10.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1114

2015 m. liepos 9 d.

dėl leidimo naudoti bakterijų Escherichia coli gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 403/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 848/2014 bei (ES) Nr. 1236/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo arba jo keitimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikti du prašymai dėl leidimo naudoti L-valiną. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymai pateikti dėl leidimo naudoti bakterijų Escherichia coli NITE SD 00066 gaminamą L-valiną ir bakterijų Escherichia coli NITE BP-01755 gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą, priskiriamą prie priedų kategorijos „mitybiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. gruodžio 9 d. (2) ir 2015 m. balandžio 29 d. (3) priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis bakterijų Escherichia coli NITE SD 00066 gaminamas L-valinas ir bakterijų Escherichia coli NITE BP-01755 gaminamas L-valinas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad ši medžiaga laikoma veiksmingu nepakeičiamosios aminorūgšties L-valino šaltiniu gyvūnų mitybai. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaro priedo pašare analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

šios medžiagos vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(6)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 403/2009 (4) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 848/2014 (5) ir (ES) Nr. 1236/2014 (6) leidžiama naudoti L-valiną kaip maistinį pašaro priedą. Siekiant užtikrinti, kad šie priedai būtų tokio paties grynumo ir neturėtų mikroorganizmų gaminamų likučių, reikėtų suderinti jų identifikavimo numerius, net jeigu jie pagaminti iš skirtingų mikroorganizmų;

(7)

todėl reikalavimas ženklinti L-valiną pašarinėse žaliavose ir kombinuotajame pašare kartu nurodant identifikacinį numerį yra nebeaktualus;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 403/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 848/2014 ir (ES) Nr. 1236/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priskiriamą prie priedų kategorijos „mitybiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 403/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 403/2009 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Pirmoje skiltyje tekstas „3c3.7.1“ pakeičiamas tekstu „3c370“.

2.

Devintoje skiltyje antra pastraipa išbraukiama.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 848/2014 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 848/2014 priedo devintoje skiltyje antra pastraipa išbraukiama.

4 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1236/2014 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1236/2014 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Pirmoje skiltyje tekstas „3c369“ pakeičiamas tekstu „3c370“.

2.

Devintos skilties trečia pastraipa išbraukiama.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Reglamentu (EB) Nr. 403/2009 ir įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 848/2014 bei (ES) Nr. 1236/2014 leidžiamą naudoti L-valiną ir jo sudėtyje turinčius premiksus, kurie pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. sausio 30 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. liepos 30 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2.   Pašarines žaliavas ir kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytos medžiagos ir kurie pagaminti ir paženklinti iki 2016 m. liepos 30 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2015 m. liepos 30 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos. Jei tai nemaistiniams gyvūnams skirtas pašaras – pirmame sakinyje nurodytas gamybos ir ženklinimo laikotarpis baigiasi 2017 m. liepos 30 d.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(1):3965.

(3)  EFSA Journal 2015; 13(5):4110.

(4)  2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2009 dėl leidimo naudoti L-valiną kaip pašarų priedą (OL L 120, 2009 5 15, p. 3).

(5)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 848/2014 dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum gaminamą L-valiną kaip pašarų priedą visų rūšių gyvūnams, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 403/2009 nuostatos dėl pašarų priedo L-valino ženklinimo (OL L 232, 2014 8 5, p. 13).

(6)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1236/2014 dėl leidimo naudoti Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) gaminamą L-valiną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 332, 2014 11 19, p. 26).


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai

3c370

L-valinas

Priedo sudėtis

L-valino ne mažiau kaip 98 % (sausos medžiagos).

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-valinas ((2S)-2-amino-3-metilbutano rūgštis), gaunamas fermentuojant su bakterijomis Escherichia coli NITE SD 00066 arba Escherichia coli NITE BP-01755

Cheminė formulė: C5H11NO2

CAS numeris: 72-18-4

Analizės metodas  (1)

L-valino kiekio nustatymas pašaro priede: Maisto cheminių medžiagų kodekso L-valinui skirtas skyrius.

Valino kiekio nustatymas premikse, kombinuotajame pašare ir pašarinėse žaliavose:

jonų mainų chromatografija, taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir spektrofotometrinio aptikimo būdus (HPLC/VIS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009 (2).

Visos rūšys

 

 

1.

Drėgnis turi būti nurodytas etiketėje.

2.

Vartotojų sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2025 m. liepos 30 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  OL L 54, 2009 2 26, p. 1.