20.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/460

2015 m. kovo 19 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su vidaus modelio patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB procedūra

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), visų pirma į jos 114 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

draudimo ir perdraudimo įmonės turi laikytis vidaus modeliams taikomų Direktyvos 2009/138/EB reikalavimų. Jos gali keisti savo modelį vadovaudamosi patvirtinta modelio keitimo strategija pagal Direktyvos 2009/138/EB 115 straipsnį;

(2)

didelius vidaus modelio pakeitimus, nedidelių pakeitimų derinį, kuris laikomas dideliu pakeitimu, ir modelio keitimo strategijos pakeitimus iš anksto turi patvirtinti priežiūros institucijos. Taisyklės, susijusios su procedūra, kurios turi būti laikomasi tvirtinant vidaus modelius, turėtų būti nuosekliai taikomos tvirtinant didelius vidaus modelio pakeitimus ir bet kokius modelio keitimo strategijos pakeitimus;

(3)

naujų elementų, pavyzdžiui, į vidaus modelio taikymo sritį neįtrauktos papildomos rizikos arba padalinių įtraukimą į vidaus modelį turi patvirtinti priežiūros institucijos, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 112 straipsnyje;

(4)

dėl skirtingų patvirtinimo prašymų pagal Direktyvą 2009/138/EB tarpusavio sąsajų draudimo ar perdraudimo įmonė, teikdama prašymą patvirtinti vidaus modelį, priežiūros institucijai turėtų pranešti apie kitus prašymus patvirtinti Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytus elementus, kurie yra nagrinėjami arba kuriuos numatyta pateikti per kitus šešis mėnesius. Toks reikalavimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijų vertinimai būtų grindžiami skaidria ir nešališka informacija;

(5)

pagal procedūrą, kurios turi būti laikomasi tvirtinant vidaus modelį ir didelius vidaus modelio pakeitimus, turėtų būti numatytas nuolatinis priežiūros institucijų ir draudimo ar perdraudimo įmonės bendravimas. Bendrauti tikslinga pradėti prieš priežiūros institucijoms pateikiant oficialų prašymą. Tas bendravimas turėtų tęstis ir po to, kai vidaus modelis ar didelis pakeitimas patvirtinamas atliekant peržiūrą priežiūros tikslais;

(6)

vykdydamos patvirtinimo procesą priežiūros institucijos turėtų galėti reikalauti pakoreguoti vidaus modelį ar pateikti pereinamojo laikotarpio planą, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnyje;

(7)

šiame reglamente išdėstytos nuostatos dėl procedūrų, kurių turi būti laikomasi ir kurios susijusios su patvirtinimu, vidaus modelio pakeitimų patvirtinimu ir modelio keitimo strategijos patvirtinimu, skirtos individualiu lygmeniu naudojamiems vidaus modeliams, turėtų būti taikomos nuosekliai procedūroms, skirtoms vidaus modeliams konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti ir grupės vidaus modeliams;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Europos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(9)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę (2);

(10)

siekiant padidinti teisinį tikrumą dėl priežiūros tvarkos Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnyje numatytu laipsniško įgyvendinimo laikotarpiu, kuris prasidės 2015 m. balandžio 1 d., svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau – kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma:

a)

Direktyvos 2009/138/EB 112 straipsnyje nurodyta procedūra, susijusi su draudimo ir perdraudimo įmonių pateiktų prašymų leisti taikyti visapusišką ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti patvirtinimu;

b)

procedūra, susijusi su draudimo ir perdraudimo įmonių pateiktų prašymų leisti padaryti didelius vidaus modelio pakeitimus ir vidaus modelio keitimo strategijos pakeitimus pagal Direktyvos 2009/138/EB 115 straipsnį patvirtinimu.

2 straipsnis

Prašymas leisti apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimą taikant vidaus modelį

1.   Draudimo ar perdraudimo įmonė priežiūros institucijai pateikia raštišką prašymą leisti apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimą taikant vidaus modelį.

2.   Prašymas pateikiamas viena iš valstybės narės, kurioje yra draudimo ar perdraudimo įmonės pagrindinė buveinė, oficialių kalbų arba kalba, dėl kurios susitarta su priežiūros institucijomis.

3.   Teikdamos prašymą leisti taikyti vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, draudimo ir perdraudimo įmonės pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose nurodyta, kaip vidaus modelis atitinka Direktyvos 2009/138/EB 101 ir 120–125 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o dalinio vidaus modelio atveju – taip pat Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Priežiūros institucija gali prašyti papildomos informacijos pagal 3 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai apima bent:

a)

papildomą raštą, kuriame:

i)

pateikiamas prašymas leisti taikyti vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti nuo konkrečios dienos ir bendras vidaus modelio paaiškinimas, įskaitant trumpą modelio struktūros ir taikymo srities aprašymą;

ii)

patvirtinamas laikotarpis iki prašymo pateikimo, kuriuo vidaus modelis buvo taikomas rizikos valdymo sistemoje ir sprendimų priėmimo procesuose pagal Direktyvos 2009/138/EB 120 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

iii)

patvirtinama, kad prašymas yra išsamus ir apima tikslų vidaus modelio aprašymą ir kad nepraleisti svarbūs faktai;

iv)

patvirtinama, ar draudimo ar perdraudimo įmonė priklauso grupei, kuri taiko vidaus modelį konsoliduotam grupės mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, arba ar prašymas leisti taikyti bet kurį vidaus modelį konsoliduotam grupės mokumo kapitalui apskaičiuoti buvo pateiktas negavus pranešimo apie sprendimą;

v)

pateikiamas kitų prašymų, kuriuos draudimo ar perdraudimo įmonė pateikė arba numato pateikti per kitus šešis mėnesius ir kuriais prašoma patvirtinti bet kurį iš Direktyvos 2009/138/EB 308a straipsnio 1 dalyje nurodytų elementų, sąrašas nurodant atitinkamas prašymų datas;

vi)

nurodomi draudimo ir perdraudimo įmonės atitinkamų darbuotojų, dalyvaujančių su vidaus modeliu susijusioje veikloje, kontaktiniai duomenys, taip pat tos įmonės atitinkamų darbuotojų, kuriems galima pateikti papildomos informacijos prašymus, kontaktiniai duomenys;

b)

paaiškinama, kaip vidaus modelis apima visą draudimo ar perdraudimo įmonės esminę ir kiekybiškai įvertinamą riziką. Jeigu patvirtinimo prašymas teikiamas dėl dalinio vidaus modelio, paaiškinimas apsiriboja tik esmine ir kiekybiškai įvertinama rizika, įtraukta į dalinio vidaus modelio taikymo sritį, ir draudimo ar perdraudimo įmonė taip pat paaiškina, kaip įvykdytos Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnyje nurodytos papildomos sąlygos;

c)

paaiškinamas vidaus modelio įtraukimo į rizikos valdymo sistemą tinkamumas bei veiksmingumas ir modelio vaidmuo valdymo sistemoje, įskaitant paaiškinimą, kaip vidaus modelis suteikia galimybę draudimo ar perdraudimo įmonei nuolat nustatyti, įvertinti, stebėti, valdyti riziką ir apie ją pranešti; šiuo tikslu į prašymą įtraukiamos Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos rizikos valdymo politikos atitinkamos dalys;

d)

pateikiamas draudimo ar perdraudimo įmonės atliktas vidaus modelio esminių stiprybių, trūkumų ir apribojimų vertinimas bei pagrindimas, įskaitant 2 dalyje nurodytų reikalavimų laikymosi savęs vertinimą; be to, draudimo ar perdraudimo įmonė trumpai išdėsto savo planą, kaip ateityje tobulins vidaus modelį, kad pašalintų nustatytus trūkumus ar apribojimus arba kad papildytų arba išplėstų vidaus modelį;

e)

jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė priklauso grupei, kuri taiko vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, arba jeigu prašymas leisti taikyti bet kurį vidaus modelį konsoliduotam grupės mokumo kapitalui apskaičiuoti buvo pateiktas negavus pranešimo apie sprendimą, pagrindžiama, kodėl grupės vidaus modelis netinka įmonės rizikos pobūdžiui, ir paaiškinami individualiu lygmeniu taikytino vidaus modelio ir grupės vidaus modelio skirtumai;

f)

pateikiamos vidaus modelio techninės specifikacijos, įskaitant išsamų vidaus modelio struktūros aprašymą, kartu nurodant ir pagrindžiant prielaidas, kuriomis grindžiamas vidaus modelis, kai tų prielaidų patikslinimas turėtų reikšmingą poveikį mokumo kapitalo reikalavimui;

g)

paaiškinamas draudimo ar perdraudimo įmonės vidaus kontrolės sistemos tinkamumas atsižvelgiant į modelio struktūrą ir aprėptį;

h)

paaiškinamas darbuotojų, atsakingų už vidaus modelio rengimą ir tvirtinimą, išteklių, gebėjimų ir objektyvumo tinkamumas;

i)

pateikiama vidaus modelio keitimo strategija, nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 115 straipsnyje;

j)

aprašomas procesas, kuriuo užtikrinamas tikimybių pasiskirstymo prognozės apskaičiavimo metodų ir metodų, taikomų techniniams atidėjiniams apskaičiuoti, derėjimas pagal Direktyvos 2009/138/EB 121 straipsnio 2 dalį;

k)

pateikiamas vidaus modelyje naudojamų duomenų katalogas, nurodant duomenų šaltinį, charakteristikas ir naudojimą, ir aprašomas procesas, kuriuo užtikrinama, kad duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir tinkami;

l)

pateikiami paskutinio pelno ir nuostolio priskyrimo rezultatai bei pelno ir nuostolio priskyrimo pagal Direktyvos 2009/138/EB 123 straipsnį specifikacija, įskaitant pelną ir nuostolį, pagrindinius įmonės padalinius ir bendro pelno ar nuostolio priskyrimą rizikos kategorijoms ir pagrindiniams padaliniams;

m)

aprašomas vidaus modelio nepriklausomo tvirtinimo procesas ir pateikiama paskutinio patvirtinimo pagal Direktyvos 2009/138/EB 124 straipsnį rezultatų ataskaita, kurioje, be kita ko, nurodomos pateiktos rekomendacijos ir kaip jos buvo įgyvendintos;

n)

pateikiamas dokumentų, kurie yra Direktyvos 2009/138/EB 125 straipsnyje nurodytų vidaus modelio dokumentų dalis, aprašas;

o)

jeigu draudimo ar perdraudimo įmonė taiko modelį ar duomenis, gautus iš trečiosios šalies, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 126 straipsnyje, įrodoma, kad tokio išorės modelio ar duomenų taikymas nepablogina draudimo ar perdraudimo įmonės gebėjimo laikytis tos direktyvos 101 ir 120–125 straipsniuose nustatytų reikalavimų, o dalinio vidaus modelio atveju – tos direktyvos 113 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kad tas modelis ar duomenys yra tinkami taikyti vidaus modelyje, ir paaiškinama, kodėl pirmenybė atiduodama išorės modeliams ar duomenims, o ne vidaus modeliams ar duomenims;

p)

pateikiamas mokumo kapitalo reikalavimo įvertis, apskaičiuotas taikant vidaus modelį detaliausiu lygmeniu pagal draudimo ar perdraudimo įmonės rizikos skirstymą į kategorijas, ir mokumo kapitalo reikalavimo įvertis, apskaičiuotas pagal standartinę formulę detaliausiu standartinės formulės lygmeniu paskutinį kartą iki prašymo pateikimo dienos, kai mokumo kapitalo reikalavimas buvo apskaičiuotas pagal standartinę formulę. Jeigu prašymas teikiamas prieš apskaičiuojant bet kokį mokumo kapitalo reikalavimą, mokumo kapitalo reikalavimo įvertis pagal standartinę formulę apskaičiuojamas naudojant ne konkrečius draudimo ar perdraudimo įmonės parametrus, bet standartinės formulės parametrus;

q)

nurodoma, kurios draudimo ar perdraudimo įmonės veiklos dalys klasifikuojamos kaip pagrindinis padalinys, ir pagrindžiama tokia klasifikacija;

r)

jeigu taikomi daliniai vidaus modeliai, paaiškinama, kaip siūlomas integravimo metodas atitinka Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, ir, jeigu metodas skiriasi nuo standartinio metodo, nurodyto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 (3) 239 straipsnio 1 dalyje, pateikiamas siūlomo integravimo metodo pagrindimas.

5.   Draudimo ir perdraudimo įmonė pateikia patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad prašymą patvirtino administraciniai, valdymo ar priežiūros organai, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 116 straipsnyje.

6.   Draudimo ar perdraudimo įmonė pateikia visų į prašymą įtrauktų dokumentų ir įrodymų aprašą. Jeigu dokumentų turinys yra susijęs su kitais dokumentais, draudimo ar perdraudimo įmonė nurodo ryšio pobūdį ir pateikia kryžmines nuorodas.

3 straipsnis

Prašymo vertinimas

1.   Priežiūros institucija patvirtina, kad gavo draudimo ar perdraudimo įmonės prašymą.

2.   Per 30 dienų nuo prašymo gavimo priežiūros institucijos nustato, ar prašymas yra išsamus. Prašymas leisti taikyti vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti laikomas išsamiu, jeigu į jį įtraukti visi patvirtinamieji dokumentai, nurodyti 2 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jeigu priežiūros institucijos nustato, kad prašymas nėra išsamus, jos nedelsdamos praneša prašymą pateikusiai draudimo ar perdraudimo įmonei, kad šešių mėnesių patvirtinimo laikotarpis neprasidėjo, ir nurodo priežastis, kodėl prašymas nėra išsamus.

4.   Jeigu priežiūros institucijos nustato, kad prašymas yra išsamus, jos praneša prašymą pateikusiai draudimo ar perdraudimo įmonei, kad prašymas yra išsamus, ir nurodo datą, nuo kurios prasideda šešių mėnesių laikotarpis. Ta data yra data, kai buvo gautas išsamus prašymas.

5.   Jeigu priežiūros institucijos laiko, kad prašymas yra išsamus, tai neužkerta kelio priežiūros institucijai prašyti papildomos informacijos, reikalingos vertinimui atlikti. Informacijos prašyme nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia, ir nurodomos informacijos prašymo priežastys.

6.   Draudimo ar perdraudimo įmonė užtikrina, kad per visą prašymo vertinimo procesą priežiūros institucijoms būtų prieinami visi Direktyvos 2009/138/EB 125 straipsnyje nurodyti dokumentai, be kita ko, kai įmanoma, elektronine forma.

7.   Atliekant prašymo vertinimą nuolat bendraujama su draudimo ar perdraudimo įmone ir jos, be kita ko, gali būti paprašyta pakoreguoti vidaus modelį, o dalinio vidaus modelio atveju – pateikti pereinamojo laikotarpio planą, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnyje.

8.   Jeigu priežiūros institucijos nustato, kad vidaus modelį būtų galima patvirtinti, jeigu jis būtų pakoreguotas, jos apie tai gali pranešti draudimo ar perdraudimo įmonei.

9.   Jeigu priežiūros institucijos prašo pateikti daugiau informacijos arba pakoreguoti vidaus modelį, draudimo ar perdraudimo įmonė gali prašyti sustabdyti šešių mėnesių patvirtinimo laikotarpį, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 112 straipsnio 4 dalyje. Sustabdymas baigiasi, kai tik draudimo ar perdraudimo įmonė atlieka būtinus koregavimus ir priežiūros institucijos gauna iš dalies pakeistą prašymą, kuriame pateikti patvirtinamieji dokumentai, įrodantys koregavimus. Tada priežiūros institucijos praneša draudimo ar perdraudimo įmonei naują patvirtinimo laikotarpio pabaigos datą.

4 straipsnis

Įmonės teisė atsiimti prašymą

Draudimo ar perdraudimo įmonė, pateikusi prašymą leisti taikyti vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, gali tą prašymą atsiimti raštu apie tai pranešusi priežiūros institucijai bet kada, kol nepriimtas sprendimas dėl prašymo.

5 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

1.   Priežiūros institucija patvirtina prašymą leisti taikyti vidaus modelį tik jeigu įsitikina, kad draudimo ar perdraudimo įmonės rizikos nustatymo, vertinimo, stebėjimo, valdymo ir pranešimo apie ją sistemos yra tinkamos, ir visų pirma jeigu įsitikina, kad vidaus modelis atitinka Direktyvos 2009/138/EB 101, 112 ir 120–125 straipsniuose nustatytus reikalavimus, taip pat tos direktyvos 113 straipsnyje nustatytus reikalavimus dalinio vidaus modelio atveju.

2.   Be to, priežiūros institucija patvirtina prašymą leisti taikyti vidaus modelį tik jeigu įsitikina, kad modelio keitimo strategija atitinka Direktyvos 2009/138/EB 115 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl prašymo, ji nedelsdama savo sprendimą raštu praneša draudimo ar perdraudimo įmonei. Tame sprendime nurodoma:

a)

jeigu priežiūros institucija prašymą patvirtina – data, nuo kurios modelis turi būti pradėtas taikyti mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti;

b)

jeigu priežiūros institucija prašymą patvirtina – visos sąlygos, susijusios su patvirtinimo sprendimu, kartu su šių sąlygų priežastimis;

c)

jeigu priežiūros institucija prašymą atmeta – priežastys, kuriomis grindžiamas sprendimas;

d)

jeigu priežiūros institucija paprašė pateikti pereinamojo laikotarpio planą pagal Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnį – sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio plano, nurodyto 6 straipsnyje, patvirtinimo.

3.   Priežiūros institucijos neatskleidžia, kad draudimo ar perdraudimo įmonė pateikė prašymą leisti taikyti vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti ir kad tas prašymas buvo atmestas ar atsiimtas.

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio planas išplėsti modelio taikymo sritį

1.   Direktyvos 2009/138/EB 113 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju priežiūros institucija paaiškina priežastis, kodėl reikalauja pereinamojo laikotarpio plano, ir nustato minimalią taikymo sritį, kurią vidaus modelis privalo aprėpti įgyvendinus pereinamojo laikotarpio planą.

2.   Pereinamojo laikotarpio planą patvirtina draudimo ar perdraudimo įmonės administracinis, valdymo ar priežiūros organas ir jame aiškiai nurodomas plano įgyvendinimo laikotarpis, taikymo srities išplėtimas ir priemonės bei ištekliai, reikalingi vidaus modelio taikymo sričiai išplėsti. Priežiūros institucijos įvertina įmonės pateiktą planą. Prireikus priežiūros institucija gali reikalauti, kad patvirtinimui būtų pateiktas iš dalies pakeistas pereinamojo laikotarpio planas, kurį patvirtino administracinis, valdymo ar priežiūros organas.

3.   Jeigu įmonė neįgyvendina pereinamojo laikotarpio plano išplėsti modelio taikymo sritį, priežiūros institucija, nedarydama poveikio bet kokių kitų turimų priežiūros priemonių taikymui, gali imtis bet kurios iš šių priemonių:

a)

pratęsti plano įgyvendinimo laikotarpį;

b)

pratęsti plano įgyvendinimo laikotarpį su sąlyga, kad planas bus iš dalies pakeistas;

c)

reikalauti, kad draudimo ar perdraudimo įmonė mokumo kapitalo reikalavimą apskaičiuotų pagal standartinę formulę, nustatytą Direktyvos 2009/138/EB 103–111 straipsniuose;

d)

leisti taikyti dalinį vidaus modelį, kurio taikymo sritis siauresnė nei minimali taikymo sritis, nurodyta 1 dalyje.

7 straipsnis

Vidaus modelio pakeitimai

1.   Draudimo ar perdraudimo įmonė į prašymą patvirtinti didelį vidaus modelio pakeitimą įtraukia patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad atlikus didelius vidaus modelio pakeitimus bus laikomasi Direktyvos 2009/138/EB 101, 112 ir 120–126 straipsniuose nustatytų reikalavimų, taip pat tos direktyvos 113 straipsnyje nustatytų reikalavimų dalinio vidaus modelio atveju.

2.   Draudimo ar perdraudimo įmonė į prašymą įtraukia 2 straipsnyje nustatytus dokumentus, jeigu didelis vidaus modelio pakeitimas paveiktų jų turinį, kartu nurodydama dokumentų pakeitimus ir išsamiai aprašydama kokybinį ir kiekybinį poveikį, kurį padarytų didelis patvirtinto vidaus modelio pakeitimas, ir pakeitimo padarinius.

8 straipsnis

Vidaus modelio keitimo strategijos pakeitimai

1.   Draudimo ar perdraudimo įmonė prašyme patvirtinti vidaus modelio keitimo strategijos pakeitimą nurodo priežastį, dėl kurios keičiama vidaus modelio keitimo strategija, ir pateikia įrodymus, kad atlikus pakeitimus bus laikomasi šios strategijos patvirtinimo reikalavimų.

2.   Priežiūros institucijos patvirtina prašymą leisti pakeisti vidaus modelio keitimo strategiją tik jeigu įsitikina, kad strategijos taikymo sritis yra plati ir kad vidaus modelio keitimo strategijoje aprašytomis procedūromis užtikrinama, kad vidaus modelis nuolat atitiktų Direktyvos 2009/138/EB 101, 112 ir 120–125 straipsniuose nustatytus reikalavimus, taip pat tos direktyvos 113 straipsnyje nustatytus reikalavimus dalinio vidaus modelio atveju.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).