1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1330

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo 234-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu, (1) ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą buvo įšaldyti;

(2)

2015 m. liepos 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas patvirtino vieno fizinio asmens išbraukimą iš Sankcijų „Al-Qaidos“ tinklui komiteto sudaryto asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. Be to, 2015 m. liepos 20 d. JT ST Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas Priemonės


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Gimimo data: 1972 1 1. Gimimo vieta: Teletl kaimas, Shamilskiy apskritis, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 628605523 (Rusijos užsienio kelionių paso numeris, pasas išduotas 2006 7 4, išdavė Rusijos Federacijos Federalinė migracijos tarnyba, galioja iki 2016 7 16). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 8203883123 (Rusijos nacionalinio paso numeris, pasas išduotas 2005 7 16, išdavė Vidaus reikalų departamentas, Kirovo apskritis, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija, galioja iki 2017 1 1). Adresas: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Machačkala, Dagestano Respublika, Rusijos Federacija. Kita informacija: a) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; plaukai – žili; ūgis – 170 – 175 cm; stambaus kūno sudėjimo, ovalaus veido, su barzda; b) tėvo vardas ir pavardė: Alibulat Kebekovich Kebekov, gimimo data – 1927 m.; yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 3 23.“

2)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammed Al Ghabra. Adresas: Rytų Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1980 6 1. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: 094629366 (Jungtinė Karalystė). Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Mohamed Ayman Ghabra; b) motinos vardas – Dalal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 12 12“ pakeičiamas taip:

„Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adresas: Rytų Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1980 6 1. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: 094629366 (Jungtinė Karalystė). Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Mohamed Ayman Ghabra; b) motinos vardas – Dalal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 12 12.“