19.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/77


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/758

2015 m. balandžio 29 d.

dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (3) buvo nustatyta visapusiška Sąjungos motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema;

(2)

motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į įvairius saugos ir aplinkosaugos aspektus, techniniai reikalavimai yra suderinti Sąjungos lygmeniu siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugumą visoje Sąjungoje;

(3)

„eCall“ iškvietos paslaugos įdiegimas visose transporto priemonėse ir visose valstybėse narėse – tai vienas iš pagrindinių Sąjungos tikslų kelių eismo saugumo srityje nuo 2003 m. Kad tas tikslas būtų pasiektas, vadovaujantis savanoriško diegimo požiūriu pradėta keletas iniciatyvų, tačiau iki šiol pakankamos pažangos pasiekti nepavyko;

(4)

siekiant toliau didinti kelių eismo saugumą, 2009 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos komunikate „Metas diegti pagalbos iškvietos sistemą“ pasiūlytos naujos priemonės, kad Sąjungoje būtų įdiegta transporto priemonėse sumontuotos pagalbos iškvietos paslauga. Viena iš siūlytų priemonių – nustatyti privalomą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų montavimą visose naujų tipų transporto priemonėse pradedant M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėmis, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede;

(5)

2012 m. liepos 3 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Pagalbos iškvietos sistema“ eCall „– nauja pagalbos telefono 112 paslauga piliečiams“, kuriuo Komisija paraginta pateikti pasiūlymą pagal Direktyvą 2007/46/EB, kad būtų užtikrintas privalomas numeriu 112 grindžiamos iškvietos „eCall“ viešos sistemos įdiegimas ne vėliau kaip 2015 m.;

(6)

vis dar būtina gerinti numerio 112 paslaugos teikimą visoje Sąjungoje, kad nelaimių atveju pagalba būtų teikiama greitai ir veiksmingai;

(7)

tikimasi, kad Sąjungos „eCall“ iškvietos sistema padės sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių skaičių Sąjungoje ir patiriamų sužalojimų sunkumą, nes pagalbos tarnyboms bus greitai pranešama apie nelaimę. Privalomai įdiegus transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, taip pat padarius būtinus ir suderintus viešųjų belaidžio judriojo ryšio tinklų, naudojamų „eCall“ iškvietoms siųsti, ir bendrųjų pagalbos centrų (toliau – BPC), kurie „eCall“ iškvietas priimtų ir jas tvarkytų, infrastruktūros patobulinimus, paslauga taptų prieinama visiems piliečiams, taigi sumažėtų mirčių ir sunkių sužalojimų skaičius, sveikatos priežiūros išlaidos, eismo įvykių keliamos spūstys ir kiti kaštai;

(8)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 585/2014/ES (4) 1 straipsnio 1 dalį valstybės narės savo teritorijoje likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki šio reglamento taikymo pradžios dienos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d. įdiegia „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikiamą visoms „eCalls“ iškvietoms tinkamai priimti ir tvarkyti. Pagal Sprendimo Nr. 585/2014/ES 3 straipsnį ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 24 d. valstybės narės pateikia Komisijai to sprendimo įgyvendinimo padėties ataskaitą. Jeigu ataskaitoje daroma išvada, kad „eCall“ BPC infrastruktūra ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d. dar neveiks, Komisija turėtų imtis atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad „eCall“ BPC infrastruktūra būtų įdiegta;

(9)

pagal Komisijos rekomendacijos 2011/750/ES (5) 4 dalį valstybės narės turėtų užtikrinti, kad judriojo tinklo operatoriai ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. į savo tinklus įdiegtų „pagalbos iškvietos diskriminatoriaus“ tvarkymo mechanizmą. Jei atlikus tos rekomendacijos 6 dalyje nurodytą persvarstymą daroma išvada, kad „pagalbos iškvietos diskriminatorius“ ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d. nebus įgyvendintas, Komisija turėtų imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, kad judriojo tinklo operatoriai įgyvendintų „pagalbos iškvietos diskriminatoriaus“ tvarkymo mechanizmą.

(10)

tikslios ir patikimos padėties nustatymo informacijos teikimas yra esminis veiksmingo transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos veikimo elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ši sistema būtų suderinama su paslaugomis, teikiamomis pagal programą GALILEO ir Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos (toliau – EGNOS) programą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1285/2013 (6). Pagal programą GALILEO nustatyta sistema – tai autonomiška pasaulinės palydovinės navigacijos sistema, o pagal programą EGNOS nustatyta sistema – tai regioninės palydovinės navigacijos sistema, pagerinanti globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau – GPS) signalo kokybę;

(11)

privalomas reikalavimas transporto priemonėse montuoti numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą pirmiausia turėtų būti taikomas tik naujų tipų (M1 ir N1 kategorijų) lengviesiems automobiliams ir mažos keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms, kurių atveju jau egzistuoja tinkamas aktyvavimo mechanizmas. Komisija turėtų išsamiau įvertinti galimybę artimiausiu metu išplėsti reikalavimo transporto priemonėse montuoti numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos taikymą įtraukiant kitų kategorijų transporto priemones, pavyzdžiui, sunkiasvores krovinines transporto priemones, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusus, variklines dvirates transporto priemones ir žemės ūkio traktorius, kad prireikus tuo tikslu galėtų pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(12)

siekiant, kad sistema plistų, turėtų būti skatinama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą montuoti esamų tipų transporto priemonėse, kurios bus gaminamos po 2018 m. kovo 31 d. Tų tipų transporto priemonės, kurių tipo patvirtinimas bus suteiktas anksčiau nei 2018 m. kovo 31 d., gali būti modifikuojamos, savanoriškai montuojant „eCall“ iškvietos sistemą;

(13)

Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 grindžiama vieša sąveiki visoje Sąjungoje veikianti„eCall“ iškvietos paslauga ir trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos paslaugos gali veikti kartu, jei bus patvirtintos priemonės, kurios būtinos siekiant užtikrinti paslaugos teikimo vartotojui tęstinumą. Kad viešosios numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos paslaugos tęstinumas būtų užtikrintas visose valstybėse narėse visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį ir kad būtų garantuotas nuolatinis automatiškas viešosios numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos paslaugos teikimas, viešosios numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos paslaugos sistema turėtų būti įrengta visose transporto priemonėse, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonės savininkas pasirenka trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos paslaugą;

(14)

vartotojams turėtų būti pateikta tiksli transporto priemonėje sumontuotos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ir trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, jei tokia transporto priemonėje įrengta, santrauka, taip pat pateikta išsami ir patikima informacija apie visas papildomas funkcijas ar paslaugas, susietas su privačia skubios pagalbos paslauga, siūlomas montuoti transporto priemonėje skubios pagalbos ar techninės pagalbos iškvietos prietaikas ir informacija apie paslaugų lygį, kurio galima tikėtis įsigyjant trečiųjų šalių paslaugas, ir susijusias išlaidas. Numeriu 112 grindžiama „eCall“ iškvietos paslauga yra viešoji visuotinės svarbos paslauga, taigi ji visiems vartotojams turėtų būti teikiama nemokamai;

(15)

privalomas reikalavimas montuoti transporto priemonėse numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą neturėtų daryti poveikio visų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, automobilių gamintojų ir nepriklausomų operatorių, teisei siūlyti papildomas skubios pagalbos ir (arba) pridėtinę vertę turinčias paslaugas, teikiamas kartu su transporto priemonėse montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema arba remiantis šia sistema. Tačiau visos papildomos paslaugos turėtų būti suprojektuotos taip, kad neblaškytų vairuotojo dėmesio ir netrukdytų transporto priemonėje sumontuotos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos veikimui ir veiksmingam pagalbos iškvietos centrų darbui. Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ir privačias ar pridėtinės vertės paslaugas teikianti sistema turėtų būti suprojektuotos taip, kad keitimasis asmens duomenimis tarp šių sistemų būtų neįmanomas. Tos paslaugos, jei teikiamos, turėtų atitikti taikytinus saugos, saugumo ir duomenų apsaugos teisės aktus ir visuomet turėtų likti neprivalomos vartotojams;

(16)

siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip pat skatinti inovacijas ir didinti Sąjungos informacinių technologijų pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, transporto priemonėse montuojamos „eCall“ iškvietos sistemos turėtų būti pagrįstos sąveikia, standartizuota, saugia ir atviros prieigos platforma būsimoms galimoms transporto priemonėse naudojamoms prietaikoms arba paslaugoms. Kadangi tam reikia techninio ir teisinio pagrindo, Komisija, pasikonsultavusi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant transporto priemonių gamintojus ir nepriklausomus operatorius, turėtų nedelsdama įvertinti visas galimybes populiarinti tokią atviros prieigos platformą ir užtikrinti jos veikimą, taip pat, jei reikia, tuo tikslu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Be to, transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema už pagrįstą mokestį, kuris neviršija nominalios sumos, nediskriminaciniu pagrindu turėtų būti prieinama visiems nepriklausomiems operatoriams remonto ir priežiūros tikslais, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 (7);

(17)

siekiant išlaikyti tipo patvirtinimo sistemos vientisumą, šio reglamento tikslais turėtų būti pripažįstamos tik tos transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, kurias galima visapusiškai išbandyti;

(18)

transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, kaip skubios pagalbos sistema, turi būti didžiausio įmanomo patikimumo lygio. Turėtų būti užtikrintas būtinųjų duomenų rinkinio ir balso perdavimo tikslumas bei kokybė ir turėtų būti parengta vienoda bandymų tvarka, siekiant užtikrinti transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ilgaamžiškumą ir atsparumą. Todėl turėtų būti atliekamos periodinės techninės apžiūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES (8);

(19)

mažų serijų transporto priemonėms ir pagal Direktyvos 2007/46/EB 24 straipsnį patvirtintoms transporto priemonėms pagal tą direktyvą netaikomi reikalavimai dėl transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos priekinio ir šoninio smūgių atveju. Todėl šiame reglamente nustatyti reikalavimai dėl „eCall“ iškvietos toms transporto priemonėms neturėtų būti taikomi. Be to, kai kuriose M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse tinkamas „eCall“ iškvietos aktyvavimo mechanizmas negali būti sumontuotas dėl techninių priežasčių;

(20)

specialios paskirties transporto priemonių atžvilgiu turėtų būti taikoma pareiga laikytis šiame reglamente nustatytų reikalavimų dėl „eCall“ iškvietos, jeigu bazinėje/nekomplektinėje transporto priemonėje yra sumontuotas reikiamas aktyvavimo mechanizmas;

(21)

bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojantis transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos taisykles, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB (10), visų pirma siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių, kuriose įrengtos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, įprastai jas naudojant, kiek tai susiję su numeriu 112 grindžiama „eCall“ iškvieta, nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų nuolat sekamos, ir kad būtinųjų duomenų rinkinys, kurį siunčia transporto priemonėje sumontuota numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, apimtų tik būtiniausią informaciją, kurios reikia, kad būtų tinkamai reaguojama į pagalbos iškvietas. Tuo turėtų būti atsižvelgiama į rekomendacijas, kurias pateikė pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įkurta darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis (toliau – 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė) ir kurios išdėstytos jos 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtame Darbo dokumente dėl duomenų apsaugos ir privatumo klausimų įgyvendinant eCall iniciatyvą;

(22)

gamintojai turėtų įgyvendinti visas būtinas priemones, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (11) 7 ir 8 straipsnius;

(23)

transporto priemonių gamintojai, laikydamiesi techninių reikalavimų, turėtų į transporto priemonėse montuojamas sistemas integruoti duomenų apsaugos technines prietaikas ir laikytis projektuojant numatytos privatumo apsaugos principo;

(24)

gamintojai kaip techninių dokumentų, perduodamų kartu su transporto priemone, dalį turėtų suteikti informaciją apie Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 grindžiamos nemokamos viešosios „eCall“ iškvietos sistemos buvimą, transporto priemonės savininko teisę pasirinkti naudoti tą, o ne trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, ir apie transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atliekamą duomenų tvarkymą. Šią informaciją taip pat turėtų būti galima parsisiųsti iš interneto;

(25)

transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema perduodami ir BPC tvarkomi duomenys gali būti perduodami Sprendime Nr. 585/2014/ES nurodytoms skubios pagalbos tarnyboms ir tarnybų partneriams tik avarijų, kurių atveju aktyvuojama „eCall“ iškvieta, atveju ir tame sprendime nustatytomis sąlygomis, ir jie turi būti naudojami tik tame sprendime nustatytiems tikslams pasiekti. Duomenys, kuriuos naudodamasis transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema tvarko BPC, trečiosioms šalims perduodami tik tuo atveju, jei duomenų subjektas yra iš anksto davęs aiškų sutikimą;

(26)

Europos standartizacijos organizacijos, Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) ir Europos standartizacijos komitetas (CEN) parengė bendrus visoje Europoje teikiamos „eCall“ paslaugos diegimo standartus, kurie turėtų būti taikomi šio reglamento tikslais, nes tai sudarys geresnes sąlygas transporto priemonėje montuojama „eCall“ iškvietos sistema teikiamos paslaugos technologinei raidai, užtikrins šios paslaugos sąveikumą bei tęstinumą visoje Sąjungoje ir sumažins įgyvendinimo sąnaudas visoje Sąjungoje;

(27)

siekiant užtikrinti bendrųjų techninių reikalavimų dėl transporto priemonėje montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų taikymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl prievolės sumontuoti „eCall“ iškvietos sistemą netaikymo tam tikrose M1 ir N1 kategorijų klasių transporto priemonėse, dėl išsamių techninių reikalavimų ir bandymų, taikomų transporto priemonių EB tipo patvirtinimui jose montuojamų „eCall“ iškvietos sistemų atžvilgiu ir sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų, suprojektuotų ir sukonstruotų tokioms transporto priemonėms, EB tipo patvirtinimui, nustatymo, ir dėl išsamių techninių taisyklių ir bandymų procedūrų, skirtų užtikrinti tam tikrų taisyklių dėl asmens duomenų tvarkymo taikymą ir užtikrinti, kad nevyktų keitimasis asmens duomenimis tarp transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemos ir trečiųjų šalių sistemų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais bei atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma konsultuotųsi su vartotojų apsaugos organizacijomis, taip pat su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupe pagal taikytinus teisės aktus. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(28)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su praktinėmis įvertinimo, ar nėra atsekimo ir sekimo galimybės, taisyklėmis, informacijos naudotojui šablonu ir administracinėmis nuostatomis, taikomomis EB tipo patvirtinimui informacinių dokumentų, kuriuos gamintojai turi pateikti tipo patvirtinimo tikslais, šablono atžvilgiu, taip pat su EB tipo patvirtinimo sertifikatų šablonu ir EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (12);

(29)

transporto priemonių gamintojams turėtų būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento techninių reikalavimų;

(30)

šis reglamentas yra naujas atskiras reglamentas Direktyvoje 2007/46/EB numatytos EB tipo patvirtinimo procedūros kontekste, todėl tos direktyvos I, III, IV ir XI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(31)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užbaigti vidaus rinkos kūrimą nustatant bendrus techninius reikalavimus naujoms patvirtinto tipo transporto priemonėms, kuriose sumontuota numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(32)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (13) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2013 m. spalio 29 d. (14),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi bendrieji reikalavimai, taikomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimui transporto priemonėse montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų atžvilgiu ir transporto priemonėse montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimui.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 1.1.1 ir 1.2.1 punktuose, ir transporto priemonėse montuojamoms numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, suprojektuotiems ir sukonstruotiems tokioms transporto priemonėms.

Jis netaikomas šioms transporto priemonėms:

a)

mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, patvirtintoms pagal Direktyvos 2007/46/EB 22 ir 23 straipsnius;

b)

transporto priemonėms, patvirtintoms pagal Direktyvos 2007/46/EB 24 straipsnį;

c)

transporto priemonėms, kuriose dėl techninių priežasčių negali būti sumontuotas tinkamas „eCall“ iškvietos aktyvavimo mechanizmas, kaip apibrėžta pagal 2 dalį.

2.   Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių klases, kuriose dėl techninių priežasčių negali būti sumontuotas tinkamas „eCall“ iškvietos aktyvavimo mechanizmas, remiantis Komisijos atlikta arba jos pavesta atlikti sąnaudų ir naudos vertinimo analize ir atsižvelgus į visus reikšmingus saugos ir techninius aspektus.

Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnyje, šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema– skubios pagalbos sistema, kurią sudaro transporto priemonėje sumontuota įranga ir priemonės, skirtos „eCall“ iškvietos perdavimui aktyvuoti, valdyti ir vykdyti, kuri aktyvuojama automatiškai, naudojant transporto priemonėje sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia būtinųjų duomenų rinkinį ir numeriu 112 sukuria garso ryšį tarp transporto priemonėje esančių asmenų ir „eCall“ BPC;

2.   „eCall“ iškvieta– transporto priemonėje sumontuota įranga numeriu 112 atliekama pagalbos iškvieta, atliekama automatiškai, aktyvuojant transporto priemonėje įrengtus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia būtinųjų duomenų rinkinį ir sukuria garso ryšį tarp transporto priemonės ir „eCall“ BPC;

3.   bendrasis pagalbos centras arba BPC– fizinė vieta, kurioje pirmiausia priimamos pagalbos iškvietos valdžios institucijos arba valstybės narės pripažintos privačios organizacijos atsakomybe;

4.   tinkamiausias BPC– atsakingų valdžios institucijų iš anksto nurodytas BPC, kuris reaguoja į pagalbos iškvietas, gaunamas iš tam tikros vietovės, arba į tam tikros rūšies pagalbos iškvietas;

5.   „eCall“ BPC– valdžios institucijų iš anksto nurodytas tinkamiausias BPC, kuris pirmasis priima ir tvarko „eCall“ iškvietas;

6.   būtinųjų duomenų rinkinys arba BDR– standarte „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys“ (EN 15722:2011) apibrėžta informacija, kuri siunčiama į „eCall“ BPC;

7.   transporto priemonėje sumontuota įranga– transporto priemonėje stacionariai sumontuota įranga, kuri teikia transporto priemonės duomenis, būtinus, kad būtų galima per viešąjį belaidžio judriojo ryšio tinklą atlikti „eCall“ operaciją, arba kuri turi prieigą prie tokių duomenų;

8.   „eCall“ operacija– belaidžio judriojo ryšio per viešąjį belaidžio judriojo ryšio tinklą užmezgimas, BDR perdavimas iš transporto priemonės į „eCall“ BPC ir garso ryšio tarp transporto priemonės ir to paties „eCall“ BPC sukūrimas;

9.   viešasis belaidžio judriojo ryšio tinklas– visuomenei prieinamas belaidžio judriojo ryšio tinklas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2002/21/EB (15) ir 2002/22/EB (16);

10.   trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama „eCall“ iškvieta– transporto priemonėje sumontuota įranga atliekama pagalbos iškvieta trečiosios šalies paslaugų teikėjui, atliekama automatiškai, aktyvuojant transporto priemonėje įrengtus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuris viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia BDR ir sukuria garso ryšį tarp transporto priemonės ir trečiosios šalies paslaugų teikėjo;

11.   trečiosios šalies paslaugų teikėjas– nacionalinių valdžios institucijų pripažinta organizacija, kuriai leidžiama priimti trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą „eCall“ iškvietą ir perduoti BDR „eCall“ BPC;

12.   transporto priemonėje montuojama trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „e-Call“ iškvietos sistema– sistema, aktyvuojama automatiškai, naudojant transporto priemonėje sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia BDR ir sukuria garso ryšį tarp transporto priemonės ir trečiosios šalies paslaugų teikėjo.

4 straipsnis

Bendrosios gamintojų pareigos

Gamintojai įrodo, kad visose naujų tipų transporto priemonėse, nurodytose 2 straipsnyje, yra stacionariai sumontuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, laikantis šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

5 straipsnis

Konkrečios gamintojų pareigos

1.   Gamintojai užtikrina, kad visos jų naujų tipų transporto priemonės ir transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, suprojektuoti ir sukonstruoti tokioms transporto priemonėms, būtų pagaminti ir patvirtinti laikantis šio reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų.

2.   Gamintojai įrodo, kad visos naujų tipų transporto priemonės yra sukonstruotos taip, kad būtų užtikrinta, jog Sąjungos teritorijoje įvykus didelei avarijai, apie kurią sužinoma aktyvavus vieną ar daugiau transporto priemonėje įrengtų jutiklių arba procesorių, Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 būtų automatiškai aktyvuojama „eCall“ iškvieta.

Gamintojai įrodo, kad naujų tipų transporto priemonės yra sukonstruotos taip, kad būtų užtikrinta, jog „eCall“ iškvietą Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 būtų galima aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos rankinio aktyvavimo įtaisas būtų suprojektuotas tokiu būdu, kad būtų išvengta netinkamo naudojimo.

3.   2 dalis nedaro poveikio transporto priemonės savininko teisei be transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos naudoti ir transporto priemonėje montuojamą trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, teikiančią panašią paslaugą, jeigu tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

transporto priemonėje montuojama trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema atitinka standartą EN 16102:2011 „Intelektinės transporto sistemos. Avarinė iškvieta. Veikimo reikalavimai, keliami trečiosios šalies įrangai“;

b)

gamintojai užtikrina, kad vienu metu aktyvi būtų tik viena sistema ir kad tuo atveju, jeigu transporto priemonėje sumontuota trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema neveikia, būtų automatiškai aktyvuojama transporto priemonėje sumontuota numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema;

c)

transporto priemonės savininkas visada turi teisę pasirinkti naudoti ne transporto priemonėje montuojamą trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, o transporto priemonėje montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą;

d)

gamintojai savininkui skirtame naudojimo vadove nurodo informaciją apie c punkte nurodytą teisę.

4.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų imtuvai būtų suderinami su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant GALILEO ir EGNOS sistemas. Gamintojai taip pat gali nuspręsti papildomai užtikrinti suderinamumą su kitomis palydovinės navigacijos sistemomis.

5.   EB tipo patvirtinimo tikslais pripažįstamos tik tos transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos (montuojamos stacionariai ar tokios, kurių tipas tvirtinamas atskirai), kurias galima išbandyti.

6.   Gamintojai įrodo, kad įvykus kritiniam sistemos gedimui, dėl kurio nebūtų įmanoma įvykdyti numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos, transporto priemonėje esantys asmenys bus įspėjami.

7.   Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema už pagrįstą mokestį, kuris neviršija nominalios sumos, nediskriminaciniu pagrindu turi būti prieinama visiems nepriklausomiems operatoriams remonto ir priežiūros tikslais, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 715/2007.

8.   Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomi išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymai, taikomi transporto priemonių EB tipo patvirtinimui jose montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų atžvilgiu ir numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimui.

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai reikalavimai ir bandymai grindžiami 2–7 dalyse išdėstytais reikalavimais ir, kai taikoma, galiojančiais su „eCall“ susijusiais standartais, įskaitant šiuos:

a)

EN 16072:2011 „Intelektinė transporto sistema. El. sauga. Avarinės iškvietos europinės sistemos veikimo reikalavimai“;

b)

EN 16062:2011 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos aukšto lygmens taikomosios programos protokolo reikalavimai“;

c)

CEN/TS 16454:2013 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Visos pagalbos iškvietos sistemos“ eCall „atitikties bandymai“, kiek jis susijęs su transporto priemonėje sumontuotos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atitiktimi europinei „eCall“ iškvietos sistemai;

d)

EN 15722:2011 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys“;

e)

EN 16102:2011 „Intelektinės transporto sistemos. Avarinė iškvieta. Veikimo reikalavimai, keliami trečiosios šalies įrangai“;

f)

bet kuriuos papildomus Europos standartus, susijusius su „eCall“ sistema ir patvirtintus laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 (17) nustatytų procedūrų, arba su „eCall“ sistemomis susijusias Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles (JT EEK taisyklės), prie kurių Sąjunga prisijungė.

Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d.

9.   Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atnaujinamos šio straipsnio 8 dalyje nurodytų standartų redakcijos, kai priimama nauja redakcija.

6 straipsnis

Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės

1.   Šis reglamentas nedaro poveikio direktyvoms 95/46/EB ir 2002/58/EB. Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojant transporto priemonėje montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą turi atitikti tose direktyvose nustatytas asmens duomenų apsaugos taisykles.

2.   Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys naudojami tik reaguojant į 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas skubios pagalbos situacijas.

3.   Pagal šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys nėra saugomi ilgiau nei tai yra būtina reaguojant į 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas skubios pagalbos situacijas. Kai tik tie duomenys nebėra reikalingi šiuo tikslu, jie yra visiškai ištrinami.

4.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos nebūtų galima atsekti ir ji nebūtų nuolat sekama.

5.   Gamintojai užtikrina, kad iš transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos vidinės atminties duomenys būtų automatiškai nuolat pašalinami. Leidžiama saugoti tik duomenis apie tris paskutines transporto priemonės buvimo vietas tiek, kiek tai yra tikrai būtina norint nustatyti dabartinę buvimo vietą ir važiavimo kryptį įvykio metu.

6.   Prieš aktyvuojant „eCall“ iškvietą, už transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ribų tie duomenys nėra prieinami jokiems subjektams.

7.   Į transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą įdiegiamos privatumo didinimo technologijos, kad „eCall“ sistemos naudotojams būtų suteikta tinkamo lygio privatumo apsauga, taip pat apsaugos priemonės, būtinos siekiant užkirsti kelią sekimui ir netinkamam naudojimui.

8.   Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema siunčiamas būtinųjų duomenų rinkinys apima tik būtiniausią informaciją, kaip nurodyta standarte EN 15722:2011 „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys“. Transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema neperduodami jokie papildomi duomenys. Tas būtinųjų duomenų rinkinys saugomas taip, kad būtų galima jį visiškai visam laikui ištrinti.

9.   Gamintojai savininkui skirtame naudojimo vadove pateikia aiškią ir išsamią informaciją apie transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atliekamą duomenų tvarkymą. Tą informaciją sudaro:

a)

nuoroda į tvarkymo teisinį pagrindą;

b)

tai, kad transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema yra aktyvuojama pagal numatytuosius nustatymus;

c)

transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atliekamo duomenų tvarkymo tvarka;

d)

konkretus duomenų tvarkymo naudojant „eCall“ sistemą, atliekamo tik 5 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytose skubios pagalbos situacijose, tikslas;

e)

renkamų ir tvarkomų duomenų rūšys ir tų duomenų gavėjai;

f)

duomenų saugojimo transporto priemonėje montuojamoje numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemoje terminas;

g)

tai, kad transporto priemonė nėra nuolat sekama;

h)

naudojimosi duomenų subjektų teisėmis tvarka ir informacija apie kontaktinę tarnybą, atsakingą už prieigos prašymų tvarkymą;

i)

visa būtina papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų atsekamumu, sekimu ir tvarkymu teikiant trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą „eCall“ iškvietą ir (arba) kitas pridėtinės vertės paslaugas, dėl kurių savininkas duoda aiškų sutikimą ir kurios turi atitikti Direktyvą 95/46/EB. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, kad gali būti transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ir trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamų transporto priemonėje montuojamų „eCall“ iškvietos sistemų ar kitų pridėtinės vertės paslaugų atliekamo duomenų tvarkymo skirtumų.

10.   Siekiant išvengti painiavos, susijusios su siekiamais tikslais ir tvarkymo pridėtine verte, prieš pradedant naudotis sistema savininkui skirtame naudojimo vadove atskirai teikiama 9 dalyje nurodyta informacija apie transporto priemonėje montuojamą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą ir apie trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamas „eCall“ iškvietos sistemas.

11.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonėje montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ir papildoma trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ar pridėtinės vertės paslaugas teikianti sistema būtų suprojektuotos taip, kad keitimasis asmens duomenimis tarp šių sistemų būtų neįmanomas. Jei trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema ar pridėtinės vertės paslaugas teikiančia sistema nesinaudojama arba jei duomenų subjektas atsisako trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemai ar pridėtinės vertės paslaugas teikiančiai sistemai duoti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tai nedaro neigiamos įtakos naudojimuisi transporto priemonėse montuojama numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema.

12.   Komisijai pagal 8 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

a)

išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros, skirti 2 ir 3 dalyse nurodyto asmens duomenų tvarkymo taisyklių taikymui;

b)

išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros siekiant užtikrinti, kad nevyktų keitimasis duomenimis tarp transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ir trečiųjų šalių sistemų, kaip nurodyta 11 dalyje.

Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d.

13.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato:

a)

praktinę įvertinimo, ar nėra atsekamumo ir sekimo, nurodytų 4, 5 ir 6 dalyse, tvarką;

b)

informacijos naudotojui, kaip nurodyta 9 dalyje, šabloną.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pirmieji tokie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d.

7 straipsnis

Valstybių narių pareigos

Nuo 2018 m. kovo 31 d. EB tipo patvirtinimą transporto priemonėje montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos atžvilgiu nacionalinės valdžios institucijos suteikia tik tiems naujiems transporto priemonių tipams ir naujiems transporto priemonėje montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų, suprojektuotų ir sukonstruotų tokioms transporto priemonėms, tipams, kurie atitinka šį reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus.

8 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   2 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse ir 6 straipsnio 12 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių laikotarpiui nuo 2015 m. birželio 8 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse ir 6 straipsnio 12 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 2 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 8 ir 9 dalis bei 6 straipsnio 12 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

9 straipsnis

Įgyvendinimo aktai

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos administracinės nuostatos, taikomos transporto priemonių EB tipo patvirtinimui jose montuojamų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų atžvilgiu ir numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų, suprojektuotų ir sukonstruotų tokioms transporto priemonėms, EB tipo patvirtinimui, kaip reikalaujama pagal 5 straipsnio 1 dalį, dėl:

a)

informacinių dokumentų, kuriuos turi pateikti gamintojai tipo patvirtinimo tikslais, šablonų;

b)

EB tipo patvirtinimo sertifikatų šablonų;

c)

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžio (-ių).

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pirmieji tokie įgyvendinimo aktai priimami ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d.

10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalimi įsteigtas Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

11 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų gamintojams už šio reglamento nuostatų ir pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatų nesilaikymą. Jos imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti sankcijų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

2.   Nuostatų nesilaikymo, už kurį turi būti taikoma sankcija, atvejai apima bent:

a)

suklastotos deklaracijos pateikimą atliekant patvirtinimo procedūrą arba atšaukimo procedūrą;

b)

bandymų rezultatų klastojimą tipo patvirtinimo tikslais;

c)

duomenų arba techninių specifikacijų, kurios galėtų lemti tipo patvirtinimo atšaukimą, atsisakymą jį suteikti arba panaikinimą, nuslėpimą;

d)

6 straipsnyje įtvirtintų nuostatų pažeidimą;

e)

veiksmus, kuriais pažeidžiamos 5 straipsnio 7 dalies nuostatos.

12 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d. Komisija parengia transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos pasiekimų, įskaitant jos paplitimo lygį, vertinimo ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija išnagrinėja, ar šio reglamento taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir jis turėtų būti taikomas ir kitų kategorijų transporto priemonėms, pavyzdžiui, sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams, variklinėms dviratėms transporto priemonėms ir žemės ūkio traktoriams. Prireikus Komisija šiuo tikslu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.   Atsižvelgdama į išsamių konsultacijų su visais suinteresuotaisiais subjektais rezultatus ir tyrimą, kuriame įvertinamos sąnaudos ir nauda, Komisija įvertina, ar reikia reikalavimų dėl sąveikios, standartizuotos, apsaugotos ir atviros prieigos platformos. Prireikus ir ne vėliau kaip 2017 m. birželio 9 d. Komisija priima teisėkūros iniciatyvą, grindžiamą tais reikalavimais.

13 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IV ir XI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 8 ir 9 dalys, 6 straipsnio 12 ir 13 dalys bei 8, 9, 10 ir 12 straipsniai taikomi nuo 2015 m. birželio 8 d.

Šio straipsnio antroje pastraipoje nenurodyti straipsniai taikomi nuo 2018 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2015 m. balandžio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 341, 2013 11 21, p. 47.

(2)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. kovo 2 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2015 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 585/2014/ES dėl sąveikios visos ES pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimo (OL L 164, 2014 6 3, p. 6).

(5)  2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos rekomendacija 2011/750/ES dėl paramos elektroniniuose ryšių tinkluose diegiant visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą siekiant perduoti automobilyje sumontuota pagalbos iškvietos įranga generuotus pagalbos skambučius naudojantis telefono numeriu 112 (pagalbos iškvieta) (OL L 303, 2011 11 22, p. 46).

(6)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1285/2013 dėl Europos palydovinės navigacijos sistemų įdiegimo ir eksploatavimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 1).

(7)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(8)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

(9)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(11)  OL C 326, 2012 10 26, p. 391.

(12)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(13)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(14)  OL C 38, 2014 2 8, p. 8.

(15)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

(16)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51).

(17)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).


PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1.

I priedas papildomas šiais punktais:

„12.8.

„eCall“ sistema

12.8.1.

Įrengta: taip/ne (1)

12.8.2.

Įtaiso techninis aprašymas arba brėžiniai: …“

;

2.

III priedo I dalies A skirsnis papildomas šiais punktais:

„12.8.

„eCall“ sistema

12.8.1.

Įrengta: taip/ne (1)“

;

3.

IV priedo I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Taikymas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

b)

1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Konkretūs klausimai

Taikymas ir konkretūs reikalavimai

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

 

Netaikoma“

ii)

2 lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Konkretūs klausimai

Taikymas ir konkretūs reikalavimai

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

 

Netaikoma“

c)

2 priedėlio skirsnis „4. Techniniai reikalavimai“ iš dalies keičiamas taip:

i)

I dalis „M1 kategorijos transporto priemonės“ papildoma šiuo elementu:

Elementas

Nuoroda į norminį aktą

Alternatyvūs reikalavimai

„72

Reglamentas (ES) 2015/758 („eCall“ sistemos)

To reglamento reikalavimai netaikomi.“

ii)

II dalis „N1 kategorijos transporto priemonės“ papildoma šiuo elementu:

Elementas

Nuoroda į norminį aktą

Alternatyvūs reikalavimai

„72

Reglamentas (ES) 2015/758 („eCall“ sistemos)

To reglamento reikalavimai netaikomi.“

4.

XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1 ≤ 2 500 kg (*)

M1 > 2 500 kg (*)

M2

M3

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

G

G

netaikoma

netaikoma“

b)

2 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

G

netai-koma

netai-koma

G

netai-koma

netai-koma

netai-koma

netai-koma

netai-koma

netai-koma“

c)

3 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M1

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

G“

d)

4 priedėlio lentelė papildoma šiuo punktu:

Punktas

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

„eCall“ sistema

Reglamentas (ES) 2015/758

netaikoma

netaikoma

G

netai-koma

netaikoma

netai-koma

netai-koma

netai-koma

netai-koma“