14.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1390

2015 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo 233-ią kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. gegužės 22 d.–2015 m. birželio 15 d. laikotarpiu, per kurį buvo priimti keturi sprendimai, atitinkamai 2015 m. gegužės 22 d., 2015 m. birželio 15 d., 2015 m. birželio 26 d. ir 2015 m. liepos 10 d., Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas (JT ST) nusprendė asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąraše iš dalies pakeisti šešis įrašus dėl fizinių asmenų ir penkis įrašus dėl subjektų. 2015 m. rugpjūčio 6 d. Sankcijų komitetas nusprendė į sąrašą įtraukti vieną subjektą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugpjūčio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Iš dalies keičiami toliau nurodyti antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai:

(a)

Įrašas „Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Abu Fatma, n) Abu Fatima, o) Abu Mohammed). Prievardis: a) daktaras, b) dr. Gimimo data: 1951 06 19. Gimimo vieta: Giza, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Paso Nr.: a) 1084010 (Egipto pasas), b) 19820215. Kita informacija: a) buvęs Egipto islamo Džihado grupuotės operacijų ir karinis vadovas, šiuo metu artimas Usama Bin Laden bendrininkas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.“ pakeičiamas taip:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Prievardis: a) daktaras, b) dr. Gimimo data: 1951 06 19. Gimimo vieta: Giza, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Paso Nr.: a) 1084010 (Egipto pasas), b) 19820215. Kita informacija: a) Al-Qaidos lyderis, b) buvęs Egipto islamo Džihado grupuotės operacijų ir karo vadas, buvęs artimas Usamos bin Ladeno (miręs) bendrininkas, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.“

(b)

Įrašas „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresas: Vokietija. Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: pilietybės neturintis palestinietis. Paso Nr.: a) 939254 (Egipto kelionės dokumentas), b) 0003213 (Egipto pasas), c) 981358 (Egipto pasas), d) C00071659 (Vokietijos Federacinės Respublikos išduotas paso pakaitalas). Kita informacija: a) kalinamas Vokietijoje; b) brolis – Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“ pakeičiamas taip:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresas: Vokietija (kali). Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Bengazis, Libijos Arabų Džamahirija. Pilietybė: pilietybės neturintis palestinietis. Paso Nr.: a) 939254 (Egipto kelionės dokumentas), b) 0003213 (Egipto pasas), c) 981358 (Egipto pasas), d) C00071659 (Vokietijos Federacinės Respublikos išduotas paso pakaitalas). Kita informacija: a) 2007 m. gruodžio 6 d. Vokietijoje nuteistas kalėti 5 metus ir 6 mėnesius. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.“

(c)

Įrašas „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Gimimo data: a) 1976 10 1, b) 1396 10 8 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 40483 (Jemeno piliečio pasas, išduotas 1997 1 5). Kita informacija: 2003–2006 m. buvo įkalintas Jemene. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“ pakeičiamas taip:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias: a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Gimimo data: a) 1976 10 01, b) 1396 10 08 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr. 40483 (Jemeno piliečio pasas, išduotas 1997 1 05). Kita informacija: a) nuo 2007 m. organizacijos Al-Qaida in Yemen (AQY) lyderis; b) nuo 2009 m. organizacijos Al-Qaida in the Arabian Peninsula, veikiančios Jemene ir Saudo Arabijoje, lyderis, c) siejamas su Al-Qaidos vadovybe; c) teigia, kad iki 2003 m. buvo Usamos bin Ladeno (miręs) sekretorius; e) 2003 m. suimtas Irane ir išduotas Jemenui, kur 2006 m. pabėgo iš kalėjimo, ir 2010 m. sausio mėn. duomenimis vis dar buvo laisvėje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“

(d)

Įrašas „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresas: Jemenas. Gimimo data: a) 1982 4 19, b) 1982 4 18, c) 1402 6 24 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr. Paso Nr. F654645 (Saudo Arabijos paso numeris, išduotas 2005 4 30, nustojo galioti 2010 3 07, išdavimo data pagal Hidžros kalendorių – 1426 6 24, galiojimo pabaigos data pagal Hidžros kalendorių – 1431 3 21). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 1028745097 (Saudo Arabijos piliečio atpažinties numeris). Kita informacija: a) Al-Qaidos operatyvinis darbuotojas ir pagrindinis bombų gamintojas Arabijos pusiasalyje; b) manoma, kad slepiasi Jemene (2011 m. kovo mėn. duomenimis); c) ieškomas Saudo Arabijos; d) INTERPOLAS dėl jo paskelbė vadinamąjį oranžinį perspėjimą (byla #2009/52/OS/CCC, #81); e) siejamas su Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ir Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 3 24.“ pakeičiamas taip:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresas: Jemenas. Gimimo data: a) 1982 4 19, b) 1982 4 18, c) 1402 6 24 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr. F654645 (Saudo Arabijos paso numeris, išduotas 2005 4 30, nustojo galioti 2010 3 07, išdavimo data pagal Hidžros kalendorių – 1426 6 24, galiojimo pabaigos data pagal Hidžros kalendorių – 1431 3 21). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 1028745097 (Saudo Arabijos piliečio atpažinties numeris). Kita informacija: a) organizacijos Al-Qaida in the Arabian Peninsula operatyvinis agentas ir pagrindinis bombų gamintojas; b) manoma, kad slepiasi Jemene (2011 m. kovo mėn. duomenimis); c) ieškomas Saudo Arabijos; e) taip pat siejamas su Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ir Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 3 24.“

(e)

Įrašas „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Gimimo data: 1984 3 2. Gimimo vieta: Bahreinas. Pilietybė: Bahreino. Paso Nr.: 1632207 (Bahreino). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 10.“ pakeičiamas taip:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Gimimo data: 1984 3 02. Gimimo vieta: Bahreinas. Pilietybė: Bahreino. Paso Nr.: 1632207 (Bahreino). Kita informacija: a) veikė organizacijų Al-Qaida ir Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) pavedimu ir teikė joms finansinę, materialinę ir logistinę paramą; b) 2007 m. sausio mėn. suimtas Jungtiniuose Arabų Emyratuose pateikus kaltinimus dėl priklausymo organizacijoms Al-Qaida ir LIFG; c) 2007 m. pabaigoje nuteistas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o 2008 m. pradžioje perkeltas į Bahreiną, kad atliktų likusią bausmę; d) 2008 m. buvo paleistas iš kalėjimo ir atnaujino Al-Qaidai skirtų lėšų rinkimo veiklą, kurią vykdė bent iki 2012 m. pabaigos; e) taip pat rinko lėšas Talibanui. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 10.“

(f)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresas: Johanesburgas, Pietų Afrika. Gimimo data: 1966 m. Gimimo vieta: Al Azizija, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr. 203037 (Libijos piliečio pasas, išduotas Tripolyje). Kita informacija: a) siejamas su Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) ir Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 1 11.“ pakeičiamas taip:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (netikra tapatybė, susijusi su suklastota Pietų Afrikos tapatybės kortele, Nr. 6910275240086, siejama su Pietų Afrikos piliečio pasu, Nr. 434021161; abu šie dokumentai konfiskuoti). Adresas: Tripolis, Libija (2014 m. vasario mėn. duomenimis). Gimimo data: 1966 2 02. Gimimo vieta: Al Azizija, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: a) Libijos pasas, Nr. 203037, išduotas Tripolyje, Libija; b) Libijos pasas, Nr. 347834, išduotas Ibrahim Ali Tantoush vardu, nustojo galioti 2014 m. vasario 21 d.) Kita informacija: a) siejamas su organizacijomis Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) ir Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Yra nuotrauka ir pirštų atspaudai, įtrauktini į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 1 11.“

(g)

Įrašas „Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adresas: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaizija; Gimimo data: a) 1966 1 5, b) 1966 10 5. Gimimo vieta: Muar Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 11263265. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 660105–01-5297. Kita informacija: a) motinos vardas – Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) JAV, Kalifornijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris D2161572. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.“ pakeičiamas taip:

„Zulkifli Abdul Hir (alias: a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (gerai žinomas šiuo vardu)). Adresas: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangoras, Malaizija (ankstesnė buvimo vieta), b) Maguindanao, Filipinai (2015 m. sausio mėn. duomenimis). Gimimo data: a) 1966 1 05, b) 1966 10 05. Gimimo vieta: Muar Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: a) A 11263265, b) nacionalinis asmens atpažinties Nr. 660105-01-5297, c) vairuotojo pažymėjimas, Nr. D2161572, išduotas Kalifornijoje, JAV. Kita informacija: a) 2007 m. rugpjūčio 1 d. Šiaurės Kalifornijos (JAV) apygardos teismas išdavė šio asmens arešto orderį; b) patvirtinta, kad 2015 m. sausio mėn. mirė Maguindanao provincijoje, Filipinuose; c) motinos vardas – Minah Binto Aogist Abd Aziz. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 09.“

2.

Iš dalies keičiami toliau nurodyti antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašai:

(a)

Įrašas „Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; c) Jamia Ihya Ul Turath; d) RIHS). Adresas: a) Pakistanas; b) Afganistanas. Kita informacija: a) į sąrašą įtraukiami tik Pakistane ir Afganistane esantys šios organizacijos biurai; b) siejama su Abu Bakr al-Jaziri ir Afghan Support Committee (ASC). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 1 11.“ pakeičiamas taip:

Revival of Islamic Heritage Society (alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresas: a) Pakistanas, b) Afganistanas. Kita informacija: a) į sąrašą įtraukiami tik Pakistane ir Afganistane esantys šios organizacijos biurai; b) siejama su organizacijomis Abu Bakr al-Jaziri ir Afghan Support Committee (ASC). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 1 11.“

(b)

Įrašas „Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adresas: Somalis. Kita informacija: įkūrėjas ir buvęs vadovas – Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 3 13.“ pakeičiamas taip:

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalis). Adresas: Somalis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 3 13.“

(c)

Įrašas „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Kita informacija: vieta – Jemenas arba Saudo Arabija. Organizacija AQAP suformavo Ansar al-Shari'a 2011 m. pradžioje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“ pakeičiamas taip:

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias: a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Kita informacija: a) vieta – Jemenas arba Saudo Arabija (2004–2006 m.); b) suformuota 2009 m. sausio mėn., kai organizacija Al-Qaida in Yemen susijungė su Saudo Arabijoje veikiančiais Al-Qaidos nariais; c) organizacijai AQAP vadovauja Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) organizacija AQAP 2011 m. pradžioje suformavo organizaciją Ansar al-Shari'a, kuri prisiėmė atsakomybę už daugelį Jemene įvykdytų išpuolių tiek prieš vyriausybės, tiek prieš civilius taikinius. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.“

(d)

Įrašas „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Kita informacija: a) „Tehrik-e Taliban“ veikia genčių valdomose vietovėse prie Afganistano ir Pakistano sienos; b) įkurta 2007 m., vadovas – Hakimullah Mehsud; c) TTP emyras Pietų Vaziristane – Wali Ur Rehman. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 7 29.“ pakeičiamas taip:

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Kita informacija: a) Tehrik-e Taliban veikia genčių valdomose vietovėse prie Afganistano ir Pakistano sienos; b) įkurta 2007 m., vadovas – Maulana Fazlullah; Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 7 29.“

3.

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiuo įrašu:

(a)

The Army Of Emigrants And Supporters (alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA); Adresas: Jabal Turkuman sritis, Latakijos provincija, Sirijos Arabų Respublika; Kita informacija: 2013 m. įsteigė užsienio teroristai kovotojai. vieta – Sirijos Arabų Respublika. Siejama su organizacija Irako ir Levanto islamo valstybė, kuri į sąrašą įtraukta kaip organizacijos Al-Qaida in Iraq ir Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 8 06.“