18.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/161


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1862

2015 m. spalio 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (1), ypač į jo 46 straipsnį,

kadangi:

(1)

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 267/2012;

(2)

2015 m. liepos 14 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kurias parėmė Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, pasiekė susitarimą su Iranu dėl ilgalaikio ir visapusiško Irano branduolinio klausimo sprendimo. Visiškas Bendro visapusiško veiksmų plano (toliau – BVVP) įgyvendinimas užtikrins išimtinai taikų Irano branduolinės programos pobūdį ir sudarys sąlygas visapusiškam visų su branduoliniu klausimu susijusių sankcijų panaikinimui;

(3)

vadovaudamasi BVVP, Taryba nusprendė sustabdyti ribojamųjų priemonių taikymą asmenims ir subjektams, nurodytiems Sprendimo 2010/413/BUSP V ir VI prieduose, tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas įgyvendino sutartas su branduoline sritimi susijusias priemones. Šie asmenys ir subjektai turėtų būti išbraukti iš asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo, pateikto Reglamento (ES) Nr. 267/2012 VIII ir IX prieduose tuo pačiu metu, kai TATENA patikrinusi įsitikins, kad Iranas įgyvendino sutartas su branduoline sritimi susijusias priemones;

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 267/2012 VIII ir IX priedai iš dalies keičiami taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo datos, nurodytos Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1863 (2) 2 straipsnio antroje pastraipoje. Taikymo pradžios data skelbiama tą pačią dieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 88, 2012 3 24, p. 1.

(2)  2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 174).


PRIEDAS

I.

Toliau nurodyti asmenys ir subjektai ir su jais susiję įrašai išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 267/2012 VIII priede pateikto sąrašo:

1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

IRANO ATOMINĖS ENERGIJOS ORGANIZACIJA (AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHANO BRANDUOLINIO KURO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR GAMYBOS CENTRAS (NFRPC) IR ESFAHANO BRANDUOLINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS (ENTC)

10.

„FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.“:

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

„IRANO HIND SHIPPING COMPANY“

13.

„IRISL BENELUX NV“

14.

„JABBER IBN HAYAN“

15.

KARAJ BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

16.

„KAVOSHYAR COMPANY“

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

„MESBAH ENERGY COMPANY“

19.

„MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY“

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

„NOVIN ENERGY COMPANY“

25.

„NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE“

26.

„PARS TRASH COMPANY“

27.

„PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES“

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

„SOUTH SHIPPING LINE IRAN“ (SSL)

36.

„TAMAS COMPANY“

II.

Toliau nurodyti asmenys ir subjektai ir su jais susiję įrašai išbraukiami iš Reglamento (ES) Nr. 267/2012 IX priede pateikto sąrašo:

1.

„ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED“

2.

„ADVANCE NOVEL“

3.

„AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

4.

AGHAZADEH, Reza

5.

AHMADIAN, Mohammad

6.

AKHAVAN-FARD, Massoud

7.

„ALPHA EFFORT LTD“

8.

„ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED“

9.

„ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED“

10.

„ARIAN BANK“

11.

„ARVANDAN OIL & GAS COMPANY“

12.

„ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD“

13.

„ASPASIS MARINE CORPORATION“

14.

„ASSA CORPORATION“

15.

„ASSA CORPORATION LTD“

16.

„ATLANTIC INTERMODAL“

17.

„AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES“

18.

„AZARAB INDUSTRIES“

19.

„AZORES SHIPPING COMPANY“ (ALIAS „AZORES SHIPPING FZE LLC“)

20.

„BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA“

21.

„BANK KARGOSHAE“

22.

„BANK MELLAT“

23.

„BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY“

24.

„BANK MELLI IRAN ZAO“

25.

„BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY“

26.

„BANK MELLI“

27.

„BANK OF INDUSTRY AND MINE“

28.

„BANK REFAH KARGARAN“

29.

„BANK TEJARAT“

30.

„BEST PRECISE LTD“

31.

„BETA KARA NAVIGATION LTD“

32.

„BIIS MARITIME LIMITED“

33.

„BIS MARITIME LIMITED“

34.

„BONAB RESEARCH CENTER“

35.

„BRAIT HOLDING SA“

36.

„BRIGHT JYOTI SHIPPING“

37.

„BRIGHT SHIP FZC“

38.

„BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED“

39.

„BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD“

40.

„CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY“

41.

IRANO CENTRINIS BANKAS

42.

„CHAPLET SHIPPING LIMITED“

43.

„COBHAM SHIPPING COMPANY LTD“

44.

„CONCEPT GIANT LTD“

45.

„COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK“

46.

„CRYSTAL SHIPPING FZE“

47.

DAJMAR, Mohammad Hossein

48.

„DAMALIS MARINE CORPORATION“

49.

„DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH“

50.

„DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY“

51.

„DELTA KARA NAVIGATION LTD“

52.

„DELTA NARI NAVIGATION LTD“

53.

„DIAMOND SHIPPING SERVICES“

54.

„DORKING SHIPPING COMPANY LTD“

55.

„EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

56.

„EDBI EXCHANGE COMPANY“

57.

„EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY“

58.

„EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD“

59.

„EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

60.

„EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG“

61.

„ELBRUS LTD“

62.

„ELCHO HOLDING LTD“

63.

„ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED“

64.

„ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

65.

„ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

66.

„EMKA COMPANY“

67.

„EPSILON NARI NAVIGATION LTD“

68.

„E-SAIL dar žinomas kaip E-SAIL SHIPPING COMPANY“

69.

„ETA NARI NAVIGATION LTD“

70.

„ETERNAL EXPERT LTD“

71.

„EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK“

72.

„EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN“

73.

„FAIRWAY SHIPPING“

74.

FAQIHIAN, Dr Hoseyn

75.

„FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD“

76.

„FASIRUS MARINE CORPORATION“

77.

„FATSA“

78.

„FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

79.

„FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

80.

„FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

81.

„FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG“

82.

„FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK“

83.

„FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

84.

„FIRST OCEAN GMBH & CO. KG“

85.

„FIRST PERSIAN EQUITY FUND“

86.

„FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

87.

„FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

88.

„FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

89.

„FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG“

90.

„FUTURE BANK BSC“

91.

„GACHSARAN OIL & GAS COMPANY“

92.

„GALLIOT MARITIME INCORPORATION“

93.

„GAMMA KARA NAVIGATION LTD“

94.

„GIANT KING LIMITED“

95.

„GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD“

96.

„GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD“

97.

„GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD“

98.

GOLPARVAR, Gholam Hossein

99.

„GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD“

100.

„GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC“

101.

„GRAND TRINITY LTD“

102.

„GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD“

103.

„GREAT METHOD LTD“

104.

„GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD“

105.

„HAFIZ DARYA SHIPPING LINES“

106.

„HARVEST SUPREME LTD“

107.

„HARZARU SHIPPING“

108.

„HELIOTROPE SHIPPING LIMITED“

109.

„HELIX SHIPPING LIMITED“

110.

„HK INTERTRADE COMPANY LTD“

111.

„HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED“

112.

„HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD“

113.

„IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED“

114.

„INDUS MARITIME INCORPORATION“

115.

„INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION“

116.

„INSIGHT WORLD LTD“

117.

„INTERNATIONAL SAFE OIL“

118.

„IOTA NARI NAVIGATION LIMITED“

119.

„IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION“

120.

„IRAN INSURANCE COMPANY“

121.

„IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO“

122.

„IRANIAN OIL COMPANY LIMITED“

123.

„IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY“ (IOPTC)

124.

„IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY“

125.

„IRANO MISR SHIPPING COMPANY“

126.

„IRINVESTSHIP LTD“

127.

„IRISL (MALTA) LTD“

128.

„IRISL EUROPE GMBH“

129.

„IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY“

130.

„IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE“

131.

„IRITAL SHIPPING SRL“

132.

„ISI MARITIME LIMITED“

133.

„ISIM AMIN LIMITED“

134.

„ISIM ATR LIMITED“

135.

„ISIM OLIVE LIMITED“

136.

„ISIM SAT LIMITED“

137.

„ISIM SEA CHARIOT LTD“

138.

„ISIM SEA CRESCENT LTD“

139.

„ISIM SININ LIMITED“

140.

„ISIM TAJ MAHAL LTD“

141.

„ISIM TOUR COMPANY LIMITED“

142.

„ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES“

143.

„JACKMAN SHIPPING COMPANY“

144.

„KALA NAFT“

145.

„KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD“

146.

„KAPPA NARI NAVIGATION LTD“

147.

„KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH“

148.

„KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

149.

„KAVERI MARITIME INCORPORATION“

150.

„KAVERI SHIPPING LLC“

151.

„KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD“

152.

KHALILIPOUR, Said Esmail

153.

KHANCHI, Ali Reza

154.

„KHAZAR EXPL & PROD CO“

155.

„KHAZAR SHIPPING LINES“

156.

„KHEIBAR COMPANY“

157.

„KING PROSPER INVESTMENTS LTD.“

158.

„KINGDOM NEW LTD“

159.

„KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED“

160.

„KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY“

161.

„LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED“

162.

„LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED“

163.

„LOGISTIC SMART LTD“

164.

„LOWESWATER LTD“

165.

„MACHINE SAZI ARAK“

166.

„MAGNA CARTA LIMITED“

167.

„MALSHIP SHIPPING AGENCY“

168.

„MARBLE SHIPPING LIMITED“

169.

„MAROUN OIL & GAS COMPANY“

170.

„MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY“

171.

„MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD“

172.

„MAZANDARAN CEMENT COMPANY“

173.

„MEHR CAYMAN LTD“

174.

„MELLAT BANK SB CJSC“

175.

„MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS“

176.

„MELLI BANK PLC“

177.

„MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL“

178.

„MELODIOUS MARITIME INCORPORATION“

179.

„METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD.“

180.

„MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED“ (MALTA)

181.

„MILL DENE LTD“

182.

„MINISTRY OF ENERGY“

183.

„MINISTRY OF PETROLEUM“

184.

„MODALITY LTD“

185.

„MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD“

186.

„MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION“

187.

„NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY“

188.

„NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL“

189.

NAMJOO, Majid

190.

„NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG“

191.

„NARMADA SHIPPING“

192.

„NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY“

193.

„NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY“

194.

„NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY“

195.

„NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND“ (dar žinoma kaip „NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)“

196.

„NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD“

197.

„NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED“

198.

„NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY“ (NIOEC)

199.

„NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY“ (NIOPDC)

200.

„NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY“

201.

„NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY“

202.

„NEUMAN LTD“

203.

„NEW DESIRE LTD“

204.

„NEW SYNERGY“

205.

„NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED“

206.

„NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

207.

„NINTH OCEAN GMBH & CO. KG“

208.

„NOOR AFZA GOSTAR“

209.

„NORTH DRILLING COMPANY“

210.

„NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY“

211.

„OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH“

212.

„OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED“

213.

„ONERBANK ZAO“

214.

„OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED“

215.

„PACIFIC SHIPPING“

216.

„PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE“

217.

„PARTNER CENTURY LTD“

218.

„PEARL ENERGY COMPANY LTD“

219.

„PEARL ENERGY SERVICES, SA“

220.

„PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC“

221.

„PETRO SUISSE“

222.

„PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD“

223.

„PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY“

224.

„PETROPARS INTERNATIONAL FZE“

225.

„PETROPARS IRAN COMPANY“

226.

„PETROPARS LTD“

227.

„PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY“

228.

„PETROPARS UK LIMITED“

229.

„PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED“

230.

„POST BANK OF IRAN“

231.

„POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)“

232.

„PROSPER METRO INVESTMENTS LTD“

233.

RASTKHAH, Engineer Naser

234.

„REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED“

235.

„RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY“

236.

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

237.

„RISHI MARITIME INCORPORATION“

238.

„SACKVILLE HOLDINGS LTD“

239.

„SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY“

240.

SALEHI, Ali Akbar

241.

„SANFORD GROUP“

242.

„SANTEXLINES“

243.

„SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

244.

„SECOND OCEAN GMBH & CO. KG“

245.

„SEIBOW LOGISTICS LIMITED“

246.

„SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

247.

„SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

248.

„SHALLON LTD“

249.

„SHEMAL CEMENT COMPANY“

250.

„SHINE STAR LIMITED“

251.

„SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY“

252.

„SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD“

253.

„SINA BANK“

254.

„SINO ACCESS HOLDINGS“

255.

„SINOSE MARITIME“

256.

„SISCO SHIPPING COMPANY LTD“

257.

„SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

258.

„SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

259.

„SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

260.

„SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG“

261.

„SMART DAY HOLDINGS LTD“

262.

SOLTANI, Behzad

263.

„SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)“

264.

„SOROUSH SARAMIN ASATIR“

265.

„SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD“

266.

„SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

267.

„SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED“

268.

„SPRINGTHORPE LIMITED“

269.

„STATIRA MARITIME INCORPORATION“

270.

„SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)“

271.

„SYSTEM WISE LTD“

272.

„TAMALARIS CONSOLIDATED LTD“

273.

„TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

274.

„TENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

275.

„TEU FEEDER LIMITED“

276.

„THETA NARI NAVIGATION“

277.

„THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

278.

„THIRD OCEAN GMBH & CO. KG“

279.

„THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

280.

„THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG“

281.

„TOP GLACIER COMPANY LIMITED“

282.

„TOP PRESTIGE TRADING LIMITED“

283.

„TRADE CAPITAL BANK“

284.

„TRADE TREASURE“

285.

„TRUE HONOUR HOLDINGS LTD“

286.

„TULIP SHIPPING INC“

287.

„TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH“

288.

„TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG“

289.

„UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL“

290.

„VALFAJR 8TH SHIPPING LINE“

291.

„WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

292.

„WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED“

293.

„WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED“

294.

ZANJANI, Babak

295.

„ZETA NERI NAVIGATION“