3.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/326

2015 m. kovo 2 d.

kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių ir ftalatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede, be kita ko, pateikti ir apribojimai, pirmiau nustatyti Tarybos direktyvoje 76/769/EEB (2);

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/69/EB (3) uždrausta tiekti rinkai ir naudoti naftinius skiediklius, skirtus padangoms arba padangų dalims gaminti, jeigu juose yra daugiau kaip 1 mg/kg benzpireno (BaP) arba daugiau kaip 10 mg/kg išvardytų aštuonių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) suminio kiekio. Šiuo metu šis apribojimas nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 50 įrašo 2 skilties 1 punkte;

(3)

priimant šį apribojimą neturėta suderintų bandymo metodų, pagal kuriuos būtų nustatoma išvardytų aštuonių PAH savitoji koncentracija naftiniuose skiedikliuose. Todėl tame apribojime analizės metodas IP 346:1998 (4), kuris naftos pramonėje naudojamas policiklinių aromatinių junginių (PCA) koncentracijai nustatyti, įvardytas kaip netiesioginis metodas, skirtas nustatyti, ar laikomasi nustatytų BaP normų ir visų išvardytų PAH suminio kiekio;

(4)

analizės metodas IP 346:1998 nėra specialiai skirtas aštuoniems išvardytiems PAH. Be to, yra aiškiai nustatyta, kad šis metodas aprėpia tik nenaudotas bazines tepamąsias alyvas, asfaltenų neturinčias frakcijas, kuriose ne daugiau kaip 5 % komponentų virimo temperatūra yra mažesnė nei 300 °C. Šis metodas gali būti netinkamas tirti mėginiams, kurie neatitinka šių reikalavimų;

(5)

kaip raginama Direktyvoje 2005/69/EB, 2007 m. liepos 3 d. Komisija Europos standartizacijos komitetui (CEN) suteikė įgaliojimą parengti konkretesnį metodą;

(6)

CEN priėmė ir paskelbė naują standartinį metodą EN 16143:2013 (Naftos produktai. Benzpireno (BaP) ir atrinktų policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio naftiniuose skiedikliuose nustatymas. Procedūra, naudojant dvigubą valymą skystafazės chromatografijos būdu ir dujų chromatografiją bei masių spektrometriją);

(7)

Komisija mano, kad kadangi šis naujas standartas yra specifinis analizės metodas, skirtas naftiniuose skiedikliuose esantiems atitinkamiems PAH analizuoti, ir jame buvo pašalinti ankstesnio metodo trūkumai, tikslinga metodo IP 346:1998 nuorodą pakeisti nuoroda į naują standartą EN 16143:2013 kaip į pamatinį metodą, pagal kurį nustatoma, ar naftiniai skiedikliai atitinka apribojimą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 50 įrašo 2 skilties 1 punkte;

(8)

per neoficialias konsultacijas su valstybėmis narėmis ir susijusių suinteresuotųjų subjektų asociacijų atstovais paaiškėjo, kad naftinių skiediklių atveju paprastai pastebima gera atitiktis tarp pagal metodą IP 346:1998 ir dujų chromatografijos analizės metodus gaunamų rezultatų, kurie grindžiami tokiu pačiu atskirų kancerogeninių PAH matavimo principu kaip ir naujas CEN metodas. Ekonominės veiklos vykdytojai nurodė, kad metodo IP 346:1998 pakeitimas nauju CEN metodu neturėtų turėti poveikio naftinių skiediklių atitikčiai. Tačiau nurodyta, kad naujas analizės metodas yra sudėtingesnis ir brangesnis nei IP 346:1998;

(9)

turėtų būti nustatytas aštuoniolikos mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį būtų galima naudoti ir seną, ir naują analizės metodus siekiant nustatyti, ar laikomasi to apribojimo. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu laboratorijos turėtų galimybę įdiegti naują analizės metodą ir įgyti reikiamos jo taikymo patirties. Jis taip pat turėtų leisti lengviau nustatyti naftinių skiediklių, kurie buvo pateikti rinkai prieš įsigaliojant šiam reglamentui, atitiktį;

(10)

Komisija pakartotinai įvertino Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 51 įraše, skirtame di(2–etilheksil) ftalatui (DEHP), dibutilftalatui (DBP) ir butilbenzilftalatui (BBP), nurodytas priemones pagal to įrašo 3 punktą. Šis pakartotinis vertinimas pradėtas 2009 m. rugsėjo 4 d. Komisijai paprašius Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) peržiūrėti turimą naują mokslinę informaciją ir įvertinti, ar yra įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti esamo apribojimo pakartotinį vertinimą. 2010 m. kovo mėn. ECHA pateikė Komisijai informaciją ir nurodė, kad turėtų būti apsvarstyta galimybė atlikti susijusios REACH registracijos dokumentacijos vertinimą. Todėl Komisija paprašė ECHA imtis siūlomų veiksmų. Tačiau 2011 m. balandžio mėn. Danijos Karalystė inicijavo procesą dėl apribojimo, susijusio su tų ftalatų buvimu gaminiuose, skirtose naudoti uždarose patalpose, ir gaminiuose, kurie gali turėti tiesioginio sąlyčio su oda arba gleivine; šio proceso metu, be kita ko, buvo išnagrinėta registracijos dokumentacija. Kaip pranešta 2014 m. rugpjūčio 9 d. (5), proceso dėl apribojimo pabaigoje, Komisija nepasiūlė iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo. Be to, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 143/2011 (6) Komisija įtraukė šiuos ftalatus į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą. Dėl to pagal to reglamento 69 straipsnio 2 dalį ECHA įpareigota po pabaigos termino apsvarstyti, ar tų ftalatų naudojimas gaminiuose žmonių sveikatai ir aplinkai kelia riziką, kuri nėra tinkamai kontroliuojama. Todėl nutarta, kad nebūtina atlikti papildomos šiems ftalatams skirto apribojimo priemonių peržiūros, ir todėl iš to įrašo tikslinga išbraukti tą punktą;

(11)

2014 m. sausio mėn. Komisija pakartotinai įvertino Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 52 įraše, skirtame medžiagoms diizononilftalatui (DINP), di-„izodecil“ ftalatui (DIDP) ir di-n-oktilftalatui (DNOP), nurodytas priemones pagal to įrašo 3 punktą. Šis pakartotinis vertinimas pradėtas 2009 m. rugsėjo 4 d. Komisijai paprašius Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) peržiūrėti turimą naują mokslinę informaciją ir įvertinti, ar yra įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti esamo apribojimo pakartotinį vertinimą. Vėliau turima informacija buvo papildyta informacija iš registracijos dokumentacijos, kuri gauta iki 2010 m. registracijos termino. Tada ECHA pateikė savo Rizikos vertinimo komitetui (RAC) peržiūros ataskaitos projektą, kad šis jį išsamiai įvertintų. 2013 m. kovo mėn. RAC patvirtino nuomonę, o 2013 m. rugpjūčio mėn. Komisijai buvo pateikta galutinė ECHA peržiūros ataskaita. Remdamasi ECHA ataskaita Komisija nusprendė nesiūlyti iš dalies keisti XVII priedo 52 įrašo nuostatų ir laikyti, kad 3 punktu grindžiama peržiūra yra baigta. Komisijos išvados dėl pakartotinio vertinimo buvo paskelbtos viešai (7). Todėl iš to įrašo tikslinga išbraukti 3 punktą;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 201).

(3)  2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/69/EB, dvidešimt septintąjį kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (policikliniai aromatiniai angliavandeniliai minkštikliuose ir padangose) (OL L 323, 2005 12 9, p. 51).

(4)  IP 346:1998Determination of PCA in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractionsDimethyl sulphoxide extraction refractive index method (Policiklinių aromatinių junginių nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose. Dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio rodiklio metodu).

(5)  OL C 260, 2014 8 9, p. 1.

(6)  2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (OL L 44, 2011 2 18, p. 2.).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

50 įrašo 2 skilties 1 punkto 2 pastraipa pakeičiama tokiomis pastraipomis:

 

„Standartas EN 16143:2013 (Naftos produktai. Benzpireno (BaP) ir atrinktų policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio naftiniuose skiedikliuose nustatymas. Procedūra, naudojant dvigubą valymą skystafazės chromatografijos būdu ir dujų chromatografiją bei masių spektrometriją) naudojamas kaip bandymo metodas, skirtas įrodyti, kad laikomasi pirmoje pastraipoje nurodytų normų.

Iki 2016 m. rugsėjo 23 d. gali būti laikoma, kad pirmoje pastraipoje nurodytų normų yra laikomasi, jeigu matuojant pagal Naftos instituto nustatytą standartą IP346:1998 (Policiklinių aromatinių junginių nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose. Dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio rodiklio metodu) nustatoma, kad tai yra mažiau kaip 3 % masės policiklinių aromatinių junginių (PCA) ekstraktas, su sąlyga, kad gamintojas arba importuotojas kas šešis mėnesius arba po didesnių veiklos metodų pakeitimų (taikomas ankstesnis terminas) tikrina, ar laikomasi benzpireno ir išvardytų PAH normų, ir tikrina išmatuotų verčių atitiktį PCA ekstraktui.“

2)

51 įrašo 2 skilties 3 punktas išbraukiamas;

3)

52 įrašo 2 skilties 3 punktas išbraukiamas.