25.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/502

2015 m. kovo 24 d.

dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparatą kaip pieninėms karvėms skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas „Micro Bio-System Ltd“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404). Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparatą kaip pieninėms karvėms skirtą pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. rugsėjo 11 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad šis priedas gali padidinti pieninių karvių primilžį. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparato vertinimo matyti, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(9):3830.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1871

„Micron Bio-Systems Ltd“

Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404)

Priedo sudėtis

Saccharomyces cerevisiae (NCYC R404) preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 1010 KSV/g kieto būvio priedo.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404.

Analizės metodas  (1)

Identifikacija: polimerazės grandininė reakcija (PGR)

Skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant mielių ekstrakto dekstrozės chloramfenikolio (CGYE) agarą (EN 15789)

pieninės karvės

4,4 × 108

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama priedo dozė: 1 ×1010 KSV vienam gyvuliui per dieną.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo takų, odos apsaugos priemones ir saugos akinius.

2025 m. balandžio 14 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports