9.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/75


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1108

2015 m. liepos 8 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama pagrindinė medžiaga actas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 23 straipsnio 5 dalį kartu su 13 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 24 d. Komisija gavo Institute Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 23 straipsnio 3 dalį pateiktą paraišką actą patvirtinti kaip pagrindinę medžiagą. 2014 m. kovo 17 d. gauta Paryžiaus miesto (Prancūzija) paraiška išplėsti naudojimo paskirtis, kurios yra įtrauktos į paraišką dėl acto kaip pagrindinės medžiagos patvirtinimo. Kartu su paraiškomis pateikta informacija, reikalaujama pagal 23 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą;

(2)

Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) suteikti mokslinę pagalbą. 2014 m. rugpjūčio 12 d. Tarnyba pateikė Komisijai techninę ataskaitą dėl susijusios medžiagos (2). 2015 m. sausio 27 d. Komisija pristatė peržiūros ataskaitą (3) ir šio reglamento projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui ir 2015 m. gegužės 29 d. pateikė juos šio komiteto posėdyje;

(3)

pareiškėjo pateikti dokumentai rodo, kad actas atitinka maisto produktų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje (4), kriterijus. Be to, jis nėra daugiausia naudojamas augalų apsaugos tikslais, tačiau vis dėlto yra naudingas jį naudojant augalų apsaugos produkte, kurį sudaro ši medžiaga ir vanduo. Visų pirma, actas neturėtų būti painiojamas su acto rūgštimi – veikliąją medžiaga, kuri buvo įtraukta į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (5) I priedą Komisijos direktyva 2008/127/EB (6), kaip paaiškinta Komisijos aiškinamajame komunikate (7) dėl pavadinimų, kurie vartojami parduodant maisto produktus. Todėl actas turi būti laikomas pagrindine medžiaga;

(4)

atlikus tyrimus nustatyta, kad actas gali būti laikomas iš esmės atitinkančiu reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 23 straipsnyje, visų pirma dėl naudojimo paskirčių, kurios buvo ištirtos ir išsamiai pateiktos Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga actą patvirtinti kaip pagrindinę medžiagą;

(5)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su jo 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras patvirtinimo sąlygas, kurios yra išsamiai aprašytos šio reglamento I priede;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (8) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagrindinės medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta medžiaga actas patvirtinama kaip pagrindinė medžiaga pagal tame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo C dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  Konsultacijų su valstybėmis narėmis ir EFSA dėl paraiškos patvirtinti pagrindinę medžiagą actą rezultatas ir EFSA išvados dėl konkrečių iškeltų klausimų. EFSA supporting publication 2014:EN- 641.37 pp.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(5)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1)

(6)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/127/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl keleto veikliųjų medžiagų įtraukimo (OL L 344, 2008 12 20, p. 89).

(7)  OL C 270, 1991 10 15, p. 2.

(8)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas,identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Konkrečios nuostatos

Actas

CAS Nr. 90132–02–8

Nėra

Tinkamas naudoti maistui, sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % acto rūgšties.

2015 m. liepos 1 d.

Patvirtintos tik paskirtys naudoti kaip pagrindinę medžiagą – fungicidą ir baktericidą.

Actas naudojamas laikantis konkrečių sąlygų, įtrauktų į acto peržiūros ataskaitos (SANCO/12896/2014) išvadas, ypač įtrauktų į jos II ir II priedėlius.


(1)  Išsamesnė informacija apie pagrindinės medžiagos tapatybę, specifikaciją ir naudojimo būdą pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo C dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Konkrečios nuostatos

„5

Actas

CAS Nr. 90132–02–8

Nėra

Tinkamas naudoti maistui, sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 % acto rūgšties.

2015 m. liepos 1 d.

Patvirtintos tik paskirtys naudoti kaip pagrindinę medžiagą – fungicidą ir baktericidą.

Actas naudojamas laikantis konkrečių sąlygų, įtrauktų į acto peržiūros ataskaitos (SANCO/12896/2014) išvadas, ypač įtrauktų į jos II ir II priedėlius.“


(1)  Išsamesnė informacija apie pagrindinės medžiagos tapatybę, specifikaciją ir naudojimo būdą pateikta peržiūros ataskaitoje.