8.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 263/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1801

2015 m. spalio 7 d.

dėl tam tikrų žuvų išteklių 2015 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 105 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

2014 metų žvejybos kvotos nustatytos šiais reglamentais:

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1262/2012 (2),

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1180/2013 (3),

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 24/2014 (4) ir

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (5);

(2)

2015 metų žvejybos kvotos nustatytos šiais reglamentais:

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1221/2014 (6),

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1367/2014 (7),

Tarybos reglamentu (ES) 2015/104 (8) ir

Tarybos reglamentu (ES) 2015/106 (9);

(3)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1 dalimi, Komisija, nustačiusi, kad valstybė narė viršijo jai skirtas žvejybos kvotas, turi išskaityti atitinkamus kiekius iš tos valstybės narės būsimų žvejybos kvotų;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad šie kiekiai iš žvejybos kvotų turi būti išskaitomi kitais metais ar per kelerius ateinančius metus taikant atitinkamus tose dalyse nustatytus daugiklius;

(5)

kai kurios valstybės narės viršijo savo 2014 metų žvejybos kvotas. Todėl peržvejotų išteklių kvotas, skirtas toms valstybėms narėms 2015 m. ir, kai tinkama, vėlesniems metams, reikėtų sumažinti;

(6)

2012 m. Ispanija viršijo savo norveginių omarų išteklių kvotą IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 (NEP/93411) rajono ES vandenyse. Dėl to 2013 metams nustatytas 75,45 tonų išskaitytinas kiekis, kuris Ispanijos prašymu paskirstytas per trejus metus pradedant 2013 m. Ispanijos NEP/93411 išteklių kvotai taikomas metinio išskaitytino kiekio likutis 2015 metais yra 19 tonų, nedarant poveikio vėlesniam kvotos koregavimui;

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 871/2014 (10) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1360/2014 (11) numatyta sumažinti tam tikrų valstybių tam tikrų išteklių 2014 metų žvejybos kvotas. Tačiau iš tam tikrų valstybių narių kvotų išskaitytini kai kurių rūšių kiekiai buvo didesni už atitinkamas jų turimas 2014 metų kvotas, todėl išskaityti visą reikiamą kiekį tais metais nebuvo galima. Siekiant užtikrinti, kad ir tokiais atvejais būtų išskaitytas visas reikiamas atitinkamų išteklių kiekis, į likusį neišskaitytą kiekį reikėtų atsižvelgti nustatant kiekius, išskaitytinus iš 2015 m. ir, kai tinkama, vėlesnių metų kvotų;

(8)

šiame reglamente numatyti žvejybos kvotų išskaitymai turėtų būti taikomi nedarant poveikio taikytiniems išskaitymams iš 2015 m. kvotų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 165/2011 (12) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 185/2013 (13);

(9)

kadangi kvotos išreiškiamos tonomis arba sveikais vienetais, kiekiai, mažesni už vieną toną arba vieną vienetą, neturėtų būti įskaitomi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentuose (ES) Nr. 1221/2014, (ES) Nr. 1367/2014, (ES) 2015/104 ir (ES) 2015/106 nustatytos 2015 metų žvejybos kvotos sumažinamos, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2.   1 dalis taikoma nedarant poveikio Reglamente (ES) Nr. 165/2011 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 185/2013 numatytiems išskaitymams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1262/2012, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2013 m. ir 2014 m. (OL L 356, 2012 12 22, p. 22).

(3)  2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1180/2013, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (OL L 313, 2013 11 22, p. 4.).

(4)  2014 m. sausio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 24/2014, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (OL L 9, 2014 1 14, p. 4.).

(5)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).

(6)  2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1221/2014, kuriuo nustatomos 2015 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 43/2014 ir (ES) Nr. 1180/2013 (OL L 330, 2014 11 15, p. 16).

(7)  2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1367/2014, kuriuo nustatomos Sąjungos žvejybos laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2015 m. ir 2016 m. žvejybos galimybės (OL L 366, 2014 12 20, p. 1).

(8)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/104, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 43/2014 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 779/2014 (OL L 22, 2015 1 28, p. 1).

(9)  2015 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/106, kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (OL L 19, 2015 1 24, p. 8.).

(10)  2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 871/2014 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2014 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas (OL L 239, 2014 8 12, p. 14).

(11)  2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1360/2014 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2014 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo dėl būsimų išskaitytinų kiekių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 871/2014 (OL L 365, 2014 12 19, p. 106).

(12)  2011 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 165/2011, kuriuo dėl išteklių pereikvojimo 2010 m. iš tam tikrų 2011 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų atlantinių skumbrių kvotų numatoma išskaičiuoti tam tikrą kiekį (OL L 48, 2011 2 23, p. 11).

(13)  2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013, kuriuo iš tam tikrų 2013 m. ir vėlesniais metais Ispanijai skirtų žvejybos kvotų numatoma išskaityti tam tikrus kiekius dėl 2009 m. pereikvotos tam tikros atlantinių skumbrių kvotos (OL L 62, 2013 3 6, p. 62).


PRIEDAS

KIEKIAI, IŠSKAITYTINI IŠ PERŽVEJOTŲ IŠTEKLIŲ KVOTŲ

Valstybė narė

Rūšies kodas

Rajono kodas

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

Pradinė 2014 m. kvota

2014 m. leidžiamas iškrauti kiekis (bendras patikslintas kiekis tonomis) (1)

Visas 2014 m. sužvejotas kiekis (tonomis)

Išnaudotas kvotos kiekis, susijęs su leidžiamu iškrauti kiekiu (%)

Žvejybos kvotos viršijimas palyginti su leidžiamu iškrauti kiekiu (kiekis tonomis)

Daugiklis (2)

Papildomas daugiklis (3)  (4)

Išskaitytino kiekio likutis iš 2014 m. (5)

Likutis (6)

2015 m. išskaitytinas kiekis (tonomis)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Jūrinės plekšnės

VIIh, VIIj ir VIIk zonos

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIIIa ir VIIIb zonos

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1 385

BE

SRX

07D.

Rombinės rajos

VIId zonos Sąjungos vandenys

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rombinės rajos

VIa, VIb, VIIa–c ir VIIe–k kvadratų Sąjungos vandenys

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Menkės

Skagerako sąsiauris

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Silkės

IIIa zona

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Silkės

IV, VIId zonos; IIa zonos Sąjungos vandenys

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Silkės

IV zonos į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos Sąjungos ir Norvegijos vandenys

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Šiaurinės paprastosios krevetės

IIIa zona

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Paprastieji tobiai

2 paprastųjų tobių išteklių valdymo rajono Sąjungos vandenys

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Šprotai ir susijusi priegauda

IIa ir IV zonų Sąjungos vandenys

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Atlantiniai marlinai

Atlanto vandenynas

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Giliavandeniai rykliai

V, VI, VII, VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0

0

3,039

Netaikoma

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Juodieji paltusai

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

/

0

22,685

Netaikoma

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Juodadėmės menkės

Vb ir VIa zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Juodadėmės menkės

VIIb–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

/

0

3,075

Netaikoma

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Norveginiai omarai

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Kitos rūšys

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

/

0

26,744

Netaikoma

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Ledjūrio menkės

VI zona; Vb, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIIIa ir VIIIb zonos

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų Sąjungos vandenys

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Atlantiniai baltieji marlinai

Atlanto vandenynas

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rombinės rajos

VIId zonos Sąjungos vandenys

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rombinės rajos

IIa ir IV zonų Sąjungos vandenys

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Jūrinės plekšnės

VIIh, VIIj ir VIIk zonos

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rombinės rajos

VIa, VIb, VIIa–c ir VIIe–k kvadratų Sąjungos vandenys

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Juodieji paltusai

NAFO 3LMNO zona

22,000

0

0

Netaikoma

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Silkės

28.1 pakvadratis

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Jūrinės lydekos

IIIa zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

/

0

1,655

Netaikoma

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Paprastieji jūriniai ešeriai

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

/

0

2,798

Netaikoma

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Velniažuvinės

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Paprastieji tunai

Atlanto vandenynas į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūra

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Juodadėmės menkės

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

/

0

26,816

Netaikoma

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Ledjūrio menkės

I ir II parajonių Norvegijos vandenys

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų Sąjungos vandenys

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Menkės

Skagerako sąsiauris

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Paprastieji dygliarykliai

I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

0

0

1,027

Netaikoma

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Juodieji paltusai

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys

189,000

0

0

Netaikoma

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Juodadėmės menkės

Vb ir VIa zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Skumbrės

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Norveginės menkutės

IIIa zona; IIa ir IV zonų Sąjungos vandenys

/

0

14,000

Netaikoma

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Jūrinės plekšnės

VIId ir VIIe zonos

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VIIf ir VIIg zonos

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rombinės rajos

VIId zonos Sąjungos vandenys

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Šiauriniai žydrieji merlangai

II ir IV parajonių Norvegijos vandenys

0

0

22,204

Netaikoma

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Valstybėms narėms pagal atitinkamus žvejybos galimybių reglamentus skirtos žvejybos kvotos, atsižvelgus į pasikeitimą žvejybos galimybėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 (OL L 354, 2013 12 28, p. 22) 16 straipsnio 8 dalį, kvotų perkėlimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (OL L 115, 1996 5 9, p. 3) 4 straipsnio 2 dalį arba žvejybos galimybių perskirstymą ir išskaitytiną kiekį pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 ir 105 straipsnius.

(2)  Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 2 dalyje. Visais atvejais, kai peržvejotas išteklių kiekis yra 100 tonų arba mažesnis, atliekamas išskaitymas, kuris lygus peržvejotam išteklių kiekiui × 1,00.

(3)  Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 3 dalyje.

(4)  Raidė „A“ reiškia, kad dėl trejus metus (2012 m., 2013 m. ir 2014 m.) iš eilės viršytų žvejybos kvotų buvo taikytas papildomas 1,5 daugiklis. Raidė „C“ reiškia, kad buvo taikytas papildomas 1,5 daugiklis, nes ištekliams taikomas daugiametis planas.

(5)  Likęs kiekis, kurio nebuvo galima išskaityti iš 2014 metų pagal Reglamentą (ES) Nr. 871/2014, kadangi kvotos nebuvo arba ji buvo nepakankama.

(6)  Likęs kiekis, kuris susijęs su išteklių peržvejojimu tais metais, kol dar nebuvo įsigaliojęs Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, ir kurio negalima išskaityti iš kitų išteklių kiekio.

(7)  Ispanijos prašymu, 2013 m. kvotos sumažinimas paskirstytas per trejus metus.

(8)  Šio kiekio nebėra, nes Jungtinė Karalystė, remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 847/96, pateikė kvotų perkėlimo prašymą ir jam taikomas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1170 (OL L 189, 2015 7 17, p. 2).