22.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/81

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo sąlygos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (1), ypač į jo 70 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendras pertvarkymo fondas (toliau – Fondas) buvo įsteigtas Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 kaip bendra finansavimo struktūra visoms valstybėms narėms, dalyvaujančioms bendrame priežiūros mechanizme (toliau – BPM) pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (2) ir bendrame pertvarkymo mechanizme (toliau – BPeM) (toliau – dalyvaujančios valstybės narės);

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 straipsnio 2 dalį Fondą pavesta administruoti Bendrai pertvarkymo valdybai (toliau – Valdyba), įsteigtai pagal tą reglamentą;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 76 straipsnį Fondas turėtų būti naudojamas vykdant pertvarkymo procedūras, kai Valdyba mano, kad tai būtina veiksmingam pertvarkymo priemonių taikymui užtikrinti. Kad būtų užtikrintas veiksmingas pertvarkymo sistemos veikimas, Fondas turėtų turėti pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų imtis intervencinių veiksmų, kai tai būtina siekiant veiksmingai taikyti pertvarkymo priemones ir apsaugoti finansinį stabilumą, nenaudojant mokesčių mokėtojų lėšų;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalį Valdyba yra įgaliota apskaičiuoti visų įstaigų, gavusių veiklos leidimą visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose, atskirus ex ante įnašus;

(5)

metinius įnašus į Fondą Valdyba turėtų apskaičiuoti remdamasi bendru tiksliniu lygiu, kuris nustatomas kaip visų kredito įstaigų, gavusių veiklos leidimą visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, apdraustųjų indėlių sumos procentinė dalis. Pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalį Valdyba turėtų užtikrinti, kad ne vėliau kaip pradinio aštuonerių metų laikotarpio pabaigoje nuo 2016 m. sausio 1 d. arba, priešingu atveju, nuo datos, kurią Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalis pradedama taikyti pagal to reglamento 99 straipsnio 6 dalį, Fondo turimų finansinių išteklių suma pasiektų bent to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje nurodytą tikslinį lygį;

(6)

įnašai, kuriuos dalyvaujančios valstybės narės surinko pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES (3) 103 ir 104 straipsnius ir kurie pervesti Fondui pagal Susitarimo dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 806/2014 3 straipsnio 1 dalies 36 punkte (toliau – Susitarimas), 3 straipsnio 3 dalį, turėtų būti įtraukti apskaičiuojant atskirus įnašus ir, vadinasi, atskaityti iš kiekvienos įstaigos mokėtinos sumos. Atliekant tą apskaičiavimą reikėtų atsižvelgti į tai, kad sumos, kurias Susitarimo susitariančios šalys turi pervesti pagal jo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis, turėtų atitikti 10 % tikslinio lygio, nustatyto Direktyvos 2014/59/ES 102 straipsnio 1 dalyje. Valdyba užtikrins, kad į sumas, kurios turi būti pervedamos pagal Susitarimą, būtų įtraukta tokia pati kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų dalis;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalį metinis įnašas į Fondą turėtų būti pagrįstas fiksuotu įnašu, nustatytu remiantis įstaigos įsipareigojimais, išskyrus nuosavas lėšas ir apdraustuosius indėlius, ir pagal riziką pakoreguotu įnašu, priklausančiu nuo tos įstaigos rizikos pobūdžio;

(8)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 5 straipsnio 1 dalį Valdyba, taikant tą reglamentą ir Direktyvą 2014/59/ES, yra laikoma atitinkama nacionaline pertvarkymo institucija arba, jeigu pertvarkoma tarpvalstybinė grupė – atitinkama grupės lygmens pertvarkymo institucija, kai ji vykdo užduotis ir naudojasi įgaliojimais, kuriuos pagal tuos teisės aktus turi vykdyti ar jais naudotis nacionalinės pertvarkymo institucijos, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsniui. Todėl Valdyba taip pat turėtų būti laikoma pertvarkymo institucija taikant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/63 (4). Tame deleguotajame reglamente išdėstytos nuostatos Valdybai taikomos, kai ji vykdo užduotis ir naudojasi įgaliojimais, nustatytais šiame reglamente;

(9)

siekdama apskaičiuoti metinį įnašą, Valdyba taiko Deleguotajame reglamente (ES) 2015/63 nustatytą metodiką, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 6 dalį. Todėl speciali tvarka, taikoma įstaigoms, kurios pagal tą deleguotąjį reglamentą laikomos mažomis įstaigomis, taip pat taikoma visoms įstaigoms, kurios gavo veiklos leidimą visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose ir kurios atitinka tame deleguotajame reglamente nustatytus pripažinimo mažomis įstaigomis kriterijus;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis nustatomos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/63, priimtame pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalį, išdėstytos metodikos taikymo sąlygos, Valdybos atliekamo įstaigų, gavusių veiklos leidimą dalyvaujančiose valstybėse narėse, metinių įnašų apskaičiavimo ir metinių įnašų apskaičiavimo BPeM nedalyvaujančiose valstybėse narėse skirtumai turėtų atspindėti tik dalyvaujančių valstybių narių bendros sistemos ypatumus. Tokie ypatumai visų pirma atsiranda dėl to, kad BPeM yra nustatytas bendras tikslinis lygis visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms. Visose valstybėse narėse paprastai taikant tą pačią metinių įnašų apskaičiavimo metodiką turėtų būti užtikrinamos vienodos sąlygos dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu ir stipri vidaus rinka;

(11)

pagal sistemą, kurioje veikia Bendras pertvarkymo fondas ir nustatytas Europos tikslinis lygis, įstaigų, gavusių veiklos leidimą visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose, metiniai atskiri įnašai priklauso nuo visų įstaigų, kurioms taikomas BPeM, įnašų. Siekiant užtikrinti, kad BPeM veiksmingai veiktų ir Fondas būtų sklandžiai formuojamas, būtina, kad visos įstaigos laiku sumokėtų visus savo metinius įnašus į Fondą;

(12)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 straipsnio 4 dalį Valdybos apskaičiuotus įnašus į Fondą surenka nacionalinės pertvarkymo institucijos ir laikydamosi Susitarimo perveda juos Fondui. Valdybos apibrėžtos duomenų formos ir pateikimo būdai gali apimti ir reikalavimą, kad visus duomenis, kuriuos turi pateikti įstaigos, visų pirma Reglamento (ES) Nr. 806/2014 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, patvirtintų auditorius arba atitinkamais atvejais kompetentinga institucija;

(13)

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalies b punkte reikalaujama, kad Valdyba, atskirų įnašų apskaičiavimui taikydama pagal riziką įvertintą įnašą, atsižvelgtų į proporcingumo principą ir nesukurtų valstybių narių bankų sektorių struktūrų iškraipymų. Pagal riziką įvertintas įnašas grindžiamas kriterijais, nustatytais Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalyje. Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 806/2014 1 straipsnio trečioje pastraipoje, Fondo naudojimas priklauso nuo to, ar įsigalios Susitarimas. Vadovaujantis Susitarimu, dalyvaujančių valstybių narių surinkti įnašai skiriami kiekvieną iš jų atitinkantiems skyriams. Aštuonerių metų trukmės pereinamuoju laikotarpiu tie skyriai bus laipsniškai sujungti tokiu būdu, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui jų nebeliks;

(14)

tokios aplinkybės, kai, viena vertus, pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 įnašai apskaičiuojami remiantis bendru tiksliniu lygiu, o, kita vertus, pagal Susitarimą tam tikrų rizikos rūšių, kurios nacionaliniame bankų sektoriuje yra susietos, draudimas pereinamuoju laikotarpiu, kuris nurodytas Susitarime, bus sujungtas tik laipsniškai, gali padaryti poveikį tam, kaip rinka vertina kai kurias įstaigas, taigi, poveikį ir jų finansinei būklei, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalies c punkte, taip paveikiant jų rizikos pobūdį. Be to, sistema, kuri yra laikinai grindžiama skyriais, galėtų visuotiniu mastu turėti įtakos įstaigų santykinei svarbai finansų sistemos stabilumui arba ekonomikai, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnio 7 dalies g punkte. Įstaigų svarba finansų sistemos stabilumui arba ekonomikai turėtų būti nustatoma, atitinkamai, valstybės narės, kurioje yra atitinkama įstaiga, atžvilgiu (t. y. tikėtinas nuostolis dar nesujungto skyriaus dalies atveju) ir visos bankų sąjungos atžvilgiu (t. y. tikėtinas nuostolis sujungto skyriaus dalies atveju). Taip būtų užtikrinta, kad pagal riziką įvertintas įnašas būtų proporcingas tikėtinam atitinkamo skyriaus nesujungtų finansinių išteklių naudojimui pereinamuoju laikotarpiu;

(15)

koregavimo metodika, kurią taikant būtų tinkamai atsižvelgta į 14 konstatuojamoje dalyje nurodytas aplinkybes ir todėl būtų atsižvelgta į proporcingumo principą ir išvengta iškraipymų valstybių narių bankų sektorių struktūrų atžvilgiu, turėtų būti pradėta taikyti iki to momento, kai bus visiškai sujungti visi į Fondą įmokėti ex ante įnašai. Taigi, įnašų apskaičiavimo metodas turėtų būti pakoreguotas taip, kad jis būtų susietas su Fondo sujungimo ritmu. Todėl įnašai, kurie turi būti paskirstomi sujungtai daliai, turėtų būti apskaičiuojami remiantis Reglamente (ES) Nr. 806/2014 nustatytais kriterijais, o, nukrypstant nuo Direktyvos 2014/59/ES 102 straipsnio 1 dalyje numatyto laikotarpio, įnašai, kurie turi būti paskirstomi nesujungtai skyrių daliai, turėtų būti apskaičiuojami remiantis Direktyvoje 2014/59/ES nustatytais kriterijais ir remiantis tiksliniu lygiu, apibrėžtu per tam tikrą laikotarpį, atitinkantį Reglamente (ES) Nr. 806/2014 nustatytą pradinį laikotarpį;

(16)

naudojantis neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 3 dalyje, neturėtų būti daromas joks poveikis Fondo finansavimo pajėgumui ir likvidumui. Neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus turėtų būti pareikalauta įvykdyti tik pertvarkymo veiksmo, kuriame dalyvauja Fondas, atveju. Pradiniu laikotarpiu įprastomis aplinkybėmis Valdyba turėtų vienodai paskirstyti naudojimąsi neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais tarp jų prašančių įstaigų. Šie mokėjimo įsipareigojimai turėtų būti visiškai užtikrinti trečiųjų šalių teisėmis nesuvaržyto mažos rizikos turto užstatu, laisvai prieinami ir skirti išimtinai Valdybai naudoti Fondo naudojimo tikslais;

(17)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa, nustatant ryšį tarp fiksuoto įnašo ir pagal riziką įvertinto įnašo atsižvelgiama į subalansuotą įnašų paskirstymą tarp įvairių rūšių įstaigų. Atitinkamai turėtų būti numatyta speciali tvarka mažų įstaigų mokėtiniems įnašams nustatyti;

(18)

įstaigos, kurios nepriklauso mažų įstaigų kategorijai, nurodytai Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 10 straipsnyje, ir kurių visas turtas sudaro 3 000 000 000 EUR arba mažiau, yra susijusios su mažesne rizika nei didelių įstaiga keliama rizika, be to, dauguma atvejų jos nekelia sisteminės rizikos ir yra mažiau tikėtina, kad bus nuspręsta jas pertvarkyti, o todėl mažėja tikimybė, kad jos gaus iš Fondo naudos. Todėl tikslinga nustatyti supaprastintą tų įstaigų mokėtinų įnašų apskaičiavimą. Taip būtų taip pat užkirstas kelias galimiems trumpalaikiams statuso pakeitimams, kuriuos šios įstaigos galėtų padaryti siekdamos, kad joms būtų galima taikyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 10 straipsnį. Tas apskaičiavimas turėtų apimti komponentą, grindžiamą nustatyto dydžio suma. Ši sistema turėtų sudaryti galimybę išvengti iškraipymų įstaigų atžvilgiu ir užtikrinti subalansuotą įnašų paskirstymą tarp įvairių rūšių įstaigų. Ją taikant taip pat būtų sumažinta administracinė ir finansinė našta, atsirandanti, kai renkami atskiri tokių įstaigų įnašai;

(19)

Komisija peržiūrės šio reglamento įgyvendinimo būdą tuo pačiu metu, kai vykdys Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 peržiūrą, kad prireikus būtų galima pakoreguoti šiame reglamente numatytas taisykles;

(20)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 99 straipsnio 2 dalį tas reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Tačiau nuo 2015 m. sausio 1 d. Valdyba pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai jos plenariniame posėdyje patvirtintą mėnesinę ataskaitą dėl to, ar įvykdytos nacionaliniu lygmeniu surinktų įnašų pervedimo Fondui sąlygos. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d., kai tose ataskaitose nurodoma, kad įnašų pervedimo Fondui sąlygos neįvykdytos, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų, susijusių su įnašais į Fondą, taikymas kiekvieną kartą atidedamas vienam mėnesiui. Todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalies taikymo pradžios datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis nustatomos Bendrai pertvarkymo valdybai (toliau – Valdyba) nustatyto įpareigojimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 apskaičiuoti atskirų įstaigų įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą (toliau – Fondas) įgyvendinimo sąlygos ir tų įnašų apskaičiavimo metodika.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas įstaigoms, kurių įnašai renkami pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnį.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šio reglamento tikslais taikomos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 3 straipsnyje pateiktos terminų apibrėžtys, išskyrus to straipsnio 2 ir 11 punktuose pateiktas terminų apibrėžtis. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   dalyvaujančios valstybės narės– valstybės narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnyje;

2)   metinis tikslinis lygis– bendra metinių įnašų suma, kurią pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką kiekvienam įnašų mokėjimo laikotarpiui nustato Valdyba, kad būtų pasiektas to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje ir 70 straipsnyje nurodytas tikslinis lygis;

3)   metinis įnašas– Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 1 dalyje nurodyta suma, kurią kasmet apskaičiuoja Valdyba ir kurią įnašų mokėjimo laikotarpiu iš visų įstaigų, gavusių veiklos leidimą visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose, renka nacionalinės pertvarkymo institucijos;

4)   įnašų mokėjimo laikotarpis– kalendoriniai metai;

5)   bendrame pertvarkymo mechanizme nedalyvaujančių valstybių narių pertvarkymo institucija– Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte nurodyta institucija arba bet kokia kita atitinkama institucija, kurią valstybės narės paskiria taikydamos Direktyvos 2014/59/ES 100 straipsnio 2 ir 6 dalis;

6)   apdraustieji indėliai– indėliai, nurodyti Direktyvos 2014/49/ES 6 straipsnio 1 dalyje, išskyrus laikinas dideles sumas sąskaitoje, kaip apibrėžta tos direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje;

7)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte, arba, atitinkamais atvejais, Europos Centrinis Bankas.

4 straipsnis

Metinių įnašų apskaičiavimas

Kiekvienam įnašų mokėjimo laikotarpiui Valdyba, pasikonsultavusi su ECB arba nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis, apskaičiuoja kiekvienos įstaigos mokėtiną metinį įnašą, remdamasi Fondo metiniu tiksliniu lygiu. Metinis tikslinis lygis nustatomas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje ir 70 straipsnyje nurodytą Fondo tikslinį lygį ir taikant Deleguotajame reglamente (ES) 2015/63 nustatytą metodiką.

5 straipsnis

Valdybos teikiama informacija

1.   Valdyba atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo institucijoms praneša apie savo sprendimus, kuriais apskaičiuojami įstaigų, gavusių veiklos leidimus savo atitinkamose teritorijose, metiniai įnašai.

2.   Gavusi 1 dalyje nurodytą pranešimą kiekviena nacionalinė pertvarkymo institucija praneša kiekvienai savo valstybėje narėje veiklos leidimą gavusiai įstaigai apie Valdybos sprendimą, kuriuo apskaičiuojamas tos įstaigos mokėtinas metinis įnašas.

6 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Valdyba nustato duomenų formas ir pateikimo būdus, kuriuos įstaigos turi naudoti teikdamos metiniams įnašams apskaičiuoti būtiną informaciją, siekiant padidinti pateiktos informacijos palyginamumą ir gaunamos informacijos tvarkymo veiksmingumą.

7 straipsnis

Reikalavimas įvykdyti neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus

1.   Naudojantis neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 3 dalyje, nedaromas joks poveikis Fondo finansavimo pajėgumui ir likvidumui.

2.   Kai pertvarkymo veiksme pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 76 straipsnį dalyvauja Fondas, Valdyba reikalauja įvykdyti dalį neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų, atliktų pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014, arba juos visus, kad būtų atstatyta Valdybos nustatyta neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų dalis Fondo turimuose finansiniuose ištekliuose, neviršijant Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 3 dalyje nustatytos didžiausios ribos.

Kai Fondas deramai gauna su neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais, kuriuos buvo pareikalauta įvykdyti, susijusį įnašą, tokius įsipareigojimus užtikrinantis užstatas grąžinamas. Jeigu Fondas reikalaujamos grynųjų pinigų sumos po pirmo reikalavimo deramai negauna, Valdyba konfiskuoja užstatą, kuriuo užtikrinamas neatšaukiamas mokėjimo įsipareigojimas pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 3 dalį.

3.   Įstaigos, kuriai Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 nebetaikomas, neatšaukiami mokėjimo įsipareigojimai panaikinami, o užstatas, kuriais šie įsipareigojimai užtikrinami, grąžinamas.

8 straipsnis

Specifinės korekcijos pradiniu laikotarpiu

1.   Nukrypstant nuo šio reglamento 4 straipsnio, per Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytą pradinį laikotarpį 2 straipsnyje nurodytų įstaigų metiniai įnašai apskaičiuojami pagal tokią pakoreguotą metodiką:

a)

pirmaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 60 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 40 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

b)

antraisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 40 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 60 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

c)

trečiaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 33,33 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 66,67 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

d)

ketvirtaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 26,67 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 73,33 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

e)

penktaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 20 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 80 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

f)

šeštaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 13,33 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 86,67 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

g)

septintaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 6,67 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, ir 93,33 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį;

h)

aštuntaisiais pradinio laikotarpio metais tos įstaigos sumoka 100 % savo metinių įnašų, apskaičiuotų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsnius ir šio reglamento 4 straipsnį.

2.   Pradiniu laikotarpiu apskaičiuodama kiekvienos įstaigos atskirus įnašus Valdyba atsižvelgia į dalyvaujančių valstybių narių pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 ir 104 straipsnius surinktus ir remiantis Susitarimo 3 straipsnio 3 dalimi į Fondą pervestus įnašus, išskaičiuodama juos iš kiekvienos įstaigos mokėtinos sumos.

3.   Pradiniu laikotarpiu įprastomis aplinkybėmis Valdyba leidžia naudotis neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais įstaigos prašymu. Valdyba vienodai paskirsto naudojimąsi neatšaukiamais mokėjimo įsipareigojimais tarp tų įstaigų, kurios jų prašo. Paskirstyti neatšaukiami mokėjimo įsipareigojimai sudaro ne mažiau kaip 15 % visų įstaigos mokėjimo įsipareigojimų. Apskaičiuodama kiekvienos įstaigos metinius įnašus, Valdyba užtikrina, kad konkrečiais metais tų neatšaukiamų mokėjimo įsipareigojimų suma neviršytų 30 % visų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnį surinktų metinių įnašų sumos.

4.   Taikant 1 dalį, metiniai įnašai, apskaičiuojami pagal Direktyvos 2014/59/ES 103 straipsnį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4 straipsnį, nustatomi remiantis tiksliniu lygiu, apibrėžtu per tam tikrą laikotarpį, kuris atitinka pradinį laikotarpį.

5.   Nedarant poveikio Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 10 straipsniui, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytu pradiniu laikotarpiu įstaigos, kurių visas turtas sudaro 3 000 000 000 EUR arba mažiau, už pirmus 300 000 000 EUR visų įsipareigojimų, atėmus nuosavas lėšas ir apdraustuosius indėlius, moka nustatyto dydžio 50 000 EUR sumą. Už visus įsipareigojimus, atėmus nuosavas lėšas ir apdraustuosius indėlius, viršijančius 300 000 000 EUR, tos įstaigos įnašus moka pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/63 4–9 straipsnius.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. arba nuo datos, kurią pradedama taikyti Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalis pagal to reglamento 99 straipsnio 6 dalį, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

(2)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(4)  2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų nacionalinėms finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015 1 17, p. 44).