25.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/983

2015 m. birželio 24 d.

dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (1), ypač į jos 4a straipsnio 7 dalį, 4b straipsnio 4 dalį, 4e straipsnio 7 dalį ir 56a straipsnio 8 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB turi būti palaikomos Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2012 (2). Todėl tuo pačiu įgyvendinimo aktu tikslinga nustatyti Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų taisykles;

(2)

dėl Europos profesinės kortelės gydytojams, slaugytojams, vaistininkams, kineziterapeutams, kalnų gidams, nekilnojamojo turto agentams ir inžinieriams įvedimo tinkamumo Komisija atliko vertinimą, kuriame dalyvavo atitinkami suinteresuotieji subjektai ir valstybės narės. Atsižvelgdama į tą vertinimą, Komisija atrinko penkias profesijas (slaugytojų, vaistininkų, kineziterapeutų, kalnų gidų ir nekilnojamojo turto agentų), kurioms turėtų būti įvedama Europos profesinė kortelė. Atrinktos profesijos atitinka Direktyvos 2005/36/EB 4a straipsnio 7 dalyje išdėstytus reikalavimus dėl esamo judumo arba judumo galimybių, jų reglamentavimo valstybėse narėse ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų išreikšto susidomėjimo. Europos profesinės kortelės gydytojams, inžinieriams, slaugytojams specialistams ir vaistininkams specialistams įvedimą reikia toliau vertinti atsižvelgiant į tai, ar tos profesijos atitinka Direktyvos 2005/36/EB 4a straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 12 straipsnį Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetinė priemonė turėtų būti atskirta nuo IMI ir nesuteikti prieigos prie IMI išorės subjektams. Todėl būtina nustatyti išsamias paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę pateikimo ta internetine priemone procedūrų taisykles, taip pat paraiškų kompetentingoms institucijoms išduoti Europos profesinę kortelę gavimo per IMI taisykles;

(4)

siekiant nustatyti skaidrius reikalavimus, taip pat svarbu tiksliai apibrėžti prašymo pareiškėjams pateikti patvirtinamuosius dokumentus ir informaciją sąlygas pagal Europos profesinės kortelės išdavimo procedūras, atsižvelgiant į tai, kokių dokumentų gali reikalauti priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnį, 50 straipsnio 1 dalį ir VII priedą. Todėl būtina išdėstyti dokumentų ir informacijos, įskaitant dokumentų, kuriuos turėtų tiesiogiai išduoti kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, sąrašą, kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos taikomas dokumentų autentiškumo ir galiojimo tikrinimo procedūras ir prašymo pateikti patvirtintas dokumentų kopijas ir vertimus sąlygas. Siekiant palengvinti paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymą, tikslinga nustatyti atitinkamus visų Europos profesinės kortelės išdavimo procedūroje dalyvaujančių subjektų: pareiškėjų, kilmės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, įskaitant kompetentingų institucijų, kurioms pavesta užduotis skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, vaidmenis;

(5)

pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalį kilmės valstybė narė taip pat gali leisti raštu teikti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę. Todėl būtina išdėstyti, kokias procedūras turėtų nustatyti kilmės valstybės narės kompetentinga institucija raštu pateiktų paraiškų atvejais;

(6)

siekiant užtikrinti, kad nebūtų sutrikdytas arba apsunkintas IMI darbas ir nebūtų uždelstas paraiškos nagrinėjimas, reikėtų paaiškinti procedūras, susijusias su paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymo mokesčių mokėjimu. Todėl tikslinga nustatyti, kad pareiškėjas atskirai moka kilmės ir (arba) priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir tik tada, kada to iš pareiškėjo reikalauja atitinkama kompetentinga institucija;

(7)

siekiant suteikti galimybę pareiškėjui gauti įrodymų, susijusių su Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatais, būtina tiksliai apibrėžti dokumento, kurį pareiškėjas galės susikurti naudodamasis Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone, formatą ir suteikti garantijų, kad elektroninį dokumentą išdavė atitinkama kompetentinga institucija ir kad jo nepakeitė išorės subjektai. Siekiant užtikrinti, kad Europos profesinė kortelė nebūtų painiojama su dokumentais, kuriais suteikiamas automatinis leidimas užsiimti veikla priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigimo atvejais, Europos profesinės kortelės dokumente tikslinga pateikti nuorodą į atsakomybės ribojimą;

(8)

pasibaigus Europos profesinės kortelės išdavimo procedūrai kilmės arba priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos gali priimti skirtingų rūšių sprendimus. Todėl būtina apibrėžti galimus Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatus, taip pat prireikus tiksliai apibrėžti į elektroninį dokumentą, kuriame pateikiamas Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatas, įtrauktiną informaciją;

(9)

siekiant palengvinti priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos užduotį ir užtikrinti, kad išduotą Europos profesinę kortelę suinteresuotosios trečiosios šalys galėtų lengvai ir patogiai patikrinti, suinteresuotosioms trečiosioms šalims, kurios neturi prieigos prie IMI, tikslinga nustatyti centralizuotą internetinę Europos profesinės kortelės autentiškumo ir galiojimo tikrinimo sistemą. Ta tikrinimo sistema turėtų būti atskirta nuo Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodytos internetinės priemonės. Toks Europos profesinės kortelės tikrinimas neturėtų būti priežastis suteikti prieigos prie IMI galimybę suinteresuotosioms trečiosioms šalims;

(10)

siekiant užtikrinti duomenų apsaugą, kai taikomas įspėjimo mechanizmas, reikia tiksliai apibrėžti kompetentingų institucijų vaidmenis tvarkant gaunamus ir siunčiamus įspėjimus, taip pat IMI funkcijas, taikomas atšaukiant, keičiant ir naikinant įspėjimus ir užtikrinant tvarkomų duomenų saugumą;

(11)

kad prieigą prie asmens duomenų būtų lengviau suteikti tik toms institucijoms, kurios turi būti informuojamos, valstybės narės turėtų paskirti institucijas, kurioms būtų pavesta gaunamų įspėjimų koordinavimo užduotis. Valstybės narės turėtų suteikti prieigą prie įspėjimo mechanizmo tik toms institucijoms, kurios tiesiogiai susijusios su įspėjimu. Siekdamos užtikrinti, kad įspėjimai būtų siunčiami tik tais atvejais, kuriais būtina, valstybės narės turėtų turėti galimybę paskirti institucijas, kurioms būtų pavesta išsiunčiamų įspėjimų koordinavimo užduotis;

(12)

tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (3), Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (5);

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS IR EUROPOS PROFESINĖS KORTELĖS IŠDAVIMO PROCEDŪROS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu dėl šio reglamento I priede išvardytų profesijų nustatomos Europos profesinės kortelės išdavimo pagal Direktyvos 2005/36/EB 4a–4e straipsnius ir pagal tos direktyvos 56a straipsnį nustatyto įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų taisyklės.

2 straipsnis

Europos profesinės kortelės išdavimo procedūroje dalyvaujančios kompetentingos institucijos

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę dėl kiekvienos iš I priede nurodytų profesijų visoje savo teritorijoje arba, jei taikytina, jos dalyse.

Įgyvendindama 7 straipsnį, kiekviena valstybė narė vienai ar daugiau kompetentingų institucijų paveda užduotį skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę atitinkamai kompetentingai institucijai savo teritorijoje.

2.   Valstybės narės Vidaus rinkos informacinėje sistemoje (IMI), sukurtoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012, iki 2016 m. sausio 18 d. įregistruoja bent vieną kompetentingą instituciją kiekvienai šio reglamento I priede išvardytai profesijai ir bent vieną kompetentingą instituciją, kuriai pavesta užduotis skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę jos teritorijoje.

3.   Ta pati kompetentinga institucija gali būti paskirta kaip kompetentinga institucija, atsakinga už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, ir kaip kompetentinga institucija, kuriai pavesta užduotis skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę.

3 straipsnis

Paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę pateikimas internetu

1.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodytoje internetinėje priemonėje pareiškėjas susikuria saugią asmeninę sąskaitą, kad paraišką išduoti Europos profesinę kortelę galėtų pateikti internetu. Šiuo tikslu šioje internetinėje priemonėje pateikiama informacija apie duomenų tvarkymo tikslą, mastą ir pobūdį, įskaitant informaciją apie pareiškėjo, kaip duomenų subjekto, teises. Internetinėje priemonėje aiškiai prašoma pareiškėjo sutikimo dėl jo asmens duomenų tvarkymo IMI.

2.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodytoje internetinėje priemonėje numatoma galimybė pareiškėjui užpildyti visą būtiną informaciją, susijusią su šio reglamento 4 straipsnyje nurodyta paraiška išduoti Europos profesinę kortelę, įkelti dokumentų, kuriuos reikalaujama pateikti, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė pagal šio reglamento 10 straipsnio 1 dalį, kopijas ir gauti visą informaciją apie savo paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymo pažangą internetu, įskaitant mokėtinus mokesčius.

3.   Internetinėje priemonėje taip pat numatoma galimybė pareiškėjui pateikti bet kokią papildomą informaciją ar dokumentą ir prašyti IMI byloje internete taisyti, išbraukti ar užblokuoti jo asmens duomenis.

4 straipsnis

Paraiškoje išduoti Europos profesinę kortelę teiktina informacija

Paraiškoje išduoti Europos profesinę kortelę pareiškėjas pateikia šią informaciją:

a)

pareiškėjo tapatybė;

b)

atitinkamos profesijos pavadinimas;

c)

valstybė narė, kurioje pareiškėjas ketina įsisteigti, arba valstybė narė, kurioje pareiškėjas ketina laikinai ir kartais teikti paslaugas;

d)

valstybė narė, kurioje pareiškėjas paraiškos teikimo metu teisėtai įsisteigęs, kad vykdytų atitinkamą veiklą;

e)

profesinės veiklos, kuria ketinama užsiimti, tikslas:

i)

įsisteigimas;

ii)

paslaugų teikimas laikinai ir kartais;

f)

vienos sistemos pasirinkimas iš toliau nurodytųjų:

i)

įsisteigimo atveju – vienos sistemos pasirinkimas iš toliau nurodytųjų:

automatinio pripažinimo sistema pagal Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies III skyrių,

bendroji pripažinimo sistema pagal Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies I skyrių;

ii)

paslaugų teikimo laikinai ir kartais atveju – vienos sistemos pasirinkimas iš toliau nurodytųjų:

laisvas paslaugų teikimas, prieš patikrinant kvalifikacijas pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį,

laisvas paslaugų teikimas, iš anksto nepatikrinus kvalifikacijų, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalyje;

g)

kita su f punkte nurodyta sistema susijusi informacija.

Taikant d punkto pirmą pastraipą, jeigu pareiškėjas nėra teisėtai įsisteigęs paraiškos pateikimo metu, jis nurodo valstybę narę, kurioje įgijo reikiamą profesinę kvalifikaciją. Jeigu pareiškėjas profesinę kvalifikaciją įgijo daugiau negu vienoje valstybėje narėje, jis iš valstybių narių, kurios suteikė kvalifikaciją, pasirenka valstybę narę, kuriai teiks savo paraišką išduoti Europos profesinę kortelę.

Taikant f punkto pirmą pastraipą, jeigu pareiškėjas nenurodė tinkamos sistemos, per vieną savaitę nuo paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę gavimo kilmės valstybės narės kompetentinga institucija paprašys pareiškėjo pakartotinai pateikti paraišką pagal taikomą sistemą. Prireikus kilmės valstybės narės kompetentinga institucija visų pirma tarsis su priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija.

5 straipsnis

Paraiškose išduoti Europos profesinę kortelę nurodomi duomenys

Duomenys, susiję su pareiškėjo tapatybe ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytais dokumentais, saugomi pareiškėjo IMI byloje. Duomenys bus dar kartą panaudojami, kai pareiškėjas teiks kitas paraiškas, jeigu pareiškėjas su tokiu panaudojimu sutiks ir jeigu duomenys nebus pasenę.

6 straipsnis

Paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę perdavimas atitinkamai kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai

1.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę saugiai perduodamos IMI, kad jas tvarkytų šio straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodyta atitinkama kilmės valstybės narės kompetentinga institucija.

2.   Jeigu pareiškėjas teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje paraiškos pateikimo metu, per IMI paraiška išduoti Europos profesinę kortelę perduodama valstybės narės, kurioje pareiškėjas teisėtai įsisteigęs, kompetentingai institucijai.

Kilmės valstybės narės kompetentinga institucija patikrina, ar pareiškėjas teisėtai įsisteigęs toje valstybėje narėje, ir teisėto įsisteigimo faktą patvirtina IMI byloje. Ji taip pat įkelia bet kokį tinkamą pareiškėjo teisėtą įsisteigimą patvirtinantį dokumentą arba prideda nuorodą į atitinkamą nacionalinį registrą.

Jeigu kilmės valstybės narės kompetentinga institucija negali patvirtinti pareiškėjo teisėto įsisteigimo jos teritorijoje bet kokiomis kitomis priemonėmis, ji gali paprašyti pareiškėjo per vieną savaitę nuo Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę gavimo pateikti teisėto įsisteigimo įrodymų. Kilmės valstybės narės kompetentinga institucija tuos dokumentus laiko trūkstamais dokumentais pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4c straipsnio 1 dalį arba 4d straipsnio 1 dalį.

3.   Šio reglamento 4 straipsnio antroje pastraipoje nurodytais atvejais paraiška išduoti Europos profesinę kortelę yra IMI perduodama valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri išdavė reikiamą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.

4.   Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, kurios išdavė profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros metu bendradarbiauja ir atsako į visus kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos arba priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymus pateikti informaciją, susijusią su paraiška išduoti Europos profesinę kortelę.

7 straipsnis

Kompetentingų institucijų vaidmuo skirstant paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę

1.   Tais atvejais, kai valstybė narė konkrečiai profesijai paskiria daugiau negu vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę savo teritorijoje arba jos dalyje, kompetentinga institucija, kuriai pavesta užduotis skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, užtikrina, kad paraiška nepagrįstai nedelsiant būtų išsiųsta atitinkamai valstybės narės teritorijoje esančioje kompetentingai institucijai.

2.   Jeigu pareiškėjas pateikė paraišką kitoje nei kilmės valstybėje narėje, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 arba 3 dalyje, paraišką gavusios valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai pavesta užduotis skirstyti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, per vieną savaitę nuo paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę gavimo gali atsisakyti tvarkyti paraišką ir apie tai atitinkamai pranešti pareiškėjui.

8 straipsnis

Kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų vykdomas raštu pateiktų paraiškų tvarkymas

1.   Jeigu valstybė narė leidžia raštu teikti paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę ir, gavusi tokią paraišką raštu, nustato, kad ji nėra kompetentinga ją tvarkyti pagal 6 straipsnio 2 arba 3 dalį, ji gali atsisakyti nagrinėti paraišką ir per savaitę nuo paraiškos gavimo apie tai atitinkamai pranešti pareiškėjui.

2.   Raštu pateiktų paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę atveju kilmės valstybės narės kompetentinga institucija užpildo paraišką išduoti Europos profesinę kortelę Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone pareiškėjo vardu, remdamasi pareiškėjo raštu pateikta paraiška išduoti Europos profesinę kortelę.

3.   Kilmės valstybės narės kompetentinga institucija pareiškėjui siunčia atnaujintą informaciją apie raštu pateiktos paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymą, įskaitant visus priminimus pagal Direktyvos 2005/36/EB 4e straipsnio 5 dalį arba visą kitą svarbią informaciją, nesusijusią su IMI, pagal nacionalines administracines procedūras. Pasibaigus Europos profesinės kortelės išdavimo procedūrai, ji pareiškėjui nedelsdama siunčia šio reglamento 21 straipsnyje nurodytą įrodymą, susijusį su Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatu.

9 straipsnis

Su mokesčiais susijusios procedūros

1.   Jeigu kilmės valstybės narės kompetentinga institucija ima mokesčius už paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymą, ji Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone per vieną savaitę nuo paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę gavimo pareiškėjui praneša mokėtiną sumą, mokėjimo būdą, nurodytinas nuorodas, reikalaujamą mokėjimo įrodymą ir nustato pagrįstą sumokėjimo terminą.

2.   Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija ima mokesčius už paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymą, ji Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją pateikia pareiškėjui, kai tik kilmės valstybės narės kompetentinga institucija jai perduoda paraišką išduoti Europos profesinę kortelę ir nustato pagrįstą sumokėjimo terminą.

10 straipsnis

Dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos dėl Europos profesinės kortelės išdavimo įsisteigimo atveju gali reikalauti tik tokių dokumentų:

a)

dokumentų, išvardytų šio reglamento II priedo A dalies 1 punkte automatinio pripažinimo sistemos, nustatytos Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies III skyriuje, atveju;

b)

dokumentų, išvardytų šio reglamento II priedo A dalies 2 punkte bendrosios pripažinimo sistemos, nustatytos Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies I skyriuje, atveju.

Dėl Europos profesinės kortelės išdavimo paslaugų teikimo laikinai ir kartais atveju – valstybių narių kompetentingos institucijos gali reikalauti tik dokumentų, kurie išvardyti II priedo B dalyje.

Dokumentų, nurodytų II priedo A dalies 1 punkto d papunktyje bei 2 punkto g papunktyje ir B dalies a, c ir d punktuose, iš pareiškėjo reikalaujama tik tada, jeigu to reikalauja priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija.

2.   Valstybės narės tiksliai apibrėžia, kokių dokumentų reikalauja Europos profesinei kortelei išduoti ir šią informaciją per IMI perduoda kitoms valstybėms narėms.

3.   Dokumentai, kurių reikalaujama pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, laikomi trūkstamais dokumentais pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4c straipsnio 1 dalį arba 4d straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

Kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų tvarkymas

1.   Jeigu kilmės valstybės narės kompetentinga institucija buvo paskirta atsakinga pagal nacionalinę teisę išduoti bet kokius dokumentus, kurių reikia, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė pagal 10 straipsnį, ji tuos dokumentus tiesiogiai įkelia į IMI.

2.   Nukrypstant nuo šio reglamento 10 straipsnio 3 dalies, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija nelaiko dokumentų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, trūkstamais dokumentais pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4c straipsnio 1 dalį arba 4d straipsnio 1 dalį, jeigu šie dokumentai pagal pirmą dalį į IMI nebuvo įkelti.

3.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone suteikiama galimybė pareiškėjui įkelti bet kokių kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų reikalaujamų patvirtinamųjų dokumentų kopijas.

12 straipsnis

Dokumentų, kurių neišduoda kilmės valstybės narės kompetentinga institucija, tvarkymas

1.   Nukrypstant nuo šio reglamento 10 straipsnio 3 dalies, jeigu pareiškėjas su paraiška išduoti Europos profesinę kortelę nepateikia bet kokio dokumento, nurodyto šio reglamento II priedo A dalies 2 punkto c ir d papunkčiuose arba II priedo B dalies b punkte, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija tų dokumentų nelaiko trūkstamais dokumentais pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4d straipsnio 1 dalį.

2.   Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pagal Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 3 dalį gali tiesiogiai pareiškėjo arba kilmės valstybės narės paprašyti pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus.

3.   Jeigu pareiškėjas priimančiosios valstybės narės prašymu nepateikia 2 dalyje nurodytų dokumentų, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą dėl Europos profesinės kortelės išdavimo remdamasi turima informacija.

13 straipsnis

Dokumentai, kuriais patvirtinamas kalbų mokėjimas

1.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone suteikiama galimybė pareiškėjui pateikti bet kokį dokumentą, kuriuo patvirtinamas kalbų mokėjimas, kurio gali reikalauti priimančioji valstybė narė pagal tos direktyvos 53 straipsnį po Europos profesinės kortelės išdavimo.

2.   Dokumentų, kuriais patvirtinamas kalbų mokėjimas, nėra tarp dokumentų, kurių reikalaujama, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė.

3.   Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negali atsisakyti išduoti Europos profesinę kortelę dėl to, kad nepateikta Direktyvos 2005/36/EB 53 straipsnyje nurodytų dokumentų, kuriais patvirtinamas kalbų mokėjimas.

14 straipsnis

Dokumentų, kurių reikalaujama, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė, autentiškumo ir galiojimo tikrinimas

1.   Tais atvejais, kai kilmės valstybės narės kompetentinga institucija išdavė bet kokį dokumentą, kurio reikalaujama, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė pagal 10 straipsnį, ji IMI byloje patvirtina, kad dokumentas galioja ir yra autentiškas.

2.   Jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių dėl kilmės valstybės narės kitos nacionalinės įstaigos išduoto reikalaujamo dokumento, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamos nacionalinės įstaigos prašo patvirtinti dokumento galiojimą ir autentiškumą. Gavusi patvirtinimą, ji IMI patvirtina, kad dokumentas galioja ir yra autentiškas.

3.   Jeigu dokumentas buvo išduotas kitoje valstybėje narėje, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija per IMI kreipiasi į kitos valstybės narės kompetentingą instituciją, atsakingą už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę (arba kitos valstybės narės atitinkamą IMI užregistruotą nacionalinę įstaigą), siekdama patikrinti dokumento galiojimą ir autentiškumą. Baigusi tikrinimą, ji IMI patvirtina, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija patvirtino, kad dokumentas galioja ir yra autentiškas.

Pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, atsakingos už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę (arba kitos valstybės narės atitinkamos IMI užregistruotos nacionalinės įstaigos), bendradarbiauja ir nedelsdamos atsako į visus kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos informacijos prašymus.

4.   Prieš patvirtindama išduoto ir į IMI įkelto dokumento autentiškumą ir galiojimą pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija aprašo kiekvieno dokumento turinį iš anksto apibrėžtuose IMI laukeliuose. Prireikus kilmės valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone pareiškėjo pateiktų dokumentų aprašų informacija yra tiksli.

15 straipsnis

Reikalavimo pateikti patvirtintas dokumentų kopijas sąlygos

1.   Kilmės valstybės narės kompetentinga institucija per Direktyvos 2005/36/EB 4c straipsnio 1 dalyje ir 4d straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį praneša pareiškėjui, kad patvirtintą dokumento kopiją reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu kilmės valstybės narės atitinkama nacionalinė įstaiga arba kompetentinga institucija, arba kitos valstybės narės atitinkama nacionalinė įstaiga nepatvirtino reikalaujamo dokumento galiojimo ir autentiškumo pagal šio reglamento 14 straipsnyje išdėstytas tikrinimo procedūras ir jeigu tokių patvirtintų dokumento kopijų reikalauja priimančioji valstybė narė pagal šio straipsnio 2 dalį.

Šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytais atvejais ir jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija per Direktyvos 2005/36/EB 4c straipsnio 1 dalyje ir 4d straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį gali reikalauti pareiškėjo pateikti patvirtintą teisėtą įsisteigimą įrodančio dokumento kopiją.

2.   Valstybės narės IMI tiksliai apibrėžia, kokių dokumentų patvirtintų kopijų reikalauja iš pareiškėjo pagal 1 dalį ir šią informaciją per IMI perduoda kitoms valstybėms narėms.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys nepažeidžia priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos teisių prašyti papildomos informacijos arba pateikti patvirtintą dokumento kopiją, jeigu kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai iškyla tinkamai pagrįstų abejonių pagal Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 2 ir 3 dalis.

4.   Jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti pareiškėjo pateikti patvirtintą dokumento kopiją ir atsakymui pateikti gali nustatyti pagrįstą terminą.

16 straipsnis

Patvirtintų dokumentų kopijų tvarkymas

1.   Valstybės narės IMI tiksliai apibrėžia, kokių rūšių patvirtintos dokumentų kopijos priimtinos jų teritorijoje pagal konkrečios valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir šią informaciją per IMI perduoda kitoms valstybėms narėms.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos priima kitos valstybės narės pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas išduotas patvirtintas dokumentų kopijas.

3.   Jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių dėl kitoje valstybėje narėje patvirtintos dokumento kopijos galiojimo ir autentiškumo, kompetentingos institucijos atitinkamoms kitos valstybės narės kompetentingoms institucijoms per IMI pateikia prašymą pateikti papildomos informacijos. Kitos valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja ir nepagrįstai nedelsdamos pateikia atsakymą.

4.   Iš pareiškėjo gavusios patvirtintą dokumento kopiją, kompetentingos institucijos patvirtintos dokumento kopijos elektroninę versiją įkelia ir IMI byloje patvirtina, kad dokumento kopija yra autentiška.

5.   Pareiškėjas vietoj patvirtintos dokumento kopijos kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai gali pateikti dokumento originalą, tada kompetentinga institucija IMI byloje patvirtina, kad dokumento originalo elektroninė kopija yra autentiška.

6.   Jeigu pareiškėjas nepateikia reikalaujamo dokumento patvirtintos kopijos per Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį, tai nereiškia, kad atidedami terminai perduoti paraišką priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai. Kol kilmės valstybės narės kompetentinga institucija negavo patvirtintos dokumento kopijos ir jos neįkėlė, IMI žymima, kad laukiama autentiškumo ir galiojimo patvirtinimo.

7.   Jeigu pareiškėjas nepateikia reikalaujamo dokumento patvirtintos kopijos per Direktyvos 2005/36/EB 4c straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija gali atsisakyti išduoti Europos profesinę kortelę dėl kitų, nei pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį nurodytų, paslaugų teikimo laikinai ir kartais.

8.   Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negauna reikalaujamo dokumento patvirtintos kopijos nei iš kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, nei iš pareiškėjo, ji gali priimti sprendimą remdamasi turima informacija per Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 5 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį.

17 straipsnis

Kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos prašymai pateikti vertimą

1.   Tik gavusios specialų priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą pagal 18 straipsnio 1 dalį, kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti pateikti tokių paraiškos išduoti Europos profesinės kortelę patvirtinamųjų dokumentų paprastą arba patvirtintą vertimą:

a)

pareiškėjo pilietybės įrodymo;

b)

II priedo A dalies 1 punkto b papunktyje nurodytos formalios kvalifikacijos įrodymo, kurį suteikė kilmės valstybė narė;

c)

II priedo A dalies 1 punkto c papunktyje ir 2 punkto f papunktyje nurodytų pažymėjimų, kuriuos išdavė kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, atsakingos už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, arba kitos atitinkamos nacionalinės įstaigos;

d)

II priedo B dalies b punkte ir šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodyto teisėto įsisteigimo patvirtinimo ir dokumentų, kurių galima reikalauti pagal Direktyvos 2005/36/EB VII priedo 1 punkto d papunktį ir 7 straipsnio 2 dalies b ir e punktus, kuriuos išdavė kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, atsakingos už paraiškas išduoti Europos profesinę kortelę, arba kitos atitinkamos nacionalinės įstaigos.

2.   Kiekviena valstybė narė IMI tiksliai apibrėžia dokumentus, kurių paprastų arba patvirtintų vertimų jos kompetentingos institucijos, veikdamos kaip priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, reikalauja iš pareiškėjo pagal 3 ir 4 dalis, ir priimtinas kalbas, ir šią informaciją per IMI perduoda kitoms valstybėms narėms.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija per pirmąją savaitę po paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę gavimo pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4c straipsnio 1 dalį arba 4d straipsnio 1 dalį pareiškėjo reikalauja II priede nurodytų reikalaujamų dokumentų vertimo į kalbas, kurios priimtinos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, jeigu tų dokumentų vertimo priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja pagal šio straipsnio 2 dalį.

4.   Jeigu pareiškėjas su paraiška išduoti Europos profesinę kortelę pateikė II priedo A dalies 2 punkto c ir d papunkčiuose arba II priedo B dalies d punkte nurodytus dokumentus, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija prašo tų dokumentų vertimo į kalbas, kurios priimtinos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

5.   Jeigu pareiškėjas nepateikia bet kokių šio straipsnio 4 dalyje nurodytų dokumentų reikalaujamų vertimų, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija nelaiko tų vertimų trūkstamais dokumentais pagal Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 3 dalį ir 4d straipsnio 1 dalį.

18 straipsnis

Priimančios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymai pateikti vertimą

1.   Jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikti papildomos informacijos, įskaitant paprastus ar patvirtintus vertimus, pagal Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 2 ir 3 dalis.

2.   1 dalyje nurodytais atvejais priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija taip pat gali prašyti pareiškėjo pateikti paprastus ar patvirtintus vertimus ir atsakymui pateikti gali nustatyti pagrįstą terminą.

3.   Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negauna reikalaujamo vertimo nei iš kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos, nei iš pareiškėjo, ji gali priimti sprendimą remdamasi turima informacija per Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 5 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį.

19 straipsnis

Valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomas patvirtintų vertimų tvarkymas

1.   Kiekviena valstybė narė IMI tiksliai apibrėžia, koks patvirtintas vertimas priimtinas jos teritorijoje pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir šią informaciją per IMI perduoda kitoms valstybėms narėms.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos priima kitos valstybės narės pagal tos valstybės narės įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas išduotus patvirtintus dokumentų vertimus.

3.   Jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių dėl kitoje valstybėje narėje patvirtinto vertimo galiojimo ir autentiškumo, valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamoms kitos valstybės narės institucijoms pateikia prašymą per IMI pateikti papildomos informacijos. Tokiais atvejais kitų valstybių narių atitinkamos institucijos bendradarbiauja ir nedelsdamos pateikia atsakymą.

4.   Iš pareiškėjo gavusi patvirtintą vertimą ir atsižvelgdama į 3 dalį, valstybės narės kompetentinga institucija įkelia patvirtinto vertimo elektroninę versiją ir IMI byloje patvirtina, kad vertimas patvirtintas.

5.   Prieš prašydama patvirtintų vertimų ir jeigu iškyla tinkamai pagrįstų abejonių dėl bet kokio 17 straipsnio 1 dalyje minimo dokumento, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija per IMI pateikia prašymą kilmės valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kitų valstybių narių, kurios tą dokumentą išdavė, kompetentingoms institucijoms suteikti papildomos informacijos.

20 straipsnis

Sprendimai dėl Europos profesinės kortelės

1.   Dėl įsisteigimo ir paslaugų teikimo laikinai ir kartais pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą arba išduoti Europos profesinę kortelę, arba jos neišduoti, arba sprendimą taikyti kompensacines priemones pagal Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnį arba 7 straipsnio 4 dalį, arba sprendimą pratęsti Europos profesinės kortelės paslaugų teikimui laikinai ir kartais galiojimą pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį.

2.   Dėl kitų nei pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį nurodytų paslaugų teikimo laikinai ir kartais kilmės valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą arba išduoti Europos profesinę kortelę, arba jos neišduoti, arba pratęsti išduotos Europos profesinės kortelės galiojimą.

3.   Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą pareiškėjui taikyti kompensacines priemones pagal Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnį arba 7 straipsnio 4 dalį, tokiame sprendime taip pat nurodoma informacija dėl taikytinų kompensacinių priemonių turinio, kompensacinių priemonių pagrindimo ir pareiškėjo prievolės pranešti kompetentingai institucijai apie baigtą kompensacinių priemonių taikymą. Paraiškos išduoti Europos profesinę kortelę nagrinėjimas atidedamas iki kompensacinių priemonių taikymo pareiškėjui pabaigos.

Sėkmingai baigus taikyti kompensacines priemones, pareiškėjas Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone apie tai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai, jei ji to reikalauja.

Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą pareiškėjui taikyti kompensacines priemones pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija per IMI patvirtina, kad suteikė pareiškėjui galimybę atlikti profesinio tinkamumo testą per vieną mėnesį nuo jos sprendimo taikyti kompensacines priemones.

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija per IMI praneša apie sėkmingą kompensacinių priemonių taikymo pabaigą ir išduoda Europos profesinę kortelę.

4.   Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą Europos profesinės kortelės neišduoti, tokiame sprendime taip pat išdėsto pagrindimą. Valstybės narės užtikrina, kad sprendimą neišduoti Europos profesinės kortelės atitinkamas asmuo galėtų apskųsti teismine tvarka, ir pareiškėjui pateikia informaciją apie teisę teikti apeliaciją pagal nacionalinę teisę.

5.   IMI numatoma galimybė tinkamai pagrįstais atvejais valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimti sprendimą atšaukti išduotą Europos profesinę kortelę. Tokiame sprendime taip pat išdėstomas tokio atšaukimo pagrindimas. Valstybės narės užtikrina, kad sprendimą atšaukti išduotą Europos profesinę kortelę atitinkamas asmuo galėtų apskųsti teismine tvarka, ir pareiškėjui pateikia informaciją apie teisę teikti apeliaciją pagal nacionalinę teisę.

21 straipsnis

Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatas

1.   Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone pareiškėjui suteikiama galimybė susikurti elektroninį dokumentą, kuriame pateikiamas Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatas, ir atsisiųsti visus įrodymus, susijusius su Europos profesinės kortelės išdavimo procedūros rezultatu.

2.   Jeigu išduodama Europos profesinė kortelė (įskaitant atvejus, nurodytus Direktyvos 2005/36/EB 4d straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje), elektroniniame dokumente nurodoma Direktyvos 2005/36/EB 4e straipsnio 4 dalyje išdėstyta informacija, o Europos profesinės kortelės įsisteigimo atveju – nuoroda į atsakomybės ribojimą, nurodant, kad Europos profesinė kortelė nėra leidimas užsiimti profesine veikla priimančiojoje valstybėje narėje.

3.   Elektroniniame dokumente yra apsaugos priemonių, kuriomis užtikrinama:

a)

jo autentiškumas, garantuojant, kad dokumentą sukūrė IMI užregistruota ir veikianti kompetentinga institucija ir jos turinys – tikri duomenų įrašai;

b)

jo vientisumas, patvirtinant, kad bylos, kurioje yra dokumentas, nepakeitė arba nemodifikavo išorės subjektas nuo jos sukūrimo IMI tam tikrą datą ir tam tikru laiku.

22 straipsnis

Suinteresuotųjų trečiųjų šalių vykdomas Europos profesinės kortelės tikrinimas

1.   Europos Komisija pateikia internetinę tikrinimo sistemą, kuri sudaro galimybę suinteresuotosioms trečiosioms šalims, kurios neturi prieigos prie IMI, internetu patikrinti Europos profesinės kortelės galiojimą ir autentiškumą.

2.   Tais atvejais, kai IMI byla atnaujinama dėl Europos profesinės kortelės turėtojo teisės užsiimti profesine veikla pagal Direktyvos 2005/36/EB 4e straipsnio 1 dalį, pateikiama žinutė, kurioje suinteresuotosioms trečiosioms šalims patariama dėl papildomos informacijos kreiptis į priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją. Žinutė formuluojama neutraliai, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti Europos profesinės kortelės turėtojui taikomą nekaltumo prezumpciją. Europos profesinės kortelės įsisteigimo atveju žinutė pateikiama kartu su nuoroda į atsakomybės ribojimą, nurodant, kad Europos profesinė kortelė nėra leidimas užsiimti profesine veikla priimančiojoje valstybėje narėje.

II SKYRIUS

ĮSPĖJIMŲ TVARKYMO PROCEDŪROS

23 straipsnis

Įspėjimo mechanizme dalyvaujančios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas siunčiamiems ir gaunamiems įspėjimams pagal Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 1 arba 3 dalį tvarkyti.

2.   Siekiant užtikrinti, kad gaunamus įspėjimus tvarkytų tik atitinkamos kompetentingos institucijos, kiekviena valstybė narė gaunamų įspėjimų koordinavimo užduotį paskiria vienai ar daugiau kompetentingų institucijų. Šios kompetentingos institucijos užtikrina, kad nepagrįstai nedelsiant šie įspėjimai būtų paskiriami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.

3.   Valstybės narės gali pavesti siunčiamų įspėjimų koordinavimo užduotį vienai ar daugiau kompetentingų institucijų.

24 straipsnis

Įspėjime pateikiama informacija

1.   Įspėjime pateikiama Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 2 arba 3 dalyje išdėstyta informacija.

2.   Tik kompetentingos institucijos, kurioms pavesta tvarkyti įspėjimus pagal Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 1 arba 3 dalį, turi prieigą prie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos.

3.   Kompetentingos institucijos, kurioms pavesta gaunamų įspėjimų koordinavimo užduotis, turi prieigą tik prie Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 2 dalies b ir d punktuose nurodytų duomenų, nebent įspėjimas joms vėliau taip pat paskiriamas kaip gaunamus įspėjimus tvarkančiai institucijai.

4.   Tais atvejais, kai gaunamus įspėjimus tvarkančiai kompetentingai institucijai reikia kitos informacijos, nei išdėstyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 2 arba 3 dalyje, ji naudoja IMI informacijos prašymo funkciją, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56 straipsnio 2a dalyje.

25 straipsnis

Su Europos profesinės kortelės turėtoju susijęs įspėjimas

1.   Pagal Direktyvos 2005/36/EB 4e straipsnio 1 dalį, jeigu įspėjimas yra susijęs su Europos profesinės kortelės turėtoju, kompetentingos institucijos, kurios tvarkė paraišką išduoti Europos profesinę kortelę pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalį, užtikrina, kad atitinkama IMI byla būtų atnaujinta įrašant įspėjime pateikiamą informaciją, įskaitant visas pasekmes, susijusias su galimybėms užsiimti profesine veikla.

2.   Siekiant užtikrinti, kad IMI bylos būtų atnaujinamos laiku, valstybės narės prie gaunamų įspėjimų suteikia prieigą kompetentingoms institucijoms, kurios atsakingos už paraiškų išduoti Europos profesinę kortelę tvarkymą pagal 2 straipsnio 1 dalį.

3.   Europos profesinės kortelės turėtojui apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytą atnaujinimą pranešama Direktyvos 2005/36/EB 4b straipsnio 1 dalyje nurodyta internetine priemone arba kitomis priemonėmis, jeigu paraiška buvo pateikta raštu pagal 8 straipsnį.

26 straipsnis

Prieiga prie įspėjimų IMI

IMI suteikiama prieigos galimybė gaunamus arba siunčiamus įspėjimus tvarkančioms kompetentingoms institucijoms prie kiekvieno per IMI jų išsiųsto arba gauto įspėjimo, dėl kurio nepradėta 28 straipsnyje nurodyta panaikinimo procedūra.

27 straipsnis

Įspėjimams skirtos IMI funkcijos

IMI pateikiamos tokios gaunamus ir siunčiamus įspėjimus tvarkyti paskirtoms kompetentingoms institucijoms skirtos funkcijos:

a)

siųsti įspėjimą, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse;

b)

atšaukti įspėjimą, išsiųstą remiantis sprendimu, kuris vėliau buvo atšauktas arba panaikintas;

c)

ištaisyti įspėjime pateiktą informaciją ir modifikuoti įspėjimą;

d)

naikinti ir ištrinti įspėjimus, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 5 ir 7 dalyse.

28 straipsnis

Įspėjimų naikinimas, trynimas ir modifikavimas

1.   Su įspėjimais susiję duomenys IMI gali būti tvarkomi tol, kol jie galioja, taip pat kaip ir susiję su panaikinimo procedūros, nurodytos Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 7 dalyje, užbaigimu.

2.   Kai įspėjimas jau nebegalioja, nes baigėsi sankcijų laikotarpis šio straipsnio 5 dalyje nenurodytais atvejais, ta kompetentinga institucija, kuri išsiuntė įspėjimą, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 1 dalyje, per tris dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo arba atitinkamos informacijos gavimo, kai tokio sprendimo priėmimo pagal nacionalinę teisę nereikalaujama, pakeičia jo turinį arba panaikina įspėjimą. Gaunamus įspėjimus tvarkančios kompetentingos institucijos ir atitinkami specialistai nedelsiant informuojami apie bet kokius su įspėjimu susijusius pakeitimus.

3.   Per IMI siunčiami reguliarūs priminimai siunčiamus įspėjimus tvarkančioms kompetentingos institucijoms patikrinti, ar įspėjime pateikiama informacija vis dar galioja.

4.   Jeigu priimamas sprendimas atšaukti įspėjimą, įspėjimą nedelsdama panaikina ta kompetentinga institucija, kuri jį išsiuntė, ir iš IMI per tris dienas ištrinami asmens duomenys, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 7 dalyje.

5.   Sankcijų, kurių galiojimas baigėsi datą, nurodytą Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 5 dalyje, atveju įspėjimas IMI automatiškai panaikinamas ir per tris dienas asmens duomenys iš sistemos ištrinami, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 56a straipsnio 7 dalyje.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. birželio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.

(2)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(4)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

Europos profesinės kortelės reikalavimus atitinkančios profesijos

1.

Bendrosios praktikos slaugytojai

2.

Vaistininkai (pagrindinio rengimo)

3.

Kineziterapeutai

4.

Kalnų gidai

5.

Nekilnojamojo turto agentai


II PRIEDAS

Dokumentai, kurių reikalaujama, kad būtų išduota Europos profesinė kortelė

A.   KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS ĮSISTEIGIMO ATVEJU

1.   Automatinio pripažinimo sistema (Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies III skyrius)

Kad būtų išduota Europos profesinė kortelė pagal šią tvarką, reikalaujama tokių dokumentų:

a)

pareiškėjo pilietybės įrodymo (asmens tapatybės kortelės, paso arba kitų pagal kilmės valstybės narės nacionalines nuostatas priimtinų įrodymų) ir, jeigu pilietybės įrodymuose nenurodoma gimimo vieta, dokumento, kuriame pareiškėjo gimimo vieta nurodoma; o iš asmenų, kurie nėra EEE šalių piliečiai, – dokumento, kuriuo įrodoma, kad trečiosios šalies pilietis gali naudotis Direktyvoje 2005/36/EB nustatytomis teisėmis pagal atitinkamus ES teisės aktus, pvz., Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB (1), Tarybos direktyvą 2003/109/EB (2), Tarybos direktyvą 2004/83/EB (3) arba Tarybos direktyvą 2009/50/EB (4);

b)

formalios kvalifikacijos įrodymo ir prireikus pažymėjimo, kuris išduodamas kartu su formalios kvalifikacijos įrodymu;

c)

atsižvelgiant į pareiškėjo profesiją ir padėtį, vieno iš šių pažymėjimų:

i)

Direktyvos 2005/36/EB VII priedo 2 punkte nurodyto atitikties pažymėjimo, jeigu formalios kvalifikacijos įrodymas atitinka reikalaujamo rengimo sąlygas;

ii)

Direktyvos 2005/36/EB 23 straipsnio 6 dalyje nurodyto pavadinimo pakeitimo pažymėjimo, jeigu išduoto formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas neatitinka pavadinimų, išvardytų Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.2.2 arba 5.6.2 punkte, bet kvalifikacija atitinka reikalaujamo rengimo sąlygas;

iii)

Direktyvos 2005/36/EB 23, 33 arba 33a straipsnyje nurodytų įgytų teisių pažymėjimo, kuriame patvirtinama, kad kvalifikacijų turėtojas faktiškai ir teisėtai bent trumpiausią reikalaujamą laikotarpį vykdė tą veiklą, ir patvirtinami tų straipsnių konkretūs reikalavimai, jeigu rengimas prasidėjo prieš Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.2.2 arba 5.6.2 punkte nurodytas datas, ir formalios kvalifikacijos įrodymas atitinka ne visas reikalaujamo rengimo sąlygas;

d)

dokumentų, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2005/36/EB VII priedo 1 punkto d–g papunkčius.

2.   Bendroji pripažinimo sistema (Direktyvos 2005/36/EB III antraštinės dalies I skyrius)

Kad būtų išduota Europos profesinė kortelė pagal šią tvarką reikalaujama tokių dokumentų:

a)

pilietybės įrodymo arba kitų 1 punkto a papunktyje nurodytų dokumentų;

b)

profesinę kompetenciją patvirtinančio dokumento arba formalios kvalifikacijos įrodymo, kai tinka, ir prireikus įrodymų pagal Direktyvos 2005/36/EB 12 straipsnį;

c)

dokumentų, kuriuose pateikiama papildoma informacija apie rengimą, susijusi su bendra studijų trukme, studijuotais dalykais ir jų santykiu ir prireikus teorinės ir praktinės dalies pusiausvyra;

d)

šių dokumentų dėl kvalifikacijų, kuriais galima kompensuoti esminius kvalifikacijų tarpusavio skirtumus ir sumažinti kompensacinių priemonių pavojų:

i)

dokumentų, kuriuose pateikiama informacija apie tęstinį profesinį tobulinimąsi, seminarus, kitų formų rengimą ir mokymąsi visą gyvenimą pagal 14 straipsnio 5 dalį;

ii)

bet kokio profesinę patirtį patvirtinančio dokumento, kuriame aiškiai nurodoma pareiškėjo vykdyta profesinė veikla, kopijos;

e)

prireikus profesinę patirtį patvirtinančio dokumento, nurodyto Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, jeigu dokumente aiškiai nurodyta atitinkama profesinė veikla;

f)

migrantams, kurie atitinka Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytus reikalavimus, profesinės patirties pažymėjimo, kuriuo įrodoma trejų metų patirtis ir kurį išdavė valstybės narės, kuri pripažino trečiosios šalies kvalifikaciją pagal Direktyvos 2005/36/EB 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, kompetentinga institucija, arba, jeigu atitinkama kompetentinga institucija negali patvirtinti pareiškėjo profesinės patirties, kito profesinės patirties įrodymo, kuriame aiškiai nurodyta atitinkama profesinė veikla;

g)

dokumentų, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2005/36/EB VII priedo 1 punkto d–g papunkčius.

B.   PASLAUGŲ TEIKIMAS LAIKINAI (Direktyvos 2005/36/EB II antraštinė dalis)

Pradedant teikti paslaugas arba jei iš esmės pasikeičia pareiškėjo padėtis, pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalį reikalaujama tokių dokumentų:

a)

pilietybės įrodymo arba kitų A dalies 1 punkto a papunktyje nurodytų dokumentų;

b)

šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos atvejais – teisėtą įsisteigimą kilmės valstybėje narėje patvirtinančio dokumento, nurodyto Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalies b punkte;

c)

dokumentų, kurių reikalaujama pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą dėl teisės užsiimti profesine veikla ir kitų dokumentų, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalies c–e punktus;

d)

jeigu priimančioji valstybė narė taiko išankstinį kvalifikacijų patikrinimą pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 4 dalį, dokumentų, kuriuose pateikiama papildomos informacijos apie šio priedo A dalies 2 punkto c ir d papunkčiuose nurodytą rengimą.


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123).

(2)  2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004 1 23, p. 44–53).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, 2004 9 30, p. 12–23).

(4)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17–29).