29.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1940

2015 m. spalio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatytos didžiausios leidžiamosios tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos;

(2)

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (toliau – CONTAM grupė) priėmė nuomonę dėl skalsių alkaloidų maisto produktuose ir pašaruose (3). CONTAM grupė nustatė grupės ūmaus poveikio etaloninę dozę – 1 μg/kg kūno masės (k. m.) ir grupės leistiną paros normą – 0,6 μg/kg k. m.;

(3)

skalsių alkaloidai grūduose yra tam tikru mastu susiję su skalsių skleročiais grūduose. Šis ryšys nėra absoliutus, nes skalsių alkaloidų taip pat gali būti skalsių skleročių dulkėse, adsorbuotose ant grūdų. Todėl svarbu pirmiausia nustatyti didžiausią leidžiamąją skalsių skleročių koncentraciją, kol bus surinkti tolesni duomenys apie skalsių alkaloidus grūduose ir grūdų produktuose. Vis dėlto pripažįstama, kad didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos atitiktis nebūtinai garantuoja maisto saugą dėl skalsių alkaloidų. Todėl kompetentingos institucijos gali imtis atitinkamų priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (4) 14 straipsnio 8 dalį, kad nustatytų maisto produkto pateikimą rinkai ribojančias priemones arba reikalautų pašalinti tokį maisto produktą iš rinkos, jei nustatoma, kad maisto produktas yra nesaugus dėl skalsių alkaloidų koncentracijos, nepaisant to, kad jis atitinka didžiausią leidžiamąją skalsių skleročių koncentraciją;

(4)

būtina nurodyti, kokiame rinkodaros etape turėtų būti taikoma didžiausia leidžiamoji skalsių skleročių koncentracija, nes per valymo ir rūšiavimo operacijas galima sumažinti skalsių skleročių koncentraciją. Didžiausią leidžiamąją skalsių skleročių koncentraciją ant grūdų tikslinga taikyti tuo pačiu rinkodaros etapu, kaip ir kitų mikotoksinų;

(5)

patirtis taikant Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006 rodo, kad reikėtų patikslinti terminą „pirmojo etapo perdirbimas“, visų pirma dėl integruotų gamybos ir perdirbimo sistemų ir dėl šveitimo;

(6)

svarbu rinkti duomenis apie skalsių alkaloidus grūduose ir grūdų produktuose, kad būtų nustatytas ryšys tarp skalsių alkaloidų ir skalsių skleročių. Išvados apie skalsių alkaloidus turėtų būti pateiktos iki 2016 m. rugsėjo 30 d., kad būtų galima nustatyti tinkamą ir pasiekiamą didžiausią leidžiamąją skalsių alkaloidų koncentraciją, kuria būtų užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga;

(7)

nors svarbu toliau taikyti prevencines priemones, kad būtų galima išvengti užteršimo ochratoksinu A ir jį sumažinti, išvadų, tyrimų rezultatų ir informacijos apie pažangą, padarytą taikant prevencines priemones, nebūtina teikti kasmet. Tikslinga atnaujinti stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuostatas, pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 9 straipsnyje;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.   Valstybės narės atlieka nitratų koncentracijos daržovėse, kuriose gali būti didelė teršalo koncentracija, ypač žalialapėse daržovėse, stebėseną ir reguliariai perduoda EFSA jos rezultatus.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai išvadų apie aflatoksinus, gautų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 884/2014 (5), santrauką, o individualius duomenis apie paplitimą valstybės narės pateikia EFSA.

3.   Valstybės narės ir profesinės suinteresuotųjų šalių organizacijos kiekvienais metais pateikia Komisijai atliktų tyrimų rezultatus ir informaciją apie pažangą, padarytą taikant prevencines priemones, kad būtų galima išvengti užteršimo deoksinivalenoliu, zearalenonu, fumonizinu B1 ir B2,, toksinais T-2 ir HT-2. Komisija informaciją apie šiuos rezultatus pateikia valstybėms narėms. Susiję duomenys apie paplitimą teikiami EFSA.

4.   Valstybėms narėms ir profesinėms suinteresuotųjų šalių organizacijoms labai rekomenduojama stebėti skalsių alkaloidus grūduose ir grūdų produktuose.

Valstybėms narėms ir profesinėms suinteresuotųjų šalių organizacijoms labai rekomenduojama išvadas apie skalsių alkaloidus pateikti EFSA iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Šios išvados apima duomenis apie paplitimą ir konkrečią informaciją apie ryšį tarp skalsių skleročių ir atskirų skalsių alkaloidų koncentracijos.

Komisija sudaro galimybes valstybėms narėms naudotis šiomis išvadomis.

5.   Valstybių narių ir profesinių suinteresuotųjų šalių organizacijų surinkti paplitimo duomenys apie kitus teršalus, nei nurodytieji 1–4 dalyse, gali būti pateikiami EFSA.

6.   Paplitimo duomenys EFSA pateikiami šios organizacijos duomenų pateikimo formatu, laikantis EFSA maisto ir pašarų standartinio mėginių aprašo (SMA) gairių (6) ir papildomų EFSA konkrečių ataskaitų teikimo reikalavimų, taikomų konkretiems teršalams. Profesinių suinteresuotųjų šalių organizacijų surinkti paplitimo duomenys prireikus EFSA gali būti pateikti supaprastintu, EFSA apibrėžtu, duomenų pateikimo formatu.

(5)  2014 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 884/2014, kuriuo nustatomi specialūs reikalavimai iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems tam tikriems pašarams ir maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1152/2009 (OL L 242, 2014 8 14, p. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm“;"

2.

priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Pateikta internete adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2 dalis papildoma šiuo 2.9 įrašu:

„2.9.

Skalsių skleročiai ir skalsių alkaloidai

 

2.9.1.

Skalsių skleročiai

 

2.9.1.1.

Neperdirbti grūdai (18), išskyrus kukurūzus ir ryžius

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Skalsių alkaloidai (2)

 

2.9.2.1.

Neperdirbti grūdai (18), išskyrus kukurūzus ir ryžius

 (3)

2.9.2.2.

Grūdų malimo produktai, išskyrus kukurūzų ir ryžių malimo produktus

 (3)

2.9.2.3.

Duona (įskaitant mažus kepyklos gaminius), pyragaičiai, sausainiai, javainių užkandžiai, pusryčių javainiai ir makaronai

 (3)

2.9.2.4.

Grūdiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams

 (3)

2.

18 išnaša pakeičiama taip:

„(18)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija yra taikoma neperdirbtiems grūdams, pateiktiems į rinką pirmojo etapo perdirbimui.

„Pirmojo etapo perdirbimas“ reiškia bet kokį fizinį ar terminį grūdų apdorojimą, išskyrus džiovinimą. Valymo, įskaitant šveitimą, rūšiavimo ir džiovinimo procesai nepriskiriami „pirmojo etapo perdirbimui“, jei po valymo bei rūšiavimo visas grūdas lieka nepažeistas.

Šveitimas yra grūdų valymas smarkiai grandant ir (arba) šlifuojant.

Jei šveičiami grūdai, kuriuose yra skalsių skleročių, prieš šveitimą grūdams turi būti atliekamas pirmojo etapo valymas. Prieš malant atliekamas šveitimas kartu su dulkių aspiratoriumi, po kurio rūšiuojama pagal spalvą.

Integruotos gamybos ir perdirbimo sistemos – sistemos, pagal kurias visų gaunamų siuntų grūdai valomi, rūšiuojami ir perdirbami toje pačioje įmonėje. Tokiose integruotose gamybos ir perdirbimo sistemose didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma neperdirbtiems grūdams po valymo bei rūšiavimo, bet iki pirmojo etapo perdirbimo.

Maisto tvarkymo subjektai užtikrina atitiktį, taikydami RVASVT sistemą, pagal kurią šiame svarbiajame valdymo taške nustatoma ir įgyvendinama veiksminga stebėsenos tvarka.“


(1)  Mėginiai imami pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 12) I priedo B punktą.

Analizė atliekama mikroskopiniu tyrimu.

(2)  12 skalsių alkaloidų – ergokristino ir ergokristinino, ergotamino ir ergotaminino, ergokriptino ir ergokriptinino, ergometrino ir ergometrinino, ergozino ir ergozinino, ergokornino ir ergokorninino – suma.

(3)  Tinkama ir pasiekiama didžiausia leidžiamoji koncentracija, kuria užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga, šių atitinkamų kategorijų maisto produktuose svarstoma iki 2017 m. liepos 1 d.“