13.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1828

2015 m. spalio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 36/2012 (2) įgyvendinama dauguma Sprendime 2013/255/BUSP nustatytų priemonių;

(2)

2015 m. spalio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/1836 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP. Sprendimu (BUSP) 2015/1836 nustatomi kriterijai, pagal kuriuos asmenys, subjektai ir organizacijos įtraukiami į to sprendimo I ir II prieduose pateiktus sąrašus. Įtraukimo į tuos sąrašus priežastys nurodytos Sprendimo (BUSP) 2015/1836 ir Sprendimo 2013/255/BUSP konstatuojamosiose dalyse;

(3)

turto įšaldymo priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

15 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„1a.   Į II priedą taip pat įtraukiami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie, kaip nustatė Taryba, remdamasi Tarybos sprendimo 2013/255/BUSP (4) 28 straipsnio 2 dalimi, priklauso vienai iš šių kategorijų:

a)

Sirijoje veiklą vykdantys įtakingi Sirijos verslininkai;

b)

Assad arba Makhlouf šeimų nariai;

c)

Sirijos Vyriausybės ministrai, šias pareigas ėję po 2011 m. gegužės mėn.;

d)

pulkininko ar aukštesnio rango Sirijos ginkluotųjų pajėgų nariai, šias pareigas ėję po 2011 m. gegužės mėn.;

e)

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų darbuotojai, šias pareigas ėję po 2011 m. gegužės mėn.;

f)

režimą palaikančios milicijos nariai;

g)

cheminių ginklų platinimo sektoriuje veikiantys asmenys, subjektai, skyriai, agentūros, organizacijos ar institucijos

ir su jais susiję fiziniai arba juridiniai asmenys bei subjektai, kuriems netaikomas šio reglamento 21 straipsnis.

1b.   Asmenys, subjektai ir organizacijos, priklausantys vienai iš 1a dalyje nurodytų kategorijų, neįtraukiami į II priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą bei jame nelaikomi, jei yra pakankamai duomenų, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu arba nedaro jam įtakos, arba nekelia realios grėsmės priemonių išvengimo prasme.

(4)  2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, 2013 6 1, p. 14).“;"

2)

32 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taryba apie savo sprendimą įtraukti į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą bei to sprendimo motyvus praneša atitinkamam asmeniui, subjektui ar organizacijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pareikšti pastabas. Visų pirma, jei asmuo, subjektas ar organizacija yra įtraukiami į II priede pateiktą sąrašą remiantis tuo, kad jie priklauso vienai iš 15 straipsnio 1a dalyje nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų kategorijų, asmuo, subjektas ar organizacija gali pateikti įrodymų ir pastabų, dėl ko jis mano, kad jo įtraukimas į sąrašą yra nepagrįstas, nors jis ir priklauso tai kategorijai.“;

3)

II priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

14 straipsnyje, 15 straipsnio 1 dalies a punkte ir 15 straipsnio 1a dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.

(2)  2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (OL L 16, 2012 1 19, p. 1).

(3)  2015 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1836, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 75).