.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

61.

Žvejybos įrankio inspektavimas  (4)  (5)

62.

Įrankio duomenys (tipas) (4)  (5)

63.

Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (4)  (5)

64.

Tinklo akių dydis arba matmenys (4)  (5)

65.

Siūlo duomenys (tipas, storis) (4)  (5)

66.

Įrankio ženklinimas

67.

Pažeidimai arba pastabos  (4)  (5)

68.

Žvejybos laivo statusas regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rajone (-uose), kuriame (-iuose) buvo vykdyta žvejybos arba susijusi veikla (įskaitant informaciją apie laivo nurodymą kokiame nors NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše)  (4)  (5)

69.

Inspektorių pastabos  (4)

70.

Kapitono pastabos  (4)  (5)

71.

Veiksmai, kurių imtasi  (4)

72.

Inspektorių parašai  (4)  (5)

73.

Kapitono parašas  (4)  (5)

4 MODULIS. PREKYVIETĖS IR (ARBA) PATALPŲ INSPEKTAVIMAS

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (6)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija  (6)

3.

Inspektavimo pradžios data (6)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (6)

5.

Inspektavimo pabaigos data (6)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (6)

7.

Uosto vieta (6)

8.

Atsakingasis inspektorius (6)

9.

Pilietybė

10.

2-asis inspektorius (6)

11.

Pilietybė

12.

Inspektorių identifikavimo duomenys

13.

Inspektuojamos prekyvietės arba patalpų duomenys (pavadinimas ir adresas)  (6)

14.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (6)

15.

Savininko atstovo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (6)

16.

Informacija apie inspektuotus žuvininkystės produktus (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys)  (6)

17.

Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (6)

18.

Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (6)

19.

Ženklinimas atsekamumo tikslu (6)

20.

Bendri pardavimo standartai (6)

21.

Dydžio kategorijos

22.

Šviežumo kategorijos

23.

Inspektuoti žuvininkystės produktai, kuriems taikoma sandėliavimo sistema

24.

Prieš parduodami žuvininkystės produktai pasverti

25.

Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

26.

Pažeidimai arba pastabos  (6)

27.

Su inspektuotais žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas  (6)

28.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

29.

Perėmimo deklaracijos duomenys

30.

Važtos dokumento duomenys

31.

Tiekėjo sąskaitų faktūrų ir pardavimo pažymų duomenys

32.

Vykdant NNN žvejybos veiklą sužvejotų žuvų kiekio sertifikato duomenys

33.

Importuotojo duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas)

34.

Pažeidimai arba pastabos  (6)

35.

Inspektorių pastabos  (6)

36.

Operatoriaus pastabos  (6)

37.

Veiksmai, kurių imtasi  (6)

38.

Inspektorių parašai  (6)

39.

Operatoriaus parašas  (6)

5 MODULIS. TRANSPORTO PRIEMONĖS INSPEKTAVIMAS

1.

Inspektavimo ataskaitos nuoroda  (7)

2.

Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*)

3.

Inspektavimo pradžios data (*)

4.

Inspektavimo pradžios laikas (*)

5.

Inspektavimo pabaigos data (*)

6.

Inspektavimo pabaigos laikas (*)

7.

Inspektavimo vieta (adresas) (*)

8.

Atsakingasis inspektorius (*)

9.

Pilietybė

10.

2-asis inspektorius (*)

11.

Pilietybė

12.

Inspektorių identifikavimo duomenys

13.

Inspektuojamos transporto priemonės duomenys (tipas ir registracijos šalis) (*)

14.

Vilkiko identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

15.

Priekabos identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

16.

Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

17.

Vairuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

18.

Su žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas (*)

19.

Prieš vežimą pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

20.

Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

21.

Važtos dokumento duomenys

22.

Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

23.

Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

24.

Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

25.

Kitas prie važtos dokumento pridėtas sužvejotų žuvų kiekio dokumentas (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatas)

26.

Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

27.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

28.

Perėmimo deklaracijos duomenys

29.

Perėmimo ir iškrovimo deklaracijų kryžminė patikra

30.

Pardavimo pažymos arba sąskaitų faktūrų duomenys

31.

Ženklinimas atsekamumo tikslu

32.

Atrankinis dėžių/taros vienetų svėrimas

33.

Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

34.

Svėrimo duomenų registravimas

35.

Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

36.

Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

37.

Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

38.

Plombų statusas (*)

39.

Pažeidimai arba pastabos (*)

40.

Tik atvežus pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

41.

Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

42.

Važtos dokumento duomenys

43.

Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

44.

Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

45.

Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

46.

Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

47.

Iškrovimo deklaracijos duomenys

48.

Valstybės narės kompetentingų institucijų stebimas į paskirties vietą atvežtų žuvininkystės produktų svėrimas

49.

Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (*)

50.

Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

51.

Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

52.

Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

53.

Plombų statusas (*)

54.

Pažeidimai arba pastabos (*)

55.

Inspektorių pastabos (*)

56.

Vežėjo pastabos (*)

57.

Veiksmai, kurių imtasi (*)

58.

Inspektorių parašai (*)

59.

Vežėjo parašas (*)


(1)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(2)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(3)  Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

(4)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(5)  Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

(6)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

(7)  Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.“


VIII PRIEDAS

„XXX PRIEDAS

UŽ SUNKIUS PAŽEIDIMUS SKIRIAMI TAŠKAI

Nr.

Sunkus pažeidimas

Taškai

1

Pareigos registruoti ir perduoti sužvejotų žuvų kiekio arba susijusius duomenis, įskaitant palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema perduotinus duomenis, nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies b punktu).

3

2

Sąjungos teisės aktais draudžiamų arba jų reikalavimų neatitinkančių žvejybos įrankių naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies e punktu).

4

3

Ženklų, tapatybės arba registracijos duomenų klastojimas arba slėpimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies f punktu).

5

4

Su tyrimu susijusių įrodymų nuslėpimas, suklastojimas arba sunaikinimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies g punktu).

5

5

Neverslinio dydžio žuvų paėmimas į laivą, perkrovimas arba iškrovimas pažeidžiant galiojančius teisės aktus arba įpareigojimo iškrauti neverslinio dydžio žuvis nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies i punktu).

5

6

Žvejybos veiklos vykdymas regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikant tos organizacijos taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų arba juos pažeidžiant.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies k punktu).

5

7

Žvejyba neturint galiojančios licencijos, įgaliojimo arba leidimo, išduoto vėliavos valstybės arba atitinkamos pakrantės valstybės.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies a punktu).

7

8

Žvejyba draudžiamame rajone, žvejybos draudimo laikotarpiu, neturint kvotos, išnaudojus kvotą arba neleistiname gylyje.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies c punktu).

6

9

Specializuota išteklių, kurių žvejybai paskelbtas moratoriumas arba kuriuos žvejoti uždrausta, žvejyba.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies d punktu).

7

10

Trukdymas pareigūnams atlikti savo pareigą – inspektuoti, kaip laikomasi taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų, arba stebėtojams atlikti savo pareigą – stebėti, kaip laikomasi taikomų Sąjungos taisyklių.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies h punktu).

7

11

Žuvų perkrovimas į žvejybos laivus, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008 laikomi vykdančiais NNN žvejybą, visų pirma į laivus, kurie įtraukti į Sąjungos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą arba į kurios nors regioninės žvejybos valdymo organizacijos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, arba dalyvavimas kartu su tokiais laivais bendrose žvejybos operacijose, tokių laivų rėmimas arba atsargų jiems tiekimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies j punktu).

7

12

Žvejybos laivo, neturinčio jokios nacionalinės priklausomybės ir todėl pagal tarptautinę teisę nepriklausančio jokiai valstybei, naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies l punktu).

7“