7.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/182

2015 m. vasario 2 d.

kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 827/2011 (2) mėlynas polimetininis dažiklis (fluorescencinis dažiklis), praskiestas etilenglikolio ir metanolio tirpiklių mišiniu, naudojamas automatiniuose kraujo analizatoriuose kaip fluorescencinis žymiklis leukocitams nudažyti po jų specialaus paruošiamojo apdorojimo, buvo suklasifikuotas kaip dažiklis ir kita dažioji medžiaga ir priskirtas Kombinuotosios nomenklatūros 3212 pozicijai. Kombinuotosios nomenklatūros 3822 pozicijai produktas nepriskirtas remiantis tuo, kad 3204 pozicijos dažiosios medžiagos, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, priskiriamos 3212 pozicijai;

(2)

Byloje C-480/13 Sysmex Europe GmbH prieš Hauptzollamt Halburg-Hafen  (3) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš tirpiklių ir polimetininės medžiagos sudarytas produktas turėtų būti klasifikuojamas kaip laboratorinis reagentas ir priskiriamas Kombinuotosios nomenklatūros 3822 pozicijai. Remdamasis pateikta informacija Teismas nustatė, kad galimybė naudoti tą produktą kaip dažiąją medžiagą yra tik teorinė;

(3)

produktas, kurį Teismas nagrinėjo byloje C-480/13, yra toks pat kaip ir produktas, suklasifikuotas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 827/2011;

(4)

dėl šios priežasties derėtų panaikinti Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 827/2011, siekiant išvengti galimų mėlyno polimetininio dažiklio (fluorescencinio dažiklio), praskiesto etilenglikolio ir metanolio tirpiklių mišiniu, tarifinio klasifikavimo skirtumų ir užtikrinti vienodą Kombinuotosios nomenklatūros taikymą Sąjungoje;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2011 turėtų būti panaikintas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2011 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Heinz ZOUREK

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato generalinis direktorius


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  2011 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 827/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 211, 2011 8 18, p. 9).

(3)  2014 m. liepos 17 d. sprendimo, dar nepaskelbto Rinkinyje, 42, 44 ir 45 dalys.