28.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/504

2015 m. kovo 11 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (1), visų pirma į jo 22 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 2, 3 ir 6 dalis, 27 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 2 dalį, 34 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnio 4 dalį, 45 straipsnio 2 dalį, 46 straipsnio 3 dalį ir 53 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

šiame reglamente nustatyti išsamūs administraciniai reikalavimai dėl informacinio paketo ir informacinio dokumento šablonų; prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikatų šablonai; atitikties sertifikatų šablonai; gamintojo identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai; ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai ir taikomų reikalavimų arba teisės aktų sąrašo, pridedamo prie ES tipo patvirtinimo sertifikato, šablonas; ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema; bandymų rezultatų lapo, pridedamo prie ES tipo patvirtinimo sertifikato, šablonas; bandymų ataskaitos formato bendrieji reikalavimai; dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas; visi aspektai, susiję su dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam sistemų, svarbių transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios leidimo suteikimo procedūra, taip pat dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikato šablonas ir dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikatų numeravimo sistema;

(2)

priešingai nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB (2), Reglamente (ES) Nr. 167/2013 nustatytas išsamus reikalavimų, kurie būtini norint teikti visų kategorijų transporto priemonės ES tipo patvirtinimo paraišką, rinkinys. Reikėtų nustatyti ES tipo patvirtinimo procedūrose naudotinus administracinius šablonus;

(3)

nuo to laiko, kai Direktyva 2003/37/EB buvo nustatyti tipo patvirtinimo procedūrose naudojami šablonai, transporto priemonėse pradėta naudoti naujų technologijų. Todėl ES tipo patvirtinimo procedūrose naudojamus šablonus reikėtų atitinkamai pritaikyti;

(4)

siekiant nurodyti, kurią tipo patvirtinimo procedūrą pasirinko gamintojas, turėtų būti parengtas naujas „informacinio paketo lapo“ šablonas;

(5)

siekiant užtikrinti pagrįstą nepriklausomų subjektų prieigą prie transporto priemonės remonto informacijos, įskaitant informaciją, susijusią su borto diagnostikos sistemomis, ir jų sąveiką su kitomis transporto priemonės sistemomis, gamintojai turi suteikti neribotą prieigą prie tokios informacijos ir patvirtinimo institucijoms įrodyti jų atitiktį tokiam reikalavimui. Reikėtų nustatyti atitinkamo gamintojo sertifikato, kuris būtų toks įrodymas, šabloną;

(6)

turėtų būti parengti trys atitikties sertifikato šablonai, atitinkantys komplektinių, sukomplektuotų ir nekomplektinių transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūras;

(7)

siekiant įrodyti, kad traktoriai, kurių tipas patvirtintas su ant jų sumontuotomis mašinomis, ir R bei S kategorijų transporto priemonės yra pakankamai saugūs, į informacinį paketą turėtų būti įtraukta dokumentacijos dalis, kurioje pateikiama mašinų techninė byla, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (3) VII priede. Be to, prie transporto priemonės atitikties sertifikato turėtų būti pridedama sumontuotų mašinų EB atitikties deklaracija;

(8)

siekiant supaprastinti dažniausiai naudojamą ES tipo patvirtinimo sertifikatą, reikėtų parengti naują šabloną, skirtą vien tik komplektinės transporto priemonės tipo transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, o kitų transporto priemonių tipų deriniui turėtų būti parengtas kitoks transporto priemonės ES tipo patvirtinimo šablonas;

(9)

siekiant suvienodinti ir supaprastinti šablonus, pateiktus atskirose Sąjungos direktyvose kiekvienam sistemos tipui, turėtų būti parengtas bendras ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonas, kurį būtų galima naudoti bet kuriam sistemos tipui. Dėl tos pačios priežasties turėtų būtų parengtas kitas bendras šablonas sudedamosioms dalims ir (arba) atskiriems techniniams mazgams;

(10)

reikėtų pakeisti ES tipo patvirtinimo sertifikatų, numatytų Direktyvoje 2003/37/EB, numeravimo sistemą, kad ši atitiktų naują aktų, kuriuose išdėstyti tipo patvirtinimo reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sertifikuojama atitiktis, struktūrą;

(11)

tam, kad svarbiausia informacija apie bandymus ir atitiktį reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 167/2013 ir pagal jį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, būtų pateikiama vienodai, turėtų būti nustatyti būtinieji bandymų ataskaitų formato bendri reikalavimai;

(12)

to pačiu tikslu techninės tarnybos turėtų naudoti bandymų ataskaitų šablonus, nustatytus atitinkamoje tarptautinėje taisyklėje arba EN/ISO standarte, kuriais remiamasi rengiant bandymų ataskaitas dėl techninių reikalavimų, nustatytų pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 priimtuose deleguotuosiuose aktuose ir grindžiamų nustatytaisiais tarptautinėse taisyklėse arba EN/ISO standartuose;

(13)

siekiant sumažinti gamintojų naštą, tvirtinant tipus pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, turėtų būti priimamos tam tikrų sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų bandymų ataskaitos, išduotos pagal Direktyvą 2003/37/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB (4), Europos Parlamento ir Tarybis direktyvą 97/68/EB (5), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 595/2009 (6) arba pagal tarptautines taisykles, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 167/2013 XIII skyriuje, ir pagal tą reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, jeigu nuo bandymo atlikimo nepasikeitė nei esminiai reikalavimai, nei bandymų procedūrų reikalavimai;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Komiteto, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 167/2013 69 straipsnio 1 dalyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos įgyvendinimo priemonės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 167/2013 68 straipsnyje, kuriomis siekiama nustatyti vienodas sąlygas, taikomas įgyvendinant naujų žemės ir miškų ūkio transporto priemonių bei tokioms transporto priemonėms suprojektuotų ir pagamintų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamai transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai bei eksploatavimo pradžios administracinius reikalavimus.

2 straipsnis

Informacinio dokumento ir informacinio paketo šablonai

Gamintojai, teikdami ES tipo patvirtinimo paraišką, pateikia informacinį dokumentą ir informacinį paketą, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 167/2013 22 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalies a punkte, pagal šio reglamento I priede nustatytus šablonus.

3 straipsnis

Gamintojo prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikato šablonas

Gamintojai, kuriems taikomos Reglamento (ES) Nr. 167/2013 53 straipsnio 1 dalies nuostatos, teikdami ES tipo patvirtinimo paraišką, patvirtinimo institucijai pateikia prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikatą pagal to reglamento 53 straipsnio 8 dalį ir šio reglamento II priede nustatytą šabloną.

4 straipsnis

Atitikties sertifikatų šablonai

Gamintojai išduoda atitikties sertifikatą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 167/2013 33 straipsnio 1 dalyje, pagal šio reglamento III priede nustatytus šablonus.

5 straipsnis

Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

Gamintojai išduoda identifikavimo plokštelę ir ES tipo patvirtinimo ženklą, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 167/2013 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pagal šio reglamento IV priede nustatytus pavyzdžius.

6 straipsnis

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

Patvirtinimo institucijos išduoda ES tipo patvirtinimo sertifikatus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 1 dalyje, pagal šio reglamento V priede nustatytus šablonus.

7 straipsnis

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal VI priedą.

8 straipsnis

Bandymų rezultatų lapo šablonas

Patvirtinimo institucijos išduoda bandymų rezultatų lapą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 3 dalies a punkte, pagal šio reglamento VII priede nustatytą šabloną.

9 straipsnis

Bandymų ataskaitų formatas

1.   Bandymų ataskaitų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 167/2013 27 straipsnio 1 dalyje, formatas turi atitikti šio reglamento VIII priede nustatytus bendruosius reikalavimus.

2.   Tvirtinant tipą pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, turi būti priimamos esamos sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų bandymų ataskaitos, išduotos pagal Direktyvą 2003/37/EB, Direktyvą 2007/46/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/68/EB, Reglamentą (ES) Nr. 595/2009 arba pagal tarptautines taisykles, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 167/2013 XIII skyriuje, ir pagal tą reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, jeigu nuo bandymo atlikimo nepasikeitė nei esminiai reikalavimai, nei bandymų procedūrų reikalavimai. Šias sąlygas atitinkančios bandymų ataskaitos įtraukiamos į šio reglamento VIII priedą.

10 straipsnis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 45 straipsnio 2 dalyje nurodytų dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamai transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, sąrašas nustatytas šio reglamento IX priede.

11 straipsnis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikato šablonas

Patvirtinimo institucijos išduoda dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamai transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikatą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 167/2013 46 straipsnio 2 dalyje, pagal šio reglamento X priede pateiktą šabloną.

12 straipsnis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikatų numeravimo sistema

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamai transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikatai numeruojami pagal XI priedą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1.

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003 7 9, p. 1).

(3)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1).

(6)  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).


PRIEDŲ SĄRAŠAS

Priedo numeris

Priedo pavadinimas

Puslapis

I

Informacinio dokumento ir informacinio paketo šablonas

7

II

Gamintojo sertifikato dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos šablonas

132

III

Atitikties sertifikato šablonai

135

IV

Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

155

V

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

161

VI

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

180

VII

Bandymų rezultatų lapo šablonas

184

VIII

Bandymų ataskaitų formatas

188

IX

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas

193

X

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikato šablonas

194

XI

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikatų numeravimo sistema

197


I PRIEDAS

Informacinio dokumento ir informacinio paketo šablonas

Priedėlių sąrašas

Priedėlio numeris

Priedėlio pavadinimas

Puslapis

1

Informacinio dokumento, susijusio su variklio/variklių šeimos sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

64

2

Informacinio dokumento, susijusio su keliamo triukšmo lygio sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

75

3

Informacinio dokumento, susijusio su variklio/variklių šeimos, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

78

4

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo informavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

89

5

Informacinio dokumento, susijusio apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

90

6

Informacinio dokumento, susijusio su elektromagnetinio suderinamumo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

92

7

Informacinio dokumento, susijusio su garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

93

8

Informacinio dokumento, susijusio su galinio vaizdo veidrodžių kaip sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

94

9

Informacinio dokumento, susijusio su vikšrinės važiuoklės sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys

96

10

Informacinio dokumento, susijusio su elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų, kaip atskiro techninio mazgo, elektromagnetinio suderinamumo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

100

11

Informacinio dokumento, susijusio su balastinių svarmenų, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

101

12

Informacinio dokumento, susijusio su šoninės ir (arba) galinės apsaugos konstrukcijos, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

102

13

Informacinio dokumento, susijusio su padangos, kaip sudedamosios dalies, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

103

14

Informacinio dokumento, susijusio su mechaninio sukabintuvo, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

104

15

Informacinio dokumento, susijusio su stabdžių sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

106

16

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo patiriamo triukšmo lygio sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

113

17

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų tvirtinimo įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

114

18

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo pavojingųjų medžiagų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

117

19

Informacinio dokumento, susijusio su virtimo apsauginės konstrukcijos (ROPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

118

20

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos (FOPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

121

21

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo sėdynės, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

123

22

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržo, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

125

23

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo objektų patekimo į kabiną konstrukcijos (OPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

127

24

Gamintojo deklaracija dėl apsaugos nuo neteisėto galios pavaros ir greičio ribotuvo keitimo priemonių

128

A DALIS

INFORMACINIS PAKETAS

1.   Bendrieji reikalavimai

1.1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 22 straipsnį, teikdamas transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas pateikia informacinį paketą, kuriame turi būti ši informacija:

a)

turinys;

b)

informacija apie tipo patvirtinimo procedūrą, pasirinktą pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 20 straipsnio 1 dalį, kurios šablonas nustatytas 2 punkte (informacinio paketo lapas);

c)

informacinis dokumentas, kaip nustatyta šio priedo B dalyje;

d)

visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią būtina pateikti informaciniame dokumente;

e)

gamintojo prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikatas, kuriuo tipo patvirtinimo institucijai įrodoma, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 167/2013 53 straipsnio 8 dalies ir šio reglamento II priedo nuostatų;

f)

jeigu tai traktoriai, kurių tipas patvirtintas su ant jų sumontuotomis mašinomis, ir R bei S kategorijų transporto priemonės – dokumentas, kuriame pateikiamas EB atitikties deklaracijos pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, turinys (gali būti be serijos numerio ir parašo);

jeigu patvirtinimo institucija reikalauja, gamintojas taip pat pateikia visus susijusius dokumentus, esančius mašinų techninių dokumentų rinkinyje, kaip nustatyta tos direktyvos VII priede, visų pirma:

taikytus standartus ir kitas technines specifikacijas, nurodant, kokius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus šie standartai apima,

techninius protokolus, kuriuose pateikiami bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią pasirinko gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, rezultatai,

g)

visa papildoma informacija, kurios prašo tipo patvirtinimo institucija, vykdanti patvirtinimo procedūrą;

h)

gamintojo deklaracija dėl priemonių nuo neteisėto galios pavaros ir greičio ribotuvo keitimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 167/2013 17 straipsnio 2 dalies b punkte ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 (1) III priedo 4.3.2 punkte, pagal šio priedo 24 priedėlyje nustatytą pavyzdį;

i)

jeigu transporto priemonėje yra elektrinis (-iai) ar elektroninis (-iai) varymo sistemos veiksmingumo ribojimo įtaisas (-ai), – duomenys ir įrodymai, kuriais parodoma, kad įtaisą modifikavus arba atjungus, arba jį atjungus nuo laidų varymo sistemos veiksmingumas nepadidės.

1.2.   Paraiškos popierine forma pateikiamos trimis egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti pakankamai detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiama nuotraukų, šios turi būti pakankamai detalios.

1.3.   Turi būti pateikiama informacija apie sudėtinių elektroninių transporto priemonių valdymo sistemų, išvardytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 (2) XXIII priedo 2 priedėlyje, veiksmingumą.

2.   Informacinio paketo lapo šablonas

Informacija

apie tipo patvirtinimo procedūrą, pasirinktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 20 straipsnio 1 dalį

Informacinio paketo lapas –

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [ … (vardas, pavardė ir pareigos)]

Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas (4): …

Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (4): …

Taikoma tipo patvirtinimo procedūrai:

a)

pakopinis tipo patvirtinimas (1),

b)

vienos pakopos tipo patvirtinimas (1)

c)

mišrus tipo patvirtinimas (1)

Pasirinkus a arba c procedūrą, deklaruojama visų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų atitiktis reikalavimams pagal b procedūrą.

Pasirinktas daugiaetapis tipo patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 20 straipsnio 5 dalį: taip/ne (1)

Pildoma informacija apie transporto priemonę (-es), jeigu paraiška teikiama dėl visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo:

1.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas) (4) …

1.2.   Tipas (2) …

1.2.1.   Variantas (-ai) (2) …

1.2.2.   Versija (-os) (2) …

1.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) …

1.2.4.   Ankstesnės (-ių) pakopos (-ų) tipo patvirtinimo numeris (4) …

1.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

Taikoma tvirtinant šių transporto priemonių tipus:

a)

komplektinės transporto priemonės tipą (1)

b)

sukomplektuotos transporto priemonės tipą (1)

c)

nekomplektinės transporto priemonės tipą (1)

d)

transporto priemonės tipą su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais (1)

e)

transporto priemonės tipą su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais (1)

Pildoma informacija, jeigu paraiška teikiama dėl sistemos ir (arba) sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo (1):

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): …

2.2.   Tipas (5) …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis):… (1):

2.8.   Virtualus ir (arba) savarankiškas bandymas (1)

2.8.1.   Virtualiai ir (arba) savarankiškai išbandytų sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų bendras sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 27 straipsnio 4 dalį ir 60 straipsnį:

Virtualių ir (arba) savarankiškų bandymų bendra lentelė

Nuoroda į deleguotąjį aktą

Priedo Nr.

Reikalavimas

Apribojimai ir (arba) pastabos

 

 

 

 

2.8.2.   Pridėta išsami virtualaus ir (arba) savarankiško bandymo patvirtinimo ataskaita: taip/ne (1)

Vieta …

Data …

Parašas …

Vardas, pavardė ir pareigos bendrovėje …

Informacinio paketo lapo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami informacinio paketo lape)

(1)

Išbraukti, jei netaikoma.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(4)

Esant daugiaetapiui patvirtinimui, pateikti šią informaciją apie kiekvieną etapą.

(5)

Varikliams atitinkamai nurodyti informaciją apie variklio tipą arba variklių šeimos tipą.

B DALIS

INFORMACINIS DOKUMENTAS

1.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.   Informaciniame dokumente turi būti paraiškos teikėjo nurodytas identifikacinis numeris.

1.2.   Jeigu pakeičiami pavieniai transporto priemonės tipo patvirtinimo informacijos dokumento duomenys, gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia iš dalies pakeistus puslapius, kuriuose aiškiai nurodo pakeitimo (-ų) pobūdį ir įrašo to pakartotinio išdavimo datą.

2.   TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPO PATVIRTINIMAS

2.1.   Visuose informaciniuose dokumentuose turi būti nurodyta ši informacija:

2.2 punkte nurodyta lentelė, kad būtų galima nustatyti su tipo patvirtinimu susijusios transporto priemonės versijas ir variantus,

kategorijai ir (arba) pakategorei ir transporto priemonės techniniams duomenims taikytinų punktų sąrašas, kurio turinys buvo perkeltas, laikantis 5 punkte nustatytos viso sąrašo numeravimo sistemos.

2.2.   Lentelėje nurodyti 5 punkte išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo versijas ir variantus

Variantų ir versijos lentelė

Eilės Nr.

Visi

1 versija

2 versija

3 versija

n versija

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Kiekvienam tipo variantui sudaroma atskira lentelė.

2.2.2.   Įrašai, kurių deriniams variante netaikoma apribojimų, išvardijami skiltyje „visi“.

2.2.3.   Pirmiau nurodyta informacija gali būti išdėstoma alternatyviu formatu arba sujungiama su 5 punkte pateikta informacija.

2.3   Tipo, varianto ir versijos žymenys

2.3.1.   Gamintojas kiekvienam transporto priemonės tipui, variantui ar versijai priskiria raidinį skaitmeninį kodą, kurį sudaro romėniškos raidės ir (arba) arabiški skaitmenys, kurie taip pat nurodomi atitinkamos transporto priemonės atitikties sertifikate (žr. III priedą).

Leidžiama naudoti skliaustus ar brūkšnius, jeigu jais nepakeičiamos raidės ar skaitmenys.

2.3.2.   Visas kodas žymimas taip: Tipas–Variantas–Versija arba „TVV“.

2.3.3.   TVV kodas turi aiškiai ir vienareikšmiškai žymėti unikalų techninių savybių derinį pagal šio priedo B dalyje apibrėžtus kriterijus.

2.3.4.   Tas pats gamintojas gali žymėti transporto priemonės tipą tuo pačiu kodu, jeigu tipas priskiriamas dviem ar daugiau kategorijų.

2.3.5.   Tas pats gamintojas negali žymėti transporto priemonės tipo tuo pačiu kodu, jeigu tai pačiai transporto priemonės kategorijai suteiktas daugiau nei vienas tipo patvirtinimas.

2.3.6.   TVV kodo simbolių skaičius

2.3.6.1.

Simbolių skaičius neturi viršyti:

a)

15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

b)

25, jeigu tai yra varianto kodas;

c)

35, jeigu tai yra versijos kodas.

2.3.6.2.

Viso raidinio skaitmeninio „TVV“ kodo simbolių skaičius neturi viršyti 75.

2.3.6.3.

Kai naudojamas visas TVV kodas, tarp tipo, varianto ir versijos paliekami tarpai.

Tokio TVV kodo pavyzdys: 159AF[… tarpas]0054[… tarpas]977K(BE).

3.   SISTEMŲ, SUDEDAMŲJŲ DALIŲ IR ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ TIPO PATVIRTINIMAS

3.1.   Esant sistemai, sudedamajai daliai arba atskiram techniniam mazgui, kaip išvardyta 1–1 lentelėje, gamintojas užpildo šio priedo taikytiną priedėlį.

Be 1–1 lentelėje minėtų priedų, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

tipo patvirtinimo procedūrų tvarka (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 III priedas);

b)

gamybos atitiktis (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 IV priedas);

c)

prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedas).

1–1 lentelė

Sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, kuriems gali būti reikalingas ES tipo patvirtinimas, sąrašas

I SĄRAŠAS. Aplinkosauginiai ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Priedėlis

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96 (3)

Priedo numeris

Iš dalies pakeistas ... ir (arba) yra įgyvendinamas

1.

Sistema: variklio/variklių šeimos montavimas

II

 

2.

Sistema: keliamo triukšmo lygis

III

 

3.

Sudedamoji dalis/ATM: variklis/variklių šeima

I

 

II SĄRAŠAS. Transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimai

Priedėlis

Sistema arba sudedamoji dalis/atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208

Priedo numeris

Iš dalies pakeistas ... ir (arba) yra įgyvendinamas

4.

Sistema: vairuotojo informavimas

X

 

5.

Sistema: apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas

XII

 

6.

Sistema: elektromagnetinis suderinamumas

XV

 

12.

Sistema: garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) montavimas

XVI

 

9.

Sistema: galinio vaizdo veidrodžių montavimas

IX

 

8.

Sistema: vikšrinės važiuoklės montavimas

XXXIII

 

10.

ATM: elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas

XV

 

11.

Sudedamoji dalis/ATM: balastiniai svarmenys

XXIII

 

12.

Sudedamoji dalis/ATM: šoninė ir (arba) galinė apsauginė konstrukcija

XXVI

 

13.

Sudedamoji dalis: padanga

XXX

 

14.

Sudedamoji dalis/ATM: mechaninis sukabintuvas

XXXIV

 

III SĄRAŠAS. Transporto priemonių stabdymo reikalavimai

Priedėlis

Sistema arba sudedamoji dalis/atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/68 (4)

Priedo numeris

Iš dalies pakeistas ... ir (arba) yra įgyvendinamas

15.

Sistema: stabdžiai

II

 

IV SĄRAŠAS. Transporto priemonių konstrukcijos ir bendrieji tipo patvirtinimo reikalavimai

Priedėlis

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014

Priedo numeris

Iš dalies pakeistas ... ir (arba) yra įgyvendinimas

17.

Sistema: vairuotojo patiriamo triukšmo lygis

XIII

 

18.

Sistema: saugos diržų tvirtinimo įtaisai

XVIII

 

19.

Sistema: apsauga nuo pavojingųjų medžiagų

XXIX

 

20.

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21.

ATM: apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS)

XI

 

22.

Sudedamoji dalis/ATM: vairuotojo sėdynė

XIV

 

23.

Sudedamoji dalis/ATM: saugos diržai

XIX

 

24.

ATM: apsaugos nuo objektų patekimo į kabiną konstrukcija (OPS)

XX

 

4.   TAIKYTINŲ DALYKŲ TIPO PATVIRTINIMO NUMERIS ARBA BANDYMŲ ATASKAITOS NUMERIS

4.1.   Gamintojas pateikia informaciją, nurodytą 1–2 lentelėje pagal šiai transporto priemonei taikytinus dalykus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede. Pateikiami visi atitinkami patvirtinimai ir bandymų ataskaitos (jei yra). Tačiau informacijos apie sistemas, sudedamąsias dalis ar atskirus techninius mazgus čia nereikia nurodyti, jeigu tokia informacija yra įtraukta į atitinkamą patvirtinimo sertifikatą.

1–2 lentelė

Tipo patvirtinimo numeris ir bandymų ataskaitos apžvalga

Punkto Nr. ir dalykas

Tipo patvirtinimo numeris arba bandymų ataskaitos numeris (7)

Tipo patvirtinimo suteikimo ar išplėtimo, ar bandymų ataskaitos data

Valstybė narė ar susitariančioji šalis (5), suteikianti tipo patvirtinimą (6), ar techninė tarnyba, išduodanti bandymų ataskaitą (7)

Nuoroda į norminį aktą ir jo naujausią pakeitimą

Variantas (-ai)/versija (-os)

Pvz.: „36 ROPS (sumontuoti vikšrai)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašė …

Pareigos bendrovėje …

Data …

4.2.   Jeigu tai Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede nurodyti dalykai, kuriems patvirtinimas buvo suteiktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/68/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009 arba JT EEK taisykles, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 167/2013 49 straipsnyje (JT EEK patvirtinimai), arba remiantis išsamiomis bandymų ataskaitomis, išduotomis pagal EBPO standartines normas, kurios yra alternatyvos pagal šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus parengtoms bandymų ataskaitoms, gamintojas 5 punkte nustatytą informaciją pateikia tik tada, jeigu ji dar nėra pateikta atitinkamame patvirtinimo sertifikate ir (arba) bandymų ataskaitoje. Tačiau bet kuriuo atveju reikia pateikti atitikties sertifikate nurodytą informaciją (šio reglamento III priedas).

5.   INFORMACINIO DOKUMENTO DUOMENŲ ĮRAŠAI

A.   BENDRA INFORMACIJA

1.   BENDRA TRANSPORTO PRIEMONIŲ INFORMACIJA

1.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas) (18) …

1.2.   Tipas (17) …

1.2.1.   Variantas (-ai) (17) …

1.2.2.   Versija (-os) (17) …

1.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) …

1.2.4.   Ankstesnės (-ių) pakopos (-ų) tipo patvirtinimo numeris (-iai) (3) (18) …

1.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2):

1.4.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas (18):

1.4.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.4.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

1.5.   Gamintojo identifikavimo plokštelė (-s):

1.5.1.   Gamintojo identifikavimo plokštelės vieta (18): …

1.5.2.   Pritvirtinimo būdas (18): …

1.5.3.   Identifikavimo plokštelės nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis) (18): …

1.6.   Transporto priemonės identifikavimo numeris

1.6.1.   Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės: …

1.6.2.   Transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

1.6.1.1.   Transporto priemonės tipo identifikavimo numeris prasideda nuo: …

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49) …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra) …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra) …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

2.5.   Papildoma bendra informacija apie variklius

2.5.1.   Tipo patvirtinimas skirtas: variklio tipui/variklių šeimai (4): …

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis):

2.5.3.   Pirminio variklio ir (jeigu taikoma) variklių šeimai priklausančio (-ų) variklio (-ių) komercinis aprašymas: …

2.5.4.   Papildomi variklių ženklai

2.5.4.1.   Variklio identifikavimo numerio vieta, kodavimas ir tvirtinimo būdas: …

2.5.4.2.   Variklio identifikavimo numerio vietos nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

3.   BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

3.1.   Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai: …

3.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis: …

3.3.   T ir C kategorijos transporto priemonės:

3.3.1.   Ašių ir ratų skaičius: …

3.3.2.   Ašių su dvigubais ratais skaičius ir išdėstymas (23): …

3.3.3.   Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.4.   Varančiųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.5.   Stabdomųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.4.   C kategorijos transporto priemonės

3.4.1.   Vikšrinės važiuoklės konfigūracija: vikšrų eilių komplektas priekyje/vikšrų eilių komplektas gale/vikšrų eilių komplektas priekyje ir gale/nepertraukiamų vikšrų eilių komplektas abiejose transporto priemonės pusėse (4)

3.4.2.   Varančiųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.3.   Stabdomųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.4.   C kategorijos transporto priemonių vairo mechanizmas

3.4.4.1.   Vairuojama keičiant greitį kairėje ir dešinėje vikšrų eilių pusėje: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.2.   Vairuojama sukant dviejų priešingų arba visų keturių eilių vikšrus: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.3.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.4.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį ir keičiant ratinės ašies ratų judėjimo kryptį: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.5.   Vidutinis sąlyčio su žemės paviršiumi slėgis P: … MPa

3.5.   Važiuoklė

3.5.1.   Bendras važiuoklės brėžinys: …

3.5.2.   T ir C kategorijų transporto priemonių važiuoklių tipai: centrinis rėmas/centrinė sija/kopėtinis rėmas/lankstinis rėmas/lonžeroninis rėmas/kitokia (4) (nurodyti, jei kitokia: …)

3.5.3.   R ir S kategorijų transporto priemonių važiuoklių tipai: su vilktimi/su standžiąja vilktimi/su centruotąja ašimi/kitokia (4) (nurodyti, jei kitokia: …)

3.6.   Kėbului naudota medžiaga: …

3.7.   Variklio vieta ir padėtis: …

3.8.   Vairaračio vieta: kairėje/dešinėje/per vidurį (4): …

3.9.   Transporto priemonė pritaikyta važiuoti dešinės ir (arba) kairės (4) pusės eismu ir šalyse, kuriose spidometruose naudojama metrinė ir (arba) metrinė bei standartinė matų sistema (4):

3.10.   T arba C kategorijų transporto priemonės, pritaikytos naudoti miškų ūkyje: taip/ne (4)

3.11.   T arba C kategorijų transporto priemonės su įrengta apsauga nuo pavojingųjų medžiagų: taip/ne (4)

3.12.   R ir S kategorijų transporto priemonių stabdžių sistemų tipai: nestabdoma/inercinis stabdymas/vieninis stabdymas/dvigubinis stabdymas/hidraulinis stabdymas/pneumatinis stabdymas (4)

4.   MASĖ IR MATMENYS

(kg ir mm) (žr. atitinkamus brėžinius)

4.1   Transporto priemonės masės ribos (bendros)

4.1.1.   Transporto priemonės masė be krovinio

4.1.1.1.   Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinio (13):

4.1.1.1.1.

Didžiausia: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Mažiausia: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: … kg

4.1.1.1.4.

Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.   Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė:

4.1.2.1.   Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (13): … kg

4.1.2.1.1   Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė: 1 ašis … kg 2 ašis … kg … ašis … kg

4.1.2.1.2.   Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.1.3.   Tos masės pasiskirstymo tarp ašių ribos (nurodyti priekinei ir galinei ašims tenkančią mažiausią masės dalį procentais): … %

4.1.2.2.   Masė ir padangos

Padangų derinio Nr.

Ašies Nr.

Padangų matmenys, įskaitant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį

Riedėjimo spindulys (1) [mm]

Ratlankių dydis

Rato iškyša

Vardinė kiekvienos padangos apkrova [kg]

Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė [kg] (8)

Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė [kg] (8)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova [kg] (8)  (9)

Padangos slėgis (kPa) (10)

Naudojant keliuose

Naudojant ne keliuose

1.

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masė ir vikšrinė važiuoklė

Vikšrų eilių komplekto Nr.

Vikšrų matmenys

Vidutinis sąlyčio su žeme slėgis [kPa]

Didžiausia leidžiama kiekvieno vikšraračio masė [kg] (11)

Didžiausia leidžiama kiekvieno vikšrų eilių komplekto masė [kg] (11)

Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė [kg] (11)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova [kg] (11)  (12)

Ilgis (mm)

Plotis (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Krovumas (13) … kg

4.1.3.   T arba C kategorijos transporto priemonių kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė (nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių didžiausią leidžiamą galinio sukabinimo taško apkrovą):

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktoriaus (T arba C kategorijos transporto priemonės) ir velkamosios transporto priemonės (R arba S kategorijos transporto priemonės) kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti bendra didžiausia techniškai leidžiama masė:

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova (nepriklausomai nuo padangų ir galinio (-ių) sukabinimo įtaiso (-ų)):

4.1.5.1.   T ir C kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.2.   R ir S kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.3.   Didžiausia junginio masė esant didžiausiai nestabdomai masei: … kg

4.2.   Transporto priemonės matmenys (bendrieji)

4.2.1.   Nekomplektinėms transporto priemonėms

4.2.1.1.   Ilgis (31)

4.2.1.1.1.   Didžiausias leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: … mm

4.2.1.1.2.   Mažiausias leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: … mm

4.2.1.2.   Plotis (32)

4.2.1.2.1.   Didžiausias leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: … mm

4.2.1.2.2.   Mažiausias leidžiamas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: … mm

4.2.1.3.   Aukštis (parengtos naudoti transporto priemonės) (33): … mm

4.2.1.4.   Priekinė iškyša (34): … mm

4.2.1.4.1.   T ir C kategorijos transporto priemonės: užvažiavimo kampas: … laipsniai (-ių)

4.2.1.5.   T ir C kategorijos transporto priemonės: galinė iškyša (35): … mm

4.2.1.5.1.   T ir C kategorijos transporto priemonės: nuvažiavimo kampas: … laipsniai (-ių)

4.2.1.5.2.   Mažiausia ir didžiausia leidžiama sukabinimo taško iškyša (35) (46): … mm

4.2.1.6.   T ir C kategorijos transporto priemonės: prošvaisa (36)

4.2.1.6.1.   Tarp ašių: … mm

4.2.1.6.2.   Po priekine (-ėmis) ašimi (-imis): … mm

4.2.1.6.3.   Po galine (-ėmis) ašimi (-imis): … mm

4.2.1.7.   Sukomplektuotos transporto priemonės sunkio centro kraštinės leidžiamos padėtys: … mm

4.2.1.7.1.   T ir C kategorijų transporto priemonių kėbulo ir (arba) kėbulo vidaus apdailos armatūros ir (arba) įrangos ir (arba) naudingosios apkrovos kraštinės leidžiamos sunkio centro padėtys: … mm

4.2.2.   Komplektinės/sukomplektuotos (4) transporto priemonės

4.2.2.1.   Bendri transporto priemonės matmenys, įskaitant mechaninį sukabintuvą

4.2.2.1.1.   Ilgis (naudojant keliuose) (31):

4.2.2.1.1.1.   Didžiausias: … mm

4.2.2.1.1.2.   Mažiausias: … mm

4.2.2.1.2.   Plotis (naudojant keliuose) (32)

4.2.2.1.2.1.   Didžiausias: … mm

4.2.2.1.2.2.   Mažiausias: … mm

4.2.2.1.3.   Aukštis (naudojant keliuose) (33) (47)

4.2.2.1.3.1.   Didžiausias: … mm

4.2.2.1.3.2.   Mažiausias: … mm

4.2.2.2.   Priekinė iškyša (34) (48)

4.2.2.2.1.   Didžiausia: … mm

4.2.2.2.2.   Mažiausia: … mm

4.2.2.3.   Galinė iškyša (35)

4.2.2.3.1.   Didžiausia: … mm

4.2.2.3.2.   Mažiausia: … mm

4.2.2.4.   Prošvaisa (36)

4.2.2.4.1.   Didžiausia: … mm

4.2.2.4.2.   Mažiausia: … mm

4.2.2.5.   Važiuoklės bazė (37): … mm

4.2.2.6.   Atstumas tarp gretimų ašių: 1–2 – … mm, 2–3 – … mm, 3–4 – … mm, ir kt.

4.2.2.7.   R ir S kategorijų transporto priemonėms su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi:

4.2.2.7.1.

Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies: … mm

4.2.2.7.2.

Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies: … mm

4.2.2.8.   Didžiausias ir mažiausias kiekvienos ašies tarpvėžės plotis (matuojant tarp įprastai sumontuotų viengubų, sudvejintų ar sutrejintų ratų padangų simetrijos plokštumų) (turi nurodyti gamintojas) (38):

4.2.2.8.1.

Didžiausias: 1 ašis … mm, 2 ašis … mm … ašis … mm

4.2.2.8.2.

Mažiausias: 1 ašis … mm, 2 ašis … mm … ašis … mm

4.2.2.9.   Transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis: …

4.2.2.9.1.   T2, T4.1, T4.3 ir C2, C4.1, C4.3 kategorijų transporto priemonių sunkio centro vieta, matuojant nuo žemės paviršiaus, kai transporto priemonės padangos sumontuotos įprastai: … mm

4.2.2.9.1.1.   Jei tai T2 ir C2 kategorijų transporto priemonės, nurodyti 4.2.2.9.1 punkte įrašyto dydžio ir kiekvienos ašies mažiausių tarpvėžių vidurkio santykį: 1 ašis … 2 ašis … … ašis …

4.2.2.9.1.2.   Jei tai T4.1 ir C4.1 kategorijų transporto priemonės, nurodyti 4.2.2.9.1 punkte įrašyto dydžio ir visų ašių mažiausių tarpvėžių vidurkio santykį: …

5.   BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

5.1.   Didžiausias transporto priemonės greitis

5.1.1.   Didžiausias transporto priemonės važiavimo tiesiogine eiga greitis

5.1.1.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis: … km/h

5.1.1.2.   Apskaičiuotas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis, važiuojant įjungta aukščiausia pavara (nurodomi skaičiuojant taikyti veiksniai) (41): … km/h

5.1.1.3.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės greitis: … km/h (41)

5.1.2.   Didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (54)

5.1.2.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis: … km/h

5.1.2.2.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (41): … km/h

5.2.   Variklio vardinė naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.3.   Variklio didžiausia naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.4.   Didžiausias variklio sukimo momentas: … Nm, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.5.   Degalų rūšis (9): …

5.6.   Vieną visą rato apsisukimą atitinkantis faktinis varančiųjų ratų riedėjimas į priekį: …

B.   INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

6.   PAGRINDINĖS PIRMINIO VARIKLIO/VARIKLIO CHARAKTERISTIKOS (4)

6.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4)

6.2.   Cilindro skersmuo (12) … mm

6.3.   Taktas (12): … mm

6.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26) …:

6.5.   Variklio tūris: … cm3

6.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

6.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai:…

6.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

6.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

6.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys (-iai): …

6.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

6.12.   Aušinimo sistema

6.12.1.   Skystis

6.12.1.1.   Skysčio tipas: …

6.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

6.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

6.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.12.2.   Oras

6.12.2.1.   Pūstuvas: taip/ne (4)

6.12.2.1.1.   Pūstuvo charakteristikos …

6.12.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

6.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

6.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

6.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

6.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

6.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus (-ių) išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

6.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

6.14.   Kompresorius

6.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

6.14.2.   Markė: …

6.14.3.   Tipas: …

6.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

6.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

6.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

6.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

6.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

6.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.1.   Markė: …

6.17.2.1.2.   Tipas: …

6.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

6.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

6.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

6.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

6.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga): …

6.17.2.1.9.   Korių tankis: …

6.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

6.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio):.

6.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

6.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

6.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

6.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

6.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

6.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Markė: …

6.17.2.1.15.2.   Tipas …

6.17.2.1.15.3.   Vieta: …

6.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks:…)

6.17.2.1.17.   IDR: taip/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

6.17.2.1.18.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.18.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

6.17.2.1.18.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

6.17.2.1.18.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

6.17.2.1.19.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Aprašymas ir veikimas: …

6.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

6.18.1.   Tiekimo siurblys

6.18.1.1.   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

6.18.2.   Įpurškimo sistema

6.18.2.1.   Siurblys

6.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

6.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

6.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

6.18.2.2.1.   Įpurškimo skubos kreivė (7): …

6.18.2.2.2.   Laiko reguliavimas (7): …

6.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

6.18.2.3.1.   Ilgis: … mm

6.18.2.3.2.   Vidinis skersmuo: … mm

6.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

6.18.2.4.   Reguliatorius

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

6.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

6.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

6.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

6.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.5.3.   Aprašymas: …

6.19.   Degalai benzininiams varikliams

6.19.1.   Karbiuratorius: …

6.19.1.1.   Markė (-ės): …

6.19.1.2.   Tipas (-ai): …

6.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

6.19.2.1.   Markė (-ės): …

6.19.2.2.   Tipas (-ai): …

6.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

6.19.3.1.   Markė (-ės): …

6.19.4.2.   Tipas (-ai): …

6.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

6.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

6.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

6.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

6.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

6.20.3.2.   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

6.21.   Angų konfigūracija

6.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

6.22.   Uždegimo sistema

6.22.1.   Uždegimo ritė

6.22.1.1.   Markė (-ės): …

6.22.1.2.   Tipas (-ai): …

6.22.1.3.   Skaičius: …

6.22.2.   Uždegimo žvakė (-s): …

6.22.2.1.   Markė (-ės): …

6.22.2.2.   Tipas (-ai): …

6.22.3.   Magneta: …

6.22.3.1.   Markė (-ės): …

6.22.3.2.   Tipas (-ai): …

6.22.4.   Uždegimo momentas: …

6.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

6.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

7.   VARIKLIŲ ŠEIMOS PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

7.1.   Bendrieji parametrai (56)

7.1.1.   Degimo ciklas: …

7.1.2.   Aušinimo terpė …

7.1.3.   Oro įsiurbimo metodas: …

7.1.4.   Degimo kameros tipas ir konstrukcija: …

7.1.5.   Vožtuvų ir angų konfigūracija, dydis ir skaičius: …

7.1.6.   Degalų sistema: …

7.1.7.   Variklio valdymo sistema (tapatumo įrodymas remiantis brėžinių numeriu (-iais))

7.1.7.1.   Pripučiamo oro aušinimo sistema …

7.1.7.2.   Išmetamųjų dujų recirkuliacija (3): …

7.1.7.3.   Vandens įpurškimas/emulsija (4)(3): …

7.1.7.4.   Oro įpurškimas (3): …

7.1.8.   Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema (3): …

7.2.   Variklių šeimos sąrašas

7.2.1.   Variklių šeimos pavadinimas: …

7.2.2.   Variklių specifikacijos šioje šeimoje:

 

Pirminis variklis

Varikliai šeimoje

Variklio tipas

 

 

 

 

 

Cilindrų skaičius

 

 

 

 

 

Vardinis sūkių dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai

 

 

 

 

 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausios galios sukimosi dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Didžiausia naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausio sukimo momento sūkiai (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant didžiausiam sukimo momentui

 

 

 

 

 

Didžiausias sukimo momentas (Nm)

 

 

 

 

 

Mažas sukimosi dažnis tuščiąja eiga (min– 1)

 

 

 

 

 

Variklio darbinis tūris (% pirminio variklio)

100

 

 

 

 

8.   TOS PAČIOS ŠEIMOS VARIKLIŲ TIPO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

8.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4): …

8.2.   Cilindro skersmuo (12): … mm

8.3.   Taktas (12): … mm

8.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26)

8.5.   Variklio tūris: … cm3

8.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

8.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

8.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

8.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

8.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai: …

8.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

8.12.   Aušinimo sistema

8.12.1.   Skystis

8.12.1.1.   Skysčio tipas: …

8.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

8.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

8.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.12.2.   Oras

8.12.2.1.   Pūstuvas: taip/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Pūstuvo charakteristikos …

8.12.1.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

8.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

8.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

8.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

8.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

8.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus (-ių) išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

8.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

8.14.   Kompresorius

8.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

8.14.2.   Markė: …

8.14.3.   Tipas: …

8.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

8.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

8.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

8.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

8.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

8.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.1.   Markė: …

8.17.2.1.2.   Tipas: …

8.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

8.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

8.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

8.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

8.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga): …

8.17.2.1.9.   Korių tankis: …

8.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

8.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio):.

8.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

8.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

8.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

8.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

8.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

8.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Markė: …

8.17.2.1.15.2.   Tipas …

8.17.2.1.15.3.   Vieta: …

8.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks: …

8.17.2.1.16.   IDR: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.):

8.17.2.1.17.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.17.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

8.17.2.1.17.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

8.17.2.1.17.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

8.17.2.1.18.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Aprašymas ir veikimas: …

8.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

8.18.1.   Tiekimo siurblys

8.18.1.1   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

8.18.2.   Įpurškimo sistema

8.18.2.1.   Siurblys

8.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

8.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

8.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

8.18.2.2.1.

Įpurškimo skubos kreivė (7): …

8.18.2.2.2.

Laiko reguliavimas (7): …

8.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

8.18.2.3.1.

Ilgis: … mm

8.18.2.3.2.

Vidinis skersmuo: … mm

8.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

8.18.2.4.   Reguliatorius

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

8.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

8.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

8.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

8.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.5.3.   Aprašymas: …

8.19.   Degalai benzininiams varikliams

8.19.1.   Karbiuratorius: …

8.19.1.1.   Markė (-ės): …

8.19.1.2.   Tipas (-ai): …

8.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

8.19.2.1   Markė (-ės): …

8.19.2.2.   Tipas (-ai): …

8.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

8.19.3.1   Markė (-ės): …

8.19.4.2.   Tipas (-ai): …

8.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

8.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

8.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

8.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

8.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

8.20.3.2   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

8.21.   Angų konfigūracija

8.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

8.22.   Uždegimo sistema

8.22.1.   Uždegimo ritė

8.22.1.1.   Markė (-ės): …

8.22.1.2.   Tipas (-ai): …

8.22.1.3.   Skaičius: …

8.22.2.   Uždegimo žvakė (-s): …

8.22.2.1.   Markė (-ės): …

8.22.2.2.   Tipas (-ai): …

8.22.3.   Magneta: …

8.22.3.1.   Markė (-ės): …

8.22.3.2.   Tipas (-ai): …

8.22.4.   Uždegimo momentas: …

8.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

8.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

9.   ENERGIJOS KAUPIKLIS (-IAI)

9.1.   Aprašymas: baterija/kondensatorius/smagratis/generatorius (4)

9.2.   Identifikavimo numeris: …

9.3.   Elektrocheminės poros rūšis: …

9.4.   Kaupiama energija

9.4.1.   Baterijai: įtampa … ir talpa … Ah per 2h

9.4.2.   Kondensatoriui: J,… ,

9.4.3.   Smagračiui/generatoriui (4): J, …

9.4.3.1.   Smagračio inercijos momentas: …

9.4.3.1.1.   Papildomasis inercijos momentas, varikliui veikiant tuščiąja eiga: …

9.5.   Įkroviklis: transporto priemonėje/išorėje/nėra (4)

10.   KELIAMO TRIUKŠMO LYGIS

10.1.   Gamintojo nurodytas keliamo triukšmo lygis

10.1.1.   Važiuojant: … dB(A)

10.1.2.   Stovint: … dB(A),

10.1.3.   kai variklio sūkių dažnis: … min– 1

10.2.   Trumpas išmetimo sistemos, įskaitant oro įsiurbimo sistemą bei triukšmui ir pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekiui valdyti skirtus įtaisus, aprašymas ir scheminis brėžinys: …

10.3.   Oro įsiurbimo sistema

10.3.1.   Įsiurbimo kolektoriaus aprašymas (įskaitant brėžinius ir (arba) nuotraukas) (10): …

10.3.2.   Oro filtras

10.3.2.1.   Nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

10.3.2.2.   Markė: …

10.3.2.3.   Tipas: …

10.3.3.   Įsiurbimo sistemos duslintuvas

10.3.3.1.   Nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

10.3.3.2.   Markė: …

10.3.3.3.   Tipas: …

10.4.   Išmetimo sistema

10.4.1.   Išmetimo kolektoriaus aprašymas ir (arba) brėžinys (10): …

10.4.2.   Išmetimo sistemos sudedamųjų dalių, kurios nėra variklio sistemos dalis, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

10.4.3.   Didžiausias leidžiamas dujų išmetimo sistemos priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

10.4.4.   Išmetimo sistemos triukšmo mažinimo įtaiso (-ų) tipas ir ženklinimas: …

10.4.4.1.   Išmetimo sistemos triukšmo mažinimo įtaisas, kurio sudėtyje yra pluoštinių medžiagų: taip/ne (4): …

10.4.5.   Išmetimo sistemos tūris: … dm3

10.4.6.   Išmetamų dujų išleidimo angos vieta: …

10.4.7.   Kitos triukšmo mažinimo priemonės variklio skyriuje ir variklyje, jei yra keliamas triukšmas: …

10.5.   Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius triukšmo mažinimo įtaisus (jeigu nepaminėti kituose punktuose): …

11.   TRANSMISIJA IR VALDYMAS (13)

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (pavarų perjungimo valdymo, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas pavarų perjungimo sistemos (-ų) ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.2.2.   Pavarų sistemos schema arba brėžinys: …

11.2.3.   Pavaros tipas: mechaninė/hidraulinė/elektrinė/kita (4) (nurodyti, jei kita)

11.2.3.1   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu įrengtos) aprašymas: …

11.3.   Sankaba (jei yra):

11.3.1.   Trumpas sankabos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.3.2.   Sankabos tipas: …

11.3.3.   Didžiausias sukimo momento perdavimas: …

11.4.   Pavarų dėžė (jei yra)

11.4.1.   Tipas (24): …

11.4.2.   Vieta variklio atžvilgiu: …

11.4.3.   Valdymo metodas: …

11.4.4.   Paskirstymo dėžė: yra/nėra (4) …

11.5.   Pavarų skaičius

Pavara

Vidinis pavarų dėžės perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Vidinis paskirstymo dėžės perdavimo skaičius (variklio ir paskirstymo dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Skaičius (variklio sūkių skaičius/transporto priemonės greitis), tik esant mechaninei pavarai

Didžiausioji nepertraukiamajai belaipsnei pavarai (13)

1

2

3

 

 

 

 

 

Mažiausioji nepertraukiamajai belaipsnei pavarai (13)

Atbulinė

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferencialo blokavimas

11.6.1.   Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma (4)

C.   INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ

12.   VARYMO SISTEMOS IR (ARBA) TRANSMISIJOS VARDINĖS GALIOS REGULIATORIAI

12.1.   Greičio reguliatorių skaičius: …

12.2.   Degalų tiekimo nutraukimo vardinis momentas Nr. 1: …

12.2.1.   Variklio/transmisijos sukimosi greitis, kuriam esant nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai: … min– 1.

12.2.2.   Didžiausias sukimosi greitis esant mažiausiai variklio apkrovai: … min– 1

12.3.   Degalų tiekimo nutraukimo vardinis momentas Nr. 2: …

12.3.1.   Variklio/transmisijos sukimosi greitis, kuriam esant nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai (4): … min– 1.

12.3.2.   Didžiausias sukimosi greitis esant mažiausiai variklio apkrovai: … min– 1

12.4.   Deklaruota reguliatoriaus (-ių) paskirtis: didžiausio projektinio transporto priemonės greičio apribojimai/didžiausios galios apribojimai/apsauga nuo greičio viršijimo (4): …

12.5.   Reguliuojamasis greičio ribotuvas atitinka N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms taikomus reikalavimus, nustatytus JT EEK taisyklės Nr. 89 (OL L 158, 2007 6 19, p. 1) 1 ir 2 punktuose, II dalies 13.2 punkte, III dalies 21.2 ir 21.3 punktuose, 5 priedo 1 punkte ir 6 priede, ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

13.   VAIRO MECHANIZMAS

13.1.   Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamosios (-ųjų) ašies (-ių) schema: …

13.2.   Vairo mechanizmo kategorija: mechaninis/vairo mechanizmas su stiprintuvu/su vairo stiprintuvu/diferencialinis vairo mechanizmas (4)

13.3.   Pavara ir vairo mechanizmo valdymas

13.3.1.   Vairo mechanizmo pavaros konfigūracija (nurodyti priekinių ir galinių ratų, jei taikoma): …

13.3.2.   Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju, jeigu taikoma): …

13.3.2.1.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašymas: …

13.3.3.   Papildomo šaltinio veikimo būdas (jei yra): …

13.3.3.1.   Veikimo būdas ir schema, markė (-ės) ir tipas (-ai): …

13.3.4.   Viso vairo mechanizmo schema, kurioje pateikta įvairių vairavimui įtakos turinčių įtaisų vieta transporto priemonėje: …

13.3.5.   Vairo mechanizmo valdiklio (-ių) schema: …

13.3.6.   Vairo mechanizmo valdiklio (-ių) reguliavimo diapazonas ir metodas: …

13.3.7.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašymas: …

13.4.   Didžiausias ratų pasukimo kampas (jeigu pasukami):

13.4.1.   Į dešinę: … laipsniai (-ių)

vairaračio apsukimų skaičius: …

13.4.2.   Į kairę: … laipsniai (-ių)

vairaračio apsukimų skaičius: …

13.5.   Mažiausias posūkio spindulys (nestabdant) (42):

13.5.1.   Į dešinę: … mm

13.5.2.   Į kairę: … mm

13.5.3.   Energijos tiekimo iš papildomo šaltinio (jeigu yra) būdas: …

13.5.3.1.   Veikimo būdas ir schema, markė (-ės) ir tipas (-ai): …

13.6.   Greitaeigių (su b greičio indeksu) T kategorijos transporto priemonių vairo mechanizmas

13.6.1.   JT EEK taisyklės Nr. 79 (OL L 137, 2008 5 27, p. 25) 2, 5 ir 6 skirsniuose bei 4 ir 6 prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

13.6.2.   JT EEK taisyklės Nr. 79 (OL L 137, 2008 5 27, p. 25) 6 skirsnyje nustatyti N2 kategorijos transporto priemonėms taikomi reikalavimai dėl vairavimo jėgos yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

13.6.3.   Standarte ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Žemės ūkio traktoriai. Reikalavimai dėl vairo mechanizmo) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

13.7.   Sudėtinės elektroninio valdymo sistemos, turinčios įtakos vairavimo sistemai

13.7.1.   JT EEK taisyklės Nr. 79 (OL L 137, 2008 5 27, p. 25) 6 priede nustatyti reikalavimai, taikomi sudėtinėms elektroninėms transporto priemonių valdymo sistemoms, turinčioms įtakos vairavimo sistemai, yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

14.   SPIDOMETRAS, ODOMETRAS, TACHOMETRAS IR SKAITIKLIS

14.1.   Spidometras

14.1.1.   Visos sistemos nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

14.1.2.   Rodomas transporto priemonės greičio diapazonas: …

14.1.3.   Spidometro matavimo mechanizmo paklaida: …

14.1.4.   Techninė spidometro konstanta: …

14.1.5.   Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: …

14.1.6.   Bendrasis pavaros mechanizmo transmisijos koeficientas: …

14.1.7.   Prietaiso skalės ar kitų rodmenų pateikimo formų modelis: …

14.1.8.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašymas: …

14.2.   Odometras

14.2.1.   Odometro matavimo mechanizmo paklaida: …

14.2.2.   Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: …

14.3.   Tachometras

14.3.1.   Tachometro matavimo mechanizmo paklaida: …

14.3.2.   Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: …

14.4.   Skaitiklis

14.4.1.   Skaitiklio matavimo mechanizmo paklaida: …

14.4.2.   Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: …

15.   REGĖJIMO LAUKAS

15.1.   Brėžinys (-iai) ir (arba) nuotrauka (-os), kuriame (-iuose) (-ioje) (-iose) nurodytos 180 o priekinio regėjimo lauko esančios sudedamosios dalys: …

15.2.   Standarte ISO 5721–1:2013 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 1 dalis: Priekinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

15.3.   Standarte ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: Šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

16.   PRIEKINIO STIKLO VALYTUVAI IR APLIEJIKLIAI, APLEDĖJIMO IR APRASOJIMO PAŠALINIMO SISTEMOS

16.1.   Priekinio stiklo valytuvai

16.1.1.   Standarte ISO 5721–1:2013 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 1 dalis: Priekinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

16.1.2.   Kaip alternatyva 16.1.1 punkto įrašui, galima pateikti išsamų techninį aprašymą (įskaitant nuotraukas arba brėžinius) ir nurodyti valytuvų skaičių bei veikimo dažnį: …

16.2.   Priekinio stiklo apliejikliai

16.2.1.   Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): …

16.2.2.   Rezervuaro talpa: … l

16.3.   Apledėjimo ir aprasojimo pašalinimas

16.3.1.   Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): …

16.3.2.   didžiausias elektros energijos suvartojimas: … kW

17.   STIKLAI

17.1.   Šie JT EEK taisyklėje Nr. 43 (OL L 42, 2014 2 12, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: …

17.2.   Kaip alternatyva 17.1 punkto įrašui, gali būti pateikiama ši informacija:

17.2.1.   Vairuotojo akių atskaitos taško (59) greito tapatumo nustatymo duomenys: …

17.2.2.   ne didesnio negu A4 formato, arba sulankstyti, kad būtų tokio formato, stiklų (išskyrus priekinius) brėžiniai, kuriuose nurodyta:

didžiausias plotas,

mažiausias kampas tarp dviejų gretimų stiklo plokštės pusių ir

didžiausias segmento, jeigu toks yra, aukštis.

17.2.3.   Priekinis (-iai) stiklas (-ai)

17.2.3.1.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

17.2.3.2.   Montavimo būdas: …

17.2.3.3.   Pakrypimo kampas (-ai): … laipsniai (-ių)

17.2.3.4.   Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis bei trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

17.2.3.5.   Masteliu 1:10 nubraižyti priekinių stiklų brėžiniai, schemos ir stiklų įmontavimo traktoriuje brėžiniai, kuriuose pateiktos pakankamai išsamios detalės, nurodančios:

17.2.3.5.1.

priekinio stiklo vietą vairuotojo akių atskaitos taško atžvilgiu (59);

17.2.3.5.2.

priekinio stiklo pakrypimo kampą;

17.2.3.5.3.

stiklo plotų, kuriuose tikrinamos stiklo optinės ypatybės, vietą bei dydį ir, jeigu reikia, plotus, kuriems taikytos skirtingos grūdinimo procedūros;

17.2.3.5.4.

priekinio stiklo ruošinio plotą;

17.2.3.5.5.

priekinio stiklo segmento didžiausią aukštį ir

17.2.3.5.6.

priekinio stiklo išlinkį (kad priekinius stiklus būtų galima suskirstyti į grupes);

17.2.3.6.   ne didesnio negu A4 formato, arba sulankstyti, kad būtų tokio formato, stiklo paketų brėžiniai, kuriuose, be 17.2.2 punkte pateiktos informacijos, nurodyta:

kiekvienos stiklo paketą sudarančios stiklo plokštės tipas,

plokščių jungties tipas (organinė, stiklas su stiklu, stiklas su metalu),

vardinis tarpelis tarp dviejų stiklo plokščių.

17.2.4.   Langas (-ai)

17.2.4.1.   Padėtis (-ys): …

17.2.4.2.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

17.2.4.3.   Trumpas lango valdymo mechanizmo elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jei yra) aprašymas: …

17.2.5.   Stoglangio stiklai

17.2.5.1.   Padėtis (-ys): …

17.2.5.2.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

17.2.5.3.   Trumpas stoglangio valdymo mechanizmo elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jei yra) aprašymas: …

17.2.6.   Kiti stiklai

17.2.6.1.   Padėtis (-ys): …

17.2.6.2.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

17.2.6.3.   Trumpas kitų langų stiklų valdymo mechanizmo elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jei yra) aprašymas: …

18.   GALINIO VAIZDO VEDRODŽIAI

18.1.   Veidrodžių skaičius ir klasė (-ės): …

18.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 46 (OL L 177, 2010 7 10, p. 211) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

1.8.3.   JT EEK taisyklėje Nr. 81 (OL L 185, 2012 7 13, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

18.4.   Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta veidrodžio padėtis pagal transporto priemonės konstrukciją: …

18.5.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta: …

18.6.   Trumpas reguliavimo sistemos elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

18.7   Veidrodžių apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemų techninis aprašymas: …

18.8.   Neprivaloma įranga, kuri gali apriboti galinį regėjimo lauką: …

18.9.   II klasės galinio vaizdo veidrodžių regėjimo laukas

18.9.1.   Atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 IX priedo 5.1 punkto nuostatas: taip/ne (4).

18.9.2.   Kaip alternatyva 18.9.1 punkto įrašui, standarte ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: Šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4).

19.   NETIESIOGINIO REGĖJIMO ĮTAISAI, IŠSKYRUS VEIDRODŽIUS (NEPRIVALOMI)

19.1.   Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, išsamus įtaiso aprašymas): …

19.2.   Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio diapazonas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas/spalvotas (4)), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis (4): …

19.3.   Pakankamai išsamūs brėžiniai sukomplektuotam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai: …

19.4.   Standarte ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: Šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

20.   VAIRUOTOJO INFORMAVIMO SISTEMOS

20.1.   Standarto ISO 15077:2008 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus valdomi įtaisai. Poveikio jėgos, poslinkis, išdėstymas ir veikimo būdas) B priede nustatyti reikalavimai dėl su virtualiaisiais terminalais susijusių operatoriaus veikiamų valdymo įtaisų yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

21.   APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIŲ ĮTAISŲ MONTAVIMAS, ĮSKAITANT AUTOMATINĮ ŠVIESŲ ĮJUNGIMĄ IR IŠJUNGIMĄ

21.1.   Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, markę (-es), tipą, sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę); tame sąraše galima nurodyti kelis įtaiso, kuriuo atliekama kiekviena funkcija, tipus: be to, sąraše dėl kiekvienos funkcijos galima įrašyti papildomą pastabą „arba lygiaverčiai įtaisai“: …

21.2.   Apšvietimo ir signalinės įrangos schema, kurioje parodyta įvairių įtaisų padėtis transporto priemonėje: …

21.3.   Transporto priemonės išorės schemos su matmenimis, kuriose nurodyta visų šviesos ir šviesos signalinių įtaisų vieta, skaičius ir šviesos spalva: …

21.4.   Pateikiama ši informacija apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą:

21.4.1.   Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: …

21.4.2.   Metodas, naudojamas regimajam paviršiui apibrėžti: …

21.4.3.   Atskaitos ašis ir atskaitos centras: …

21.4.4.   Paslepiamųjų žibintų veikimo metodas: …

21.5.   Priekinio žibinto reguliavimo įtaiso aprašymas/brėžinys (pvz., automatinis, rankinis laipsniško reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo) (4): …

21.5.1.   Reguliavimo įtaisas: …

21.5.2.   Atskaitos ženklai: …

21.5.3.   Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis: …

21.6.   R ir S kategorijų transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų energijos jungties aprašymas: …

21.7.   Trumpas apšvietimo ir šviesos signalinėse sistemose naudojamų elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

22.   TRANSPORTO PRIEMONĖJE ESANČIŲ ASMENŲ APSAUGA, ĮSKAITANT VIDAUS ĮRANGĄ IR KITĄ NUO ATMOSFEROS POVEIKIO SAUGANČIĄ ĮRANGĄ

22.1.   Kėbulas

22.1.1.   Naudotos medžiagos ir konstravimo būdai: …

22.2.   Medžiagų, esančių kabinoje, degimo sparta

22.2.1.   Standarte ISO 3795:1989 (Kelių transporto priemonės, žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Vidaus apdailos medžiagų degumo nustatymas) nustatyti reikalavimai dėl 150 mm/min neviršijančios degimo spartos yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4).

22.3.   Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės

22.3.1.   Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleiviui skirtos vietos dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius), reguliavimo įtaisų išdėstymą, sėdynes ir galines jų dalis, galvų atramas, stogą ir stoglangį, lango pakėlimo įtaisus ir visą kitą įrangą: …

22.3.2.   Jeigu transporto priemonėje įrengtas vairaratis ir kelios keliaviečių sėdynių arba kaušinių sėdynių eilės, galinių keleivių sėdynių, jeigu įrengtos, aplinka atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 (14) XVII priede nustatytus reikalavimus: taip/ne (4)

22.4.   Galvos atrama (-os)

22.4.1.   Yra: taip/ne (4)

22.4.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 25 (OL L 215, 2010 8 14, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

22.4.3.   Tipas: integruotosios/nuimamosios/atskirosios (4)

22.4.4.   Išsamus galvos atramos aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, jei taikoma, sėdynių tipo, kuriam pageidaujama gauti patvirtinimą, sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vietą bei specifikacijas: …

22.4.5.   Kai sėdynė yra su atskirąja galvos atrama:

22.4.5.1.   Išsamus konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, aprašymas:

22.4.5.2.   Svarbių konstrukcijos dalių ir galvos atramos mastelio brėžiniai: …

22.5.   Pakojos

22.5.1.   Vairuotojo darbo erdvės nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodytas pakojų faktinis ir efektyvusis skaičius, vieta ir matmenys: …

22.6.   Kita nuo atmosferos poveikio sauganti įranga

22.6.1.   Aprašymas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): …

22.6.2.   Vidaus ir išorės matmenys: … mm x … mm x … mm … mm x … mm x … mm

23.   TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠORĖ IR REIKMENYS

23.1.   Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos, kuriuose, jei reikia, nurodomi matmenų duomenys ir (arba) tekstas), kuriame nurodoma pritvirtintų dalių ir vaizdų, bet kurių išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis išorinėms iškyšoms, padėtis, pavyzdžiui, (ir jei svarbu): buferių, grindų linijos, durų ir lango šoninių statramsčių, oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, gervių, vidaus apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis atsižvelgiant į kūno sužalojimo riziką ar sunkumą, jeigu, įvykus susidūrimui, transporto priemonės išorinis paviršius trenktųsi į žmogų arba jį kliudytų (pvz., apšvietimo įranga): …

23.2.   Išsamus transporto priemonės aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudedamąsias medžiagas, su duomenimis apie įrengtą aktyvią pėsčiųjų apsaugos sistemą: …

23.3.   Grindų linijos brėžinys: …

24.   ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMS)

24.1.   Aprašymas, kuriame apibūdinami transporto priemonės atitinkamų elektrinių/elektroninių sistemų arba elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų (ESM), kėbulo modifikacijų (60), kėbulo medžiagos variantų, laidyno bendrojo išdėstymo, variklio modifikacijų, modelių, turinčių vairą kairėje arba dešinėje pusėje ir važiuoklės bazės variantų visi numatomi deriniai: …

24.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 10 (OL L 254, 2012 9 20, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.3.   Standarte ISO 14982:1998 (Žemės ir miškų ūkio mašinos. Elektromagnetinis suderinamumas. Bandymo metodai ir priėmimo kriterijai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.4.   Kaip alternatyva 24.2 arba 24.3 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

24.4.1.   Variklio skyriaus ir keleivio vietai gretimų kėbulo dalių pavidalo ir sudedamųjų medžiagų aprašymas ir brėžiniai/nuotraukos: …

24.4.2.   Metalinių variklio skyriuje įmontuotų sudedamųjų dalių (pvz., šildymo prietaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo ir pan.) padėties brėžiniai arba nuotraukos: …

24.4.3.   Radijo trukdžių valdymo įrangos lentelė arba brėžinys: …

24.4.4.   Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžos vardinę vertę ir aktyviąją varžą turinčių uždegimo laidų vieno metro vardinė varža: …

25.   GARSINĖS SIGNALIZACIJOS ĮTAISAS (-AI)

25.1.   JT EEK taisyklėje Nr. 28 (OL L 323, 2011 12 6, p. 33) nustatyti reikalavimai dėl N kategorijos transporto priemonių garsinės signalizacijos įtaiso kaip sudedamosios dalies tipo patvirtinimo yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

25.2.   Naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) aprašymo santrauka: …

25.3.   Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodoma garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: …

25.4.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtintas (-i) garsinės signalizacijos įtaisas (-ai): …

25.5.   Elektrinės/pneumatinės grandinės schema: …

25.5.1.   Įtampa: AC/DC (kintama ir nuolatinė srovė) (4)

25.5.2.   Vardinė (-is) įtampa arba slėgis: …

25.6.   Montavimo įtaiso brėžinys

26.   ŠILDYMO SISTEMA IR ORO KONDICIONAVIMAS

26.1.   Šildymo sistema išbandyta pagal standarto ISO 14269–2:1997 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus uždara aplinka. 2 dalis.: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bandymo metodai ir eksploatavimas) 8 skirsnį, o bandymų ataskaitos įtrauktos į informacinį dokumentą: taip/ne/netaikoma (4)

26.2.   Oro kondicionavimo sistema išbandyta pagal standarto ISO 14269–2:1997 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus uždara aplinka. 2 dalis.: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bandymo metodai ir eksploatavimas) 9 skirsnį, o bandymų ataskaitos įtrauktos į informacinį dokumentą: taip/ne/netaikoma (4)

26.3.   Kaip alternatyva 26.1 ir 26.2 punktų įrašams, JT EEK taisyklėje Nr. 122 (OL L 164, 2010 6 30, p. 231) nustatyti reikalavimai dėl N kategorijos transporto priemonių yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

26.4.   Šildymo sistema

26.4.1.   Bendras šildymo sistemos brėžinys, parodantis jos vietą transporto priemonėje (ir garso slopinimo įtaisų išdėstymą, įskaitant šilumokaitos taškų padėtį): …

26.4.2.   Bendras šilumokaičio, kuris naudojamas išmetamųjų dujų išskirtą šilumą naudojančiose sistemose, arba dalių, kuriose vyksta šilumokaita, brėžinys (esant šildymo sistemoms, kurios naudoja variklio aušinimo oro teikiamą šilumą): …

26.4.3.   Šilumokaičio arba dalių, kuriose vyksta šilumokaita, skerspjūvio brėžinys kartu su sienelių storio, naudojamų medžiagų ir jų paviršiaus charakteristikų deklaracija: …

26.4.4.   Gamybos metodo specifikacijos ir techniniai duomenys, susiję su kitomis pagrindinėmis šildymo sistemos sudedamosiomis dalimis, tokiomis kaip ventiliatorius: …

26.5.   Oro kondicionavimas

26.5.1.   Trumpas oro kondicionavimo ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

26.5.2.   Dujos, naudojamos kaip šaldalas oro kondicionavimo sistemoje: …

27.   APSAUGOS NUO NETEISĖTO NAUDOJIMO ĮTAISAI

27.1.   T ir C kategorijų transporto priemonės

27.1.1.   JT EEK taisyklėje Nr. 62 (OL L 89, 2013 3 27, p. 37) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne /netaikoma (4)

27.1.2.   JT EEK taisyklės Nr. 18 (OL L 120, 2010 5 13, p. 29) 2 ir 5 punktuose, išskyrus 5.6, 6.2 ir 6.3 punktus, nustatyti atitinkami reikalavimai dėl N2 kategorijos transporto priemonių yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

27.1.3.   Kaip alternatyva 27.1.1 arba 27.1.2 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

27.1.3.1.   Išsamus apsaugos įtaiso (-ų) ir jį montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas: …

27.1.3.2.   Pagrindinių apsaugos įtaiso (-ų) sudedamųjų dalių sąrašas: …

27.2.   R ir S kategorijų transporto priemonės

27.2.1.   Išsamus apsaugos įtaiso (-ų) ir jį (juos) montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas, įskaitant nuotraukas arba brėžinius: …

27.2.1.1.   Pagrindinių apsaugos įtaiso (-ų) sudedamųjų dalių sąrašas: …

28.   VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLO (-Ų) TVIRTINIMO VIETA

28.1.   Valstybinio (-ių) numerio ženklo (-ų) vieta (nurodyti variantus, jei būtina; jei reikia, galima pateikti brėžinius): …

28.1.1.   Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: priekyje … mm

gale: … mm

28.1.2.   Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: priekyje … mm

gale: … mm

28.1.3.   Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurinės plokštumos: priekyje … mm

gale: … mm

28.1.4.   Matmenys (ilgis × plotis): priekyje: … x … mm

gale: … x … mm

28.1.5.   Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę: priekyje: … laipsniai (-ių)

gale: … laipsniai (-ių)

28.1.6.   Matomumo kampas horizontalioje plokštumoje: priekyje: … laipsniai (-ių)

gale: … laipsniai (-ių).

29.   BALASTINIAI SVARMENYS

29.1.   Išsamus balastinių svarmenų ir jų sumontavimo traktoriuje techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius su matmenimis): …

29.1.   Balastinių svarmenų komplektų skaičius: …

29.1.1.   Kiekvieno komplekto sudedamųjų dalių skaičius: 1 komplektas:

2 komplektas:

… komplektas

29.2.   Kiekvieno komplekto sudedamųjų dalių masė: 1 komplektas: … kg

2 komplektas: … kg

… komplektas: … kg

29.2.1.   Kiekvieno komplekto bendra masė: 1 komplektas: … kg

2 komplektas: … kg

… komplektas: … kg

29.3.   Balastinių svarmenų bendra masė: … kg

29.3.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: … kg

29.4.   Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: …

30.   ELEKTROS SISTEMŲ SAUGA

30.1.   Trumpas elektros grandinės elementų montavimo aprašymas ir brėžiniai/nuotraukos, kuriuose parodyta elektros grandinės elementų montavimo vieta: …

30.2.   Visų elektros grandinę sudarančių elektrinių funkcinių elementų schema: …

30.3.   Darbinė (-s) įtampa (-os) (V): …

30.4.   Apsaugos nuo elektros šoko aprašymas: …

30.5.   Lydusis saugiklis/grandinės pertraukiklis taip/ne/neprivaloma (4)

30.5.1.   Schema, kurioje nurodomas funkcinis diapazonas: …

30.6.   Elektros laidyno konfigūracija: …

30.7.   Generatorius

30.7.1.   Tipas: …

30.7.2.   Vardinė galia: … VA

30.8.   Elektrinės transporto priemonės

30.8.1.   Elektrinės T2, T3, C2 arba C3 kategorijų transporto priemonės atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 IV priedo reikalavimus ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/kiek tai praktiškai įmanoma (4) (jei pastarasis – nurodyti:…)

30.9.   Baterijos izoliatorius

30.9.1.   Baterija atjungiama: elektronine sistema/užvedimo rakteliu/bendru įrankiu/jungikliu/kita (4) (nurodyti, jei kita:…)

31.   DEGALŲ BAKAS (-AI)

31.1.   Bako (-ų) su jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašymas: …

31.2.   Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje: …

31.3.   Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetamų teršalų įtaiso, brėžinys: …

31.4.   Pagrindinis (-iai) degalų bakas (-ai)

31.4.1.   Didžiausia talpa: …

31.4.2.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

31.4.3.   Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete (4) …

31.4.4.   Krūvio sklaidymo priemonė (-ės) (jei yra): …

31.5.   Atsarginis (-iai) degalų bakas (-ai)

31.5.1.   Didžiausia talpa: …

31.5.2.   Naudota (-os) medžiaga (-os): …

31.5.3.   Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete (4) …

31.5.4.   Krūvio sklaidymo priemonė (-ės) (jei yra): …

32.   ŠONINĖ IR GALINĖ APSAUGA

32.1.   Šoninė apsauga

32.1.1.   Sumontuota: taip/ne/nevisiškai (4)

32.1.2.   Su šonine apsauga susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies (-ių) vietą bei montavimą, šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga užtikrinama be šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų), brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: …

32.1.3.   Transporto priemonės šoninės dalies dugno linijos brėžinys: …

32.1.4.   Išorinio paviršiaus reikiamų dalių brėžiniai, kad būtų galima išmatuoti išorinio paviršiaus iškyšų aukštį (H), pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVII priedo 1 priedėlį: …

32.1.5.   Jeigu naudojamas (-i) šoninė (-ės) apsaugos įtaisas (-ai), išsamus tokio (-ių) įtaiso (-ų) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jo ir (arba) jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo numeris (-iai): …

32.1.5.1.   Naudotos medžiagos: …

32.1.5.2.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus: …

32.1.6.   JT EEK taisyklės Nr. 73 (OL L 122, 2012 5 8, p. 1) 2 ir 3 skirsniuose bei I, II ir III prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

32.2.   Galinė apsauginė konstrukcija

32.2.1.   Sumontuota: taip/ne/nevisiškai (4)

32.2.2.   Su galine apsaugine konstrukcija susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant plačiausios galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsauginės konstrukcijos montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu galinė apsauginė konstrukcija nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: …

32.2.3.   Transporto priemonės galinės dalies dugno linijos brėžinys: …

32.2.4.   Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus galinės apsauginės konstrukcijos aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris: …

32.2.4.1.   Naudotos medžiagos: …

32.2.4.2.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:…

33.   KROVININĖ (-ĖS) PLATFORMA (-OS)

33.1.   Krovininės (-ių) platformos (-ų) matmenys

33.1.1.   Krovininės (-ių) platformos (-ų) ilgis: … mm

33.1.2.   Krovininės (-ių) platformos (-ų) plotis: … mm

33.1.3.   Atstumas nuo krovininės (-ių) platformos (-ų) iki žemės (47): … mm

33.2.   Gamintojo nurodytas krovininės (-ių) platformos (-ų) saugus krovumas: … kg

33.2.1.   Šios apkrovos pasiskirstymas tarp ašių: … kg

33.3.   T ir C kategorijų transporto priemonių nuimamoji (-osios) platforma (-os): taip/ne/neprivaloma (4)

33.3.1.   Tvirtinimo prie transporto priemonės aprašymas: …

33.4.   Krovininės platformos stabilumas:

33.4.1.   Platformos (-ų) sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis: …

33.4.2.   Transporto priemonių su keliomis krovininėmis pakrautomis platformomis ir be vairuotojo sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis: …

34.   PRIEKINIS VILKIMO ĮTAISAS (T IR C KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS)

34.1.   Priekinio vilkimo įtaiso ir apsauginio įtaiso brėžinys su matmenimis: …

34.2.   Komisijos reglamento (ES) Nr. 1005/2010 (OL L 291, 2010 11 9, p. 36) reikalavimai dėl transporto priemonių, kurių didžiausia techniškai leidžiama masė neviršija 2 000 kg, yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

35.   PADANGOS

35.1.   Tipas patvirtintas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXX priedą: taip/ne/netaikoma (4)

35.2.   Tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 (OL L 200, 2009 7 31, p. 1): taip/ne/netaikoma (4)

35.3.   Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 106 (OL L 257, 2010 9 30, p. 231): taip/ne/netaikoma (4)

35.4.   Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 30 (OL L 307, 2011 11 23, p. 1): taip/ne/netaikoma (4)

35.5.   Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 54 (OL L 307, 2011 11 23, p. 2): taip/ne/netaikoma (4)

35.6.   Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 75 (OL L 84, 2011 3 30, p. 46): taip/ne/netaikoma (4)

35.7.   Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 (OL L 307, 2011 11 23, p. 3): taip/ne/netaikoma (4)

36.   PURSLŲ SLOPINIMO SISTEMA

36.1.   Ratų apsaugai

36.1.1.   Transporto priemonėje sumontuoti ratų apsaugai: taip/ne (4)

36.1.2.   Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos ratų apsaugus: …

36.1.3.   Ratų apsaugų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: …

36.2.   Kiti purslų slopinimo įtaisai

36.2.1.   Sumontuota: taip/ne/nevisiškai (4)

36.2.2.   Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos purslų slopinimo įtaisus ir sudedamąsias dalis: …

36.2.3.   Purslų slopinimo įtaisų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: …

37.   VIKŠRINĖ VAŽIUOKLĖ

(nurodyti ir 4.1.2.3 punkto įrašą)

37.1.   Vikšrinės važiuoklės išdėstymo ir jos montavimo transporto priemonėje (įskaitant elementus vidinėje vikšro juostos pusėje, skirtus užtikrinti, kad vikšrų juosta suktųsi aplink vikšraračius ir vikšrų protektorių išorėje) nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis: …

37.2.   Su paviršiumi besiliečiančios medžiagos tipas: guminiai vikšrai/plieniniai vikšrai/guminės pagalvėlės ant vikšrų juostos (4)

37.3.   Metaliniai vikšrai

37.3.1.   Vikšraračių, tiesiogiai perduodančių apkrovą ant kelio paviršiaus, skaičius (NR): …

37.3.2.   Išorinio kiekvieno vikšro pagrindo paviršiaus plotas (AP): … mm2

37.4.   Guminiai vikšrai

37.4.1.   Bendras besiliečiančių su keliu guminių iškyšų paviršiaus plotas (AL): … mm2

37.4.2.   Iškyšų ploto procentinė dalis, palyginti su bendru juostos paviršiaus plotu: … %

38.   MECHANINIAI SUKABINTUVAI

38.1.   Mechaninio sukabintuvo, jo montavimo ant transporto priemonės ir jo sukabinimo su velkamojoje transporto priemonėje sumontuotu įtaisu nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis:

38.1.1.   Galinis mechaninis sukabintuvas: taip/ne (4)

38.1.2.   (R ir S kategorijų transporto priemonių) priekinis sukabinimo įtaisas: taip/ne (4)

38.2.   Trumpas techninis mechaninio sukabintuvo aprašymas, kuriame nurodomas konstrukcijos tipas ir naudotos medžiagos

38.2.1.   Galinis mechaninis sukabintuvas: …

38.2.2.   (R ir S kategorijų transporto priemonių) priekinis sukabinimo įtaisas: …

38.3.   Galinis mechaninis sukabintuvas

Tipas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo 1 priedėlį):

Markė:

Gamintojo tipo žymuo:

(ES) tipo patvirtinimo ženklas arba numeris:

Didžiausia horizontalioji apkrova/D vertė (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Velkamoji masė (T) (4) (44):

… tonos (-ų)

… tonos (-ų)

… tonos (-ų)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova (44):

… kg

… kg

… kg

Sukabinimo taško padėtis (62)

aukštis virš žemės

ne mažiau kaip

… mm

… mm

… mm

ne daugiau kaip

… mm

… mm

… mm

atstumas nuo galinę ašį kertančios vertikaliosios plokštumos

ne mažiau kaip

… mm

… mm

… mm

ne daugiau kaip

… mm

… mm

… mm

38.4.   (R ir S kategorijų transporto priemonių) priekinis sukabinimo įtaisas:

Tipas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo 1 priedėlį):

Markė:

Gamintojo tipo žymuo:

(ES) tipo patvirtinimo ženklas arba numeris:

Didžiausia horizontalioji apkrova/D vertė (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Velkamoji masė (T) (4) (44):

… tonos (-ų)

… tonos (-ų)

… tonos (-ų)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova (44):

… kg

… kg

… kg

Sukabinimo taško padėtis (62)

aukštis virš žemės

ne mažiau kaip

… mm

… mm

… mm

ne daugiau kaip

… mm

… mm

… mm

38.5.   Mechaninio sukabintuvo aprašymas:

Tipas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo 1 priedėlį):

Markė:

Gamintojo tipo žymuo:

Didžiausia horizontalioji apkrova/D vertė (4) (44):

… kg/kN (4)

Velkamoji masė (T) (4) (44):

… tonos (-ų)

Sukabinimo taško vertikalioji apkrova (S) (44):

… kg

Sukabinimo įtaiso nuotraukos ir brėžiniai su masteliu. Šiuose brėžiniuose visų pirma turi būti pateikti visi reikiami matmenys bei matavimo dydžiai šiam įtaisui sumontuoti.

 

Trumpas techninis sukabinimo įtaiso aprašymas, kuriame nurodomas konstrukcijos tipas ir naudotos medžiagos.

 

Bandymo tipas

Statinis/dinaminis (4)

sukabintuvo ąsos,

sukabinimo galvutės arba panašaus sukabinimo įtaiso, kuris tvirtinamas prie mechaninio sukabintuvo (jei vilktis yra lanksčioji arba standžioji), (ES) tipo patvirtinimo ženklas arba numeris,

mechaninių sukabintuvų, kurie tvirtinami prie kopėtinio rėmo/priekabos vilkimo įtaiso atramos (jei naudojamas tik tam tikriems tipams), tipo patvirtinimo ženklas arba numeris:

38.6.   Mechaninio sukabintuvo kaip sudedamosios dalies tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 55 (OL L 227, 2010 8 28, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

39.   TRIJŲ TAŠKŲ KĖLIMO MECHANIZMAS

39.1.   Trijų taškų kėlimo mechanizmas: montuojamas priekyje/montuojamas gale/montuojamas ir priekyje, ir gale/nėra (4)

40.   PAPILDOMI SUKABINIMO TAŠKAI

40.1.   Papildomi sukabinimo taškai: taip/ne/neprivaloma (4)

40.2.   Išsamus papildomų sukabinimo taškų techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais) ir pagrindinė (-ės) paskirtis (-ys): …

40.3.   Didžiausia leidžiama papildomų sukabinimo taškų vertikalioji apkrova: … kg

D.   INFORMACIJA APIE STABDYMO VEKSMINGUMĄ

41.   PAKABA

41.1.   Trumpas pakabos ir jos kiekvienos ašies, ašių grupės arba rato valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

41.2.   Pakabos įrangos brėžinys: …

41.3.   Lygio reguliavimas: taip /ne/neprivaloma (4)

41.4.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

41.5.   Varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (4)

41.5.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip/ne (4)

41.5.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

41.6.   Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (4)

41.6.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip/ne (4)

41.6.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

41.7.   Tampriųjų pakabos dalių charakteristikos (konstrukcija, medžiagų charakteristikos ir matmenys) …

41.8.   Transporto priemonėje įrengta hidropneumatinė/hidraulinė/pneumatinė (4) pakaba: taip/ne (4)

41.9.   Stabilizatoriai: taip/ne/neprivaloma (4)

41.10.   Amortizatoriai: taip/ne/neprivaloma (4)

41.11.   Kiti įtaisai (jeigu įrengti):…

42.   AŠIS (-YS) IR PADANGOS

42.1.   Ašies (-ių) aprašymas (su nuotraukomis ir brėžiniais): …

42.2.   Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: …

42.3.   Markė (tam tikrais atvejais): …

42.4.   Tipas (tam tikrais atvejais): …

42.5.   Didžiausia leidžiama ašies (-ių) išlaikoma masė: … kg

42.6.   Ašies (-ių) matmenys:

42.6.1.   Ilgis: … mm

42.6.2.   Plotis: … mm

42.7.   Stabdžių jungtis su ašimi (-imis): ašinė/radialinė/integruota/kita (4) (nurodyti, jei kita:…)

42.8.   Didžiausių leidžiamų padangų ant stabdomųjų ašių matmenys: …

42.8.1.   Didžiausių padangų ant stabdomųjų ašių vardinis riedėjimo spindulys: …

42.8.2.   Didžiausių leidžiamų padangų ant varančiųjų ašių matmenys: …

42.8.3.   Didžiausių padangų ant varančiųjų ašių vardinis riedėjimo spindulys: …

43.   STABDŽIAI

43.1.   Trumpas transporto priemonėje sumontuotos stabdžių sistemos (-ų) aprašymas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/68 XIII priedo 1 priedėlio papildymo 1.6 punktą)

43.2.   Transporto priemonės specifikacijos atsižvelgiant į stabdžių sistemos (-ų) pneumatinių ir (arba) elektrinių valdymo linijų valdymo grandines ir suderintų pranešimų bei parametrų sąrašas: …

43.3.   Stabdžių sistemos (-ų) sąsaja, įskaitant fizinį, duomenų perdavimo kanalų ir taikymo lygmenis bei atitinkamą suderintų pranešimų ir parametrų padėtį, atitinka standarte ISO 11992–1:2003 (Kelių transporto priemonės. Keitimasis skaitmenine informacija apie velkančiosios ir velkamosios transporto priemonės elektrines jungtis. 1 dalis. Fizinis ir kanalų lygmuo), nustatytus reikalavimus: taip/ne (4)

43.4.   Stabdžių sistema (-os)

43.4.1.   Stabdžių sistemos (-ų) veikimo aprašymas (įskaitant visas elektronines dalis), elektrinių dalių schema, hidraulinės arba pneumatinės grandinės planas (55): …

43.4.2   Stabdžių sistemos (-ų) scheminis brėžinys ir funkcinė schema (55): …

43.4.3.   Tinkamai nurodytų stabdžių sistemos sudedamųjų dalių sąrašas (55): …

43.4.4.   Stabdžių sistemos (-ų) skaičiavimo techninis paaiškinimas (santykio tarp visų stabdymo jėgų sumos ties ratų apskritimu ir stabdžių valdymo įtaisą veikiančios jėgos nustatymas) (55): …

43.4.5.   Išorinis (-iai) energijos šaltinis (-iai) (jei yra) (charakteristikos, energijos rezervuarų talpa, didžiausiasis ir mažiausiasis slėgis, manometras ir įspėjimo dėl mažiausiojo slėgio įtaisas prietaisų skydelyje, vakuumo rezervuarai ir tiekimo vožtuvas, tiekimo kompresoriai, atitiktis nuostatoms dėl slėginės įrangos) (55): …

43.4.6.   Elektroninė stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma (4)

43.4.7.   I tipo bandymo ataskaitos numeris (-iai), pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/68 VII priedą (jei taikoma): …

43.5.   Stabdžių pavara

43.5.1.   Stabdžių pavara: mechaninė/hidrostatinė be stiprintuvo/su stiprintuvu/automatizuota pavara (4)

43.5.2.   Pavaros technologija: pneumatinė/hidraulinė/pneumatinė ir hidraulinė (4)

43.5.3.   Kairiojo ir dešiniojo stabdžių valdymo įtaisų blokavimas: …

43.6.   Velkamosios transporto priemonės stabdymo įtaisai

43.6.1.   Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė/pneumatinė/elektrinė (4)

43.6.2.   Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas (aprašymas, charakteristikos): …

43.6.3.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašymas (su brėžiniais, schemomis ir visų elektroninių dalių nurodymu) …

43.6.4.   Jungties tipas: vienalinijinė/dviejų linijų (4)

43.6.4.1.   Tiekimo viršslėgis (1 linija): … kPa

43.6.4.2.   Tiekimo viršslėgis (2 linija) (jei taikoma): … kPa

43.6.4.2.1.   Hidraulinės: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatinės: … kPa

E.   INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ

44.   GAMYBOS ATITIKTIS

44.1.   Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas: …

45.   PRIEIGA PRIE TRANSPORTO PRIEMONĖS BORTO DIAGNOSTIKOS (OBD) SISTEMOS IR TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO BEI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS (45)

45.1.   Pagrindinės svetainės, kurioje galima rasti informacijos apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą, adresas (45): …

45.2.   Esant daugiaetapiui tipo patvirtinimui, pagrindinės svetainės adresas prieigai prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, gautos iš gamintojo (-ų) ankstesniu (-iais) etapu (-ais): (45): …

45.3.   Susijusi informacija, leidžianti tobulinti pakaitines sudedamąsias dalis, kurios yra labai svarbios, kad OBD sistema tinkamai veiktų: taip/ne (4)

45.4.   Atitinkamo tipo transporto priemonių per metus visame pasaulyje pagamintas kiekis (61): …

45.5.   Įrodymas, kad transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija pateikiama naudojant tik atvirojo teksto ir grafikos formatus arba formatus, kuriais pateikiamus dokumentus galima peržiūrėti ir spausdinti naudojant tik nemokamai platinamus, lengvai įdiegiamus ir dažniausiai naudojamoms kompiuterių operacinėms sistemoms tinkamus standartinius programinės įrangos papildinius.

45.5.1.   Metaduomenų raktažodžiai atitinka standartą ISO 15031–2:2010 (Kelių transporto priemonės. Transporto priemonės ir išmetamųjų teršalų diagnostikos išorinės įrangos ryšys. 2 dalis. Terminų, apibrėžčių, santrumpų ir akronimų vadovas): taip/ne (4)

45.6.   Valdymo blokų perprogramavimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedo 1 priedėlio 2.5 punktą.

45.6.1.   Valdymo blokai perprogramuojami pagal:/SAE J2534/TMC RP1210/kitą nenuosavybinę programinę įrangą (4) (nurodyti:…)

45.6.1.1.   nuosavybinė programinė įranga: taip/ne (4)

45.6.1.2.   ISO 22900–2 (Kelių transporto priemonės. Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MVCI). 2 dalis. Diagnostikos protokolo duomenų vieneto programų sąsaja (D-PDU API)): taip/ne (4)

45.6.1.3.   SAE J2534 (Rekomenduojama nuotolinio transporto priemonių programavimo praktika: taip/ne (4)

45.6.1.4.   TMC RP1210 (API): taip/ne (4)

45.6.1.5.   Kita nenuosavybinė programinė įranga: taip/ne (4) (nurodyti:…)

45.6.2.   Gamintojo taikomos programos ir transporto priemonės ryšio sąsajų (VCI) suderinamumas tvirtinamas: nepriklausomai sukurtomis VCI/išnuomojant specialią aparatinę įrangą (4)

45.6.3.   Ryšys transporto priemonėje ir variklio valdymo blokų ir diagnostikos priemonių ryšys užtikrinamas pagal standartus:

45.6.3.1.   SAE J1939 (Nuoseklioji kontrolė ir transporto priemonės pranešimų perdavimo tinklas): taip/ne (4)

45.6.3.2.   ISO 11783 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Nuoseklioji kontrolė ir duomenų perdavimo tinklas): taip/ne (4)

45.6.3.3.   ISO 14229 (Kelių transporto priemonės. Jungtinės diagnostikos paslaugos (UDS)): taip/ne (4)

45.6.3.4.   ISO 27145 (Kelių transporto priemonės. Pasaulio mastu suderintos OBD (WWH–OBD) sistemos ryšio reikalavimų įgyvendinimas), kartu su ISO 15765–4 (Kelių transporto priemonės. Vietinių tinklų valdiklio diagnostikos ryšys (DoCAN). 4 dalis. Su išmetamaisiais teršalais susijusių sistemų reikalavimai) (4)/ISO 13400 (Kelių transporto priemonės. Diagnostika naudojant interneto protokolą (IP)) (4): taip /n e (4)

45.7.   Diagnostikos įrankiams gaminti reikalinga informacija

45.7.1.   Transporto priemonės gamintojas savo franšizės tinkluose naudoja diagnostikos įrankius ir bandymų įrangą, atitinkančią standartą ISO 22900–2:2009 (Kelių transporto priemonės. Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MVCI). 2 dalis. Diagnostikos protokolo duomenų vieneto programų sąsaja (D-PDU API)) ir ISO 22901–2:2011 (Kelių transporto priemonės. Atvirasis diagnostikos duomenų perdavimas (ODX)). 2 dalis. Su išmetamaisiais teršalais susiję diagnostiniai duomenys): taip/ne/netaikoma (4) (jei netaikoma, nurodyti priežastis:…)

45.7.2.   Nepriklausomiems operatoriams sudaryta galimybė iš gamintojo tinklalapio atsisiųsti ODX rinkmenas: taip/ne/netaikoma (…) (jei netaikoma, nurodyti priežastis:…)

45.7.3.   Gamintojai sudarė galimybę savo remonto informacijos interneto svetainėse gauti ryšių protokolo informaciją, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedo 2 priedėlio 1.1 punkte: taip/ne/netaikoma (4) (jei netaikoma, nurodyti priežastis: …)

45.7.4.   Gamintojai sudarė galimybę savo remonto informacijos interneto svetainėse gauti OBD sistemos stebimų komponentų bandymui ir diagnostikai reikalingą informaciją, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedo 2 priedėlio 1.2 punkte: taip/ne/netaikoma (4) (jei netaikoma, nurodyti priežastis: …)

45.7.5.   Gamintojai sudarė galimybę savo remonto informacijos interneto svetainėse gauti remontui atlikti reikalingus duomenis, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedo 2 priedėlio 1.3 punkte: taip/ne/netaikoma (4) (jei netaikoma, nurodyti priežastis: …)

45.8.   Transporto priemonių junginių remonto ir techninės priežiūros informacija

45.8.1.   Transporto priemonės gamintojas rekomenduoja tam tikro tipo traktoriaus ir R arba S kategorijos transporto priemonės (arba atvirkščiai) junginį: taip/ne (4)

45.8.2.   Transporto priemonės, kurioms rekomenduojamas junginys:

45.8.2.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas) (18) …

45.8.2.2.   Tipas (17) …

45.8.2.2.1.   Variantas (-ai) (17) …

45.8.2.2.2.   Versija (-os) (17) …

45.8.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

45.8.2.4.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

45.8.3.   OBD sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacija, susijusi su abiejų transporto priemonių jungtimi, pateikiama kelių gamintojų arba gamintojų konsorciumo kartu sukurtoje interneto svetainėje: taip /ne (4)

45.8.3.1.   Kelių gamintojų arba gamintojų konsorciumo kartu sukurtos interneto svetainės adresas (45): …

46.   VIRTIMO APSAUGINĖ KONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS įranga: privaloma/neprivaloma/standartinė (4)

46.2.   ROPS pagal kabiną/pagal rėmą/pagal priekyje/gale montuojamą (-us) apsauginį (-ius) lanką (-us) (4)

46.2.1.   Jeigu yra apsauginis lankas: sulankstomas/nesulankstomas (4)

46.2.2.   Jeigu apsauginis lankas sulankstomas:

46.2.2.1.   Sulankstymas: su įrankiais/be įrankių (4);

46.2.2.2.   Fiksavimo mechanizmas: rankinis/automatinis (4)

46.2.2.3.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose būtu parodyta suėmimo vieta ir prieinamų zonų vaizdas iš šono ir iš viršaus. Brėžiniuose turi būti pateikiami matmenys: …

46.3.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose būtu parodyta ROPS vieta, sėdynės kontrolinio taško (SIP) vieta, duomenys apie tvirtinimo detales ir priekinės traktoriaus dalies, galinčios išlaikyti apvirtusį traktorių, vieta (jei reikia) ir kt. (jeigu tai priekyje montuojama sulankstoma ROPS, nurodoma suėmimo vieta ir prieinamų zonų vaizdas iš šono ir iš viršaus). Brėžiniuose turi būti pateikiami pagrindiniai matmenys, įskaitant išorinius traktoriaus su sumontuota apsaugine konstrukcija matmenis ir pagrindinius vidinius matmenis: …

46.4.   Trumpas apsauginės konstrukcijos aprašymas, kuriame nurodoma:

46.4.1.   Konstrukcijos tipas: …

46.4.2.   Duomenys apie montavimą: …

46.4.3.   Duomenys apie priekinę traktoriaus dalį, galinčią išlaikyti apvirtusį traktorių (jei reikia): …

46.4.4.   Papildomas rėmas: …

46.5.   Matmenys (52)

46.5.1.   Atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško (SIP) iki stogo detalių: … mm

46.5.2.   Atstumas nuo traktoriaus kabinos grindų iki stogo detalių: … mm

46.5.3.   Apsauginės konstrukcijos vidinis plotis matuojant vertikalią plokštumą, einančią virš sėdynės kontrolinio taško per vairaračio vidurį: … mm

46.5.4.   Atstumas nuo vairaračio vidurio iki apsauginės konstrukcijos dešiniojo krašto: … mm

46.5.5.   Atstumas nuo vairaračio vidurio iki apsauginės konstrukcijos kairiojo krašto: … mm

46.5.6.   Mažiausias atstumas nuo vairaračio žiedo iki apsauginės konstrukcijos: … mm

46.5.7.   Horizontalus atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško iki apsauginės konstrukcijos galo, matuojant virš sėdynės kontrolinio taško: … mm

46.5.8.   Priekinės traktoriaus dalies, galinčios išlaikyti apvirtusį traktorių, padėtis galinės ašies atžvilgiu (jei reikia):

46.5.8.1.   Horizontalus atstumas: … mm

46.5.8.2.   Vertikalus atstumas: … mm

46.6.   Informacija apie apsauginei konstrukcijai naudotas medžiagas ir naudoto plieno specifikacijos (53)

46.6.1.   Pagrindinis rėmas (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.2.   Tvirtinimo detalės (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.3.   Sąrankos ir tvirtinimo varžtai (dalys, dydis): …

46.6.4.   Stogas (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.5.   Apdangalas (jei yra) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.6.   Stiklas (jei yra) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.7.   Priekinė traktoriaus dalis, galinti išlaikyti apvirtusį traktorių (jei reikia) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.7.   Kaip alternatyva 46.1–46.6.7 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

46.7.1.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (dinaminis bandymas), EBPO norma Nr. 3, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.2.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 8, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.3.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinis bandymas), EBPO norma Nr. 4, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.4.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 6, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.5.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 7, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

47.   APSAUGOS NUO KRINTANČIŲ OBJEKTŲ KONSTRUKCIJA (FOPS)

47.1.   T ir C kategorijų transporto priemonės, pritaikytos naudoti miškų ūkyje:

47.1.1.   Standarte ISO (Miškų ūkio mašinos. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos (FOPS). Laboratoriniai bandymai ir veiksmingumo reikalavimai) nustatyti I lygio/II lygio (4) reikalavimai dėl FOPS yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

47.2.   Visos kitos T ir C kategorijų transporto priemonės, kuriose įrengtos FOPS

47.2.1.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose parodyta FOPS vieta, sėdynės kontrolinio taško (SIP) vieta ir kt. Brėžiniuose turi būti pateikiami pagrindiniai matmenys, įskaitant išorinius traktoriaus su sumontuota apsaugine konstrukcija matmenis ir pagrindinius vidinius matmenis: …

47.2.2.   Trumpas apsauginės konstrukcijos aprašymas, kuriame nurodoma:

47.2.2.1.   Konstrukcijos tipas: …

47.2.2.2.   Duomenys apie montavimą: …

47.2.3.   Matmenys (52)

47.2.3.1.   Atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško (SIP) iki stogo detalių: … mm

47.2.3.2.   Atstumas nuo traktoriaus kabinos grindų iki stogo detalių: … mm

47.2.3.3.   Bendrasis traktoriaus aukštis su sumontuota apsaugine konstrukcija: … mm

47.2.3.4.   Bendrasis apsauginės konstrukcijos plotis (jeigu skaičiuojama su sparnais, tai reikia nurodyti): … mm

47.2.4.   Informacija apie apsauginei konstrukcijai naudotas medžiagas ir naudoto plieno specifikacijos (53)

47.2.4.1.   Pagrindinis rėmas (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.4.2.   Tvirtinimo detalės (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.4.3.   Sąrankos ir tvirtinimo varžtai (dalys, dydis): …

47.2.4.4.   Stogas (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.5.   Informacija apie gamintojo atliktus originalių dalių sustiprinimus …

47.2.6.   Kaip alternatyva 47.2.1–47.2.5 punktų įrašams: su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 10, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne (4)

48.   VAIRUOTOJO PATIRIAMO TRIUKŠMO LYGIS

48.1.   T arba C kategorijos transporto priemonės (su guminiais vikšrais) turi būti bandomos taikant 1 bandymų metodą, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedo 2 punktą: taip/ne/netaikoma (4)

48.2.   T arba C kategorijos transporto priemonės (su guminiais vikšrais) turi būti bandomos taikant 2 bandymų metodą, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedo 3 punktą: taip/ne/netaikoma (4)

48.3.   C kategorijos transporto priemonės su plieniniai vikšrais turi būti bandomos naudojant drėgno smėlio sluoksnį, kaip nurodyta standarto ISO 6395:2008 5.3.2 punkte (Žemės kasimo mašinos. Garso galios lygio nustatymas. Dinaminio bandymo sąlygos): taip/ne/netaikoma (4)

48.4   Kaip alternatyva 48.1–48.3 punktų įrašams: su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl oficialaus triukšmo lygio matavimo žemės ir miškų ūkio traktorių vairavimo vietoje (-ose), EBPO norma Nr. 5, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

49.   SĖDIMOSIOS VIETOS (BALNELIAI IR SĖDYNĖS)

49.1.   Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis (4)

49.2.   Visų sėdimųjų vietų sėdynės atskaitos taško (-ų) (S) koordinatės arba brėžinys: …

49.3.   Toliau išvardytų elementų aprašymas ir brėžiniai:

49.3.1.   sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: …

49.3.2.   reguliavimo įtaisų: …

49.3.3.   poslinkio ir fiksavimo sistemų: …

49.3.4.   saugos diržų tvirtinimo įtaisų (jeigu įmontuoti į sėdynės konstrukciją): …

49.3.5.   transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: …

49.4.   Vairuotojo sėdynė

49.4.1.   Vairuotojo sėdynės vieta: kairėje/dešinėje/per vidurį (4): …

49.4.2.   Vairuotojo sėdynės tipo kategorija: A kategorija, I/II/III klasė, B kategorija (4)

49.4.3.   Keičiamos padėties vairuotojo sėdynė: taip/ne (4)

49.4.3.1.   Keičiamos padėties vairuotojo sėdynės aprašymas: …

49.4.4.   Vairuotojo sėdynės matmenys, įskaitant sėdynės paviršiaus gylį ir plotį, atlošo padėtį ir pokrypį, taip pat sėdynės paviršiaus polinkį:

49.4.5.   Pagrindinės vairuotojo sėdynės charakteristikos: …

49.4.6.   Reguliavimo sistema: …

49.4.7.   Poslinkio ir fiksavimo sistemos išilgine ir vertikalia kryptimis: …

49.4.7.1.   Jeigu transporto priemonėse sėdynė nereguliuojama, nurodomas vairo kolonėlės ir pedalo (-ų) poslinkis: …

49.5.   Keleivio (-ių) sėdynė (-ės):

49.5.1.   Vieta ir išdėstymas (8): …

49.5.2.   Keleivio (-ių) sėdynės (-ių) matmenys: …

49.5.3.   Keleivio (-ių) sėdynės (-ių) pagrindinės charakteristikos: …

49.5.4.   Standarte EN 15694:2009 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai. Keleivio sėdynė. Keleivio sėdynė. Reikalavimai ir bandymo procedūros) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

49.5.5.   Standarte EN 15997:2011 (Visureigiai (ATV keturračiai). Saugos reikalavimai ir bandymo metodai) nustatyti reikalavimai dėl II tipo ATV transporto priemonės keleivių sėdynių yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

50.   VAIRUOTOJO DARBO ERDVĖ, ĮLIPIMAS Į TRANSPORTO PRIEMONĘ IR IŠLIPIMAS IŠ JOS, TAIP PAT DURYS IR LANGAI

50.1.   Vairuotojo darbo erdvė

50.1.1.   Išsamios vairuotojo darbo erdvės nuotraukos arba brėžiniai (įskaitant vairuotojo darbo erdvės matmenis), kuriuose visų pirma nurodyta sėdynės atskaitos taško (S) vieta ir aplink ją esančios darbo erdvės matmenys, tarpas tarp vairaračio pagrindo ir nejudamų traktoriaus dalių, valdymo įtaisų, skersinių ir būtinų turėklų vieta: …

50.1.2.   Standarto ISO 4254–1:2013 (Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) 4.5.3 punkte nustatyti reikalavimai dėl mažiausio atstumo tarp rankinių valdymo įtaisų yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

50.2.   Vairavimo vietos prieiga

50.2.1.   Išsamios nuotraukos, brėžiniai ir (arba) pjūvis, įskaitant įėjimų, laiptelių, skersinių, turėklų ir ranktūrių matmenis: …

50.2.2.   Mažiausi laiptelių, įdubų kojoms įstatyti ir skersinių matmenys:

50.2.2.1.   tarpo gylis: … mm

50.2.2.2.   tarpo plotis: … mm

50.2.2.3.   tarpo aukštis: … mm

50.2.2.4.   atstumas tarp dviejų laiptelių paviršių: … mm

50.2.3.   Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XV priedo 3.3.5 punkte nustatyti reikalavimai dėl C kategorijos transporto priemonių yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

50.2.4.   Turėklai/ranktūriai (4) yra: taip/ ne (4)

50.3.   Ne vairavimo vietų prieiga

50.3.1.   Išsamios nuotraukos, brėžiniai ir (arba) pjūvis, įskaitant įėjimų, laiptelių, skersinių, turėklų ir ranktūrių matmenis: …

50.3.2.   Mažiausi laiptelių, įdubų kojoms įstatyti ir skersinių matmenys:

50.3.2.1.   tarpo gylis: … mm

50.3.2.2.   tarpo plotis: … mm

50.3.2.3.   tarpo aukštis: … mm

50.3.2.4.   atstumas tarp dviejų laiptelių paviršių: … mm

50.3.3.   Turėklai/ranktūriai (4) yra: taip/ne (4)

50.4.   Durys asmenims įlipti į transporto priemonę, skląsčiai ir vyriai

50.4.1.   Durų kiekis ir jų konfigūracija, matmenys ir didžiausias atidarymo kampas (5): …

50.4.2.   Skląsčių ir vyrių bei jų padėties duryse brėžinys: …

50.4.3.   Skląsčių ir vyrių techninis aprašymas: …

50.4.4.   Transporto priemonės durelės su elektra valdomais langais ir elektra valdomais stoglangiais, jeigu įrengtos, atitinka JT EEK taisyklės Nr. 21 (OL L 188, 2008 7 16, p. 32) 5.8.1–5.8.5 punktus: taip/ne (4)

50.5.   Langai ir avarinis (-iai) išėjimas (-ai)

50.5.1.   Išsamios langų ir avarinių išėjimų bei visų kitų papildomų priemonių, palengvinančių evakuaciją, išdėstymo nuotraukos, brėžiniai ir (arba) pjūvis: …

50.5.2.   Langų skaičius: … avarinių išėjimų skaičius: …

50.5.3.   Langų matmenys: … x… mm ir avarinių išėjimų matmenys: … x … mm

50.5.4.   Priemonės evakuacijai palengvinti esant didesniam kaip 1 000 mm aukščio skirtumui (jei įrengtos): …

51.   GALIOS PERDAVIMO ĮRENGINYS (-IAI)

51.1.   Galios perdavimo įrenginių skaičius: …

51.2.   Pagrindinis galios perdavimo įrenginys

51.2.1.   Vieta: priekyje/gale/kita (4) (nurodyti, jei kita: …)

51.2.2.   Sūkiai per minutę: …

51.2.2.1.   Galios perdavimo įrenginio ir variklio sūkių santykis: …

51.2.4.   Neprivaloma: Galios perdavimo įrenginio (PTO) galia esant vardiniam sūkių dažniui (pagal EBPO normą Nr. 2 (57) arba standartą ISO 789–1:1990 (Žemės ūkio traktoriai. Bandymų metodikos. 1 dalis. Galios perdavimo įrenginio galios bandymai))

Vardinis sūkių dažnis (PTO)

(min– 1)

Atitinkamas variklio sūkių skaičius

(min– 1)

Galia

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.2.3.   Galios perdavimo įrenginio apsaugas (-ai) (aprašymas, matmenys, brėžiniai, nuotraukos): …

51.3.   Atsarginis galios perdavimo įrenginys (jei yra)

51.3.1.   Vieta: priekyje/gale/kita (4) (nurodyti, jei kita: …)

51.3.2.   Sūkiai per minutę: …

51.3.2.1.   Galios perdavimo įrenginio ir variklio sūkių santykis: …

51.2.3.   Neprivaloma: Galios perdavimo įrenginio (PTO) galia esant vardiniam sūkių dažniui (pagal EBPO normą Nr. 2 (57) arba standartą ISO 789–1:1990 (Žemės ūkio traktoriai. Bandymų metodikos. 1 dalis. Galios perdavimo įrenginio galios bandymai))

Vardinis sūkių dažnis (PTO)

(min– 1)

Atitinkamas variklio sūkių skaičius

(min– 1)

Galia

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.3.4.   Darbo veleno apsaugas (-ai) (aprašymas, matmenys, brėžiniai, nuotraukos): …

51.4.   Galinis galios perdavimo įrenginys

51.4.1.   Standarte ISO 500–1:2014 (Žemės ūkio traktoriai. 1, 2, 3 ir 4 tipo gale montuojami galios perdavimo įrenginiai. 1 dalis. Bendrosios specifikacijos, saugos reikalavimai, pagrindinio skydo ir (arba) laisvosios erdvės matmenys) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

51.4.2.   Standarte ISO 500–2:2004 (Žemės ūkio traktoriai. 1, 2 ir 3 tipo gale montuojami galios perdavimo įrenginiai. 2 dalis. Siauros tarpvėžės traktoriai, pagrindinio skydo ir (arba) laisvosios erdvės matmenys) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

51.5.   Priekinis galios perdavimo įrenginys

51.5.1.   Standarte ISO 8759–1:1998 (Žemės ūkio ratiniai traktoriai. Priekyje montuojama įranga. 1 dalis. Galios perdavimo įrenginiai ir tritaškė pavara), išskyrus 4.2 punkte nustatytą išlygą, nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

52.   PAVAROS DALIŲ APSAUGA, IŠMETIMO SISTEMA, APSAUGAI IR APSAIGINIAI ĮTAISAI

52.1.   Apsauginių įtaisų aprašymas (įskaitant brėžinius, schemas arba nuotraukas) su matmenimis, kuriais parodomas saugus atstumas siekiant išvengti sąlyčio su pavojingomis dalimis, ir apsauginių įtaisų, skirtų apsaugoti nuo pavojaus pavojinguose taškuose bent dėl šių toliau išvardytų sudedamųjų dalių:

52.1.1.   valdymo įtaisai: …

52.1.2.   galinis trijų taškų kėlimo mechanizmas: …

52.1.3.   priekinis trijų taškų kėlimo mechanizmas: …

52.1.4.   vairuotojo sėdynė ir vairavimo erdvė: …

52.1.5.   keleivio (-ių) sėdynė (-ės) …

52.1.6.   vairuojamoji ir svyruojamoji ašis: …

52.1.7.   traktoriuje įrengti pavaros velenai: …

52.1.8.   laisvoji erdvė aplink varančiuosius ratus: …

52.1.9.   variklio gaubtas: …

52.1.10.   apsauga nuo įkaitusių paviršių: …

52.1.11.   išmetimo sistema: …

52.1.12.   ratai: …

52.2.   Apsauginių įtaisų aprašymas (su nuotraukomis ir brėžiniais, jei reikia). Šie įtaisai naudojami:

52.2.1.   vienpusei apsaugai: …

52.2.2.   daugiapusei apsaugai: …

52.2.3.   apsaugai visiškuoju uždengimu: …

52.2.4.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu yra) aprašymas: …

52.3.   Standarte EN 15997:2011 (Visureigiai (ATV keturračiai). Saugos reikalavimai ir bandymo metodai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

52.4.   Lanksčiųjų hidraulinių žarnų išdėstymo ir žymėjimo aprašymas (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis): …

52.5.   Savivarčių R kategorijos transporto priemonių techninei ir kitokiai priežiūrai skirtų atramų aprašymas (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis): …

52.6.   Tepimo vietų ir prieigos prie jų aprašymas (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis): …

53.   SAUGOS DIRŽO TVIRTINIMO ĮTAISAI

53.1.   Standarte ISO 3776–1:2006 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 1 dalis. Tvirtinimo įtaiso vietos reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

53.2.   Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose parodyta tvirtinimo įtaisų faktinė vieta ir nurodyti matmenys: …

53.3.   Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie tvirtinami, brėžiniai (kartu su naudotų medžiagų deklaracija): …

53.4.   Saugos diržų tipų (14), kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje esančių tvirtinimo įtaisų, paskirtis

 

Tvirtinimo įtaiso vieta

Transporto priemonės konstrukcija

Sėdynės konstrukcija

Vairuotojo sėdynė

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

Keleivio sėdynė

1.

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

Keleivio sėdynė

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

53.4.1.   Stebėjimas: …

53.5.   Specialūs įtaisai (pavyzdžiui: sėdynės aukščio reguliavimas, išankstinės apkrovos įtaisas ir kt.): …

53.6.   Specialaus saugos diržo tipo aprašymas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše arba jeigu jame įmontuotas energiją sklaidantis įtaisas: …

53.7.   Alternatyva 53.2–53.6 įrašams

53.7.1.   Standarte ISO 3776–2:2013 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 2 dalis. Tvirtinimo įtaiso patvarumo reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.2.   Bandymo ataskaita išduota pagal JT EEK taisyklę Nr. 14 (OL L 109, 2011 4 28, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.3.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (dinaminis bandymas), EBPO norma Nr. 3, su saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymu, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.4.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 8, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.5.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinis bandymas), EBPO norma Nr. 4, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.6.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 6, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.7.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 7, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

54.   SAUGOS DIRŽAI

54.1.   Standarte ISO 3776–3:2009 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 3 dalis. Sąrankų reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

54.2.   Bandymo ataskaita išduota pagal JT EEK taisyklę Nr. 16 (OL L 233, 2011 9 9, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

54.3.   Saugos diržų ir sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta; užpildyti lentelę:

Saugos diržų konfigūracija ir susijusi informacija

 

 

 

Visas ES tipo patvirtinimo ženklas

Variantas, jeigu taikoma

Diržo reguliavimo įtaisas aukščiui reguliuoti (nurodyti: yra/nėra/neprivaloma)

Vairuotojo sėdynė

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Keleivio sėdynė

1.

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Keleivio sėdynė

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L – kairė, C– vidurys, R – dešinė

54.4.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

55.   APSAUGOS NUO OBJEKTŲ PATEKIMO Į KABINĄ KONSTRUKCIJA (OPS)

55.1.   T ir C kategorijų transporto priemonės, pritaikytos naudoti miškų ūkyje:

55.1.1.   Standarte ISO 8084:2003 (Miškų ūkio mašinos. Vairuotojo apsaugos konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir veiksmingumo reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

55.2.   Visos kitos T ir C kategorijų transporto priemonės, kuriose įrengtos OPS

55.2.1.   JT EEK taisyklės Nr. 43 (OL L 230, 2010 8 31, p. 119) 14 priede nustatyti reikalavimai dėl saugiųjų įstiklinimo medžiagų yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

56.   OPERATORIAUS VADOVAS, INFORMACIJA, ĮSPĖJIMAI IR ŽENKLAI

56.1.   Operatoriaus vadovas

56.1.1.   Standarte ISO 3600:1996 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, motoriniai vejų ir sodo įrenginiai. Operatoriaus vadovai. Turinys ir pateikimas), išskyrus 4.3 skirsnį (Mašinos identifikavimas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti: taip/ne (4)

56.1.2.   Operatoriaus vadove pateikta informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXII priede: taip/ne (4)

56.2.   Informacija, įspėjimai ir ženklai

56.2.1.   Standarto ISO 3767 1 dalyje (1998+A2:2012) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 1 dalis. Bendrieji simboliai) ir (jei taikoma) 2 dalyje (:2008) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 2 dalis. Žemės ūkio traktorių ir mašinų simboliai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

56.2.2.   Kaip alternatyva 56.2.1 punkto įrašui, JT EEK taisyklėje Nr. 60 (OL L 95, 2004 3 31, p. 10) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

56.2.3.   Standarte ISO 11684:1995 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Saugos ženklai ir pavojaus piktogramos. Bendrieji principai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

56.2.4.   Standarte ISO 7010:2011 (Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

56.3.   Hidraulinių jungčių krypties identifikavimo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis): …

56.4.   Saugaus kėlimo taškų identifikavimo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis): …

57.   VAIRUOTOJO VALDOMI VALDYMO ĮTAISAI, TAIP PAT VALDYMO ĮTAISŲ, SIGNALINIŲ LEMPUČIŲ IR RODYTUVŲ IDENTIFIKAVIMAS

57.1.   Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

57.2.   Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdymo įtaisas/rodytuvas (15)

Identifikavimo simbolis (15)

Vieta (16)

Signalinė lemputė (15)

Identifikavimo simbolis (15)

Vieta (16)

1.

Artimosios šviesos priekiniai žibintai

 

 

 

 

 

 

2.

Tolimosios šviesos priekiniai žibintai

 

 

 

 

 

 

3.

Gabaritiniai (šoniniai) žibintai

 

 

 

 

 

 

4.

Priekiniai rūko žibintai

 

 

 

 

 

 

5.

Galinis rūko žibintas

 

 

 

 

 

 

6.

Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas

 

 

 

 

 

 

7.

Stovėjimo žibintai

 

 

 

 

 

 

8.

Posūkio žibintai

 

 

 

 

 

 

9.

Įspėjimas apie pavojų

 

 

 

 

 

 

10.

Priekinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

11.

Priekinio stiklo apliejiklis

 

 

 

 

 

 

12.

Priekinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

 

 

 

 

 

 

13.

Priekinio žibinto valymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

14.

Priekinio stiklo aprasojimo ir apledėjimo pašalinimas

 

 

 

 

 

 

15.

Galinio stiklo aprasojimo ir apledėjimo pašalinimas

 

 

 

 

 

 

16.

Ventiliatorius

 

 

 

 

 

 

17.

Dyzelinio variklio išankstinis pašildymas

 

 

 

 

 

 

18.

Droselis

 

 

 

 

 

 

19.

Stabdžių gedimas

 

 

 

 

 

 

20.

Degalų kiekis

 

 

 

 

 

 

21.

Baterijos įkrovos padėtis

 

 

 

 

 

 

22.

Variklio aušalo temperatūra

 

 

 

 

 

 

23.

Trikčių indikatoriaus lemputė (MI)

 

 

 

 

 

 

57.3.   Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdymo įtaisas/rodytuvas (17)

Identifikavimo simbolis (17)

Vieta (18)

Signalinė lemputė (17)

Identifikavimo simbolis (17)

Vieta (18)

1.

Stovėjimo stabdys

 

 

 

 

 

 

2.

Galinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

3.

Galinio stiklo apliejiklis

 

 

 

 

 

 

4.

Galinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

 

 

 

 

 

 

5.

Su pertrūkiais veikiantis priekinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

6.

Garsinės signalizacijos įtaisas

 

 

 

 

 

 

7.

Dangtis

 

 

 

 

 

 

8.

Saugos diržas

 

 

 

 

 

 

9.

Variklio alyvos slėgis

 

 

 

 

 

 

10.

Bešvinis benzinas

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

57.4.   Trumpas įvairių transporto priemonės viduje esančių valdymo įtaisų įrengimo vietos, poslinkio, veikimo būdų ir spalvų kodų aprašymas ir scheminis brėžinys, kuriame taip pat parodoma, kaip išvengti, kad traktoriuose, kuriuose nėra uždaros kabinos, vidiniai valdymo įtaisai būtų nepasiekiami nuo žemės paviršiaus: …

57.5.   Trumpas įvairių transporto priemonės išorėje esančių valdymo įtaisų įrengimo vietos, poslinkio, veikimo būdų ir spalvų kodų aprašymas ir scheminis brėžinys, kuriame taip pat parodomos priekinės ir galinės pavojaus zonos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIII priedo 1 priedėlį: …

57.5.   Standarto ISO 15077:2008 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus valdomi įtaisai. Poveikio jėgos, poslinkis, išdėstymas ir veikimo būdas) A ir C prieduose nustatyti reikalavimai įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

57.6.   Standarte ISO 4254–1:2013 (Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai), išskyrus pirštų galiukais jungiamus valdymo įtaisus, nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

57.7.   Standarte EN 15997:2011 (Visureigiai (ATV keturračiai). Saugos reikalavimai ir bandymo metodai) nustatyti reikalavimai dėl droselio valdymo įtaiso ir rankinio sankabos valdymo įtaiso yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

57.8.   T ir C kategorijų transporto priemonės: standarte ISO 10975:2009 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Operatoriaus valdomų traktorių ir savaeigių mašinų automatinio orientavimo sistemos. Saugos reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

58.   APSAUGA NUO PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ

58.1.   Trumpas oro tiekimo ir filtravimo sistemos, įskaitant įtaisus, skirtus gauti teigiamam skirtumui tarp kabinos vidaus ir šviežio filtruoto oro srauto, aprašymas (su brėžiniais ir nuotraukomis): …

58.2.   Standarte EN 15695–1 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 1 dalis. Kabinų klasifikacija, reikalavimai ir bandymo procedūros): 1 kategorija/2 kategorija/3 kategorija/4 kategorija (4), dėl kabinų klasifikacijos atsižvelgiant į apsaugą nuo pavojingųjų medžiagų, nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

58.3.   Standarte EN 15695–2 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 2 dalis. Filtrai, reikalavimai ir bandymo procedūros): dulkių filtras/aerozolio filtras/garų filtras (4) nustatyti reikalavimai dėl filtrų atsižvelgiant į apsaugą nuo pavojingųjų medžiagų yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

59.   T IR C KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS: ANT TRANSPORTO PRIEMONIŲ MONTUOJAMOS MAŠINOS (63)

59.1.   Bendras mašinos ir jos sąveikos su transporto priemone aprašymas: …

59.2.   Bendras mašinų brėžinys ir valdymo grandinės brėžiniai, taip pat paaiškinimai, reikalingi norint suprasti, kaip mašinos veikia ir kokia jų sąveika su transporto priemone: …


(1)  2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais (OL L 42, 2015 2 17, p. 1).

(2)  2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (OL L 364, 2014 12 18, p. 1).

(3)  2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL L 16, 2015 1 23, p. 1).

(4)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/68, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas nuostatomis dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo stabdymo reikalavimų (OL L 17, 2015 1 23, p. 1).

(5)  Pataisyto 1958 m. susitarimo susitariančiosios šalys.

(6)  Nurodoma, jeigu neįmanoma nustatyti iš tipo patvirtinimo numerio.

(7)  Patvirtinimo institucija įrašo norminiuose aktuose nustatytas nuorodas į bandymų ataskaitas, kurioms nėra tipo patvirtinimo sertifikatų.

(8)  pagal padangų specifikaciją

(9)  Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimą; jeigu tai R arba S kategorijų transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra).

(10)  Rekomenduojamas gamintojo

(11)  Pagal vikšraračio specifikaciją.

(12)  Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimą.

(13)  Nepertraukiama belaipsnė pavara.

(14)  2013 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimui taikomų transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų (OL L 7, 2014 1 10, p. 1).

(15)  

x

=

taip

-

=

ne arba atskirai nėra

o

=

neprivaloma.

(16)  

d

=

ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės

c

=

netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės.

(17)  

x

=

taip

-

=

ne arba atskirai nėra

o

=

neprivaloma.

(18)  

d

=

ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės

c

=

netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės.

1 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su variklio/variklių šeimos sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra) …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra) …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

2.5.   Papildoma bendra informacija apie variklius

2.5.1.   Tipo patvirtinimas skirtas: variklio tipui/variklių šeimai (4): …

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis): …

2.5.3.   Pirminio variklio ir (jeigu taikoma) variklių šeimai priklausančio (-ų) variklio (-ių) komercinis aprašymas:.

2.5.4.   Papildomi variklių ženklai

2.5.4.1.   Variklio identifikavimo numerio vieta, kodavimas ir tvirtinimo būdas: …

2.5.4.2.   Variklio identifikavimo numerio vietos nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

5.   BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

5.1.   Didžiausias transporto priemonės greitis

5.1.1.   Didžiausias transporto priemonės važiavimo tiesiogine eiga greitis

5.1.1.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis: … km/h

5.1.1.2.   Apskaičiuotas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis, važiuojant įjungta aukščiausia pavara (nurodomi skaičiuojant taikyti veiksniai) (41): … km/h

5.1.1.3.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės greitis: … km/h (41)

5.1.2.   Didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (54)

5.1.2.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis: … km/h

5.1.2.2.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (41): … km/h

5.2.   Variklio vardinė naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.3.   Variklio didžiausia naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.4.   Didžiausias variklio sukimo momentas: … Nm, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.5.   Degalų rūšis (9): …

B.   INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

6.   PAGRINDINĖS PIRMINIO VARIKLIO/VARIKLIO CHARAKTERISTIKOS (4)

6,1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4):

6.2.   Cilindro skersmuo (12) … mm

6.3.   Taktas(12): … mm

6.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26) …:

6.5.   Variklio tūris: … cm3

6.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

6.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

6.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

6.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

6.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys (-iai): …

6.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

6.12.   Aušinimo sistema

6.12.1.   Skystis

6.12.1.1.   Skysčio tipas: …

6.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

6.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

6.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.12.2.   Oras

6.12.2.1.   Pūstuvas: Įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo

6.12.2.1.1.   Pūstuvo charakteristikos …

6.12.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

6.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

6.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

6.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

6.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

6.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

6.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

6.14.   Kompresorius:

6.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

6.14.2.   Markė: …

6.14.3.   Tipas: …

6.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

6.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

6.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

6.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

6.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

6.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.1.   Markė: …

6.17.2.1.2.   Tipas: …

6.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

6.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

6.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

6.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

6.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga): …

6.17.2.1.9.   Korių tankis: …

6.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

6.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

6.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

6.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

6.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

6.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

6.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

6.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Markė: …

6.17.2.1.15.2.   Tipas …

6.17.2.1.15.3.   Padėtis: …

6.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks: …)

6.17.2.1.17.   IDR: taip/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

6.17.2.1.18.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.18.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

6.17.2.1.18.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

6.17.2.1.18.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

6.17.2.1.19.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Aprašymas ir veikimas: …

6.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

6.18.1.   Tiekimo siurblys

6.18.1.1.   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

6.18.2.   Įpurškimo sistema

6.18.2.1.   Siurblys

6.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

6.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

6.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

6.18.2.2.1.

Įpurškimo skubos kreivė (7): …

6.18.2.2.2.

Laiko reguliavimas (7): …

6.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

6.18.2.3.1.

Ilgis: … mm

6.18.2.3.2.

Vidinis skersmuo: … mm

6.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

6.18.2.4.   Reguliatorius

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

6.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

6.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

6.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

6.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.5.3.   Aprašymas: …

6.19.   Degalai benzininiams varikliams

6.19.1.   Karbiuratorius: …

6.19.1.1.   Markė (-ės): …

6.19.1.2.   Tipas (-ai): …

6.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

6.19.2.1.   Markė (-ės): …

6.19.2.2.   Tipas (-ai): …

6.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

6.19.3.1.   Markė (-ės): …

6.19.3.2.   Tipas (-ai): …

6.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

6.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

6.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

6.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

6.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

6.20.3.2.   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

6.21.   Angų konfigūracija

6.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

6.22.   Uždegimo sistema

6.22.1.   Uždegimo ritė

6.22.1.1.   Markė (-ės): …

6.22.1.2.   Tipas (-ai): …

6.22.1.3.   Skaičius: …

6.22.2.   Uždegimo žvakė (-s): …

6.22.2.1.   Markė (-ės): …

6.22.2.2.   Tipas (-ai): …

6.22.3.   Magneta: …

6.22.3.1.   Markė (-ės): …

6.22.3.2.   Tipas (-ai): …

6.22.4.   Uždegimo momentas: …

6.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

6.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

7.   VARIKLIŲ ŠEIMOS PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

7.1.   Bendrieji parametrai (56)

7.1.1.   Degimo ciklas: …

7.1.2.   Aušinimo terpė …

7.1.3.   Oro įsiurbimo metodas: …

7.1.4.   Degimo kameros tipas ir konstrukcija: …

7.1.5.   Vožtuvų ir angų konfigūracija, dydis ir skaičius: …

7.1.6.   Degalų sistema: …

7.1.7.   Variklio valdymo sistema (tapatumo įrodymas remiantis brėžinių numeriu (-iais))

7.1.7.1.   Pripučiamo oro aušinimo sistema …

7.1.7.2.   Išmetamųjų dujų recirkuliacija (3): …

7.1.7.3.   Vandens įpurškimas/emulsija (4) (3):…

7.1.7.4.   Oro įpurškimas (3): …

7.1.8.   Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema (3): …

7.2.   Variklių šeimos sąrašas

7.2.1.   Variklių šeimos pavadinimas: …

7.2.2.   Variklių specifikacijos šioje šeimoje:

 

Pirminis variklis

Varikliai šeimoje

Variklio tipas

 

 

 

 

 

Cilindrų skaičius

 

 

 

 

 

Vardinis sūkių dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai

 

 

 

 

 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausios galios sukimosi dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Didžiausia naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausio sukimo momento sūkiai (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant didžiausiam sukimo momentui

 

 

 

 

 

Didžiausias sukimo momentas (Nm)

 

 

 

 

 

Mažas sukimosi dažnis tuščiąja eiga (min– 1)

 

 

 

 

 

Variklio darbinis tūris (% pirminio variklio)

100

 

 

 

 

8.   TOS PAČIOS ŠEIMOS VARIKLIŲ TIPO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

8.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4): …

8.2.   Cilindro skersmuo (12): … mm

8.3.   Taktas (12): … mm

8.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26) …

8.5.   Variklio tūris: … cm3

8.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

8.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

8.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

8.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

8.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai: …

8.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

8.12.   Aušinimo sistema

8.12.1.   Skystis

8.12.1.1.   Skysčio tipas: …

8.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

8.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

8.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.12.2.   Oras

8.12.2.1.   Pūstuvas: taip/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Pūstuvo charakteristikos …

8.12.1.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

8.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

8.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

8.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

8.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

8.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

8.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

8.14.   Kompresorius

8.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

8.14.2.   Markė: …

8.14.3.   Tipas: …

8.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

8.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

8.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

8.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

8.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

8.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.1.   Markė: …

8.17.2.1.2.   Tipas: …

8.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

8.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

8.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

8.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

8.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga):

8.17.2.1.9.   Korių tankis: …

8.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

8.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

8.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

8.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

8.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

8.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

8.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

8.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Markė: …

8.17.2.1.15.2.   Tipas …

8.17.2.1.15.3.   Padėtis: …

8.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks:

8.17.2.1.16.   IDR: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

8.17.2.1.17.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.17.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

8.17.2.1.17.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

8.17.2.1.17.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

8.17.2.1.18.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Aprašymas ir veikimas: …

8.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

8.18.1.   Tiekimo siurblys

8.18.1.1.   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

8.18.2.   Įpurškimo sistema

8.18.2.1.   Siurblys

8.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

8.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

8.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

8.18.2.2.1.

Įpurškimo skubos kreivė (7): …

8.18.2.2.2.

Laiko reguliavimas (7): …

8.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

8.18.2.3.1.

Ilgis: … mm

8.18.2.3.2.

Vidinis skersmuo: … mm

8.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

8.18.2.4.   Reguliatorius

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

8.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

8.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

8.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

8.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.5.3.   Aprašymas: …

8.19.   Degalai benzininiams varikliams

8.19.1.   Karbiuratorius: …

8.19.1.1.   Markė (-ės): …

8.19.1.2.   Tipas (-ai): …

8.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

8.19.2.1.   Markė (-ės): …

8.19.2.2.   Tipas (-ai): …

8.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

8.19.3.1.   Markė (-ės): …

8.19.4.2.   Tipas (-ai): …

8.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

8.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

8.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

8.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

8.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

8.20.3.2.   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

8.21.   Angų konfigūracija

8.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

8.22.   Uždegimo sistema

8.22.1.   Uždegimo ritė

8.22.1.1.   Markė (-ės): …

8.22.1.2.   Tipas (-ai): …

8.22.1.3.   Skaičius: …

8.22.2.   Uždegimo žvakė (-s): …

8.22.2.1.   Markė (-ės): …

8.22.2.2.   Tipas (-ai): …

8.22.3.   Magneta: …

8.22.3.1.   Markė (-ės): …

8.22.3.2.   Tipas (-ai): …

8.22.4.   Uždegimo momentas: …

8.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

8.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

2 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su keliamo triukšmo lygio sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

2.5.   Papildoma bendra informacija apie variklius

2.5.1.   Tipo patvirtinimas skirtas: variklio tipui/variklių šeimai (4): …

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis): …

2.5.3.   Pirminio variklio ir (jeigu taikoma) variklių šeimai priklausančio (-ų) variklio (-ių) komercinis aprašymas: …

2.5.4.   Papildomi variklių ženklai

2.5.4.1.   Variklio identifikavimo numerio vieta, kodavimas ir tvirtinimo būdas: …

2.5.4.2.   Variklio identifikavimo numerio vietos nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

5.   BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

5.1.   Didžiausias transporto priemonės greitis

5.1.1.   Didžiausias transporto priemonės važiavimo tiesiogine eiga greitis

5.1.1.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis: … km/h

5.1.1.2.   Apskaičiuotas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis, važiuojant įjungta aukščiausia pavara (nurodomi skaičiuojant taikyti veiksniai) (41): … km/h

5.1.1.3.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės greitis: … km/h (41)

5.1.2.   Didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (54)

5.1.2.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis: … km/h

5.1.2.2.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (41): … km/h

5.2.   Variklio vardinė naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.3.   Variklio didžiausia naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.4.   Didžiausias variklio sukimo momentas: … Nm, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.5.   Degalų rūšis (9): …

10.   KELIAMO TRIUKŠMO LYGIS

10.1.   Gamintojo nurodytas keliamo triukšmo lygis

10.1.1.   Važiuojant: … dB(A)

10.1.2.   Stovint: … dB(A),

10.1.3.   kai variklio sūkių dažnis: … min-1

10.2.   Trumpas išmetimo sistemos, įskaitant oro įsiurbimo sistemą bei triukšmui ir pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekiui valdyti skirtus prietaisus, aprašymas ir scheminis brėžinys:

10.3.   Oro įsiurbimo sistema

10.3.1.   Įsiurbimo kolektoriaus aprašymas (įskaitant brėžinius ir (arba) nuotraukas) (10):

10.3.2.   Oro filtras

10.3.2.1.   Nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

10.3.2.2.   Markė:

10.3.2.3.   Tipas:

10.3.3.   Įsiurbimo sistemos duslintuvas

10.3.3.1.   Nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

10.3.3.2.   Markė:

10.3.3.3.   Tipas:

10.4.   Išmetimo sistema

10.4.1.   Išmetimo kolektoriaus aprašymas ir (arba) brėžinys (10):

10.4.2.   Išmetimo sistemos sudedamųjų dalių, kurios nėra variklio sistemos dalis, aprašymas ir (arba) brėžinys:

10.4.3.   Didžiausias leidžiamas dujų išmetimo sistemos priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

10.4.4.   Išmetimo sistemos triukšmo mažinimo įtaiso (-ų) tipas ir ženklinimas:

10.4.4.1.   Išmetimo sistemos triukšmo mažinimo įtaisas, kurio sudėtyje yra pluoštinių medžiagų: taip/ne (4)

10.4.5.   Išmetimo sistemos tūris: … dm3

10.4.6.   Išmetamų dujų išleidimo angos vieta:

10.4.7.   Triukšmo mažinimo priemonės variklio skyriuje ir variklyje, jei yra keliamas triukšmas:

10.5.   Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius triukšmo mažinimo įtaisus (jeigu nepaminėti kituose punktuose):

3 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su variklio/variklių šeimos, kaip sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49) …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

2.5.   Papildoma bendra informacija apie variklius

2.5.1.   Tipo patvirtinimas: variklio tipas/variklių šeima (4) …

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis): …

2.5.3.   Pirminio variklio ir (jeigu taikoma) variklių šeimai priklausančio (-ų) variklio (-ių) komercinis aprašymas: …

2.5.4.   Papildomi variklių ženklai

2.5.4.1.   Variklio identifikavimo numerio vieta, kodavimas ir tvirtinimo būdas: …

2.5.4.2.   Variklio identifikavimo numerio vietos nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): …

5.   BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

5.2.   Variklio vardinė naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.3.   Variklio didžiausia naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.4.   Didžiausias variklio sukimo momentas: … Nm, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.5.   Degalų rūšis (9): …

B.   INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

6.   PAGRINDINĖS PIRMINIO VARIKLIO/VARIKLIO CHARAKTERISTIKOS (4)

6.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4):

6.2.   Cilindro skersmuo (12) … mm

6.3.   Taktas (12): … mm

6.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26) …:

6.5.   Variklio tūris: … cm3

6.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

6.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

6.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

6.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

6.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžinys (-iai): …

6.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

6.12.   Aušinimo sistema

6.12.1.   Skystis

6.12.1.1.   Skysčio tipas: …

6.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

6.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

6.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.12.2.   Oras

6.12.2.1.   Pūstuvas: taip/ne (4)

6.12.2.1.1.   Pūstuvo charakteristikos …

6.12.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

6.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

6.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

6.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

6.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

6.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

6.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus (-ių) išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

6.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

6.14.   Kompresorius

6.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

6.14.2.   Markė: …

6.14.3.   Tipas: …

6.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

6.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

6.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

6.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

6.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

6.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

6.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.1.   Markė: …

6.17.2.1.2.   Tipas: …

6.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

6.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

6.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

6.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

6.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga): …

6.17.2.1.9.   Korių tankis: …

6.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

6.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

6.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

6.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

6.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

6.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

6.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

6.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

6.17.2.1.15.1.   Markė: …

6.17.2.1.15.2.   Tipas …

6.17.2.1.15.3.   Vieta: …

6.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

6.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks: …)

6.17.2.1.17.   IDR: taip/ne (4)

6.17.2.1.17.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

6.17.2.1.18.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

6.17.2.1.18.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

6.17.2.1.18.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

6.17.2.1.18.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

6.17.2.1.18.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

6.17.2.1.19.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

6.17.2.1.19.1.   Aprašymas ir veikimas: …

6.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

6.18.1.   Tiekimo siurblys

6.18.1.1   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

6.18.2.   Įpurškimo sistema

6.18.2.1.   Siurblys

6.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

6.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

6.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

6.18.2.2.1.   Įpurškimo skubos kreivė (7): …

6.18.2.2.2.   Laiko reguliavimas (7): …

6.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

6.18.2.3.1.   Ilgis: … mm

6.18.2.3.2.   Vidinis skersmuo: … mm

6.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

6.18.2.4.   Reguliatorius

6.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

6.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

6.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

6.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

6.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

6.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

6.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

6.18.2.5.3.   Aprašymas: …

6.19.   Degalai benzininiams varikliams

6.19.1.   Karbiuratorius: …

6.19.1.1.   Markė (-ės): …

6.19.1.2.   Tipas (-ai): …

6.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

6.19.2.1   Markė (-ės): …

6.19.2.2.   Tipas (-ai): …

6.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

6.19.3.1   Markė (-ės): …

6.19.4.2.   Tipas (-ai): …

6.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

6.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

6.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

6.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

6.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

6.20.3.2   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

6.21.   Angų konfigūracija

6.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

6.22.   Uždegimo sistema

6.22.1.   Uždegimo ritė

6.22.1.1.   Markė (-ės): …

6.22.1.2.   Tipas (-ai): …

6.22.1.3.   Skaičius: …

6.22.2.   Uždegimo žvakė (-ės): …

6.22.2.1.   Markė (-ės): …

6.22.2.2.   Tipas (-ai): …

6.22.3.   Magneta: …

6.22.3.1.   Markė (-ės): …

6.22.3.2.   Tipas (-ai): …

6.22.4.   Uždegimo momentas: …

6.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

6.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

7.   VARIKLIŲ ŠEIMOS PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

7.1.   Bendrieji parametrai (56)

7.1.1   Degimo ciklas: …

7.1.2   Aušinimo terpė …

7.1.3   Oro įsiurbimo metodas: …

7.1.4   Degimo kameros tipas ir konstrukcija: …

7.1.5   Vožtuvų ir angų konfigūracija, dydis ir skaičius: …

7.1.6   Degalų sistema: …

7.1.7   Variklio valdymo sistema (tapatumo įrodymas remiantis brėžinių numeriu (-iais))

7.1.7.1.   Pripučiamo oro aušinimo sistema …

7.1.7.2.   Išmetamųjų dujų recirkuliacija (3): …

7.1.7.3.   Vandens įpurškimas/emulsija (4) (3): …

7.1.7.4.   Oro įpurškimas (3): …

7.1.8   Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema (3): …

7.2.   Variklių šeimos sąrašas

7.2.1.   Variklių šeimos pavadinimas: …

7.2.2.   Variklių specifikacijos šioje šeimoje:

 

Pirminis variklis

Varikliai šeimoje

Variklio tipas

 

 

 

 

 

Cilindrų skaičius

 

 

 

 

 

Vardinis sūkių dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai

 

 

 

 

 

Vardinė naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausios galios sukimosi dažnis (min– 1)

 

 

 

 

 

Didžiausia naudingoji galia (kW)

 

 

 

 

 

Didžiausio sukimo momento sūkiai (min– 1)

 

 

 

 

 

Degalų tiekimas per taktą (mm3) dyzeliniams varikliams, benzininių variklių degalų srautas (g/h), esant didžiausiam sukimo momentui

 

 

 

 

 

Didžiausias sukimo momentas (Nm)

 

 

 

 

 

Mažas sukimosi dažnis tuščiąja eiga (min– 1)

 

 

 

 

 

Variklio darbinis tūris (% pirminio variklio)

100

 

 

 

 

8.   TOS PAČIOS ŠEIMOS VARIKLIŲ TIPO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

8.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4): …

8.2.   Cilindro skersmuo (12): … mm

8.3.   Taktas (12): … mm

8.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26)

8.5.   Variklio tūris: … cm3

8.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

8.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

8.8.   Tūrinis suspaudimo laipsnis (7): …

8.9.   Degimo sistemos aprašymas: …

8.10.   Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai: …

8.11.   Įleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas: …

8.12.   Aušinimo sistema

8.12.1.   Skystis

8.12.1.1.   Skysčio tipas: …

8.12.1.2.   Cirkuliaciniai siurbliai: taip/ne (4)

8.12.1.2.1.   Cirkuliacinių siurblių charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) (jei taikoma): …

8.12.1.2.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.12.2.   Oras

8.12.2.1.   Pūstuvas: taip/ne (4)

8.12.2.1.1.1   Pūstuvo charakteristikos …

8.12.1.2.1.2.   Perdavimo skaičius (-iai) (jeigu taikoma): …

8.13.   Gamintojo leidžiama temperatūra

8.13.1.   Aušinimas skysčiu: aukščiausia temperatūra išvade: … K

8.13.2.   Aušinimas oru: atskaitos taškas …

8.13.2.1.   Aukščiausia temperatūra atskaitos taške: … K

8.13.3.   Aukščiausia pripučiamo oro temperatūra, išmatuota prie tarpinio aušintuvo išvado (jeigu taikoma): … K

8.13.4.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra ties išmetimo vamzdžio (-ių) tašku, esančiu prie išmetimo kolektoriaus (-ių) išorinės (-ių) jungės (-ių): … K

8.13.5.   Tepalo temperatūra:

žemiausia: … K, aukščiausia: … K

8.14.   Kompresorius

8.14.1.   Kompresorius: taip/ne (4)

8.14.2.   Markė:. …

8.14.3.   Tipas: …

8.14.4.   Sistemos aprašymas (pvz., aukščiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų sklendė, jei taikoma): …

8.14.5.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (4)

8.15.   Įsiurbimo sistema: didžiausias leidžiamas įsiurbimo išretėjimas, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.16.   Išmetimo sistema: didžiausias leidžiamas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: … kPa

8.17.   Oro taršos mažinimo priemonės

8.17.1.   Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: taip/ne (4)

8.17.2.   Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu yra sumontuoti):

8.17.2.1.   Katalizinis keitiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.1.   Markė: …

8.17.2.1.2.   Tipas: …

8.17.2.1.3.   Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius: …

8.17.2.1.4.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.5.   Katalizinio veikimo tipas: …

8.17.2.1.6.   Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

8.17.2.1.7.   Santykinė koncentracija: …

8.17.2.1.8.   Substratas (struktūra ir medžiaga): …

8.17.2.1.9.   Korių tankis: …

8.17.2.1.10.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

8.17.2.1.11.   Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

8.17.2.1.12.   Įprastas veikimo diapazonas: … K

8.17.2.1.13.   Sunaudojamasis reagentas (jeigu taikoma): …

8.17.2.1.13.1.   Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: …

8.17.2.1.13.2.   Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: …

8.17.2.1.13.3.   Tarptautinis standartas (jei taikomas): …

8.17.2.1.14.   NOx jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.   Deguonies jutiklis: taip/ne (4)

8.17.2.1.15.1.   Markė: …

8.17.2.1.15.2.   Tipas …

8.17.2.1.15.3.   Vieta: …

8.17.2.1.16.   Oro pripūtimas: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Tipas: impulsinis įpūtimas/oro siurblys/kitoks (4) (nurodyti, jei kitoks:

8.17.2.1.16.   IDR: taip/ne (4)

8.17.2.1.16.1.   Charakteristikos (aušinamas/neaušinamas, aukštas slėgis/žemas slėgis ir kt.): …

8.17.2.1.17.   Kietųjų dalelių filtras: taip/ne (4)

8.17.2.1.17.1.   Kietųjų dalelių filtro matmenys ir tūris: …

8.17.2.1.17.2.   Kietųjų dalelių filtro tipas ir konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Padėtis (vieta (-os) ir didžiausias/mažiausias atstumas nuo variklio): …

8.17.2.1.17.4.   Regeneracijos metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys: …

8.17.2.1.17.5.   Įprastas veikimo temperatūros diapazonas … K ir slėgio diapazonas … kPa

8.17.2.1.18.   Kitos sistemos: taip/ne (4)

8.17.2.1.18.1.   Aprašymas ir veikimas: …

8.18.   Degalų tiekimas dyzeliniams varikliams

8.18.1.   Tiekimo siurblys

8.18.1.1   Slėgis (7) … kPa arba charakteristikų schema: …

8.18.2.   Įpurškimo sistema

8.18.2.1.   Siurblys

8.18.2.1.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.1.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.1.3.   Tiekimas: … ir … mm3 (7) per taktą ar ciklą esant visiškam įpurškimui, kai siurblio sūkių dažnis yra: atitinkamai … sūkių per minutę (rpm) (vardinis) ir: … rpm (didžiausio sukimo momento), arba charakteristikų schema: …

8.18.2.1.3.1.   Taikytas metodas: su varikliu/su siurblio bandymų stendu (4)

8.18.2.2.   Įpurškimo skuba:

8.18.2.2.1.   Įpurškimo skubos kreivė (7): …

8.18.2.2.2.   Laiko reguliavimas (7): …

8.18.2.3.   Įpurškimo vamzdeliai:

8.18.2.3.1.   Ilgis: … mm

8.18.2.3.2.   Vidinis skersmuo: … mm

8.18.2.4.   Purkštuvas (-ai)

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Atidarymo slėgis (7): … kPa, arba charakteristikų schema: …

8.18.2.4.   Reguliatorius

8.18.2.4.1.   Markė (-ės) …

8.18.2.4.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.4.3.   Sūkių dažnis, kuriuo, esant visai apkrovai, prasideda atkirta (7): …

8.18.2.4.4.   Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos (7): …

8.18.2.4.5.   Sukimosi dažnis tuščiąja eiga (7): …

8.18.2.5.   Šaltojo paleidimo sistema

8.18.2.5.1.   Markė (-ės): …

8.18.2.5.2.   Tipas (-ai): …

8.18.2.5.3.   Aprašymas: …

8.19.   Degalai benzininiams varikliams

8.19.1.   Karbiuratorius: …

8.19.1.1.   Markė (-ės): …

8.19.1.2.   Tipas (-ai): …

8.19.2.   Netiesioginis degalų įpurškimas: vienoje vietoje/keliose vietose (4)

8.19.2.1   Markė (-ės): …

8.19.2.2.   Tipas (-ai): …

8.19.3.   Tiesioginis įpurškimas: …

8.19.3.1   Markė (-ės): …

8.19.4.2.   Tipas (-ai): …

8.20.   Vožtuvų sinchronizavimas

8.20.1.   Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai viršutinio rimties taško atžvilgiu arba lygiavertės charakteristikos: …

8.20.2.   Atskaitos ir (arba) reguliavimo intervalai (4): …

8.20.3.   Kintamo vožtuvų laiko reguliavimo sistema (įsiurbimui ir (arba) išmetimui, jeigu taikoma)

8.20.3.1.   Tipas: nuolatinio veikimo tipas/įjungimo/išjungimo tipas (4)

8.20.3.2   Kumštelio fazinio poslinkio kampas: …

8.21.   Angų konfigūracija

8.21.1.   Padėtis, dydis ir numeravimas: …

8.22.   Uždegimo sistema

8.22.1.   Uždegimo ritė

8.22.1.1.   Markė (-ės): …

8.22.1.2.   Tipas (-ai): …

8.22.1.3.   Skaičius: …

8.22.2.   Uždegimo žvakė (-s): …

8.22.2.1.   Markė (-ės): …

8.22.2.2.   Tipas (-ai): …

8.22.3.   Magneta: …

8.22.3.1.   Markė (-ės): …

8.22.3.2.   Tipas (-ai): …

8.22.4.   Uždegimo momentas: …

8.22.4.1.   Statinė skuba pagal viršutinį rimties tašką (veleno kampiniai laipsniai): …

8.22.4.2.   Skubos kreivė (jeigu taikoma): …

4 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo informavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra) …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra) …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

20.   VAIRUOTOJO INFORMAVIMO SISTEMOS

20.1.   Standarto ISO 15077:2008 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus valdomi įtaisai. Poveikio jėgos, poslinkis, išdėstymas ir veikimo būdas) B priede nustatyti reikalavimai dėl su virtualiaisiais terminalais susijusių operatoriaus veikiamų valdymo įtaisų nustatytus reikalavimus yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

5 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra) …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra) …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

3.   BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

3.1.   Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai: …

3.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis: …

21.   APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIŲ ĮTAISŲ MONTAVIMAS, ĮSKAITANT AUTOMATINĮ ŠVIESŲ ĮJUNGIMĄ IR IŠJUNGIMĄ

21.1.   Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, markę (-es), tipą, sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę); be to, sąraše dėl kiekvienos funkcijos galima įrašyti papildomą pastabą „arba lygiaverčiai įtaisai“; …

21.2.   Apšvietimo ir signalinės įrangos schema, kurioje parodyta įvairių įtaisų padėtis transporto priemonėje: …

21.3.   Transporto priemonės išorės schemos su matmenimis, kuriose nurodyta visų šviesos ir šviesos signalinių įtaisų vieta, skaičius ir šviesos spalva: …

21.4.   Pateikiama ši informacija apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą:

21.4.1.   Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: …

21.4.2.   Metodas, naudojamas regimajam paviršiui apibrėžti: …

21.4.3.   Atskaitos ašis ir atskaitos centras: …

21.4.4.   Paslepiamųjų žibintų veikimo metodas: …

21.5.   Priekinio žibinto reguliavimo įtaiso aprašymas/brėžinys (pvz., automatinis, rankinis laipsniško reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo) (4): …

21.5.1.   Reguliavimo įtaisas: …

21.5.2.   Atskaitos ženklai: …

21.5.3.   Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis: …

21.6.   R ir S kategorijų transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų energijos jungties aprašymas: …

21.7.   Trumpas apšvietimo ir šviesos signalinėse sistemose naudojamų elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

6 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su elektromagnetinio suderinamumo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

24.   ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMC)

24.1.   Aprašymas, kuriame apibūdinami transporto priemonės atitinkamų elektrinių/elektroninių sistemų arba EP, kėbulo modifikacijų (60), kėbulo medžiagos variantų, laidyno bendrojo išdėstymo, variklio modifikacijų, modelių, turinčių vairą kairėje arba dešinėje pusėje ir važiuoklės bazės variantų visi numatomi deriniai: …

24.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 10 (OL L 254, 2012 9 20, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.3.   Standarte ISO 14982:1998 (Žemės ir miškų ūkio mašinos. Elektromagnetinis suderinamumas. Bandymo metodai ir priėmimo kriterijai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.4.   Kaip alternatyva 24.2 arba 24.3 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

24.4.1.

Variklio skyriaus ir keleivio vietai gretimų kėbulo dalių pavidalo ir sudedamųjų medžiagų aprašymas ir brėžiniai/nuotraukos: …

24.4.2.

Variklio skyriuje įmontuotų metalinių sudedamųjų dalių (pvz., šildymo prietaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo) brėžiniai arba nuotraukos: …

24.4.3.

Radijo trukdžių valdymo įrangos lentelė arba brėžinys: …

24.4.4.

Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžos vardinę vertę ir aktyviąją varžą turinčių uždegimo laidų vieno metro vardinė varža: …

7 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

25.   GARSINĖS SIGNALIZACIJOS ĮTAISAS (-AI)

25.1.   Garsinės signalizacijos įtaiso, kaip sudedamosios dalies, tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklėje Nr. 28 (OL L 323, 2011 12 6, p. 33) nustatytus reikalavimus dėl N kategorijos transporto priemonių ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

25.2.   Naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) aprašymo santrauka: …

25.3.   Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodoma garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: …

25.4.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtintas (-i) garsinės signalizacijos įtaisas (-ai): …

25.5.   Elektrinės/pneumatinės grandinės schema: …

25.5.1.   Įtampa: AC/DC (kintama ir nuolatinė srovė) (4)

25.5.2.   Vardinė (-is) įtampa arba slėgis: …

25.6.   Montavimo įtaiso brėžinys …

8 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su galinio vaizdo veidrodžių kaip sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

18.   GALINIO VAIZDO VEDRODŽIAI

18.1.   Veidrodžių skaičius ir klasė (-ės): …

18.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 46 (OL L 177, 2010 7 10, p. 211) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

18.3.   JT EEK taisyklėje Nr. 81 (OL L 185, 2012 7 13, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

18.4.   Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta veidrodžio padėtis pagal transporto priemonės konstrukciją: …

18.5.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta: …

18.6.   Trumpas reguliavimo sistemos elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

18.7   Veidrodžių apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemų techninis aprašymas: …

18.8.   Neprivaloma įranga, kuri gali apriboti galinį regėjimo lauką: …

18.9.   II klasės galinio vaizdo veidrodžių regėjimo laukas

18.9.1.   Atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 IX priedo 5.1 punkto nuostatas: taip/ne (4).

18.9.2.   Kaip alternatyva 18.9.1 punkto įrašui, standarto ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: Šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

19.   NETIESIOGINIO REGĖJIMO ĮTAISAI, IŠSKYRUS VEIDRODŽIUS (NEPRIVALOMI)

19.1.   Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, išsamus įtaiso aprašymas): …

19.2.   Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio diapazonas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas/spalvotas (4)), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis (4): …

19.3.   Pakankamai išsamūs brėžiniai sukomplektuotam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai: …

19.4.   Standarte ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: Šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

9 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su vikšrinės važiuoklės sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) montavimo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

3.   BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

3.1.   Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai: …

3.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis: …

3.3.   T ir C kategorijos transporto priemonės:

3.3.1.   Ašių ir ratų skaičius: …

3.3.2.   Ašių su dvigubais ratais skaičius ir išdėstymas (23): …

3.3.3.   Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.4.   Varančiųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.5.   Stabdomųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.4.   C kategorijos transporto priemonės

3.4.1.   Vikšrinės važiuoklės konfigūracija: vikšrų eilių komplektas priekyje/vikšrų eilių komplektas gale/vikšrų eilių komplektas priekyje ir gale/nepertraukiamų vikšrų eilių komplektas abiejose transporto priemonės pusėse (4)

3.4.2.   Varančiųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.3.   Stabdomųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.4.   C kategorijos transporto priemonių vairo mechanizmas

3.4.4.1.   Vairuojama keičiant greitį kairėje ir dešinėje vikšrų eilių pusėje: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.2.   Vairuojama sukant dviejų priešingų arba visų keturių eilių vikšrus: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.3.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.4.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį ir keičiant ratinės ašies ratų judėjimo kryptį: taip/ne/netaikoma (4)

3.5.   Važiuoklė

3.5.1.   Bendras važiuoklės brėžinys: …

3.5.2.   T ir C kategorijų važiuoklės tipas: centrinis rėmas/centrinė sija/kopėtinis rėmas/lankstinis rėmas/lonžeroninis rėmas/kitokia (4) (nurodyti, jei kitokia: …)

4.   MASĖ IR MATMENYS

(kg ir mm) (žr. atitinkamus brėžinius)

4.1   Transporto priemonės masės ribos (bendros)

4.1.1.   Transporto priemonės masė be krovinio

4.1.1.1.   Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinio (13):

4.1.1.1.1.   Didžiausia: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Mažiausia: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: … kg

4.1.1.1.4.   Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.   Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė:

4.1.2.1.   Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (13): … kg

4.1.2.1.1   Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė: 1 ašis … kg 2 ašis … kg … ašis … kg

4.1.2.1.2.   Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.1.3.   Tos masės pasiskirstymo tarp ašių ribos (nurodyti priekinei ir galinei ašims tenkančią mažiausią masės dalį procentais): … %

4.1.2.2.   Masė ir padangos

Padangų derinio Nr.

Ašies Nr.

Padangų matmenys, įskaitant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį

Riedėjimo spindulys (1) [mm]

Ratlankių dydis

Rato iškyša

Vardinė kiekvienos padangos apkrova [kg]

Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė [kg] (1)

Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė [kg] (1)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova [kg] (1)  (2)

Padangos slėgis (kPa) (3)

Naudojant keliuose

Naudojant ne keliuose

1.

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masė ir vikšrinė važiuoklė

Vikšrų eilių komplekto Nr.

Vikšrų matmenys

Vidutinis sąlyčio su žeme slėgis [kPa]

Didžiausia leidžiama kiekvieno vikšraračio masė [kg] (4)

Didžiausia leidžiama kiekvieno vikšrų eilių komplekto masė [kg] (4)

Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė [kg] (4)

Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova [kg] (4)  (5)

Ilgis (mm)

Plotis (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Krovumas (13) … kg

4.1.3.   T arba C kategorijos transporto priemonių kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė (nurodyti R ir S kategorijos transporto priemonių didžiausią leidžiamą galinio sukabinimo taško apkrovą):

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktoriaus (T arba C kategorijos transporto priemonės) ir velkamosios transporto priemonės (R arba S kategorijos transporto priemonės) kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti bendra didžiausia techniškai leidžiama masė:

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova (nepriklausomai nuo padangų ir galinio (-ių) sukabinimo įtaiso (-ų)):

4.1.5.1.   T ir C kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.2.   R ir S kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.3.   Didžiausia junginio masė esant didžiausiai nestabdomai masei: … kg

37.   VIKŠRINĖ VAŽIUOKLĖ

(nurodyti ir 4.1.2.3 punkto įrašą)

37.1.   Vikšrinės važiuoklės išdėstymo ir jos montavimo transporto priemonėje (įskaitant elementus vidinėje vikšro juostos pusėje, skirtus užtikrinti, kad vikšrų juosta suktųsi aplink vikšraračius ir vikšrų protektorių išorėje) nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis: …

37.2.   Su paviršiumi besiliečiančios medžiagos tipas: guminiai vikšrai/plieniniai vikšrai/guminės pagalvėlės ant vikšrų juostos (4)

37.3.   Metaliniai vikšrai

37.3.1.   Vikšraračių, tiesiogiai perduodančių apkrovą ant kelio paviršiaus, skaičius (NR): …

37.3.2.   Išorinio kiekvieno vikšro pagrindo paviršiaus plotas (AP): … mm2

37.4.   Guminiai vikšrai

37.4.1.   Bendras besiliečiančių su keliu guminių iškyšų paviršiaus plotas (AL): … mm2

37.4.2.   Iškyšų ploto procentinė dalis, palyginti su bendru juostos paviršiaus plotu: … %


(1)  pagal padangų specifikaciją

(2)  Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimą; jeigu tai R arba S kategorijų transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra).

(3)  Rekomenduojamas gamintojo

(4)  pagal vikšraračio specifikaciją.

(5)  Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimą.

10 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų, kaip atskiro techninio mazgo, elektromagnetinio suderinamumo ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

24.   ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMC)

24.1.   Aprašymas, kuriame apibūdinami atitinkamų elektrinių/elektroninių sistemų arba ESM, kėbulo modifikacijų (60), kėbulo medžiagos variantų, laidyno bendrojo išdėstymo, variklio modifikacijų, modelių, turinčių vairą kairėje arba dešinėje pusėje ir važiuoklės bazės variantų visi numatomi deriniai: …

24.2.   JT EEK taisyklėje Nr. 10 (OL L 254, 2012 9 20, p. 1) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.3.   Standarte ISO 14982:1998 (Žemės ir miškų ūkio mašinos. Elektromagnetinis suderinamumas. Bandymo metodai ir priėmimo kriterijai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24.4.   Kaip alternatyva 24.2 arba 24.3 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

24.4.1.

Variklio skyriaus ir keleivio vietai gretimų kėbulo dalių pavidalo ir sudedamųjų medžiagų aprašymas ir brėžiniai/nuotraukos: …

24.4.2.

Metalinių variklio skyriuje sumontuotų sudedamųjų dalių (pvz., šildymo prietaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo) brėžiniai arba nuotraukos: …

24.4.3.

Radijo trukdžių valdymo įrangos lentelė arba brėžinys: …

24.4.4.

Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžos vardinę vertę ir aktyviąją varžą turinčių uždegimo laidų vieno metro vardinė varža: …

11 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su balastinių svarmenų, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

29.   BALASTINIAI SVARMENYS

29.1.   Išsamus balastinių svarmenų ir jų sumontavimo traktoriuje techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius su matmenimis): …

29.1.   Balastinių svarmenų komplektų skaičius: …

29.1.1.   Kiekvieno komplekto sudedamųjų dalių skaičius: 1 komplektas: …

2 komplektas: …

… komplektas …

29.2.   Kiekvieno komplekto sudedamųjų dalių masė: 1 komplektas: … kg

2 komplektas: … kg

… komplektas: … kg

29.2.1.   Kiekvieno komplekto bendra masė: 1 komplektas: … kg

2 komplektas: … kg

… komplektas: … kg

29.3.   Balastinių svarmenų bendra masė: … kg

29.3.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: … kg

29.4.   Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: …

12 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su šoninės ir (arba) galinės apsauginės konstrukcijos, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

32.   ŠONINĖ IR GALINĖ APSAUGA

32.1.   Šoninė apsauga

32.1.5.   Jeigu naudojama (-os) šoninė (-ės) apsaugos priemonė (-ės), išsamus tokios (-ų) priemonės (-ių) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą): …

32.1.5.1.   Naudotos medžiagos: …

32.1.5.2.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus: …

32.1.6.   JT EEK taisyklės Nr. 73 (OL L 122, 2012 5 8, p. 1) 2 ir 3 punktuose bei I, II ir III dalyse nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

32.2.   Galinė apsauginė konstrukcija

32.2.4.   Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus galinės apsauginės konstrukcijos aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris: …

32.2.4.1.   Naudotos medžiagos: …

32.2.4.2.   Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus: …

13 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su padangos, kaip sudedamosios dalies, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

35.   PADANGOS

35.8.   Padangų dydžio žymuo: …

35.9.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos padangos: traktorius (T ir C kategorijų transporto priemonės)/priekabos (R kategorijos transporto priemonės)/keičiamoji velkamoji įranga (S kategorijos transporto priemonės) (4)

35.10.   Padangų konstrukcija: įstrižinės (įstrižinio pluošto)/įstrižinės juostinės/radialinės, naudojamos statybai (4)

35.11.   Į šoninę sienelę įlietos formos nuotraukos ir brėžiniai: …

35.12.   Apkrovos rodiklis ir greičio klasės simbolis

35.12.1.   T ir C kategorijos transporto priemonėms: …

35.12.2.   R kategorijos transporto priemonėms: …

35.12.3.   S kategorijos transporto priemonėms: …

35.13.   Riedėjimo varža pagal standartą ISO 28580:2009 (Keleivinių automobilių, sunkvežimių ir autobusų padangos. Riedėjimo varžos matavimo metodai. Vieno taško bandymas ir matavimo rezultatų koreliacija) (jei taikoma): …

35.14.   Padanga skirta eksploatuoti: ant varančiųjų ratų/ant laisvai riedančių ratų/ant abiejų (4)

35.15.   Padanga skirta naudoti be vidinės kameros (be kameros): taip/ne (4)

35.16.   Pripūtimo slėgis, kai montuojant padangą reguliuojami jos kraštai, neviršija: … kPa.

14 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su mechaninio sukabintuvo, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

38.   MECHANINIAI SUKABINTUVAI

38.1.   Mechaninių sukabintuvų nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis, kuriuose nurodyti išsamūs reikiami matmenys, matavimo dydžiai įtaisui sumontuoti ir sukabinimo įtaisų vieta:

38.1.1.   Galinis mechaninis sukabintuvas: taip/ne (4)

38.1.2.   (R ir S kategorijų transporto priemonių) priekinis sukabinimo įtaisas: taip/ne (4)

38.2.   Trumpas techninis mechaninio sukabintuvo aprašymas, kuriame nurodomas konstrukcijos tipas ir naudotos medžiagos

38.5.   Mechaninio sukabintuvo aprašymas:

Tipas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo 1 priedėlį):

Markė:

Gamintojo tipo žymuo:

Didžiausia horizontalioji apkrova/D vertė (4) (44):

… kg/kN (4)

Velkamoji masė (T) (4) (44):

… tonos (-ų)

Didžiausia sukabinimo taško vertikalioji apkrova (S) (44):

… kg

Sukabinimo įtaiso nuotraukos ir brėžiniai su masteliu. Šiuose brėžiniuose visų pirma turi būti pateikti visi reikiami matmenys bei matavimo dydžiai šiam įtaisui sumontuoti.

 

Trumpas techninis sukabinimo įtaiso aprašymas, kuriame nurodomas konstrukcijos tipas ir naudotos medžiagos.

 

Bandymo tipas

Statinis/dinaminis (4)

sukabintuvo ąsos,

vilkties ąsos, sukabinimo galvutės arba panašaus sukabinimo įtaiso, kuris tvirtinamas prie mechaninio sukabintuvo (jei vilktis yra lanksčioji arba standžioji), (ES) tipo patvirtinimo ženklas arba numeris

mechaninio sukabintuvo, kuris tvirtinamas prie kopėtinio rėmo/priekabos vilkimo įtaiso atramos (jei naudojamas tik tam tikriems tipams), tipo patvirtinimo ženklas arba numeris:

38.6.   Mechaninio sukabintuvo, kaip sudedamosios dalies, tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 55 (OL L 227, 2010 8 28, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

15 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su stabdžių sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas(49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

3.   BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

3.1.   Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai: …

3.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis: …

3.3.   T ir C kategorijos transporto priemonės:

3.3.1.   Ašių ir ratų skaičius: …

3.3.2.   Ašių su dvigubais ratais skaičius ir išdėstymas (23): …

3.3.3.   Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.4.   Varančiųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.3.5.   Stabdomųjų ašių skaičius ir vieta (23): …

3.4.   C kategorijos transporto priemonės

3.4.1.   Vikšrinės važiuoklės konfigūracija: vikšrų eilių komplektas priekyje/vikšrų eilių komplektas gale/vikšrų eilių komplektas priekyje ir gale/nepertraukiamų vikšrų eilių komplektas abiejose transporto priemonės pusėse (4)

3.4.2.   Varančiųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.3.   Stabdomųjų vikšrų eilių komplekto skaičius ir vieta (22): …

3.4.4.   C kategorijos transporto priemonių vairo mechanizmas

3.4.4.1.   Vairuojama keičiant greitį kairėje ir dešinėje vikšrų eilių pusėje: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.2.   Vairuojama sukant dviejų priešingų arba visų keturių eilių vikšrus: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.3.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį: taip/ne/netaikoma (4)

3.4.4.4.   Vairuojama lenkiant transporto priemonės priekinę ir galinę dalis aplink centrinę vertikalią ašį ir keičiant ratinės ašies ratų judėjimo kryptį: taip/ne/netaikoma (4)

3.5.   Važiuoklė

3.5.1.   Bendras važiuoklės brėžinys: …

3.5.2.   T ir C kategorijų važiuoklės tipas: centrinis rėmas/centrinė sija/kopėtinis rėmas/lankstinis rėmas/lonžeroninis rėmas/kitokia (4) (nurodyti, jei kitokia: …)

3.5.3.   R ir S kategorijų važiuoklės tipas: su vilktimi/su standžiąja vilktimi/su centruotąja ašimi/kitokia (4) (nurodyti, jei kitokia: …)

3.12.   R ir S kategorijų transporto priemonių stabdžių sistemų tipai: nestabdoma/inercinis stabdymas/vieninis stabdymas/dvigubinis stabdymas/hidraulinis stabdymas/pneumatinis stabdymas (4)

4.   MASĖ IR MATMENYS

(kg ir mm) (žr. atitinkamus brėžinius)

4.1   Transporto priemonės masės ribos (bendros)

4.1.1.   Transporto priemonės masė be krovinio

4.1.1.1.   Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinio (13):

4.1.1.1.1.   Didžiausia: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Mažiausia: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: … kg

4.1.1.1.4.   Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.   Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė:

4.1.2.1.   Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (13): … kg

4.1.2.1.1   Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė: 1 ašis … kg 2 ašis … kg … ašis … kg

4.1.2.1.2.   Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S): … kg

4.1.2.1.3.   Tos masės pasiskirstymo tarp ašių ribos (nurodyti priekinei ir galinei ašims tenkančią mažiausią masės dalį procentais): … %

4.1.2.4.   Krovumas (13) … kg

4.1.3.   T arba C kategorijos transporto priemonių kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė (nurodyti R ir S kategorijos transporto priemonių didžiausią leidžiamą galinio sukabinimo taško apkrovą):

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktoriaus (T arba C kategorijos transporto priemonės) ir velkamosios transporto priemonės (R arba S kategorijos transporto priemonės) kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti bendra didžiausia techniškai leidžiama masė:

R ir S kategorijos transporto priemonė

Stabdžiai

Vilktis

Standžioji vilktis

Centruotoji ašis

Nestabdoma

… kg

… kg

… kg

Inercinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Vieninis arba dvigubinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

Hidraulinis arba pneumatinis stabdymas

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova (nepriklausomai nuo padangų ir galinio (-ių) sukabinimo įtaiso (-ų)):

4.1.5.1.

T ir C kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.2.

R ir S kategorijos transporto priemonės: … kg

4.1.5.3.

Didžiausia junginio masė esant didžiausiai nestabdomai masei: … kg

4.2.   Transporto priemonės matmenys (bendrieji)

4.2.2.5.   Važiuoklės bazė (37): … mm

4.2.2.6.   Atstumas tarp gretimų ašių: 1–2 – … mm, 2–3 – … mm, 3–4 – … mm, ir kt.

4.2.2.7.   R ir S kategorijų transporto priemonėms su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi:

4.2.2.7.1.   Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies: … mm

4.2.2.7.2.   Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies: … mm

4.2.2.8.   Didžiausias ir mažiausias kiekvienos ašies tarpvėžės plotis (matuojant tarp įprastai sumontuotų viengubų, sudvejintų ar sutrejintų ratų padangų simetrijos plokštumų) (turi nurodyti gamintojas) (38):

4.2.2.8.1.

Didžiausias: 1 ašis … mm, 2 ašis … mm … ašis … mm

4.2.2.8.2.

Mažiausias: 1 ašis … mm, 2 ašis … mm … ašis … mm

4.2.2.9.   Transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis: …

4.2.2.9.1.   T2, T4.1, T4.3 ir C2, C4.1, C4.3 kategorijų transporto priemonių sunkio centro vieta, matuojant nuo žemės paviršiaus, kai transporto priemonės padangos sumontuotos įprastai: … mm

4.2.2.9.1.1.   Jei tai T2 ir C2 kategorijos, nurodyti 4.2.2.9.1 punkte įrašyto dydžio ir kiekvienos ašies mažiausių tarpvėžių vidurkio santykį: 1 ašis … 2 ašis … … ašis …

4.2.2.9.1.2.   Jei tai T4.1 ir C4.1 kategorijos, nurodyti 4.2.2.9.1 punkte įrašyto dydžio ir visų ašių mažiausių tarpvėžių vidurkio santykį: …

5.   BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

5.1.   Didžiausias transporto priemonės greitis

5.1.1.   Didžiausias transporto priemonės važiavimo tiesiogine eiga greitis

5.1.1.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis: … km/h

5.1.1.2.   Apskaičiuotas didžiausias projektinis transporto priemonės greitis, važiuojant įjungta aukščiausia pavara (nurodomi skaičiuojant taikyti veiksniai) (41): … km/h

5.1.1.3.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės greitis: … km/h (41)

5.1.2.   Didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (54)

5.1.2.1.   Deklaruojamas didžiausias projektinis transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis: … km/h

5.1.2.2.   Išmatuotas didžiausias transporto priemonės važiavimo atbuline eiga greitis (41): … km/h

5.2.   Variklio vardinė naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.3.   Variklio didžiausia naudingoji galia: … kW, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

5.4.   Didžiausias variklio sukimo momentas: … Nm, kai yra … sūkiai (-ių) per min. (vadovaujantis JT EEK taisykle 120 (OL L 257, 2010 9 30, p. 280.))

B.   INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

6.   PAGRINDINĖS PIRMINIO VARIKLIO/VARIKLIO CHARAKTERISTIKOS (4)

6.1.   Ciklas: keturių taktų/dviejų taktų (4):

6.2.   Cilindro skersmuo (12) … mm

6.3.   Taktas (12): … mm

6.4.   Cilindrų skaičius … ir išdėstymas (26) …:

6.5.   Variklio tūris: … cm3

6.6.   Vardinis sūkių dažnis: …

6.7.   Didžiausio sukimo momento sūkiai: …

9.   ENERGIJOS KAUPIKLIS (-IAI)

9.1.   Aprašymas: baterija/kondensatorius/smagratis/generatorius (4)

9.2.   Identifikavimo numeris: …

9.3.   Elektrocheminės poros rūšis: …

9.4.   Kaupiama energija

9.4.1.   Baterijai: įtampa … ir talpa … Ah per 2h

9.4.2.   Kondensatoriui: J, … ,

9.4.3.   Smagračiui/generatoriui (4): J, …

9.4.3.1.   Smagračio inercijos momentas: …

9.4.3.1.1.   Papildomasis inercijos momentas, varikliui veikiant tuščiąja eiga: …

9.5.   Įkroviklis: transporto priemonėje/išorėje/nėra (4)

11.   TRANSMISIJA IR VALDYMAS (13)

11.1.   Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (pavarų perjungimo valdymo, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.2.   Pavara

11.2.1.   Trumpas pavarų perjungimo sistemos (-ų) ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.2.2.   Pavarų sistemos schema arba brėžinys: …

11.2.3.   Pavaros tipas: mechaninė/hidraulinė/elektrinė/kita (4) (nurodyti, jei kita)

11.2.3.1   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu įrengtos) aprašymas: …

11.3.   Sankaba (jei yra):

11.3.1.   Trumpas sankabos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

11.3.2.   Sankabos tipas: …

11.3.3.   Didžiausias sukimo momento perdavimas: …

11.4.   Pavarų dėžė (jei yra)

11.4.1.   Tipas (24): …

11.4.2.   Vieta variklio atžvilgiu: …

11.4.3.   Valdymo metodas: …

11.4.4.   Paskirstymo dėžė: yra/nėra (4)

11.5.   Pavarų skaičius

Pavara

Vidinis pavarų dėžės perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Vidinis paskirstymo dėžės perdavimo skaičius (variklio ir paskirstymo dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Skaičius (variklio sūkių skaičius/transporto priemonės greitis), tik esant mechaninei pavarai

Didžiausioji nepertraukiamajai belaipsnei pavarai (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Mažiausioji nepertraukiamajai belaipsnei pavarai (1)

Atbulinė

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferencialo blokavimas

11.6.1.   Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma (4)

41.   PAKABA

41.1.   Trumpas pakabos ir jos kiekvienos ašies, ašių grupės arba rato valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

41.2.   Pakabos įrangos brėžinys: …

41.3.   Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (4)

41.4.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

41.5.   Varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (4)

41.5.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė varomosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip/ne (4)

41.5.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

41.6.   Nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (4)

41.6.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios (-ųjų) ašies (-ių) pakaba: taip/ne (4)

41.6.2.   Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: …

41.7.   Tampriųjų pakabos dalių charakteristikos (konstrukcija, medžiagų charakteristikos ir matmenys) …

41.8.   Transporto priemonėje įrengta hidropneumatinė/hidraulinė/pneumatinė (4) pakaba

41.9.   Stabilizatoriai: taip/ne/neprivaloma (4)

41.10.   Amortizatoriai: taip/ne/neprivaloma (4)

41.11.   Kiti įtaisai (jeigu įrengti): …

42.   AŠIS (-YS) IR PADANGOS

42.1.   Ašies (-ių) aprašymas (su nuotraukomis ir brėžiniais): …

42.2.   Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: …

42.3.   Markė (tam tikrais atvejais): …

42.4.   Tipas (tam tikrais atvejais): …

42.5.   Didžiausia leidžiama ašies (-ių) išlaikoma masė: … kg

42.6.   Ašies (-ių) matmenys:

42.6.1.

Ilgis: … mm

42.6.2.

Plotis: … mm

42.7.   Stabdžių jungtis su ašimi (-is): ašinė/radialinė/integruota/kita (4) (nurodyti, jei kita: …)

42.8.   Didžiausių leidžiamų padangų ant stabdomųjų ašių matmenys: …

42.8.1.   Didžiausių padangų ant stabdomųjų ašių vardinis riedėjimo spindulys: …

42.8.2.   Didžiausių leidžiamų padangų ant varančiųjų ašių matmenys: …

42.8.3.   Didžiausių padangų ant varančiųjų ašių vardinis riedėjimo spindulys: …

43.   STABDŽIAI

43.1.   Trumpas transporto priemonėje sumontuotos stabdžių sistemos (-ų) aprašymas: …

43.2.   Transporto priemonės specifikacijos atsižvelgiant į stabdžių sistemos (-ų) pneumatinių ir (arba) elektrinių valdymo linijų valdymo grandines: …

43.3.   Stabdžių sistemos (-ų) sąsaja, įskaitant fizinį, duomenų perdavimo kanalų ir taikymo lygmenis bei atitinkamą suderintų pranešimų ir parametrų padėtį, atitinka standarto ISO 11992–1:2003 (Kelių transporto priemonės. Keitimasis skaitmenine informacija apie velkančiosios ir velkamosios transporto priemonės elektrines jungtis. 1 dalis. Fizinis ir kanalų lygmuo), reikalavimus: taip/ne (4)

43.4.   Stabdžių sistema (-os)

43.4.1.   Stabdžių sistemos (-ų) veikimo aprašymas (įskaitant visas elektronines dalis), elektrinių dalių schema, hidraulinės arba pneumatinės grandinės planas (55): …

43.4.2   Stabdžių sistemos (-ų) scheminis brėžinys ir funkcinė schema (55): …

43.4.3.   Tinkamai nurodytų stabdžių sistemos sudedamųjų dalių sąrašas (55): …

43.4.4.   Stabdžių sistemos (-ų) skaičiavimo techninis paaiškinimas (santykio tarp visų stabdymo jėgų sumos ties ratų apskritimu ir stabdžių valdymo įtaisą veikiančios jėgos nustatymas) (55): …

43.4.5.   Išorinis (-iai) energijos šaltinis (-iai) (jei yra) (charakteristikos, energijos rezervuarų talpa, didžiausiasis ir mažiausiasis slėgis, manometras ir įspėjimo dėl mažiausiojo slėgio įtaisas prietaisų skydelyje, vakuumo rezervuarai ir tiekimo vožtuvas, tiekimo kompresoriai, atitiktis nuostatoms dėl slėginės įrangos) (55): …

43.4.6.   Elektroninė stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma (4)

43.4.7.   I tipo bandymo ataskaitos numeris (-iai), pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 VII priedą (jei taikoma): …

43.5.   Stabdžių pavara

43.5.1.   Stabdžių pavara: mechaninė/hidrostatinė be stiprintuvo/su stiprintuvu/automatizuota pavara. (4)

43.5.2.   Pavaros technologija: pneumatinė/hidraulinė/pneumatinė ir hidraulinė (4)

43.5.3.   Kairiojo ir dešiniojo stabdžių valdymo įtaisų blokavimas: …

43.6.   Velkamosios transporto priemonės stabdymo įtaisai

43.6.1.   Velkamosios transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė/pneumatinė/elektrinė (4)

43.6.2.   Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas (aprašymas, charakteristikos): …

43.6.3.   Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašymas (su brėžiniais, schemomis ir visų elektroninių dalių nurodymu): …

43.6.4.   Jungties tipas: vienalinijinė/dviejų linijų (4)

43.6.4.1.   Tiekimo viršslėgis (1 linija): … kPa

43.6.4.2.   Tiekimo viršslėgis (2 linija) (jei taikoma): … kPa

43.6.4.2.1.   Hidraulinės: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatinės: … kPa


(1)  Nepertraukiama belaipsnė pavara.

16 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo patiriamo triukšmo lygio sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

2.5.   Tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas (19): …

48.   VAIRUOTOJO PATIRIAMO TRIUKŠMO LYGIS

48.1.   T arba C kategorijos transporto priemonės (su guminiais vikšrais) turi būti bandomos taikant 1 bandymų metodą, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedo 2 punktą: taip/ne/netaikoma (4)

48.2.   T arba C kategorijos transporto priemonės (su guminiais vikšrais) turi būti bandomos taikant 2 bandymų metodą, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedo 3 punktą: taip/ne/netaikoma (4)

48.3.   C kategorijos transporto priemonės su plieniniai vikšrais turi būti bandomos naudojant drėgno smėlio sluoksnį, kaip nurodyta standarto ISO 6395:2008 5.3.2 punkte (Žemės kasimo mašinos. Garso galios lygio nustatymas. Dinaminio bandymo sąlygos): taip/ne/netaikoma (4)

48.4   Kaip alternatyva 48.1–48.3 punktų įrašams: su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl oficialaus triukšmo lygio matavimo žemės ir miškų ūkio traktorių vairavimo vietoje (-ose), EBPO norma Nr. 5, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

17 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų tvirtinimo įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

46.   VIRTIMO APSAUGINĖ KONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS įranga: privaloma/neprivaloma/standartinė (4)

49.   SĖDIMOSIOS VIETOS (BALNELIAI IR SĖDYNĖS)

49.1.   Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis (4)

49.2.   Visų sėdimųjų vietų sėdynės atskaitos taško (S) koordinatės arba brėžinys: …

49.3.   Toliau išvardytų elementų aprašymas ir brėžiniai:

49.3.1.

sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: …

49.3.2.

reguliavimo įtaisų: …

49.3.3.

poslinkio ir fiksavimo sistemų: …

49.3.4.

saugos diržų tvirtinimo įtaisų (jeigu įmontuoti į sėdynės konstrukciją): …

49.3.5.

transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: …

53.   SAUGOS DIRŽO TVIRTINIMO ĮTAISAI

53.1.   Standarte ISO 3776–1:2006 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 1 dalis. Tvirtinimo įtaiso vietos reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

53.2.   Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose parodyta tvirtinimo įtaisų faktinė vieta ir nurodyti matmenys: …

53.3.   Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie tvirtinami, brėžiniai (kartu su naudotų medžiagų deklaracija): …

53.4.   Saugos diržų tipų (14), kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje esančių tvirtinimo įtaisų, paskirtis

 

Tvirtinimo įtaiso vieta

Transporto priemonės konstrukcija

Sėdynės konstrukcija

Vairuotojo sėdynė

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

Keleivio sėdynė

1.

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

Keleivio sėdynė

 

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

 

išorėje

viduje

 

 

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

53.4.1.   Stebėjimas: …

53.5.   Specialūs įtaisai (pavyzdžiui: sėdynės aukščio reguliavimas, išankstinės apkrovos įtaisas ir kt.): …

53.6.   Specialaus saugos diržo tipo aprašymas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše arba jeigu jame įmontuotas energiją sklaidantis įtaisas: …

53.7.   Alternatyva 53.2–53.6 įrašams

53.7.1.   Standarte ISO 3776–2:2013 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 2 dalis. Tvirtinimo įtaiso patvarumo reikalavimai) nustatyti reikalavimai dėl tvirtinimo įtaiso patvarumo ir vietos yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.2.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta bandymo ataskaita, išduota pagal JT EEK taisyklę Nr. 14 (OL L 109, 2011 4 28, p. 1): taip/ne/netaikoma (4)

53.7.3.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (dinaminis bandymas), EBPO norma Nr. 3, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.4.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 8, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.5.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinis bandymas), EBPO norma Nr. 4, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.6.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 6, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

53.7.7.   Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami saugos diržų tvirtinimo įtaisų bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 7, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

18 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo pavojingųjų medžiagų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.2.4.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo (-ų) (jei yra) vieta ir pritvirtinimo būdas (19): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

3.   BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

3.11.   T arba C kategorijos transporto priemonė, kurioje įrengta apsauga nuo pavojingų medžiagų: taip/ne (4);

58.   APSAUGA NUO PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ

58.1.   Trumpas oro tiekimo ir filtravimo sistemos, įskaitant įtaisus, skirtus gauti teigiamam skirtumui tarp kabinos ir šviežio filtruoto oro srauto, aprašymas (su brėžiniais ir nuotraukomis): …

58.2.   Standarte EN 15695–1 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 1 dalis. Kabinų klasifikacija, reikalavimai ir bandymo procedūros): 1 kategorija/2 kategorija/3 kategorija/4 kategorija (4), dėl kabinų klasifikacijos atsižvelgiant į apsaugą nuo pavojingųjų medžiagų, nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

58.3.   Standarte EN 15695–2 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 2 dalis. Filtrai, reikalavimai ir bandymo procedūros): dulkių filtras/aerozolio filtras/garų filtras (4) nustatyti reikalavimai dėl filtrų atsižvelgiant į apsaugą nuo pavojingųjų medžiagų yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

19 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su virtimo apsauginės konstrukcijos (ROPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

46.   VIRTIMO APSAUGINĖ KONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS įranga: privaloma/neprivaloma/standartinė (4)

46.2.   ROPS pagal kabiną/pagal rėmą/pagal priekyje/gale montuojamą (-us) apsauginį (-ius) lanką (-us) (4)

46.2.1.   Jeigu yra apsauginis lankas: sulankstomas/nesulankstomas (4)

46.2.2.   Jeigu apsauginis lankas sulankstomas:

46.2.2.1.   Sulankstymas: su įrankiais/be įrankių (4);

46.2.2.2.   Fiksavimo mechanizmas: rankinis/automatinis (4)

46.2.2.3.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose būtu parodyta suėmimo vieta ir prieinamų zonų vaizdas iš šono ir iš viršaus. Brėžiniuose turi būti pateikiami matmenys: …

46.3.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose būtu parodyta ROPS vieta, sėdynės kontrolinio taško (SIP) vieta, duomenys apie tvirtinimo detales ir priekinės traktoriaus dalies, galinčios išlaikyti apvirtusį traktorių, vieta (jei reikia) ir kt. (jeigu tai priekyje montuojama sulankstoma ROPS, nurodoma suėmimo vieta ir prieinamų zonų vaizdas iš šono ir iš viršaus). Brėžiniuose turi būti pateikiami pagrindiniai matmenys, įskaitant išorinius traktoriaus su sumontuota apsaugine konstrukcija matmenis ir pagrindinius vidinius matmenis: …

46.4.   Trumpas apsauginės konstrukcijos aprašymas, kuriame nurodoma:

46.4.1.

Konstrukcijos tipas: …

46.4.2.

Duomenys apie montavimą: …

46.4.3.

Duomenys apie priekinę traktoriaus dalį, galinčią išlaikyti apvirtusį traktorių (jei reikia): …

46.4.4.

Papildomas rėmas: …

46.5.   Matmenys (52)

46.5.1.   Atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško (SIP) iki stogo detalių: … mm

46.5.2.   Atstumas nuo traktoriaus kabinos grindų iki stogo detalių: … mm

46.5.3.   Apsauginės konstrukcijos vidinis plotis matuojant vertikalią plokštumą, einančią virš sėdynės kontrolinio taško per vairaračio vidurį. … mm

46.5.4.   Atstumas nuo vairaračio vidurio iki apsauginės konstrukcijos dešiniojo krašto: … mm

46.5.5.   Atstumas nuo vairaračio vidurio iki apsauginės konstrukcijos kairiojo krašto: … mm

46.5.6.   Mažiausias atstumas nuo vairaračio žiedo iki apsauginės konstrukcijos: … mm

46.5.7.   Horizontalus atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško iki apsauginės konstrukcijos galo, matuojant virš sėdynės kontrolinio taško: … mm

46.5.8.   Priekinės traktoriaus dalies, galinčios išlaikyti apvirtusį traktorių, padėtis galinės ašies atžvilgiu (jei reikia):

46.5.8.1.

Horizontalus atstumas: … mm

46.5.8.2.

Vertikalus atstumas: … mm

46.6.   Informacija apie apsauginei konstrukcijai naudotas medžiagas ir naudoto plieno specifikacijos (53)

46.6.1.   Pagrindinis rėmas (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.2.   Tvirtinimo detalės (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.3.   Sąrankos ir tvirtinimo varžtai (dalys, dydis): …

46.6.4.   Stogas (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.5.   Apdangalas (jei yra) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.6.   Stiklas (jei yra) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.6.7.   Priekinė traktoriaus dalis, galinti išlaikyti apvirtusį traktorių (jei reikia) (dalys, medžiaga, dydis): …

46.7.   Kaip alternatyva 46.1–46.6.7 punktų įrašams, gali būti pateikiama ši informacija:

46.7.1.

Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (dinaminis bandymas), EBPO norma Nr. 3, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.2.

Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl vikšrinių žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 8, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.3.

Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų (statinis bandymas), EBPO norma Nr. 4, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.4.

Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 6, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

46.7.5.

Su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl siauros tarpvėžės ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių galinėje dalyje tvirtinamų virtimo apsauginių konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 7, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne/netaikoma (4)

20 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos (FOPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

47.   APSAUGOS NUO KRINTANČIŲ OBJEKTŲ KONSTRUKCIJA (FOPS)

47.1.   T ir C kategorijų transporto priemonės, pritaikytos naudoti miškų ūkyje

47.1.1.   Standarte ISO (Miškų ūkio mašinos. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos (FOPS). Laboratoriniai bandymai ir veiksmingumo reikalavimai) nustatyti I lygio/II lygio (4) reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

47.2.   Visos kitos T ir C kategorijų transporto priemonės, kuriose įrengtos FOPS

47.2.1.   Nuotraukos ir išsamūs brėžiniai, kuriuose parodyta FOPS vieta, sėdynės kontrolinio taško (SIP) vieta ir kt. Brėžiniuose turi būti pateikiami pagrindiniai matmenys, įskaitant išorinius traktoriaus su sumontuota apsaugine konstrukcija matmenis ir pagrindinius vidinius matmenis: …

47.2.2.   Trumpas apsauginės konstrukcijos aprašymas, kuriame nurodoma:

47.2.2.1.

Konstrukcijos tipas: …

47.2.2.2.

Duomenys apie montavimą: …

47.2.3.   Matmenys (52)

47.2.3.1.   Atstumas nuo sėdynės kontrolinio taško (SIP) iki stogo detalių: … mm

47.2.3.2.   Atstumas nuo traktoriaus kabinos grindų iki stogo detalių: … mm

47.2.3.3.   Bendrasis traktoriaus aukštis su sumontuota apsaugine konstrukcija: … mm

47.2.3.4.   Bendrasis apsauginės konstrukcijos plotis (jeigu skaičiuojama su sparnais, tai reikia nurodyti): … mm

47.2.4.   Informacija apie apsauginei konstrukcijai naudotas medžiagas ir naudoto plieno specifikacijos (53)

47.2.4.1.   Pagrindinis rėmas (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.4.2.   Tvirtinimo detalės (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.4.3.   Sąrankos ir tvirtinimo varžtai (dalys, dydis): …

47.2.4.4.   Stogas (dalys, medžiaga, dydis): …

47.2.5.   Informacija apie gamintojo atliktus originalių dalių sustiprinimus …

47.2.6.   Kaip alternatyva 47.2.1–47.2.5 punktų įrašams: su atitinkamais dokumentais, įtrauktais į informacinį dokumentą, pateikta išsami bandymo ataskaita, išduota pagal EBPO standartinę normą dėl žemės ir miškų ūkio traktorių apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijų oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 10, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija: taip/ne (4)

21 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su vairuotojo sėdynės, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

49.   SĖDIMOSIOS VIETOS (BALNELIAI IR SĖDYNĖS)

49.1.   Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis (4)

49.2.   Vairuotojo sėdynės atskaitos taško (-ų) (S) koordinatės arba brėžinys: …

49.3.   Toliau išvardytų elementų aprašymas ir brėžiniai:

49.3.1.

sėdynės ir jos tvirtinimo įtaisų: …

49.3.2.

reguliavimo įtaisų: …

49.3.3.

poslinkio ir fiksavimo sistemų: …

49.3.4.

saugos diržų tvirtinimo įtaisų (jeigu įmontuoti į sėdynės konstrukciją): …

49.3.5.

transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: …

49.4.   Vairuotojo sėdynė

49.4.1.   Vairuotojo sėdynės vieta: kairėje/dešinėje/per vidurį (4): …

49.4.2.   Vairuotojo sėdynės tipo kategorija: A kategorija, I/II/III klasė, B kategorija (4)

49.4.3.   Keičiamos padėties vairuotojo sėdynė: taip/ne (4)

49.4.3.1.   Keičiamos padėties vairuotojo sėdynės aprašymas: …

49.4.4.   Vairuotojo sėdynės matmenys, įskaitant sėdynės paviršiaus gylį ir plotį, atlošo padėtį ir pokrypį, taip pat sėdynės paviršiaus polinkį:

49.4.5.   Pagrindinės vairuotojo sėdynės charakteristikos: …

49.4.6.   Reguliavimo sistema: …

49.4.7.   Poslinkio ir fiksavimo sistemos išilgine ir vertikalia kryptimis: …

49.4.7.1.   Jeigu transporto priemonėse sėdynė nereguliuojama, nurodomas vairo kolonėlės ir pedalo (-ų) poslinkis: …

22 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržo, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

54.   SAUGOS DIRŽAI

54.1.   Standarte ISO 3776–3:2009 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Saugos diržai. 3 dalis. Sąrankų reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

54.2.   Bandymo ataskaita išduotą pagal JT EEK taisyklę Nr. 16 (OL L 233, 2011 9 9, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

54.3.   Saugos diržų ir sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta; užpildyti lentelę:

Saugos diržų konfigūracija ir susijusi informacija

 

 

 

Visas ES tipo patvirtinimo ženklas

Variantas, jeigu taikoma

Diržo reguliavimo įtaisas aukščiui reguliuoti (nurodyti: yra/nėra/neprivaloma)

Vairuotojo sėdynė

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Keleivio sėdynė

1.

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Keleivio sėdynė

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = kairė, C = vidurys, R = dešinė

54.4.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas: …

23 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo objektų patekimo į kabiną konstrukcijos (OPS), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

A.   BENDRA INFORMACIJA

2.   BENDRA INFORMACIJA APIE SISTEMAS, SUDEDAMĄSIAS DALIS ARBA ATSKIRUS TECHNINIUS MAZGUS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):

2.2.   Tipas (49):

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (49) (jeigu yra): …

2.2.3.   Tipo patvirtinimo (-ų) išdavimo data (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:

2.3.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtos sistemos ir (arba) atskiri techniniai mazgai (21):

2.4.1.   Tipas (17): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (17): …

2.4.3.   Versija (-os) (17): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra):

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (2): …

55.   APSAUGOS NUO OBJEKTŲ PATEKIMO Į KABINĄ KONSTRUKCIJA (OPS)

55.1.   T ir C kategorijų transporto priemonės, pritaikytos naudoti miškų ūkyje

55.1.1.   Standarte ISO 8084:2003 (Miškų ūkio mašinos. Operatoriaus apsaugos konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir veiksmingumo reikalavimai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

55.2.   Visos kitos T ir C kategorijų transporto priemonės, kuriose įrengtos OPS

55.2.1.   JT EEK taisyklės Nr. 43 (OL L 230, 2010 8 31, p. 119) 14 priede nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip/ne (4)

24 priedėlis

Gamintojo deklaracija dėl apsaugos nuo neteisėto galios pavaros ir greičio ribotuvo keitimo priemonių

Gamintojo deklaracija dėl apsaugos nuo neteisėto galios pavaros ir greičio ribotuvo keitimo priemonių

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [ … (vardas, pavardė ir pareigos)]

0.4.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.4.2.   Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (1): …

Patvirtina, kad:

0.1   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas (2): …

0.2.1.   Variantas (-ai) (2): …

0.2.2.   Versija (-os) (2): …

0.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

Neprekiaus keičiamosiomis sudedamosiomis dalimis, kurios leistų padidinti transporto priemonės varianto varymo sistemos veiksmingumą

Vieta …

Data …

Parašas …

Vardas, pavardė ir pareigos bendrovėje …

24 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami gamintojo deklaracijoje)

Informacinio dokumento aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami duomenų įrašuose)

(1)

Jeigu padangų tipas patvirtintas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 2 skirsnyje nustatytus reikalavimus arba pagal JT EEK taisyklę Nr. 106, nurodyti „Riedėjimo spindulys, išreikštas greičio–spindulio indeksu“; jeigu padangų tipas patvirtintas pagal JT EEK taisyklę Nr. 54 arba JT EEK taisyklę Nr. 75, nurodyti „Vardinis riedėjimo spindulys“.

(2)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(3)

Išbraukti, jei netaikytina.

(4)

Išbraukti, jei netaikoma (jei taikomos kelios vertės, braukti nereikia).

(5)

Nurodyti konfigūraciją šiais kodais:

—   R: dešinė transporto priemonės pusė

—   L: kairė transporto priemonės pusė

—   F: priekinė transporto priemonės pusė

—   RE: galinė transporto priemonės pusė

Transporto priemonės su 2 kairiosioms durimis ir 1 dešiniosioms durimis pavyzdys:

2 L, 1R

(6)

Ši vertė apskaičiuojama (π = 3,1416) ir suapvalinama vieno cm3 tikslumu. Jei tai varikliai su sukiaisiais stūmokliais – už vardinį variklio cilindrų darbinį tūrį du kartus didesnis tūris;

(7)

Nurodyti leidžiamąją nuokrypį.

(8)

Nurodyti padėtį šiais kodais:

—   rx: eilės numeris

—   R: dešinė transporto priemonės pusė

—   C: transporto priemonės vidurys

—   L: kairė transporto priemonės pusė

Transporto priemonės, kai kairėje transporto priemonės pusėje, antroje eilėje yra 1 keleivio sėdimoji vieta, pavyzdys:

r2: 1L

(9)

Nurodyti degalų tipą šiais kodais:

a)   P: benzinas

b)   B5: dyzelinas

c)   E5: benzinas E5

d)   O: kitas.

(10)

Jei prašoma ES transporto priemonės tipo patvirtinimo: aprašyti transporto priemonėje sumontuotą kolektorių; jeigu prašoma variklio/variklių šeimos, kaip sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimo, aprašyti vieną iš galimų kolektorių, kurie gali būti montuojami transporto priemonėje.

(12)

Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(13)

Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

(14)

„A“: trijose vietose tvirtinamas diržas,

„B“: juosmens diržas,

„S“: specialūs diržo tipai (šiuo atveju pateikti konkrečią informaciją apie šių stebimų pagal 53.4.1 punktą diržų pobūdį);

„Ar“, „Br“ arba „Sr“: diržas su inercine rite;

„Are“, „Bre“ ir „Sre“: diržas su inercine rite ir energijos sugerties įtaisas ant bent vieno tvirtinimo įtaiso.

(17)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(18)

Esant daugiaetapiui patvirtinimui, pateikti šią informaciją apie kiekvieną etapą.

(19)

Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonėje arba sistemoje sumontuotą sudedamąją dalį ir atskirą techninį mazgą.

(21)

Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės/sistemos tipą.

(22)

Varantieji ir stabdomieji vikšraračiai:

F: priekiniai

R: galiniai

F & R: priekiniai ir galiniai

C: nepertraukiami vikšrai

Pavyzdžiai:

—   galiniai varantieji vikšraračiai: R

—   nepertraukiami stabdomieji vikšrai: C

(23)

Ašys su dvigubais ratais/vairuojamosios/varančiosios/stabdomosios

F – priekinė

R – galinė

A – sujungtosios transporto priemonės

F ir R: priekinė ir galinė

F & A: priekinė ir lankstinė

A & R: lankstinė ir galinė

F& A & R: priekinė, lankstinė ir galinė

Pavyzdžiai:

—   priekiniai dvigubi ratai: F

—   priekinis ir lankstinis vairavimo mechanizmas: F & A

—   galinės varančiosios ašys: R

—   priekinė ir galinė stabdomosios ašys: F & R

(24)

Nurodyti pavarų dėžės tipą šiais kodais:

a)   A– automatinė

b)   M1– mechaninė

c)   M2– mechaninė automatinė

d)   C– nepertraukiama belaipsnė pavara (CVT)

e)   W– stebulės variklis

f)   O– kita (nurodyti …)

(26)

Nurodyti cilindrų išsidėstymą šiais kodais:

a)   LI– vienoje linijoje

b)   V– V forma

c)   O– variklis priešais cilindrus

d)   S– vieno cilindro variklis

e)   R– rotorinis variklis

(29)

Tik slėginio uždegimo varikliams.

(30)

Kaip standartas įvairiems deleguotiesiems aktams. Įskaitant virtimo apsauginę konstrukciją, išskyrus papildomus priedus, tačiau su aušalu, tepalais, degalais, įrankiais ir vairuotoju. Laikoma, kad vairuotojo masė yra 75 kg.

(31)

Standartas ISO 612/-6.1:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

(32)

Standartas ISO 612/-6.2:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

(33)

Standartas ISO 612/-6.3:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys). Jei transporto priemonė turi pakabą, kurios aukštį galima reguliuoti, nurodyti įprastą eksploatavimo padėtį.

(34)

Standartas ISO 612/-6.6:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

(35)

Standartas ISO 612/-6.7:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

(36)

Standartas ISO 612/-6.8:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

(37)

Traktorių ir R ar S kategorijų transporto priemonių su vilktimi važiuoklės bazė yra atstumas nuo pirmos iki paskutinės ašies; transporto priemonių su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi – atstumas nuo priekinio sukabinimo taško vidurio iki paskutinės ašies.

(38)

Standartas ISO 4004:1983 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Tarpuvėžio pločiai).

(39)

Jeigu sudedamosios dalies tipas buvo patvirtintas ir daroma nuoroda į tą patvirtinimą, jos nebūtina aprašyti. Nebūtina aprašyti jokių sudedamųjų dalių, jeigu jų konstrukcija lengvai suprantama pagal prie dokumento pridėtas schemas arba brėžinius. Jeigu turi būti pridėtos nuotraukos arba brėžiniai, nurodomi kiekvienos antraštės atitinkamų priedų numeriai.

(40)

Jei paraiškos pateikiamos daugiau nei dėl vieno variklio, dėl kiekvieno variklio turėtų būti pateikta atskira forma.

(41)

Leidžiama, kad išmatuotas greitis didžiausio projektinio greičio vertę viršytų 3 km/h. Siekiant atsižvelgti į padangų dydžio nulemtus nuokrypius, leidžiama papildoma 5 % nuokrypa.

(42)

Standartas ISO 789–3:1993 (Žemės ūkio traktoriai. Bandymų metodikos. 3 dalis. Posūkio ir prošvaisos skersmenys).

(44)

Sukabinimo įtaiso mechaninio atsparumo vertės.

(45)

Netaikoma transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų tipams, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnio arba 53 straipsnio 13 dalies reikalavimai.

(46)

Taikoma ir R arba S kategorijų transporto priemonėms su galiniu sukabinimo įtaisu.

(47)

Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių aukštį be neprivalomųjų šoninių/galinių skydų.

(48)

Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių sukabinimo taško iškyšą.

(49)

Varikliams atitinkamai nurodyti informaciją apie variklio tipą arba variklių šeimos tipą.

(52)

Jeigu traktoriuje įrengta neprivalomų sėdimųjų vietų arba keičiamos padėties vairuotojo vieta (keičiamos padėties sėdyne ir vairaračiu), kiekvienu atveju išmatuojami atstumai sėdynės kontrolinių taškų ŪSIP 1, SIP 2 ir kt.) atžvilgiu.

(53)

Plieno specifikacijos turi atitikti standartą ISO 630:1995 (Konstrukcinis plienas. Plokštės, plačios juostos, strypai, sekcijos ir profiliai), Amd. 1: 2003.

(54)

Nurodyti, jeigu didžiausias projektinis greitis važiuojant atbuline eiga yra didesnis nei važiuojant tiesiogine eiga.

(55)

Pateikti reikalingą informaciją apie: darbinę stabdžių sistemą; stovėjimo stabdžių sistemą; T ir C kategorijų transporto priemonių atsarginę stabdžių sistemą; visus kitus papildomus stabdymo įtaisus (ypač lėtintuvus) ir antiblokavimo sistemas.

(56)

Užpildyti kartu su Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 I priedo 9.1 ir 9.2 skirsniuose pateiktomis specifikacijomis.

(57)

EBPO standartinė norma dėl žemės ir miškų ūkio traktorių veiksmingumo oficialių bandymų, EBPO norma Nr. 2, 2014 m. liepos mėn. parengta 2015 m. redakcija.

(59)

Kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 VIII priedo 1.1 punkte.

(60)

Atitinkamos transporto priemonės elektrinės/elektroninės sistemos arba ESA yra tokie, kurie gali skleisti stiprią plačiajuostę arba siaurajuostę spinduliuotę, ir (arba) tokie, kurie vairuotojo naudojami transporto priemonei tiesiogiai valdyti (žr. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XV priedo 2 dalies 3.4.2.3 punktą)

(61)

Taikoma tik smulkiesiems gamintojams, atsižvelgiant į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedo 6 skirsnį.

(62)

Kaip alternatyvą pateikti brėžinį, kuriame parodyta sukabinimo taško vieta.

(63)

Mašinos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 2 straipsnio a punkte.


(1)  Išbraukti, jei netaikytina.

(2)  Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)  Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.


II PRIEDAS

Gamintojo sertifikato dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos šablonas

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 53 straipsnio 8 dalį, transporto priemonės gamintojas pateikia prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos sertifikatus, kurie įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, ir kurių forma nustatyta 2 punkte.

1.1   Sertifikate turi būti gamintojo nurodytas identifikavimo kodas.

2.   Gamintojo sertifikatas dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informacijos ir jo priedėliai.

2.1.   Gamintojo sertifikato dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos šablonas.

Gamintojo sertifikatas dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Tinkamai užpildytas sertifikatas įtraukiamas į informacinį paketą.

Identifikavimo kodas: …

Toliau pasirašęs (-iusi): [ … (vardas, pavardė ir pareigos)]

Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (1): …

Šiuo sertifikatu patvirtina, kad:

 

jis suteikia prieigą prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos pagal:

Reglamento (ES) Nr. 167/2013 XV skyrių

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedą

 

atsižvelgiant į šio sertifikato 1 papildyme išvardytų transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo tipus (4).

Taikomos tokios išimtys (1):

smulkiesiems gamintojams (1)

nuosavybinei aparatinei įrangai, naudojamai perprogramuoti valdymo blokus (1)

Pagrindinės interneto svetainės, kurioje galima gauti susijusios informacijos ir kurios atitiktis pirmiau nurodytoms nuostatoms yra patvirtinama šiuo sertifikatu, adresai (5) yra išvardyti šio sertifikato 2 papildyme. Atsakingojo gamintojo atstovo, kuris toliau pasirašė, kontaktiniai duomenys pateikiami šio sertifikato 3 papildyme.

Kai taikoma: gamintojas taip pat patvirtina, kad šių transporto priemonių tipų ankstesnių patvirtinimų atžvilgiu įvykdė Reglamento (ES) Nr. 167/2013 57 straipsnio 8 dalyje nustatytą prievolę pateikti susijusią informaciją ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo tipo patvirtinimo dienos.

Vieta …

Data …

Parašas …

Vardas, pavardė ir pareigos bendrovėje …

Priedėliai:

1: transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo tipų sąrašas

2: interneto svetainės adresai (5)

3: kontaktiniai duomenys

4: esant daugiaetapiui tipo patvirtinimui, prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos sertifikatai ir jų priedai iš ankstesnių etapų

2.1.1.   Gamintojo prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos sertifikato 1 papildymo šablonas

1 papildymas

pridedamas prie

gamintojo sertifikato, kurio identifikavimo kodas …, dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Transporto priemonės tipo (-ų) sąrašas (5):

1.2.   Tipas (2): …

1.2.1.   Variantas (-ai) (2): …

1.2.2.   Versija (-os) (2): …

1.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

ES tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo sertifikato numerį (jei yra): …

ES tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): …

Sistemos (-ų), sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) ir (arba) atskiro (-ų) techninio (-ių) mazgo (-ų) tipų sąrašas (5):

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): …

2.2.   Tipas (-ai) (4): …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.2.2.   ES tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): …

2.2.3.   ES tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas (-ai) ir gamintojo (-ų) adresas (-ai): …

Papildoma informacija apie variklį (4):

2.5.2.   Gamintojo tipo kodas (pažymėtas ant variklio arba kitais identifikavimo žymenimis): …

2.1.2.   Gamintojo prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos sertifikato 2 papildymo šablonas

2 papildymas

pridedamas prie

gamintojo sertifikato, kurio identifikavimo kodas …, dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Šiame sertifikate nurodytos interneto svetainės adresai (5):

2.1.3.   Gamintojo prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos sertifikato 3 papildymo šablonas

3 papildymas

pridedamas prie

gamintojo sertifikato, kurio identifikavimo kodas …, dėl prieigos prie transporto priemonės borto diagnostikos (OBD) sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Šiame sertifikate nurodyto gamintojo atstovo kontaktiniai duomenys:

II priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami gamintojo sertifikatuose)

(1)

Išbraukti, jei netaikoma.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(4)

Varikliams atitinkamai nurodyti informaciją apie variklio tipą arba variklių šeimos tipą.

(5)

Esant daugiaetapiui tipo patvirtinimui, nurodyti už ankstesnį (-ius) etapą (-us) atsakingo (-ų) gamintojo (-ų) svetainės adresą.


III PRIEDAS

Atitikties sertifikato šablonai

1.   Tikslai

Atitikties sertifikatas leidžia valstybių narių kompetentingoms institucijoms įregistruoti transporto priemones, nereikalaujant pareiškėjo pateikti papildomos techninės dokumentacijos. Todėl atitikties sertifikate taip pat nurodomi:

a)

transporto priemonės identifikavimo numeris;

b)

tikslios transporto priemonės techninės charakteristikos (pvz., darant įvairius įrašus neleidžiama nurodyti verčių intervalų).

2.   Bendrieji reikalavimai

2.1.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 33 straipsnio 1 dalį, transporto priemonės gamintojas pateikia kiekvienos patvirtinto tipo serijos transporto priemonės atitikties sertifikatą, kurio šablonas yra nustatytas 1 priedėlyje.

2.2.

Atitikties sertifikatas yra sudarytas iš dviejų skirsnių:

a)

1 skirsnį sudaro gamintojo atitikties deklaracija. 3 punkte pateikiami skirtingi 1 skirsnio šablonai, atsižvelgiant į konkrečią transporto priemonę;

b)

2 skirsnis – transporto priemonės pagrindinių charakteristikų techninis aprašymas. 4 punkte pateikiami skirtingi 2 skirsnio šablonai, atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją. Įrašus, kurie nėra taikomi sertifikuotai transporto priemonei, galima praleisti.

2.3.

Atitikties sertifikatas neturi būti didesnis už A4 formato popieriaus lapą (210 × 297 mm).

2.4

Visa informacija apie atitikties sertifikatą pateikiama standarto ISO 8859 serijos (Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai) simboliais (kirilica – bulgarų kalba išduotuose atitikties sertifikatuose, graikų rašmenys – graikų kalba išduotuose atitikties sertifikatuose) ir arabiškais skaitmenimis.

2.5.

Nepažeidžiant 1 punkto b papunkčio nuostatų, 2 skirsnyje nurodytos vertės ir vienetai turi atitikti nurodytuosius tam tikro transporto priemonės tipo informaciniame dokumente. Leidžiamos nuokrypos, nustatytos atitinkamose pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 priimtų deleguotųjų aktų nuostatose. Siekiant atsižvelgti į skirtingas ratų ir padangų konfigūracijas pripažįstamos transporto priemonių matmenų (ilgis, plotis ir aukštis) didžiausios ir mažiausios vertės.

3.   Atitikties sertifikato 1 skirsnio pavyzdžiai

3.1.

Atitikties sertifikato 1 skirsnio A pavyzdys (sukomplektuotos transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurias galima eksploatuoti kelyje be papildomo patvirtinimo.

3.2.

Atitikties sertifikato 1 skirsnio B pavyzdys (sukomplektuotos transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurias galima eksploatuoti kelyje be papildomo patvirtinimo ir kurioms anksčiau buvo taikomas papildomas patvirtinimo etapas.

Tai įprastinė daugiaetapio patvirtinimo proceso baigtis (pvz., T1 kategorijos traktorius, kurį pagamino antro etapo gamintojas, o jo važiuoklę pagamino kitos transporto priemonės gamintojas).

Trumpai aprašomos daugiaetapio proceso metu pridėtos ypatybės ir pridedami ankstesniais etapais gauti atitikties sertifikatai.

3.3.

Atitikties sertifikato 1 skirsnio C pavyzdys (nekomplektinės transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurioms reikalingas papildomas patvirtinimo etapas, negalima atlikti jų nuolatinės registracijos ar jų eksploatuoti kelyje (pvz., T2 kategorijos traktoriaus važiuoklė).

4.   Atitikties sertifikato 2 skirsnio pavyzdžiai

Pateikiami du atitikties sertifikato 2 skirsnio pavyzdžiai:

a)

Ratinių traktorių (T kategorijos transporto priemonės) ir vikšrinių traktorių (C kategorijos transporto priemonės) atitikties sertifikato 2 skirsnio 1 pavyzdys.

b)

Priekabų (R kategorijos transporto priemonės) ir keičiamosios velkamosios įrangos (S kategorijos transporto priemonės) atitikties sertifikato 2 skirsnio 2 pavyzdys.

5.   Popierius ir apsaugos nuo klastojimo ypatybės

5.1.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 33 straipsnio 2 dalį, atitikties sertifikatas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl atitikties sertifikatui naudojamas popierius turi būti apsaugotas gamintojo registruoto ženklo arba prekės ženklo formos vandens ženklu ir spalvotais grafikos elementais.

5.2.

Kaip alternatyva 5.1. punkte nustatytiems reikalavimams, atitikties sertifikato popierius gali būti ir neapsaugotas gamintojo registruoto ženklo arba prekės ženklo formos vandens ženklu. Tokiu atveju spalvoti grafikos elementai papildomi bet viena papildoma spausdinimo apsaugos ypatybe (pvz., ultravioletiniais fluorescenciniais dažais, rašalu, dažais, kurių spalva priklauso nuo žiūrėjimo kampo, dažais, kurių spalva priklauso nuo temperatūros, spausdinimu ypač smulkiu šriftu, plonų apsauginių linijų spausdinimu, spausdinimo technologija, kai skirtingos spalvos rodomos esant skirtingam žiūrėjimo kampui, teksto išdeginimu kortelėje lazerio galvute, specialiosiomis hologramomis, kintančiais lazeriu suformuotais vaizdais, optiniais kintančiaisiais vaizdais, reljefišku žymėjimo būdu arba išgraviruojant gamintojo logotipą ir kt.).

5.3.

Gamintojai gali pateikti atitikties sertifikatą, kuriame yra papildomų spausdinimo apsaugos ypatybių, o ne vien tik 5.1. ir 5.2. punktuose nustatytų ypatybių.

6.   Specialiosios nuostatos

6.1.

Prie traktorių (T ir C kategorijų transporto priemonių), kurių tipas patvirtintas su ant jų sumontuotomis mašinomis, ir prie R ir S kategorijų transporto priemonių pridedama EB atitikties deklaracija pagal nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinama Direktyva 2006/42/EB.

1 priedėlis

Atitikties sertifikato pavyzdžiai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

1.   Bendrieji transporto priemonės ženklinimo reikalavimai

1.1.   Ant visų transporto priemonių turi būti pritvirtinta šiame skirsnyje aprašyta plokštelė pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 34 straipsnio 1 dalį. Plokštelę pritvirtina transporto priemonės gamintojas.

1.2.   Rašmenys

1.2.1.   Punktuose 2.1.1.1.–2.1.2., 3. ir 4.2.1.1.–4.2.1.9. nurodytam ženklinimui naudojami raidiniai skaitmeniniai rašmenys (romėniškos raidės arba arabiški skaitmenys). Tačiau 3 skirsnio ženklams naudojamos didžiosios romėniškos raidės (didžiųjų raidžių registras).

1.2.2.   Be to, gamintojo pavadinime arba prekės pavadinime bei transporto priemonės tipo žymenyje gali būti šie simboliai/rašmenys: „*“ (žvaigždutė), „&“ (žodžio „ir“ ženklas), „-“ (brūkšnys arba minuso ženklas) ir „′“ (pirminis skaičius arba apostrofas).

1.3.   Mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis.

1.3.1.   Mažiausias simbolių, kurie pažymėti ant važiuoklės, rėmo arba panašios transporto priemonės konstrukcijos, aukštis yra 7,0 mm.

1.3.1.1.   Jeigu transporto priemonėse vietos ženklui yra mažiau nei 28 mm skersmens apskritimo plotas, kaip alternatyva 1.3.1 punktui, didžiausias raidžių ir skaičių aukštis gali būti 4,0 mm.

1.3.2.   Mažiausias ant identifikavimo plokštelės pažymėtų simbolių aukštis yra 4,0 mm.

2.   Identifikavimo plokštelė

2.1.1.   Ant plokštelės pateikta informacija turi būti lengvai įskaitoma, nepanaikinama ir joje turi būti visa informacija, išdėstyta toliau pateikta tvarka, pagal 1 priedėlyje nustatytą pavyzdį:

2.1.1.1.

Gamintojo pavadinimas ir prekės pavadinimas (tik jeigu kitoks nei gamintojo pavadinimas);

2.1.1.2.

Transporto priemonės kategorija, įskaitant pakategorę ir greičio indeksą (1);

2.1.1.3.

ES tipo patvirtinimo numeris pagal šio reglamento VI priedo 3 punktą;

2.1.1.4.

transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN); jį sudaro struktūrizuotas rašmenų derinys pagal šio priedo 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus;

2.1.1.5.

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė tokia forma: „kg“;

2.1.1.6.

Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė. ši informacija turi būti pateikiama pradedant priekine ir baigiant galine ašimi, tokia forma: „A-1: … kg“„A-2: … kg“„A-2: … kg“;

2.1.1.7.

Jei tai C kategorijos transporto priemonės, nurodoma dar ir kiekvienam vikšrų eilių komplektui tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė ir (toje pačioje eilutėje) vidutinis sąlyčio su žeme slėgis; ši informacija turi būti pateikiama kartu su nurodytąja 2.1.1.6 punkte ir nurodoma pradedant priekine ir baigiant galine ašimi, tokia forma: „S-1: … kg P: … kPa“„S-2: … kg P: … kPa“„S- …: … kg P: … kPa“ Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.

2.1.1.8.

Kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė pagal šio reglamento I priedo B dalies informacinio dokumento duomenų įrašų 4.1.3 įrašą (2), tokia forma: „B-1“ – nestabdoma, „B-2“ – inercinis stabdymas, „B-3“ – vieninis arba dvigubinis stabdymas, „B-4“ – hidraulinis arba pneumatinis stabdymas, „T-1“ – vilktis, „T-2“ – standžioji vilktis, „T-3“ – centruotoji ašis.

2.1.1.9.

Jei tai R ir S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S). Sukabinimo tašku laikoma pirma ašis ir jis žymimas skaitmeniu „0“, tokia forma: „A-0: … kg“;

2.1.2.   Po privalomaisiais įrašais arba šalia jų, bet ne aiškiai išskirtame stačiakampyje, kuriame pateikiama tik 2.1.1.1–2.1.1.9 punktuose nurodyta informacija, gamintojas gali pateikti papildomos informacijos. (žr. 1 priedėlyje pateiktų pavyzdžių)

3.   VIN taikomi reikalavimai

VIN turi atitikti standarte ISO 10261:2002 (Žemės kasimo mašinos. Produktų identifikacinio numeravimo sistema) arba standarte ISO 3779/2009 (Kelių transporto priemonės. Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN). Turinys ir sandara) nustatytus reikalavimus.

4.   Ženklinimo reikalavimai esant daugiaetapiui patvirtinimui

4.1.   Bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris

Bazinės transporto priemonės VIN, atitinkantis 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus, saugomas visais tipo patvirtinimo vėlesniais etapais siekiant užtikrinti proceso atsekamumą.

4.2.   Papildoma identifikavimo plokštelė.

4.2.1.   Antruoju ir paskesniais etapais, kiekvienas gamintojas kartu su 2 skirsnyje nurodyta identifikavimo plokštele prie transporto priemonės pritvirtina papildomą plokštelę pagal šio priedo 1 priedėlyje nustatytą pavyzdį. Ši plokštelė tvirtai pritvirtinama aiškioje ir lengvai prieinamoje vietoje prie tos dalies, kuri nėra keičiama įprastinio naudojimo, reguliarios techninės priežiūros ar remonto metu. Išvardyta tvarka joje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikta tokia informacija:

4.2.1.1.

gamintojo pavadinimas,

4.2.1.2.

ES tipo patvirtinimo numeris pagal šio reglamento VI priedo 3 punktą,

4.2.1.3.

transporto priemonės kategorija, įskaitant pakategorę ir greičio indeksą (1), taip pat patvirtinimo etapas (jei tai bazinė transporto priemonė, pirmo etapo identifikavimas praleidžiamas; jei tai vėlesni etapai – su pateikiama informacija nurodomas etapas: pvz., jei tai trečias etapas – „3 ETAPAS“), o kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.

4.2.1.4.

VIN,

4.2.1.5.

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė tokia forma: „kg“;

4.2.1.6.

kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė. ši informacija turi būti pateikiama pradedant priekine ir baigiant galine ašimi, tokia forma: „A-1: … kg“„A-2: … kg“„A-2: … kg“;

4.2.1.7.

jei tai C kategorijos transporto priemonės, nurodoma dar ir kiekvienam vikšrų eilių komplektui tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė ir (toje pačioje eilutėje) vidutinis sąlyčio su žeme slėgis; ši informacija turi būti pateikiama kartu su nurodytąja 4.1.1.6 punkte ir nurodoma pradedant priekine ir baigiant galine ašimi, tokia forma: „S-1: … kg P: … kPa“„S-2: … kg P: … kPa“„S- … : … kg P: … kPa“. Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais;

4.2.1.8.

kiekvienai R arba S kategorijos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė pagal šio reglamento I priedo B dalies informacinio dokumento duomenų įrašų 4.1.3 įrašą (2), tokia forma: „B-1“ – nestabdoma, „B-2“ – inercinis stabdymas, „B-3“ – vieninis arba dvigubinis stabdymas, „B-4“ – hidraulinis arba pneumatinis stabdymas, „T-1“ – vilktis, „T-2“ – standžioji vilktis, „T-3“ – centruotoji ašis;

4.2.1.9.

jei tai R ir S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S). Sukabinimo tašku laikoma pirma ašis ir jis žymimas skaitmeniu „0“, tokia forma: „A-0: … kg“;

5.   Sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų ženklinimo reikalavimai

5.1.   Kiekvienas atskiras techninis mazgas ar sudedamoji dalis, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra sistemos dalis, kurių ES tipas patvirtintas ir kurie pagaminti pagal patvirtintą tipą, ženklinamas ES tipo patvirtinimo ženklu pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 34 straipsnio 2 dalį.

5.1.1.   5.1 punkto reikalavimas ženklinti ES tipo patvirtinimo ženklu netaikomas pneumatinėms padangoms, visų pirma suprojektuotoms žemės ūkio transporto priemonėms, įstrižinės ar įstrižinio pluošto ir įstrižinės juostinės konstrukcijos, kurių etaloninis greitis neviršija 40 km/h (pvz., greičio žymuo A8), taip pat radialinėms padangoms, naudojamoms statybai (pvz., padangos, paženklintos užrašais „Industrial“ (pramoninė), „IND“, „R-4“ arba „F-3“)., kurių tipas patvirtintas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXX priedo 2.1 punktą.

5.2.   Atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo ženklą sudaro:

5.2.1.

stačiakampis aplink mažąją e raidę, po kurios rašomas valstybės narės, kuri suteikė atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris pagal VI priedo 2.1 punktą.

5.2.2.

Šalia stačiakampio rašomas „tipo patvirtinimo sertifikatų eilės numeris“, pateiktas ES tipo patvirtinimo numerio 4 skirsnyje, kaip nustatyta VI priedo 2.4 punkte. Be to, nurodomas raidinis skaitmeninis kodas, kaip nustatyta VI priedo 6–1 lentelėje, kad būtų aiškiai identifikuotas sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipas.

5.2.3.

Atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai pateikiami šio priedo 2 priedėlyje. „a“ matmenys turi būti:

≥ 5 mm

 

balastiniai svarmenys,

 

šoninė ir (arba) galinė apsauginė konstrukcija,

 

mechaniniai sukabintuvai,

 

virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS),

 

apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS) ir

 

apsaugos nuo objektų patekimo įkabiną konstrukcija (OPS)

≥ 3 mm

 

varikliai,

 

elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas,

 

vairuotojo sėdynės ir

 

saugos diržai

5.3.   Be to, greta ES tipo patvirtinimo ženklo pažymimi markė, prekės pavadinimas arba prekės ženklas.

1 priedėlis

Gamintojo identifikavimo plokštelės pavyzdžiai

1.   A PAVYZDYS. T1b kategorijos transporto priemonė

SOFIA TRAKTOR WERKE.

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

A-1: 2 390 kg

A-2: 3 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   B PAVYZDYS. C2a kategorijos transporto priemonės 1 etapas

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a 1 ETAPAS

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa.

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   C PAVYZDYS. R2a kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi

REMORQUES HENSCHLER SA.

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

A-0: 1 100 kg

A-1: 850 kg

A-2: 1 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

2 priedėlis

Atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

1 pav.

Virtimo apsauginės konstrukcijos (ROPS) ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys (dinaminis bandymas)

Image

1 pav., aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 00024 ir kuris skirtas virtimo apsauginei konstrukcijai (ROPS), suteikė Portugalija.

IV priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami gamintojo sertifikatuose)

(1)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(2)

Jei tai R ir S kategorijų transporto priemonės su galiniu mechaniniu sukabintuvu, nurodyti didžiausią leidžiamą antrai R arba S kategorijos transporto priemonei vilkti skirto galinio sukabinimo taško apkrovą, tenkančią kiekvienai tos transporto priemonės važiuoklės ir stabdžių konfigūracijai.


V PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio numeris

Priedėlio pavadinimas

Puslapis

1

Komplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

162

2

Nekomplektinio tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

164

3

ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymo pavyzdys

168

4

Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

174

5

Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

177

6

Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymo pavyzdys.

179

1.   Bendrieji reikalavimai

1.1.   Komplektinės transporto priemonės tipo ES tipo patvirtinimo sertifikato A pavyzdys nustatytas 1 priedėlyje.

1.2.   Nekomplektinės transporto priemonės tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES tipo patvirtinimo sertifikato B pavyzdys nustatytas 2 priedėlyje.

1.3.   Taikytinų reikalavimų arba aktų, kuriuos atitinka transporto priemonės tipas ir kurie papildo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatą, gamintojui pasirinkus vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 6 dalį, sąrašas nustatytas 3 priedėlyje.

1.4.   Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo sertifikato C pavyzdys nustatytas 4 priedėlyje.

1.5.   Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato D pavyzdys nustatytas 5 priedėlyje.

1.5.1.   Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymas nustatytas 6 priedėlyje. Kai dėl sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo naudojimo taikomi apribojimai ir (arba) specialūs montavimo reikalavimai, tokie apribojimai nurodomi šiame papildyme.

1.6.   Tipo patvirtinimo sertifikatas neturi būti didesnis už A4 formato popieriaus lapą (210 × 297 mm).

1 priedėlis

Komplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

ES tipo patvirtinimo sertifikatas

A PAVYZDYS

(naudoti suteikiant komplektinės transporto priemonės tipo patvirtinimą)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Tipo patvirtinimo institucijos identifikavimas

Pranešimas dėl komplektinės:

transporto priemonės ES tipo patvirtinimo (1)

transporto priemonės ES tipo patvirtinto tipo išplėtimo (1)

atsisakymo suteikti transporto priemonės ES tipo patvirtinimą (1)

transporto priemonės ES tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

atsižvelgiant į

Reglamento (ES) Nr. 167/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) Reglamentu (ES) Nr. …/… (1) (5)

ES tipo patvirtinimo numeris: …

Išplėtimo/atsisakymo suteikti/panaikinimo priežastis (1): …

I SKIRSNIS

1.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

1.2.   Tipas (2): …

1.2.1.   Variantas (-ai) (2): …

1.2.2.   Versija (-os) (2):

1.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

1.4.   Komplektinės transporto priemonės gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas: …

1.4.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.4.2.   Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

II SKIRSNIS

1.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

3.   Bandymų ataskaitos numeris: …

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto transporto priemonės tipo aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

1.   Komplektinės transporto priemonės tipas atitinka visus atitinkamus reikalavimus/neatitinka (1) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede.

1.1.   Tinkamumo apribojimai (1) (6): …

1.2.   Taikomos išlygos (1) (7): …

1.2.1.   Išlygų priežastys (1) (7): …

1.2.2.   Alternatyvūs reikalavimai (1) (7): …

2.   Patvirtinimas suteiktas/patvirtintas tipas išplėstas/patvirtinimą atsisakyta suteikti/panaikintas (1)

2.1.   Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį ir galioja iki … m. … … d. (6).

Vieta. …

Data. …

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis saugaus elektroninio parašo pateikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): …

Priedai:

 

Informacinis paketas

 

Bandymų rezultatai

 

Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties sertifikatus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) pareigos.

 

Užpildytas atitikties sertifikato pavyzdys

NB:

Jeigu šis pavyzdys transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį, sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS GALIOJA TIK … (4) TERITORIJOJE“. Laikinajame tipo patvirtinimo sertifikate taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 4 dalį.

Jeigu šis pavyzdys naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnį, neturi būti antraštinės dalies „TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS“. Tekste turi būti nurodytas išlygų pobūdis, pagrindžiančios priežastys ir alternatyvūs reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnio 2 dalį.

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikate)

(1)

Jei netaikoma, išbraukti.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(4)

Nurodyti valstybę narę.

(5)

Jeigu keičiamas vienas arba daugiau Reglamento (ES) 167/2013 straipsnių pagal ES tipo patvirtinimui taikytą pakeitimą, nurodyti tik paskutinį pakeitimą.

(6)

Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį.

(7)

Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnį.

2 priedėlis

Nekomplektinio tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

ES tipo patvirtinimo sertifikatas

B PAVYZDYS

(naudojamas sukomplektuotos arba nekomplektinės transporto priemonės arba transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais arba su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais tipo patvirtinimui gauti)

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl:

sukomplektuotos transporto priemonės tipo (1)

nekomplektinės transporto priemonės tipo (1)

transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais (1)

transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais (1)

ES tipo patvirtinimo (1)

patvirtinto ES tipo išplėtimo (1)

atsisakymo suteikti transporto priemonės ES tipo patvirtinimą (1)

transporto priemonės ES tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 167/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) Reglamentu (ES) Nr. …/… (1) (8)

ES tipo patvirtinimo numeris (1): …

Išplėtimo/atsisakymo suteikti/panaikinimo priežastis (1): …

I SKIRSNIS

1.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

1.2.   Tipas (2): …

1.2.1.   Variantas (-ai) (2): …

1.2.2.   Versija (-os) (2): …

1.2.3.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

1.3.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

1.4.   Bazinės transporto priemonės gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas (1) (4): …

Komplektinio varianto gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas (1) (4): …

Sukomplektuotos transporto priemonės/varianto gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas (1) (4): …

Paskutinio nekomplektinės transporto priemonės gamybos etapo gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas (1) (4): …

Visų ankstesnių etapų gamintojo (-ų) įmonės pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) (1) (4): …

1.4.1.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

1.4.2.   Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

II SKIRSNIS

1.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

3.   Bandymų ataskaitos numeris: …

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto transporto priemonės tipo aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

1.   Komplektiniai variantai

1.1..   Komplektiniai transporto priemonės tipo variantai atitinka visus atitinkamus reikalavimus/neatitinka (1) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede.

2.   Sukomplektuotos transporto priemonės/sukomplektuoti variantai

2.1.   Sukomplektuotos transporto priemonės tipas/sukomplektuotas transporto priemonės tipo variantas atitinka visus atitinkamus reikalavimus/neatitinka (1) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede.

2.1.1.   Patvirtinimo institucija patikrino, ar sukomplektuota transporto priemonė/transporto priemonės tipo variantas atitinka visus taikytinus techninius reikalavimus suteikiant šį tipo patvirtinimą (pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 20 straipsnio 6 dalį).

3.   Nekomplektinės transporto priemonės/nekomplektiniai variantai

3.1.   Nekomplektinės transporto priemonės tipas/nekomplektinis transporto priemonės tipo variantas atitinka 2 skirsnio 2 punkto lentelėje išvardytų norminių aktų techninius reikalavimus/jų neatitinka (4).

4.   Patvirtinimas suteiktas/patvirtintas tipas išplėstas/patvirtinimą atsisakyta suteikti/panaikintas (1)

4.1.   Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį ir galioja iki … m. … … d. (6).

5.   Tinkamumo apribojimai (1) (6): …

6.   Taikomos išlygos (1) (7): …

6.1.   Išlygų priežastys (1) (7): …

6.2.   Alternatyvūs reikalavimai (1) (7): …

Vieta. …

Data. …

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis saugaus elektroninio parašo pateikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą):

Priedai:

 

Informacinis paketas

 

Bandymų rezultatai

 

Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties sertifikatus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) pareigos.

 

Užpildytas atitikties sertifikato pavyzdys

NB:

Jeigu šis pavyzdys transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį, sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS GALIOJA TIK … (5) TERITORIJOJE“. Laikinajame tipo patvirtinimo sertifikate taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui, ir išlygos, kurios taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 4 dalį.

Jeigu šis pavyzdys naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnį, neturi būti antraštinės dalies „TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS“. Tekste turi būti nurodytas išlygų pobūdis, pagrindžiančios priežastys ir alternatyvūs reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnio 2 dalį.

TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

2 skirsnis

Šis ES tipo patvirtinimas skirtas nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, variantams ar versijoms.

1.

Transporto priemonių ankstesnio (-ų) etapo (-ų) patvirtinimas (-ai).

Etapas

ES tipo patvirtinimo numeris

Data

Taikomas (atitinkamai)

Variantai arba versijos, kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti (atitinkamai) (9)

1

(bazinė transporto priemonė)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

Patvirtintos nekomplektinės transporto priemonės tipui, variantui ar versijai taikomų reikalavimų sąrašas (atitinkamai atsižvelgiant į kiekvieno toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir naujausius pakeitimus). (10).

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Iš dalies pakeistas ... ir (arba) yra įgyvendinamas

Taikoma variantui arba, prireikus, versijai

 

 

 

 

 

2 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikate)

(1)

Jei netaikoma, išbraukti.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(4)

Žr. 2 skirsnį.

(5)

Nurodyti valstybę narę.

(6)

Taikoma tik transporto priemonės tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį.

(7)

Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnį.

(8)

Jeigu keičiamas vienas arba daugiau Reglamento (ES) 167/2013 straipsnių pagal ES tipo patvirtinimui taikytą pakeitimą, nurodyti tik paskutinį pakeitimą.

(9)

Jeigu patvirtinimas apima vieną arba daugiau nekomplektinių variantų, nurodomi tie variantai, kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti.

(10)

Išvardijami tik Reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priede nurodyti dalykai, kurių patvirtinimas suteiktas pagal Direktyvą 97/68/EB arba Reglamento (ES) Nr. 167/2013 49 straipsnyje nurodytas JT EEK taisykles (JT EEK patvirtinimai), arba remiantis išsamiomis bandymo ataskaitomis, išduotomis pagal EBPO standartines normas kaip alternatyva bandymo ataskaitoms, parengtoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 ir pagal jį priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.

3 priedėlis

ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymas

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

Pildyti tik tuo atveju, jeigu tipo patvirtinimas suteikiamas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 6 dalį

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Iš dalies pakeistas … ir (arba) yra įgyvendinamas

Taikytina versijai

TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

1

Transporto priemonės konstrukcijos vientisumas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 II priedas

 

 

2

Didžiausias projektinis greitis, greičio reguliatoriai ir greičio ribotuvai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 III priedas

 

 

3

Greitaeigių traktorių vairo mechanizmas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 IV priedas

 

 

4

Vairo mechanizmas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 V priedas

 

 

5

Spidometrai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 VI priedas

 

 

6

Regos laukas ir priekinio stiklo valytuvai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. XXX/2015 VII priedas

 

 

7

Stiklai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 VIII priedas

 

 

8

Galinio vaizdo veidrodžiai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 IX priedas

 

 

9

Vairuotojo informavimo sistemos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 X priedas

 

 

10

Apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai ir jų šviesos šaltiniai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XI priedas

 

 

11

Apšvietimo įrenginiai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XII priedas

 

 

12

Transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas, saugos diržus, transporto priemonės dureles

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XIII priedas

 

 

13

Transporto priemonės išorė ir reikmenys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XIV priedas

 

 

14

Elektromagnetinis suderinamumas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XV priedas

 

 

15

Garsinės signalizacijos įtaisai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XVI priedas

 

 

16

Šildymo sistemos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XVII priedas

 

 

17

Apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XVIII priedas

 

 

18

Valstybinio numerio ženklai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XIX priedas

 

 

19

Identifikavimo plokštelės ir ženklinimas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XX priedas

 

 

20

Matmenys ir priekabos masė

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXI priedas

 

 

21

Didžiausia masė su kroviniu

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXII priedas

 

 

22

Balastiniai svarmenys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXIII priedas

 

 

23

Elektros sistemų sauga

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXIV priedas

 

 

24

Degalų bakai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXV priedas

 

 

25

Galinės apsauginės konstrukcijos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVI priedas

 

 

26

Šoninė apsauga

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVII priedas

 

 

27

Krovininės platformos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVIII priedas

 

 

28

Vilktys

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXIX priedas

 

 

29

Padangos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXX priedas

 

 

30

Purslų slopinimo sistemos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXI priedas

 

 

31

Atbulinė pavara

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXII priedas

 

 

32

Vikšrai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIII priedas

 

 

33

Mechaniniai sukabintuvai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedas

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STABDYMO REIKALAVIMAI

34

Stabdymo įtaisų ir priekabų stabdžių jungčių konstrukcija ir montavimas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 I priedas

 

 

35

Stabdžių sistemų ir priekabų stabdžių sukabintuvų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, bandymai ir veiksmingumas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 II priedas

 

 

36

Atsako trukmės matavimas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 III priedas

 

 

37

Stabdžių sistemų ir priekabų stabdžių sukabintuvų energijos šaltiniai ir energijos kaupikliai bei transporto priemonės, kuriose jie įrengti

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 IV priedas

 

 

38

Spyruokliniai stabdžiai ir transporto priemonės, kuriose jie įrengti

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 V priedas

 

 

39

Stovėjimo stabdžių sistemos, kuriose įrengtas mechaninis stabdžių cilindro fiksavimo įtaisas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 VI priedas

 

 

40

Transporto priemonių, su kuriomis neprivaloma atlikti I, II ar III tipo bandymų, alternatyvių bandymų reikalavimai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 VII priedas

 

 

41

Inercinių stabdžių sistemų, stabdymo įtaisų ir priekabų stabdžių jungčių ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, bandymai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 VIII priedas

 

 

42

Transporto priemonės su hidrostatine pavara ir jų stabdymo įtaisai bei stabdžių sistemos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 IX priedas

 

 

43

Transporto priemonių sudėtinių elektroninių valdymo sistemų saugos savybės

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 X priedas

 

 

44

Stabdžių antiblokavimo sistemų ir transporto priemonių, kuriose jos įrengtos, bandymų procedūros

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 XI priedas

 

 

45

Transporto priemonių su pneumatinėmis stabdžių sistemomis arba transporto priemonių su duomenų ryšiu per standarte ISO 7638 nustatytos jungties 6 ir 7 kontaktą EBS ir transporto priemonės, kuriose įrengtos tokios EBS

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 XII priedas

 

 

46

Vienalinijinės hidraulinės jungtys ir transporto priemonės, kuriose jos įrengtos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 XIII priedas

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR BENDRIEJI TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

47

Tipo patvirtinimo procedūrų tvarka, įskaitant su virtualiaisiais bandymais susijusius reikalavimus

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 III priedas

 

 

48

Gamybos atitikties užtikrinimo tvarka

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 IV priedas

 

 

49

Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 V priedas

 

 

50

Virtimo apsauginės konstrukcijos (dinaminiai bandymai)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 VI priedas

 

 

51

Virtimo apsauginės konstrukcijos (vikšriniai traktoriai)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 VII priedas

 

 

52

Virtimo apsauginės konstrukcijos (statiniai bandymai)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 VIII priedas

 

 

53

Virtimo apsauginės konstrukcijos (siauros tarpvėžės traktorių priekinėje dalyje tvirtinamos virtimo apsauginės konstrukcijos)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 IX priedas

 

 

54

Virtimo apsauginės konstrukcijos (siauros tarpvėžės traktorių galinėje dalyje tvirtinamos virtimo apsauginės konstrukcijos)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 X priedas

 

 

55

Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XI priedas

 

 

56

Keleivių sėdynės

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XII priedas

 

 

57

Vairuotojo patiriamas triukšmo lygis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIII priedas

 

 

58

Vairuotojo sėdynė

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIV priedas

 

 

59

Vairuotojo darbo erdvė ir vairavimo vietos prieiga

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XV priedas

 

 

60

Galios perdavimo įrenginiai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XVI priedas

 

 

61

Pavaros komponentų apsauga

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XVII priedas

 

 

62

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XVIII priedas

 

 

63

Saugos diržai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XIX priedas

 

 

64

Apsaugos nuo objektų patekimo į kabiną konstrukcijos (OPS)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XX priedas

 

 

65

Išmetimo sistema

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXI priedas

 

 

66

Operatoriaus vadovas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXII priedas

 

 

67

Valdymo įtaisų (įskaitant valdymo sistemų saugumą ir patikimumą), avarinio ir automatinio stabdymo įtaisai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIII priedas

 

 

68

Apsauga nuo kitų mechaninių pavojų

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIV priedas

 

 

69

Apsaugai ir apsauginiai įtaisai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXV priedas

 

 

70

Informacija, įspėjimai ir ženklai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXVI priedas

 

 

71

Medžiagos ir produktai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXVII priedas

 

 

72

Baterijos

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXVIII priedas

 

 

73

Apsauga nuo pavojingųjų medžiagų

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIX priedas

 

 

74

Techninių tarnybų veiklos standartai ir vertinimo tvarka

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXX priedas

 

 

APLINKOSAUGINIAI IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO REIKALAVIMAI

75

ES tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi žemės ir miškų ūkio transporto priemonių variklio ar variklių šeimos, kaip atskiro techninio mazgo, tipo patvirtinimui atsižvelgiant į išmetamus teršalus

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 I priedas

 

 

76

ES tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi žemės ir miškų ūkio transporto priemonių pagal jų variklio tipą ar variklių šeimą tipo patvirtinimui atsižvelgiant į išmetamus teršalus

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 II priedas

 

 

77

Keliamo triukšmo lygis

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 III priedas

 

 

4 priedėlis

Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

C PAVYZDYS

(naudoti suteikiant transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimą)

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl sistemos/transporto priemonės tipo atsižvelgiant į sistemą (1) (0):

ES tipo patvirtinimo (1)

ES patvirtinto tipo išplėtimo (1)

atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą (1)

ES tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

atsižvelgiant į

Komisijos deleguotojo (-ųjų) reglamento (-ų) (ES) (Nr.) (1) …/… priedą (-us) …, (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (Nr.) (1) …/… (1) … priedą (-us) …) (7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu (ES) (Nr.) (1) …/… (1) (6)

ES tipo patvirtinimo numeris (1): …

Išplėtimo/atsisakymo suteikti/panaikinimo priežastis (1): …

I SKIRSNIS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): …

2.2.   Tipas: …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema (8):

2.4.1.   Tipas (2): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (2): …

2.4.3.   Versija (-os) (2): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

II SKIRSNIS

1.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

3.   Bandymų ataskaitos numeris: …

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdintos sistemos tipo/transporto priemonės tipo atsižvelgiant į sistemą (1) (0) aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip … (0) tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su … (0) tipu.

1.   Sistemos tipas/transporto priemonės tipas atsižvelgiant į sistemą (1) (0) ir transporto priemonėje (-ėse) sumontuota (-os) sudedamoji (-sios) dalis (-ys) ir (arba) atskiras (-i) techninis (-iai) mazgas (-ai) (9) atitinka susijusių norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka (1) tų reikalavimų.

2.   Patvirtinimas suteiktas/patvirtintas tipas išplėstas/patvirtinimą atsisakyta suteikti/panaikintas (1)

2.1.   Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį ir galioja iki … m. … … d. (6).

3.   Tinkamumo apribojimai (1) (6): …

Vieta. …

Data. …

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 99/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): …

Priedai:

 

Informacinis paketas

 

Bandymų ataskaita

NB:

Jeigu šis pavyzdys sistemos tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį, sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS GALIOJA TIK … (4) TERITORIJOJE“. Laikinajame tipo patvirtinimo sertifikate taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 4 dalį.

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

2 skirsnis

Šis ES tipo patvirtinimas skirtas sistemos tipui/transporto priemonės tipui atsižvelgiant į sistemą (1) (0).

Sudedamoji (-osios) dalis (-ys) ir (arba) atskiras (-i) techninis (-iai) mazgas (-ai), montuotini to tipo transporto priemonėje (8) ir turintys atitikti sistemos tipo patvirtinimą:

Sudedamoji dalis/atskiras techninis mazgas (10)

Raidinis skaitmeninis simbolis (10)

Tipo patvirtinimo numeris

 

 

 

4 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo sertifikate)

(0)

Nurodyti sistemą, sudedamąją dalį ar atskirą techninį mazgą pagal šio reglamento VI priedo 6–1 lentelės pirmą stulpelį (pvz., variklio/variklių šeimos montavimas)

(1)

Jei netaikoma, išbraukti.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta lentele.

(3)

Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį, nurodomas kodas, pvz., „T4.3a“ – mažos prošvaisos traktorius, kurio didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 40 km/h.

(4)

Nurodyti valstybę narę.

(5)

Taikoma tik sistemos tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį.

(6)

Nurodyti paskutinį Komisijos deleguotojo reglamento pakeitimą pagal ES tipo patvirtinimui taikomą pakeitimą.

(7)

Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamo priedo romėniškas skaitmuo arba to paties Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamų priedų romėniški skaitmenys.

(8)

Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės tipą.

(9)

Žr. 2 skirsnį.

(10)

Pagal šio reglamento VI priedo 6–1 lentelę.

5 priedėlis

Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

D PAVYZDYS

(naudoti suteikiant sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą)

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl transporto priemonės sudedamosios dalies/atskiro techninio mazgo (1) (0):

ES tipo patvirtinimo (1)

ES patvirtinto tipo išplėtimo (1)

atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą (1)

ES tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

atsižvelgiant į

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (Nr.) (1) …/… … priedą (-us) (5) …, (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (Nr.) (1) …/… (1) … priedą (-us) …) (5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu (ES) (Nr.) (1) …/… (1) (6)

ES tipo patvirtinimo numeris (1): …

Išplėtimo/atsisakymo suteikti/panaikinimo priežastis (1): …

I SKIRSNIS

2.1.   Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): …

2.2.   Tipas: …

2.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.3.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

2.3.1.   Surinkimo/gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

2.3.2.   Gamintojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas: …

2.4.   Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas (6): …

2.4.1.   Tipas (2): …

2.4.2.   Variantas (-ai) (2): …

2.4.3.   Versija (-os) (2): …

2.4.4.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

2.4.5.   Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas (3): …

2.6.   Tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas: …

II SKIRSNIS

1.   Už bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

2.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

3.   Bandymų ataskaitos numeris: …

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdintos sudedamosios dalies tipo/atskiro techninio mazgo tipo (1) (0) aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip … (0) tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su … (0) tipu. …

1.   Sudedamosios dalies tipas/atskiro techninio mazgo tipas (1) (0) atitinka susijusių norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka (1) tų reikalavimų.

2.   Patvirtinimas suteiktas/patvirtintas tipas išplėstas/patvirtinimą atsisakyta suteikti/panaikintas (1)

2.1.   Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį ir galioja iki … m. … … d. (4).

3.   Tinkamumo apribojimai (1) (4): …

Vieta …

Data …

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis saugaus elektroninio parašo pateikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): …

Priedai:

 

Informacinis paketas

 

Bandymų ataskaita

NB:

Jeigu šis pavyzdys sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį, sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS GALIOJA TIK … (3) TERITORIJOJE“. Laikinajame tipo patvirtinimo sertifikate taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 4 dalį.

5 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikate)

(0)

Nurodyti sudedamąją dalį/atskirą techninį mazgą pagal šio reglamento VI priedo 6–1 lentelės pirmą stulpelį (pvz., virtimo apsauginė konstrukcija (dinaminis bandymas)).

(1)

Jei netaikoma, išbraukti.

(2)

Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio reglamento I priedo B dalies 2.3 punkte nurodyta lentele.

(3)

Nurodyti valstybę narę.

(4)

Taikoma tik sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 35 straipsnį.

(5)

Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamo priedo romėniškas skaitmuo arba to paties Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamų priedų romėniški skaitmenys.

(6)

Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės tipą.

6 priedėlis

Atskiro techninio mazgo arba sudedamosios dalies ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo sertifikato papildymas

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO PAPILDYMAS (TIPO PATVIRTINIMO NUMERIS …)

1.   Naudojimo apribojimai, skirti (1)  (2) (3): …

2.   Specialiosios montavimo sąlygos, skirtos (1)  (2) (3): …

3.   Pastabos (1): …

6 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir paaiškinimai, kurie neturi būti pateikiami ES tipo patvirtinimo sertifikato papildyme)


(1)  Jei netaikoma, išbraukti.

(2)  Nurodyti sudedamąją dalį arba atskirą techninį mazgą pagal šio reglamento (ES) VI priedo 6–1 lentelės pirmą stulpelį (pvz., virtimo apsauginė konstrukcija (dinaminis bandymas))

(3)  Pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 26 straipsnio 4 dalį, nurodyti sudedamosios dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo naudojimo apribojimus ir specialias montavimo sąlygas.


VI PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikato numeravimo sistema

1.   ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami šiame priede nurodytu būdu.

2.   ES tipo patvirtinimo numerį sudaro transporto priemonės tipo patvirtinimų keturi skirsniai ir penki sistemų, sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo skirsniai, kaip nurodyta toliau. Skirsniai visuomet skiriami žvaigždute („*“).

2.1.   1 skirsnis. Mažoji e raidė, po kurios nurodytas valstybės narės, kuri išduoda ES tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris, taikytinas visiems tipo patvirtinimo numeriams.

1

Vokietija

19

Rumunija

2

Prancūzija

20

Lenkija

3

Italija

21

Portugalija

4

Nyderlandai

23

Graikija

5

Švedija

24

Airija

6

Belgija

25

Kroatija

7

Vengrija

26

Slovėnija

8

Čekija

27

Slovakija

9

Ispanija

29

Estija

11

Jungtinė Karalystė

32

Latvija

12

Austrija

34

Bulgarija

13

Liuksemburgas

36

Lietuva

17

Suomija

49

Kipras

18

Danija

50

Мalta

2.2.   2 skirsnis. Taikomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento arba Komisijos deleguotojo reglamento numeris.

2.2.1.   Jei tai transporto priemonės ES tipo patvirtinimas – nurodoma „167/2013“;

2.2.2.   Jei tai mažomis serijomis gaminamos transporto priemonės nacionalinis tipo patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 37 straipsnį, prieš „167/2013“ rašomos didžiosios raidės NKS;

2.2.3.   Jei tai sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas, nurodomas atitinkamo Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 papildančio Komisijos deleguotojo reglamento numeris: nurodoma „2015/208“, „2015/68“, „1322/2014“ arba „2015/96“.

2.3.   3 skirsnis. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo padaryti paskutiniai pakeitimai, Nr. (pvz., „RRR/2016“), po kurio rašomas sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo identifikavimo kodas, įgyvendinimo etapas ir (arba) įtaiso klasė, taikomi tipo patvirtinimui pagal 6–1 lentelę

Jeigu tai transporto priemonės ES tipo patvirtinimas, 3 skirsnis praleidžiamas.

2.3.2.   Jeigu tai sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimas, nurodomas Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo padaryti paskutiniai pakeitimai, numeris, po kurio rašomas raidinis skaitmeninis simbolis, kaip nustatyta 6–1 lentelėje, kad būtų aiškiai identifikuotas sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio mazgo tipas.

2.4.   4 skirsnis. Tipo patvirtinimo sertifikatų eilės numeris.

eilės numeris (prasidedantis nuliais, jeigu taikoma) sertifikato numeriui žymėti. Eilės numerį sudaro penki skaitmenys ir jis prasideda nuo „00001“.

2.5.   5 skirsnis. Eilės numeris patvirtinto tipo išplėtimo lygiui žymėti:

dviejų skaitmenų eilės numeris, kuris prasideda nuliais (prireikus) nuo „00“ kiekvieno išduoto tipo patvirtinimo numerio atveju.

3.   5 skirsnis praleidžiamas tik transporto priemonės identifikavimo plokštelėje (-ėse).

4.   Tipo patvirtinimo numerių išdėstymas (su netikrais eilės numeriais ir netikru pakeičiančio Komisijos deleguotojo reglamento numeriu („RRR/2016“) paaiškinimo tikslais)

Prancūzijoje išduoto padangos kaip sudedamosios dalies tipo patvirtinimo, kai patvirtintas tipas dar nėra išplėstas, pavyzdys:

e2*2015/208*2015/208M*00003*00

e2

Prancūzija (1 skirsnis)

2015/208

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 (2 skirsnis)

2015/208M

pakartotinai nurodomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208 pažymint, kad nebuvo padaryta jo pakeitimų ir M raidė, skirta nurodyti, kad tai padanga (3 skirsnis)

00003

tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

00

išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Bulgarijoje išduoto variklio/variklių šeimos montavimo transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo, kai patvirtintas tipas buvo du kartus išplėstas, pakeisto kitu Komisijos deleguotuoju reglamentu RRR/2016, pavyzdys:

e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

e34

Bulgarija (1 skirsnis)

2015/96

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96 (2 skirsnis)

RRR/2016A

keičiančio Komisijos deleguotojo reglamento numeris (RRR/2016) ir raidė A, skirta nurodyti, kad tai variklio/variklių šeimos montavimas (3 skirsnis)

00403

tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

02

išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Austrijoje išduoto ir pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 42 straipsnį suteikto mažomis serijomis gaminamos transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo, kai patvirtintas tipas vieną kartą išplėstas, pavyzdys:

e12*NKS167/2013*00001*01

e12

Austrija (1 skirsnis)

NKS167/2013

Reglamentas (ES) Nr. 167/2013, prieš kurį nurodomas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo vardiklis (2 skirsnis)

00001

tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

01

išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Nyderlanduose išduoto transporto priemonės tipo, kai patvirtintas tipas penkis kartus išplėstas, patvirtinimo numerio pavyzdys:

e4*167/2013*10690*05

e4

Nyderlandai (1 skirsnis)

167/2013

Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (2 skirsnis)

10690

tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

05

išplėtimo numeris (5 skirsnis)

6–1 lentelė

Sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistemos kodai

I SĄRAŠAS. Aplinkosauginiai ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.

Raidinis skaitmeninis simbolis

Sistema: variklio/variklių šeimos montavimas

2015/96

A

Sistema: keliamo triukšmo lygis

2015/96

B

Sudedamoji dalis/ATM: variklis/variklių šeima

2015/96

C


II SĄRAŠAS. Transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimai

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.

Raidinis skaitmeninis simbolis

Sistema: vairuotojo informavimas

2015/208

D

Sistema: apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas

2015/208

E

Sistema: elektromagnetinis suderinamumas

2015/208

F

Sistema: garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) montavimas

2015/208

G

Sistema: galinio vaizdo veidrodžių montavimas

2015/208

H

Sistema: vikšrinės važiuoklės montavimas

2015/208

I

ATM: elektrinių/elektroninių surenkamųjų mazgų elektromagnetinis suderinamumas

2015/208

J

Sudedamoji dalis/ATM: balastiniai svarmenys

2015/208

K

Sudedamoji dalis/ATM: šoninė ir (arba) galinė apsauginė konstrukcija

2015/208

L

Sudedamoji dalis: padanga

2015/208

M

Sudedamoji dalis/ATM: mechaniniai sukabintuvai (dinaminio bandymo metodas)

2015/208

ND

Sudedamoji dalis/ATM: mechaniniai sukabintuvai (statinio bandymo metodas)

2015/208

NS


III SĄRAŠAS. Transporto priemonių stabdymo reikalavimai

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.

raidinis skaitmeninis simbolis

Sistema: stabdžiai

2015/68

P


IV SĄRAŠAS. Transporto priemonių konstrukcijos ir bendrieji tipo patvirtinimo reikalavimai

Sistema ar sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.

Raidinis skaitmeninis simbolis

Sistema: vairuotojo patiriamas triukšmo lygis

1322/2014

R

Sistema: saugos diržų tvirtinimo įtaisai

1322/2014

S

Sistema: apsaugos nuo pavojingųjų medžiagų priemonės

1322/2014

T

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (dinaminiai bandymai)

1322/2014

U1

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (vikšriniai traktoriai)

1322/2014

U2

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (statiniai bandymai)

1322/2014

U3

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (tvirtinama siauros tarpvėžės traktorių priekinėje dalyje, statinis bandymas)

1322/2014

U4S

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (tvirtinama siauros tarpvėžės traktorių priekinėje dalyje, dinaminis bandymas)

1322/2014

U4D

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (tvirtinama siauros tarpvėžės traktorių galinėje dalyje, statinis bandymas)

1322/2014

U5S

ATM: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS) (tvirtinama siauros tarpvėžės traktorių galinėje dalyje, dinaminis bandymas)

1322/2014

U5D

ATM: apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcija (FOPS)

1322/2014

V

Sudedamoji dalis/ATM: vairuotojo sėdynė (A kategorija, I klasė)

1322/2014

W1

Sudedamoji dalis/ATM: vairuotojo sėdynė (A kategorija, II klasė)

1322/2014

W2

Sudedamoji dalis/ATM: vairuotojo sėdynė (A kategorija, III klasė)

1322/2014

W3

Sudedamoji dalis/ATM: vairuotojo sėdynė (B kategorija)

1322/2014

W4

Sudedamoji dalis/ATM: saugos diržai

1322/2014

X

ATM: apsaugos nuo objektų patekimo į kabiną konstrukcijos

1322/2014

Y


VII PRIEDAS

Bandymų rezultatų lapo šablonas

1.   Bendrieji reikalavimai

1.1.   Tipo patvirtinimo institucija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 167/2013 25 straipsnio 3 dalimi, pateikia bandymų rezultatus šio priedo 1 priedėlyje nurodyta forma ir prideda juos prie transporto priemonės ES tipo patvirtinimo

1.2.   Kiekvienu atveju pateikiant informaciją turi būti aiškiai nurodyta, kuriam variantui ar versijai ji taikoma. Su viena versija gali būti susijęs ne daugiau kaip vienas rezultatas. Tačiau leidžiama sujungti keletą vienos versijos blogiausio atvejo rezultatų. Pastaruoju atveju pastaboje nurodoma, kad prie punktų, pažymėtų (*), pateikiami tik blogiausio atvejo rezultatai.

1 priedėlis

Bandymų rezultatų lapo pavyzdys

ES BANDYMŲ REZULTATŲ LAPAS

PAVYZDYS

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

BANDYMŲ REZULTATAI

(pildo tipo patvirtinimo institucija ir prideda prie ES tipo patvirtinimo sertifikato)

1.   Triukšmo lygio bandymų rezultatai (išorė):

matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/…, III priedą (1) (3)

Variantas/versija:

Važiuojant:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Stovint:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Variklio sūkių dažnis:

… min– 1

… min– 1

… min– 1

2.   Išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai

Matuojama pagal:

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/…, I priedą (1) (3) taip/ne (1),

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos) (1) direktyva Nr. …/…/ES, XII priedą (1) (4): taip/ne (1),

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 595/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) (1) (Europos Parlamento ir Tarybos) (1) reglamentu (ES) (Nr.) (1) …/… (1) (5): taip/ne (1), arba

JT EEK taisyklės Nr. 96 04 serijos pakeitimų 4B priedą (OL L 88, 2014 3 22, p. 1): taip/ne (1).

2.1.   NRSC/ESC/WHSC (1) galutinio bandymo rezultatai (nurodant dėvėjimosi koeficientą):

Variantas/Versija…

Etapas

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx (6)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

2.2.   NRSC/ESC/WHSC (1) galutinio bandymo rezultatai (nurodant dėvėjimosi koeficientą ir įšilusio variklio bei neįšilusio variklio paleidimo pereinamojo režimo ciklų svertinį vidurkį) (2):

Variantas/Versija…

Etapas

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Įšilusio variklio paleidimo NRTC ciklo CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Per įšilusio variklio paleidimo NRTC ciklą atliekamas darbas

kWh

kWh

kWh

Per ciklą atliekamas darbas, taikant įšilusio variklio paleidimą be regeneravimo

kWh

kWh

kWh

3.   Vairuotojo juntamas garso lygis

matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) …/…, XIII priedą (1) (3)

Variantas/versija: