17.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/64

2015 m. sausio 16 d.

kuriuo 224-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2015 m. sausio 2 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė išbraukti du asmenis iš asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. Be to, 2014 m. lapkričio 24 d., gruodžio 12 ir 30 d. JTST Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti septynis sąrašo įrašus;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiami šie įrašai:

a)

„Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Gimimo data: 1977 03 10. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: pilietybės neturintis palestinietis. Paso Nr.: a) 0003684 (Egipto kelionės dokumentas), b) 981354 (Egipto pasas). Adresas: Vokietija. Kita informacija: a) kalinamas nuo 2005 05 22; b) brolis – Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 08 02.“

b)

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Adresas: Saudo Arabija (2009 m. balandžio mėn. duomenimis). Gimimo data: 1949 04 29. Gimimo vieta: Uneizah, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) C 1415363 (išduotas 2000 05 21 (16/2/1421H); b) E 839024 (išduotas 2004 01 03, nebegalioja nuo 2008 11 08). Kita informacija: 2010 m. lapkričio mėn. duomenimis kalinamas Saudo Arabijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 07 06.“

2)

Įrašas „Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Gimimo data: 1964 05 12. Gimimo vieta: Charsenojaus kaimas, Šatojaus (Sovetsko) rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: a) Rusijos, b) TSRS (iki 1991 m.). Kita informacija: a) 2010 m. lapkričio mėn. duomenimis, gyvena Rusijos Federacijoje; b) 2000 m. išduotas tarptautinis arešto orderis; c) pranešama, kad mirė 2014 m. balandžio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 03 10.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Doku Khamatovich Umarov (alias: a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Gimimo data: a) 1964 4 13, b) 1965 4 13, c) 1964 5 12, d) 1955 m. Gimimo vieta: Charsenojaus kaimas, Šatojaus (Sovetsko) rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: a) Rusijos, b) TSRS (iki 1991 m.). Paso Nr.: 96 03 464086 (Rusijos piliečio pasas, išduotas 2003 6 1). Kita informacija: Fizinių požymių apibūdinimas: ūgis 180 cm, plaukai tamsūs, ant veido – 7–9 cm randas, trūksta dalies liežuvio, turi kalbos defektą. 2010 m. lapkričio mėn. duomenimis, gyvena Rusijos Federacijoje. 2000 m. išduotas tarptautinis arešto orderis. Pranešama, kad 2014 m. balandžio mėn. mirė. Interpolo specialiajame pranešime yra biometrinė informacija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 3 10.“

3)

Įrašas „Aris Munandar. Gimimo data: a) 1971 1 1, b) tarp 1962 m. ir 1968 m. Gimimo vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Aris Munandar. Gimimo data: a) 1971 1 1, b) tarp 1962 m. ir 1968 m. Gimimo vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos (2003 m. gruodžio mėn. duomenimis). Kita informacija: 2003 m. gruodžio mėn. duomenimis, slapstosi.“

4)

Įrašas „Yassin Sywal (taip pat žinomas kaip (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar); gimimo data: maždaug 1972 m.; pilietybė: Indonezijos.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Yassin Syawal (alias: a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Gimimo data: maždaug 1972 m. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: 2003 m. gruodžio mėn. duomenimis, slapstosi.“

5)

Įrašas „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Adresas: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L191609 (Tuniso pasas, išduotas 1996 02 28, nustojo galioti 2001 02 27). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 04643632, suteiktas 1999 06 18. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z, b) motinos vardas ir pavardė – Ourida Bint Mohamed, c) deportuotas iš Italijos į Tunisą 2004 12 01. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 04 24.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias: a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.) Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) L 191609 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 28, nebegalioja nuo 2001 2 27), b) 04643632 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 m. birželio 18 d.), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Adresas: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisas, Tunisas. Kita informacija: a) Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) saugumo vadovas, b) motinos vardas ir pavardė – Ourida Bint Mohamed, c) 2004 m. gruodžio 1 d. deportuotas iš Italijos į Tunisą, d) 2013 m. rugpjūčio mėn. suimtas Tunise. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 4 24.“

6)

Įrašas „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adresas: Tunisas. Gimimo data: 1970 07 14. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M408665 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2000 10 04, nustojo galioti 2005 10 03). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BNSDLA70L14Z352B, b) deportuotas iš Italijos į Tunisą 2004 02 28. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 9 3.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias: a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Gimimo data: 1970 7 14. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) M408665 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2000 10 4, nebegalioja nuo 2005 10 3), b) W334061 (Tuniso nacionalinis identifikavimo numeris, suteiktas 2011 3 9), c) BNSDLA70L14Z352B (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Adresas: Tunisas. Kita informacija: a) 2004 m. vasario 28 d. deportuotas iš Italijos į Tunisą, b) 2010 m. sausio mėn. duomenimis, atlieka 12 metų įkalinimo bausmę Tunise už priklausymą teroristų organizacijai užsienyje, c) 2013 m. suimtas Tunise, d) 2014 m. oficialiai pasikeitė pavardę iš Ben Soltane į Hamdi. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 9 3.“

7)

Įrašas „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresas: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1968 02 10. Gimimo vieta: Menzel Džemilis, Bizerta, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: (Tuniso pasas, išduotas 1995 02 14, nebegalioja nuo 2000 02 13). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 00319547 (suteiktas 1994 12 08). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSDSBN68B10Z352F, b) motinos vardas ir pavardė – Beya Al-Saidani, c) deportuotas iš Italijos į Tunisą 2008 m. birželio 2 d. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 04 24.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias: a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Gimimo data: 1968 2 10. Gimimo vieta: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K929139 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1995 2 14, nebegalioja nuo 2000 2 13), b) 00319547 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1994 12 8, c) SSDSBN68B10Z352F (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Adresas: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunisas, Tunisas. Kita informacija: a) motinos vardas ir pavardė – Beya Al-Saidani, b) 2008 m. birželio 2 d. deportuotas iš Italijos į Tunisą, c) 2013 m. rugpjūčio mėn. įkalintas Tunise. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 4 24.“

8)

Įrašas „Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni b) Al-As'ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda e) Abu Obeida). Gimimo data: a) 1970 02 05, b) 1969 02 05. Pilietybė: Tuniso. Gimimo vieta: a) Tripolis, Libija, b) Tunisas, Tunisas. Kita informacija: chemijos profesorius, b) deportuotas iš Italijos į Tunisą 2006 08 27. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 04 24.“ antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ pakeičiamas taip:

„Mohamed Lakhal (alias: a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida. Gimimo data: a) 1970 2 5, b) 1969 2 5. Gimimo vieta: a) Tripolis, Libija, b) Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: W374031 (Tuniso nacionalinis identifikavimo numeris, suteiktas 2011 4 11). Kita informacija: a) chemijos profesorius, c) 2006 m. rugpjūčio 27 d. deportuotas iš Italijos į Tunisą, c) 2014 m. oficialiai pasikeitė pavardę iš Aouani į Lakhal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 4 24.“