22.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2015/623

2015 m. balandžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (1) 19 straipsniu nustatyta, kad jeigu struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, naujos taisyklės ar programos patvirtinamos po 2014 m. sausio 1 d., reikia patikslinti daugiametę finansinę programą siekiant 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas. Vadovaujantis tuo straipsniu tikslinimas dėl 2014 m. nepanaudotų asignavimų perkėlimo patvirtinamas anksčiau nei 2015 m. gegužės 1 d.;

(2)

kadangi taisyklės ir programos patvirtintos taip vėlai, nebuvo įmanoma nei panaudoti 2014 m., nei perkelti į 2015 m. struktūriniams fondams ir Sanglaudos fondui numatyto 11 216 187 326 EUR galiojančiomis kainomis asignavimo, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui numatyto 9 446 050 652 EUR galiojančiomis kainomis asignavimo, taip pat Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui ir Vidaus saugumo fondui numatyto 442 319 096 EUR asignavimo;

(3)

todėl reikėtų patikslinti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priedą, perkeliant 2014 m. nepanaudotus 1b išlaidų subkategorijos ir 2 bei 3 išlaidų kategorijų įsipareigojimų asignavimus į vėlesnius metus. Šiuo tikslu skaičiai galiojančiomis kainomis turėtų būti perskaičiuoti 2011 m. kainomis;

(4)

todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. balandžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. RINKĒVIČS


(1)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


PRIEDAS

DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (ES-28)

(mln. EUR, 2011 m. kainomis)

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso 2014–2020 m.

1.

Pažangus ir integracinis augimas

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a.

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Saugumas ir pilietybė

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Europos vaidmuo pasaulyje

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administravimas

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

iš jų: institucijų administracinės išlaidos

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompensacijos

27

0

0

0

0

0

0

27

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ,

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

kaip BNP procentinės dalies

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

IŠ VISO MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMŲ,

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

kaip BNP procentinės dalies

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Galima marža

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Nuosavų išteklių viršutinė riba, kaip BNP procentinė dalis

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %