23.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/628

2015 m. balandžio 22 d.

kuriuo dėl švino ir jo junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. gruodžio 21 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį Švedija pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) dokumentų rinkinį (XV priedo dokumentų rinkinys), kuriame pagrindžiama, kad dėl polinkio dėti daiktus į burną vaikai, ypač jaunesni nei 36 mėnesių, gali dažnai patirti sąlytį su švinu, išsiskiriančiu iš vartojimo prekių, kuriose yra švino ar jo junginių. Švino ir jo junginių vartojimo prekėse gali būti įdėta tyčia, kaip metalinių švino detalių, arba tai gali būti negrynų metalo lydinių priemaišos, pigmentai ar stabilizatoriai polimeruose (ypač PVC);

(2)

dažnas sąlytis su švinu dėl švino ar jo junginių turinčių daiktų dėjimo į burną gali sukelti sunkių ir negrįžtamų nervų sistemos veiklos ir vystymosi sutrikimų, o vaikams jie gali būti itin sunkūs, nes jų centrinė nervų sistema tebesivysto. Todėl reikėtų uždrausti teikti rinkai ir plačiajai visuomenei skirtuose gaminiuose, kuriuos vaikai gali dėti į burną, naudoti šviną ir jo junginius, jei švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) gaminyje ar jo dalyje viršija nustatytą vertę;

(3)

2013 m. gruodžio 10 d. Rizikos vertinimo komitetas (toliau – RVK) priėmė nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad apribojimas yra tinkamiausia Sąjungos lygmens priemonė mažinti nustatytiems pavojams, kuriuos kelia švinas ir jo junginiai vartotojams skirtuose gaminiuose, nes taip būtų veiksmingiausiai sumažintas pavojus, ir pasiūlyta tam tikrų apribojimo taikymo srities pataisų;

(4)

2014 m. kovo 13 d. Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (toliau – SEAK) priėmė nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad dokumentų rinkinio pateikėjo pasiūlytas apribojimas (su RVK ir SEAK pakeitimais) yra tinkamiausia Sąjungos lygmens priemonė nustatytiems pavojams mažinti, visų pirma proporcingumo požiūriu. Tokia išvada padaryta išnagrinėjus turimus socialinius ir ekonominius įrodymus ir kiek įmanoma įvertinus netikrumo veiksnius, atsižvelgiant į tai, kad leistinos švino poveikio nervų sistemos veiklai ir vystymuisi vertės nenustatytos;

(5)

nustatant apribojimą surengtos konsultacijos su šios agentūros Keitimosi informacija apie vykdymo užtikrinimą forumu – atsižvelgiant į jo nuomonę pakeistas taikymo srities aprašas ir nustatyta siūlomo apribojimo taikymo išimčių;

(6)

reikia pripažinti, kad plačiajai visuomenei skirti gaminiai, kuriuose švino ir jo junginių kiekis viršija nustatytas ribines vertes arba migracijos ribinę vertę, kelia nepateisinamą riziką žmonių sveikatai, kaip nurodyta nuomonėse. Šią riziką reikia šalinti Sąjungos lygmens priemonėmis;

(7)

atsižvelgiant į švino išvestinę minimalaus poveikio vertę, vaikų polinkį dėti daiktus į burną ir tyrimus dėl švino migracijos iš juvelyrikos dirbinių metalinių dalių, reikia nustatyti leistiną švino kiekio vertę, kuri būtų taikoma metalinėms ir nemetalinėms gaminių dalims, nebent būtų įrodyta, kad švino iš jų neišsiskiria daugiau nei leistina. Dengtų gaminių danga turi užtikrinti, kad ši vertė nebūtų viršyta bent dvejus įprasto tokio gaminio naudojimo metus;

(8)

šio reglamento išimtys turėtų būti taikomos tam tikriems gaminiams, kurių švino migracijos vertė, tikėtina, yra nedidelė (pavyzdžiui, krištolui, emaliui ir brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims), arba patikimai nustatyta, kad juose neviršijamas tam tikras švino kiekis (tai gali būti žalvario lydiniai), taip pat nustatytiems gaminiams, jei dėl jų mažumo sąlytis su švinu yra minimalus (kaip antai rašymo priemonių galiukams);

(9)

vaikai gali dėti į burną raktus, įleidžiamąsias ir pakabinamąsias spynas ar muzikos instrumentus, todėl juose esantis švinas gali kelti vaikams riziką. Tačiau išimties tvarka šiems gaminiams reglamentas neturėtų būti taikomas, nes kol kas nėra kuo tinkamai pakeisti jų gamybai reikalingo švino, o apribojimo taikymo socialiniai ir ekonominiai padariniai galėtų būti dideli. Be to, neįmanoma tiksliai įvertinti, kokį poveikį turėtų apribojimo taikymas religinėms prekėms ir tam tikroms baterijoms, todėl reikėtų išimties tvarka šiems gaminiams jo netaikyti tol, kol bus atliktas išsamus vertinimas. Todėl po pagrįsto laikotarpio nuo teisės akto įsigaliojimo reikėtų įvertinti, ar šio įrašo nereikėtų papildyti naujais punktais, taip pat peržiūrėti reikalavimus dėl dangos vientisumo;

(10)

nuoseklumo sumetimais turėtų būti nustatyta išimtis gaminiams, kuriems jau taikomi konkretūs Sąjungos teisės aktai dėl švino kiekio ar migracijos reguliavimo;

(11)

kad ekonominės veiklos vykdytojams ir vykdymo užtikrinimo institucijoms būtų paprasčiau taikyti šį teisės aktą, reikėtų parengti gaires, kuriose būtų išaiškinta, kuriems produktams apribojimas taikomas, o kuriems ne;

(12)

ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti suteiktas pereinamasis laikotarpis pritaikyti gamybai prie šiuo reglamentu nustatyto apribojimo ir realizuoti pagamintoms prekėms, kurios dar nepateiktos rinkai. Apribojimas taip pat neturėtų būti taikomas naudotiems gaminiams, kurie pirmą kartą rinkai buvo pateikti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – antraip kiltų rimtų vykdymo užtikrinimo problemų;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 2 stulpelio 63 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

6 dalis pakeičiama taip:

 

„6.

Iki 2017 m. spalio 9 d. Komisija šio skirsnio 1–5 dalis iš naujo įvertins atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, taip pat į tai, ar yra pakaitalų, ir į informaciją apie švino migraciją iš 1 dalyje nurodytų dirbinių ir prireikus šį skirsnį atitinkamai pakeis.“

2)

pridedamos šios dalys:

 

„7.

Draudžiama teikti rinkai ir plačiajai visuomenei skirtuose gaminiuose naudoti šviną ir jo junginius, jei švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) tuose gaminiuose ar prieinamose jų dalyse yra 0,05 % masės arba didesnė, ir jei įprastomis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis vaikai gali dėti tuos gaminius ar prieinamas jų dalis į burną.

Ši riba netaikoma, jeigu galima įrodyti, kad švino išsiskyrimas iš tokio gaminio ar bet kurios jo prieinamos dalies, nesvarbu, ar jie dengti, ar nedengti, yra ne didesnis kaip 0,05 μg/cm2 per valandą (atitinka 0,05 μg/g/h), o dengtų gaminių danga užtikrina, kad ši išsiskyrimo vertė nebūtų viršyta bent dvejus įprasto ar pagrįstai numatomo tokio gaminio naudojimo metus.

Taikant šią dalį laikoma, kad gaminį (ar prieinamą gaminio dalį) vaikas gali įsidėti į burną, jei vienas iš jo matmenų yra mažesnis nei 5 cm arba jei jis turi tokio dydžio atskiriamą ar išsikišusią dalį.

8.

Išimties tvarka 7 dalis netaikoma:

a.

1 dalyje nurodytiems juvelyrikos dirbiniams;

b.

krištolui, kaip apibrėžta Direktyvos 69/493/EEB I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės);

c.

nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims (KN kodas 7103, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87), jei jie nebuvo apdoroti švinu ar jo junginiais arba šių medžiagų turinčiais mišiniais;

d.

emaliams, apibrėžiamiems kaip stiklėjantys mišiniai, gauti sulydant, stiklinant ar aglomeruojant bent 500 °C temperatūroje išlydytus mineralus.

e.

raktams ir spynoms, įskaitant pakabinamas spynas;

f.

muzikos instrumentams;

g.

gaminiams ar gaminių dalims, kuriuose yra žalvario lydinių, jei švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) žalvario lydinyje yra ne didesnė kaip 0,5 % masės;

h.

rašymo priemonių galiukams;

i.

religinėms prekėms;

j.

nešiojamosioms cinko-anglies baterijoms ir diskinėms baterijoms;

k.

gaminiams, kuriems taikomi:

i)

Direktyva 94/62/EB;

ii)

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004;

iii)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB (1);

iv)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES (2).

9.

Iki 2019 m. liepos 1 d. Komisija, atsižvelgdama į naujausius mokslinius duomenis, įskaitant galimai atsiradusias alternatyvas ir į švino migraciją iš 7 punkte nurodytų produktų, turi peržiūrėti šio įrašo 7 punktą ir 8 punkto e, f, i ir j papunkčius, įskaitant reikalavimus dėl dangos vientisumo, ir prireikus atitinkamai šį įrašą pakeisti.

10.

Išimties tvarka 7 dalis netaikoma gaminiams, kurie rinkai pirmą kartą pateikti iki 2016 m. birželio 1 d.


(1)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos (OL L 170, 2009 6 30, p. 1).

(2)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).“