14.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1394

2015 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo, atlikus pakartotinį absorbcijos tyrimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 12 straipsnį, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 470/2014 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2015/588, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Pradinės priemonės

(1)

Šiuo metu galiojančios priemonės (toliau – pradinės priemonės) yra Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 470/2014 (2) nustatytos galutinių antidempingo muitų normos: nuo 0,4 iki 36,1 %. Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalis iš dalies pakeista Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/588 (3). Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 471/2014 (4) Komisija taip pat nustatė kompensacinių muitų normas: nuo 3,2 iki 17,1 %.

2.   Prašymas atlikti pakartotinį absorbcijos tyrimą

(2)

2014 m. lapkričio 12 d. pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį pateiktas prašymas dėl pakartotinio pradinių antidempingo priemonių absorbcijos tyrimo. Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % viso Sąjungoje pagaminamo soliarinio stiklo, vardu pateikė „ES ProSun Glass“ (toliau – pareiškėjas).

(3)

Pareiškėjas pateikė pakankamai informacijos, iš kurios matyti, kad po pradinio tiriamojo laikotarpio ir prieš nustatant ar nustačius pradines priemones eksporto kainos sumažėjo. Dėl to, kaip įtariama, padidėjo dempingo skirtumas, kuris susilpnino numatytą pradinių priemonių taisomąjį poveikį. Pareiškėjas taip pat pateikė įrodymų, kad soliarinis stiklas ir toliau buvo dideliais kiekiais importuojamas į Sąjungą.

(4)

2014 m. gruodžio 19 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje išspausdintu pranešimu paskelbė, kad, pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį, pradėtas pakartotinis antidempingo priemonių, taikomų Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) kilmės soliarinio stiklo importui, tyrimas (5).

3.   Su pakartotiniu tyrimu susijusios šalys

(5)

Pranešime apie tyrimo atnaujinimą Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pranešti jai apie ketinimą dalyvauti atliekant tyrimą. Be to, pareiškėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, žinomiems KLR eksportuojantiems gamintojams, importuotojams, prekiautojams, naudotojams, tiekėjams ir KLR valdžios institucijoms Komisija konkrečiai pranešė apie tyrimo inicijavimą ir paragino juos dalyvauti.

(6)

Suinteresuotosios šalys turėjo galimybę teikti pastabas dėl tyrimo atnaujinimo ir prašyti, kad Komisija ir (arba) prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas jas išklausytų. Atskleidus faktus viena šalis paprašė, kad Komisija ją išklausytų ir galėjo pareikšti savo nuomonę 2015 m. birželio 23 d.

4.   Eksportuojančių KLR gamintojų atranka

(7)

Pranešime apie tyrimo atnaujinimą Komisija nurodė, kad gali vykdyti suinteresuotųjų šalių atranką pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

(8)

Kad galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), Komisija paprašė visų eksportuojančių KLR gamintojų pateikti pranešime apie tyrimo atnaujinimą nurodytą informaciją. Be to, Komisija paprašė Kinijos Liaudies Respublikos atstovybės Europos Sąjungoje nurodyti kitus eksportuojančius gamintojus (jei tokių yra), kurie galbūt norėtų dalyvauti atliekant tyrimą, ir (arba) su jais susisiekti.

(9)

Prašomą informaciją pateikė ir sutiko būti atrinkti penki Kinijos eksportuojantys gamintojai (eksportuojančių gamintojų grupės), dabartinio tyrimo laikotarpiu eksportavę apie 70 % viso Kinijos į Sąjungą eksportuoto kiekio. Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 1 dalį Komisija atrinko dvi bendrovių grupes, remdamasi didžiausia tipine nagrinėjamojo produkto eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią būtų galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laikotarpį. Dvi atrinktos bendrovių grupės eksportavo daugiau kaip 60 % Kinijos į Sąjungą eksportuoto kiekio ir 94 % šiame tyrime bendradarbiavusių bendrovių eksportuoto kiekio.

(10)

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalį dėl atrinktų bendrovių konsultuotasi su visais žinomais susijusiais eksportuojančiais gamintojais ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijomis. Jokių pastabų negauta. Taigi Komisija nusprendė nekeisti pasiūlytų dviejų atrinktų bendrovių grupių ir visoms suinteresuotosioms šalims buvo atitinkamai pranešta apie galiausiai atrinktas bendroves.

(11)

Todėl buvo atrinkti šie soliarinį stiklą eksportuojantys gamintojai:

„Flat Solar Glass Group Co., Ltd“ (toliau – „Flat Glass Group“)

„Xinyi PV Products (Anhui) Holdings“ (toliau – „Xinyi Group“).

5.   Klausimyno atsakymai

(12)

Komisija išsiuntė klausimynus abiem Kinijos eksportuojančių gamintojų grupėms, nesusijusiems importuotojams ir naudotojams, kurie apie save pranešė per pranešime apie tyrimo atnaujinimą nustatytus terminus.

(13)

Klausimyno atsakymus pateikė du Kinijos eksportuojantys gamintojai ir trys nesusiję Sąjungos importuotojai ir (arba) naudotojai.

6.   Tikrinamieji vizitai

(14)

Komisija rinko ir tikrino informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga šiam pakartotiniam tyrimui atlikti. Tikrinamieji vizitai pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį buvo surengti šių bendrovių patalpose:

„Flat Glass Group“, Dziasingas, Džedziangas, KLR;

„Xinyi Group“, Uhu, Anhui, KLR.

7.   Atskleidimas

(15)

Visoms suinteresuotosioms šalims nusiųstas atskleidimo dokumentas, kuriame pateikti esminiai faktai ir aplinkybės, kuriais remdamasi Komisija pasiūlė pakeisti galutinį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui. Visoms šalims pranešta apie galutinį terminą pastaboms dėl faktų atskleidimo pateikti.

(16)

Suinteresuotųjų šalių pateiktos pastabos išnagrinėtos ir prireikus į jas atsižvelgta.

8.   Tiriamasis laikotarpis

(17)

Šio pakartotinio absorbcijos tyrimo tiriamasis laikotarpis (toliau – ATL) buvo 2013 m. gruodžio 1 d.–2014 m. lapkričio 30 d. ATL eksporto kainos buvo lyginamos su pradinio tyrimo, kurį atlikus buvo nustatytos pradinės priemonės, laikotarpio (2012 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d., toliau – PTL) kainomis.

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(18)

Šiame tyrime nagrinėjamas produktas atitinka pradiniame tyrime nagrinėtą produktą – KLR kilmės soliarinis stiklas, kurį sudaro grūdintas silikatinis lakštinis stiklas, kurio sudėtyje esančios geležies kiekis mažesnis kaip 300 ppm, laidumas saulės energijai didesnis nei 88 % (matuojant pagal AM1,5 300–2 500 nm), atsparumas karščiui yra iki 250 °C temperatūros (matuojant pagal EN 12150), atsparumas terminiam šokui yra Δ 150 K (matuojant pagal EN 12150), o mechaninis atsparumas ne mažesnis kaip 90 N/mm2 (matuojant pagal EN 1288–3) (toliau – nagrinėjamasis produktas), kurio KN kodas šiuo metu yra ex 7007 19 80.

(19)

Iš tyrimo matyti, kad nagrinėjamasis produktas, KLR vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas produktas, Turkijos (kuri pradiniame tyrime buvo laikoma panašia šalimi) vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas produktas ir Sąjungos pramonės Sąjungoje gaminamas ir parduodamas produktas turi tas pačias pagrindines fizines, chemines ir technines charakteristikas ir naudojami pagal tas pačias pagrindines paskirtis. Todėl pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį jie laikomi panašiais produktais.

C.   NUSTATYTI FAKTAI

(20)

Pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį atliekamu absorbcijos pakartotiniu tyrimu siekiama nustatyti, ar nustačius pradines priemones sumažėjo eksporto kainos arba ar KLR kilmės soliarinio stiklo perpardavimo kainos arba tolesnio pardavimo kainos Sąjungoje pakito nepakankamai. Padaryta išvada, kad absorbcija įvyko ir reikėtų apskaičiuoti naują dempingo skirtumą.

1.   Eksporto kainų sumažėjimas

(21)

Per ATL nagrinėjamasis produktas buvo tiesiogiai parduodamas nesusijusiems pirkėjams ES.

(22)

Komisija palygino abiejų atrinktų grupių per ATL parduotų rūšių produktų kainas su tų pačių rūšių per PTL parduotų produktų kainomis ir apskaičiavo abiejų grupių absorbcijos vidutinį svertinį lygį.

(23)

Per pradinį tyrimą atrinktos bendrovės daugiausia eksportavo nedengtą soliarinį stiklą ir kartu nedidelį kiekį dengto stiklo. Per pradinį tyrimą nustatyta, kad dengto ir nedengto stiklo pardavimo kainos vidutinė priemoka buvo apie 20 % Tačiau nuo to laiko pasaulinėje saulės baterijų plokščių pramonėje pereita nuo nedengto stiklo naudojimo prie dengto, nes šis produktas yra veiksmingesnis. Pastaruoju metu dengtas stiklas tapo standartiniu, o nedengtas soliarinis stiklas daugiausia naudojamas įrenginiuose, eksploatuojamuose nepalankiomis ir atšiauriomis oro sąlygomis. Atitinkamai taip pat pakito atrinktų eksportuojančių gamintojų eksporto praktika – jų eksportuojama produkcija kardinaliai pakito: vietoje nedengto stiklo eksportuojamas dengtas.

(24)

Iš tyrimo laikotarpio eksporto kainų palyginimo su ATL kainomis matyti, kad per ATL eksportuoto nagrinėjamojo produkto „Flat Group“ eksporto kainos sumažėjo vidutiniškai 17,6 %, „Xinyi Group“ – 30,4 %. Taigi, absorbciją galima nustatyti abiejų bendrovių grupių atveju.

(25)

Pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį importuotojams, naudotojams ir eksportuotojams buvo sudaryta galimybė pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad, įvedus priemones, eksporto kainos sumažėjo ir perpardavimo kainos Sąjungoje nepakito dėl kitų priežasčių, o ne dėl antidempingo muito absorbcijos.

(26)

Vienas eksportuojantis gamintojas tvirtino ir pakartojo tą patį teiginį po atskleidimo, kad eksporto kainos sumažėjo ne dėl absorbcijos, o dėl nagrinėjamojo produkto veiksmingų gamybos metodų, masto ekonomijos ir konkurencingesnės aplinkos. Todėl sumažėjo gamybos sąnaudos ir eksporto kainos.

(27)

Komisija šį teiginį atmetė. Šis teiginys yra susijęs su gamybos sąnaudomis, ir į jį galima atsižvelgti tik pakartotinai išnagrinėjus normaliąją vertę. Tačiau, pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 5 dalį, į nurodytus normaliosios vertės pokyčius galima atsižvelgti tik tada, kai Komisija turės visą informaciją apie peržiūrėtas normaliąsias vertes. Taip nebuvo, kadangi nė viena iš atrinktų bendrovių grupių nepaprašė peržiūrėti normaliąsias vertes, kaip numatyta pagrindinio reglamento 12 straipsnio 5 dalyje ir paminėta pranešimo apie tyrimo atnaujinimą 5.1.1 dalies a punkte. Todėl ATL gamybos sąnaudos nebuvo patikrinto, o tyrimo apibrėžtoji sritis tebeapima tik eksporto kainų nagrinėjimą. Bet kokie teiginiai dėl įtariamų gamybos sąnaudų ir (arba) normaliosios vertės pokyčių gali būti nagrinėjami tik per tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(28)

Atskleidus faktus, vienas eksportuojantis gamintojas tvirtino, kad jo eksporto kainos nesumažėjo arba bent sumažėjo ne tiek, kiek atrinktų bendrovių eksporto kainos. Jis toliau argumentavo, kad akivaizdus dviejų atrinktų Kinijos eksportuotojų eksporto kainų mažėjimas ir jų dempingo ir žalos skirtumo perskaičiavimas negali būti laikomas pagrindu iš naujo vertinti jo naują individualų antidempingo muitą. Todėl jis prašė taikyti individualų nagrinėjimą pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 3 dalį.

(29)

Komisija šį teiginį atmetė. Šis eksportuojantis gamintojas nebendradarbiavo atliekant šį tyrimą ir nepateikė būtinos informacijos per pranešime apie inicijavimą nustatytus terminus. Pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį pakartotinis tyrimas atliekamas nedelsiant ir užbaigiamas paprastai per šešis mėnesius nuo pakartotinio tyrimo pradžios. Bet kokiu atveju šie pakartotiniai tyrimai visada užbaigiami per devynis mėnesius nuo pakartotinio tyrimo pradžios. Todėl dėl individualaus nagrinėjimo, kurio buvo paprašyta tik procedūros pabaigoje atskleidus faktus, nebūtų galima užbaigti tyrimo laiku.

(30)

Vienas importuotojas (naudotojas) tvirtino, kad ES soliarinio stiklo pramonei trūko ypač aukštos kokybės soliarinio stiklo, kad būtų patenkinta ES fotovoltinių modulių pramonės paklausa, ir todėl prieštaravo papildomų priemonių nustatymui. Taip pat jis teigė, kad papildomos antidempingo priemonės nulemtų fotovoltinių modulių gamybos perkėlimą už ES ribų.

(31)

Komisija abu šiuos teiginius atmetė. Pirmiausia šiems teiginiams turėtų būti taikomas Sąjungos interesų nagrinėjimas, kuris nėra atliekamas pakartotiniame absorbcijos tyrime. Antra, iš naudotojo klausimyno atsakymų matyti, kad per ATL jis galėjo 100 % tiekiamo soliarinio stiklo gauti iš ES ir trečiųjų šalių soliarinio stiklo gamintojų. Todėl šis teiginys nebuvo pakankamai pagrįstas. Tą patį galima pasakyti apie teiginį, kad nustačius papildomas priemones ES fotovoltinių modulių gamintojai perkeltų gamybą už ES ribų. Šis scenarijus neatrodo realistiškas. Kaip nustatyta per pradinį tyrimą, fotovoltinio modulio gamybos sąnaudų soliarinio stiklo dalis yra nedidelė – 6–8 %. Todėl padidinus priemonių skaičių poveikis bendroms fotovoltinių modulių gamybos sąnaudoms būtų nedidelis – 2–3 %.

2.   Dempingas

(32)

Nustačius absorbciją abiejų bendrovių grupių atveju, buvo perskaičiuoti dempingo skirtumai.

2.1.   Eksporto kainos

(33)

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai pardavinėjo produktą nesusijusiems pirkėjams Sąjungoje. Todėl eksporto kainos buvo pagrįstos už nagrinėjamąjį produktą faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalyje.

2.2.   Palyginimas

(34)

Komisija palygino pradiniame tyrime nustatytą normaliąją vertę ir eksporto kainą remdamasi gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Dempingo skirtumai nustatyti lyginant individualias atrinktų eksportuotojų kainas EXW sąlygomis ir panašios šalies gamintojo pardavimo vidaus rinkoje kainas arba, atitinkamai, apskaičiuotąją normaliąją vertę.

(35)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų palyginamumui.

(36)

Todėl koreguota siekiant atsižvelgti į transporto, jūrų frachto ir draudimo sąnaudas, tvarkymo, krovos darbų ir papildomas sąnaudas, eksporto muitus ir komisinius visais atvejais, kai buvo aišku, kad jie turėjo poveikio kainų palyginamumui.

2.3.   Dempingo skirtumas

(37)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis atrinktų eksportuojančių gamintojų dempingo skirtumai buvo nustatyti remiantis per PTL Turkijoje nustatytos kiekvienos panašaus produkto rūšies apskaičiuotosios vidutinės svertinės normaliosios vertės palyginimu su ATL kiekvienos bendrovės atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto vidutine svertine eksporto kaina, nurodyta kaip CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentas.

(38)

Todėl „Xinyi Group“ dempingo skirtumas padidėjo nuo 83,1 % per PTL iki 122,2 % per ATL, o „Flat Group“ – nuo 90,1 % iki 122,4 %.

3.   Žalos pašalinimo lygis

(39)

Pagal mažesnio muito taisyklę, nustatytą pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalyje, ir kadangi pradinės priemonės buvo pagrįstos žalos pašalinimo lygiu, buvo iš naujo apskaičiuoti žalos skirtumai.

(40)

Žalos pašalinimo lygis nustatytas remiantis per ATL nustatytos atrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų vidutinės svertinės importo kainos palyginimu su atrinktų Sąjungos gamintojų Sąjungos rinkoje per PTL parduoto panašaus produkto nežalinga vidutine svertine kaina. Taip palyginus gautas skirtumas išreikštas vidutinės svertinės importo CIF vertės procentu.

(41)

Atskleidus faktus vienas eksportuojantis gamintojas suabejojo Komisijos naudojamo metodo tikslumu. Konkretizuodamas jis teigė, kad net jei eksporto kainos per ATL būtų nepakitusios, palyginti su PTL kainomis, žalos pašalinimo lygis būtų padidėjęs.

(42)

Komisija šį teiginį atmetė. Eksportuojantis gamintojas patvirtino, kad jo eksporto kainos per ATL sumažėjo. Todėl būtų galima nustatyti absorbcijos faktą, o tai reikštų, kad reikėtų perskaičiuoti dempingo ir žalos skirtumus.

(43)

Šiuo pagrindu „Xinyi Group“ žalos skirtumas išaugo nuo 39,3 % iki 107,00 %, o „Flat Group“ – nuo 42,1 % iki 112,5 %.

D.   IŠVADA

(44)

Remdamasi pirmiau išdėstytais faktais ir aplinkybėmis Komisija padarė išvadą, kad atrinkti eksportuojantys gamintojai absorbavo galiojantį antidempingo muitą. Todėl remiantis pagrindinio reglamento 12 straipsnio 3 dalimi reikėtų iš dalies pakeisti antidempingo priemones, nustatytas importuojamam KLR kilmės soliariniam stiklui.

Naujas priemonės lygis

(45)

Remdamasi mažesnio muito taisykle, nustatyta pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalyje, Komisija pirmiausia palygino žalos skirtumus ir dempingo skirtumus. Turėtų būti nustatytas muitas, kuris prilygtų žalos skirtumų dydžiui. Tačiau, remiantis pagrindinio reglamento 12 straipsnio 3 dalies paskutiniu sakiniu, nustatytino naujo antidempingo muito suma negali daugiau nei du kartus viršyti iš pradžių nustatytos muito sumos.

(46)

Kadangi antisubsidijų tyrimas nepatenka į šio tyrimo sritį, siekiant nustatyti naują antidempingo muitą, reikia atimti kompensacinį muitą.

(47)

Todėl „Flat Group“ atveju naujas antidempingo muitas yra 71,4 % (t. y. iš dviejų padaugintas šiuo metu taikomas žalos skirtumas (42,1 %) minus 12,8 % kompensacinis muitas), o „Xinyi Group“ atveju – 75,4 % (t. y. iš dviejų padaugintas šiuo metu taikomas žalos skirtumas (39,3 %) minus 3,2 % kompensacinis muitas).

(48)

Atsižvelgiant į aukštą eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimo lygį, visoms kitoms bendrovėms nustatytas didžiausio muito, nustatytino atrinktoms ar atliekant tyrimą bendradarbiaujančioms bendrovėms, dydžio muitas. Visoms kitoms bendrovėms skirtas muitas bus taikomas toms bendrovėms, kurios nebendradarbiavo atliekant tyrimą, išskyrus pradiniame tyrime bendradarbiavusias bendroves, kurioms taikomas individualus muitas. Joms naujas antidempingo muitas nustatomas iš dviejų padauginant joms šiuo metu taikomą žalos skirtumą, iš kurio atimtas taikytinas kompensacinis muitas.

(49)

Toliau pateiktoje lentelėje surašytoms neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms dempingo ir žalos skirtumai apskaičiuoti kaip atrinktų bendrovių svertinis vidurkis. Siekiant nustatyti naują antidempingo muitą, nustatyta riba – iš dviejų padaugintas šiuo metu taikomas žalos skirtumas, iš kurio atimtas taikytinas kompensacinis muitas.

(50)

Vienas nebendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas, bendradarbiavęs pradiniame tyrime, teigė, kad teisinis pagrindas yra nepakankamas jo galiojančiam antidempingo muitui padidinti arba, kitaip, teisinis pagrindas yra nepakankamas tokiam ženkliam antidempingo muitų padidinimui, kurį pasiūlė Komisija.

(51)

Komisija šį teiginį atmetė. Galiojantis priemonių dalinio pakeitimo teisinis pagrindas yra pagrindinio reglamento 12 straipsnio 3 dalis, pagal kurią nustatyto antidempingo muito suma negali daugiau nei du kartus viršyti iš pradžių nustatytos muito sumos. Šis gamintojas nebendradarbiavo atliekant šį tyrimą ir todėl paprastai jam turėtų būti taikomas kitiems eksportuotojams nustatytas muitas. Tačiau pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 3 dalį, kaip nurodyta 48 konstatuojamojoje dalyje, jam nustatytas naujas antidempingo muitas yra iš dviejų padaugintas šiuo metu taikomas žalos skirtumas, iš kurio atimtas taikytinas kompensacinis muitas.

(52)

Patikslinta antidempingo muito norma, taikytina neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Bendrovė

Naujas dempingo skirtumas

Naujas žalos skirtumas

Viršutinė riba pagal pagrindinio reglamento 12 str. 3 dalį (žr. 45 konstatuojamąją dalį)

Kompensacinis muitas

(nesikeičia)

Peržiūrėtas galutinis antidempingo muitas

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida SAFEty Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd ir Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Visos kitos bendrovės

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 470/2014 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/588, 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Galutinio antidempingo muito, taikomo 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, norma yra tokia:

Bendrovė

Galutinis antidempingo muitas

Papildomas TARIC kodas

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd ir Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida SAFEty Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Visos kitos bendrovės

67,1 %

B999“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 470/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 142, 2014 5 14, p. 1).

(3)  2015 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/588, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 470/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 98, 2015 4 15, p. 6).

(4)  2014 m. gegužės 13 d. Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 471/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai (OL L 142, 2014 5 14, p. 23).

(5)  OL C 457, 2014 12 19, p. 9.