24.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/490

2015 m. kovo 23 d.

kuriuo dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų vertinimo agentūrai (1), ypač į jo 12 straipsnio penktą pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 (2) 67 straipsnio 3 dalimi, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) pajamas sudaro Sąjungos įnašas ir mokesčiai, kuriuos Agentūrai moka įmonės. Reglamentu (EB) Nr. 297/95 nustatytos tokių mokesčių kategorijos ir dydžiai;

(2)

atsižvelgiant į 2014 m. infliacijos lygį šie mokesčiai turėtų būti patikslinti. Europos Sąjungos statistikos biuras (Eurostatas) paskelbė, kad 2014 m. infliacijos lygis Sąjungoje siekė -0,1 %;

(3)

siekiant paprastumo patikslintus mokesčių dydžius reikėtų suapvalinti iki artimiausio 100 EUR;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 297/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

siekiant teisinio tikrumo šis reglamentas neturėtų būti taikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2015 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos;

(6)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 straipsniu, mokesčiai turi būti atnaujinti nuo 2015 m. balandžio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau ir būti pradėtas taikyti nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 297/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto pirmoje pastraipoje „278 500 EUR“ pakeičiama į „278 200 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „108 100 EUR“ pakeičiama į „108 000 EUR“,

antroje pastraipoje „180 000 EUR“ pakeičiama į „179 800 EUR“;

iii)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „83 600 EUR“ pakeičiama į „83 500 EUR“,

antroje pastraipoje „20 900–62 700 EUR“ pakeičiama į „20 900–62 600 EUR“;

b)

2 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmoje pastraipoje „83 600 EUR“ pakeičiama į „83 500 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „20 900–62 700 EUR“ pakeičiama į „20 900–62 600 EUR“;

c)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje „99 900 EUR“ pakeičiama į „99 800 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „24 900–74 900 EUR“ pakeičiama į „24 900–74 800 EUR“;

2)

4 straipsnyje „69 400 EUR“ pakeičiama į „69 300 EUR“;

3)

5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmoje pastraipoje „139 400 EUR“ pakeičiama į „139 300 EUR“;

ii)

ketvirtoje pastraipoje „69 400 EUR“ pakeičiama „69 300 EUR“;

b)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmoje pastraipoje „69 400 EUR“ pakeičiama į „69 300 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „117 700 EUR“ pakeičiama į „117 600 EUR“;

4)

7 straipsnio pirmoje pastraipoje „69 400 EUR“ pakeičiama į „69 300 EUR“;

5)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „83 600 EUR“ pakeičiama į „83 500 EUR“;

ii)

ketvirtoje pastraipoje „20 900–62 700 EUR“ pakeičiama į „20 900–62 600 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „278 500 EUR“ pakeičiama į „278 200 EUR“;

ii)

trečioje pastraipoje „139 400 EUR“ pakeičiama į „139 300 EUR“;

iii)

penktoje pastraipoje „3 000–240 000 EUR“ pakeičiama į „3 000–239 800 EUR“;

iv)

šeštoje pastraipoje „3 000–120 200 EUR“ pakeičiama į „3 000–120 100 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2015 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 35, 1995 2 15, p. 1.

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).