25.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/281

2014 m. lapkričio 26 d.

kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I ir II priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1), visų pirma į jo 77 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 numatomas sprendimų, autentiškų dokumentų ir teisminių taikos sutarčių judėjimas Sąjungoje. Jis bus pradėtas taikyti nuo 2015 m. sausio 10 d.;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 I ir II prieduose nustatyta pažymos dėl teismo sprendimo civilinėse ir komercinėse bylose forma ir pažymos dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties civilinėse ir komercinėse bylose forma;

(3)

nuo 2014 m. sausio 1 d. Latvija įsivedė eurą. Todėl iš formų turi būti pašalintos visos nuorodos į buvusią Latvijos valiutą. Lietuva įsives eurą nuo 2015 m. sausio 1 d. Todėl iš formų turi būti pašalintos visos nuorodos į Lietuvos valiutą;

(4)

2013 m. liepos 1 d. į Sąjungą įstojo Kroatija. Todėl į formas turi būti įtrauktos nuorodos į Kroatiją ir jos valiutą;

(5)

pagal Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvavo priimant Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

tačiau vadovaudamasi Europos bendrijos ir Danijos susitarimo 3 straipsnio 2 dalimi, Danija 2012 m. gruodžio 20 d. laišku Komisijai pranešė (2) apie savo sprendimą įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 nuostatas. Todėl į formas turi būti įtrauktos nuorodos į Daniją ir jos valiutą;

(7)

siekiant aiškumo tikslinga pakeisti I ir II priedus;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir pagal Sutartis tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 351, 2012 12 20, p. 1.

(2)  OL L 79, 2013 3 21, p. 4.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

II PRIEDAS

Image

Image

Image